Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.5.2019 o 17:25 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.5.2019 17:25 - 17:40 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ešte predtým jedna skvelá správa. Na bratislavskej zdravotnej škole (zaznievanie gongu) pre nové odbory, ako je praktická sestra, asistent výživy či masér, sa prihlásilo o 214 % viac žiakov ako v minulom roku. Vďaka všetkým, ktorí ste hlasovali za pozmeňujúci vtedy návrh praktická sestra.
Pán predseda, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo 7 poslancov, pani poslankyňa Cigániková požiadala o vyňatie bodov zo spoločnej správy 17, 23, 26 a 28 na osobitné hlasovanie.
Pani poslankyňa Červeňáková a pán poslanec Baláž podali konkrétne pozmeňujúce návrhy.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes v rozprave, dajte najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 72, proti 46, zdržalo sa 13, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty, môžme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 16, 18 až 22, 24, 25, 27 a 29 až 42 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87, zdržalo sa 50 poslancov.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch, ktoré požiadala vyňať pani poslankyňa Cigániková na osobitné hlasovanie.
Hlasujeme o bode 17 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 99, proti 1, zdržalo sa 35 poslancov.
Návrh bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 23 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 106, zdržalo sa 29 poslancov.
Aj bod 23 sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 26 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 130, 5 sa zdržali.
Bod 26 sme schválili.
Posledný.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 28 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 27, zdržalo sa 21 poslancov, 1 nehlasoval.
Aj bod 28 zo spoločnej správy sme schválili.
Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vyčerpali sme všetky body zo spoločnej správy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, ako boli predložené.
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Červeňákovej.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 41, proti 32, zdržalo sa 64 poslancov.
Návrh nebol schválený.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baláža.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 94, 1 proti, 41 sa zdržalo a 1 nehlasoval.
Návrh pána poslanca Baláža bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovania o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy.
Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 19, 30 sa zdržali hlasovania.
Sme v treťom čítaní, pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňovacími návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87 poslancov, proti 18, zdržalo sa 32 poslancov.

Návrh bol schválený.

Prosím teraz pána poslanca Balódiho, aby uviedol hlasovania v druhom čítaní o návrhu poslancov Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Petra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (tlač 1370). (Reakcia z pléna.) Jedna, tri, sedem, nula.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1370.)

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch uvedených v štvrtej časti spoločnej správy, pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Prosím, pán predsedajúci, dajte o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 88, zdržalo sa 46 poslancov.
Tieto body sme schválili.
Nech sa páči.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 89, proti 18, zdržalo sa 26 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa...

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
V rámci zákona...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prosím, prosím, prosím, kľud. Pomaly.
Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy, v rámci tretieho čítania. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Včuľ môžte.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 88, zdržalo sa 46 poslancov, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Valockého, aby v prvom čítaní uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Pamulu a Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 1349).

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1349.)

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 129, zdržali sa 2.

Návrh sme schválili.

Druhé hlasovanie.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ďakujem.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 132, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Vážneho, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Hrnka, Pašku, Zelníka, Kuciaňovej a Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378).

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov, tlač 1378.)

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec a nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh.
Prosím, dajte hlasovať, aby Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 133, 2 nehlasovali.

Návrh bol schválený.

Nech sa páči, ďalej.

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výborom Národnej rady Slovenskej republiky: pre financie a rozpočet, pre sociálne veci, pre obranu a bezpečnosť a pre ľudské práva a národnostné menšiny, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za hlasovalo 134 poslancov.
Teraz prosím pána poslanca Federiča, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Blanára a Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (tlač 1320). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, tlač 1320.)

Federič, Igor, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:01 - 16:02 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja len chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí budú hlasovať za zákon, a chcem aj poďakovať za, aj Marekovi, aj tebe, Alenka, za tieto slová, pretože ideme presne tým, čo sme začali, že podporiť stredné zdravotné školy a zvýšiť záujem o, o vzdelávanie, pretože veď z praxe vieme, že keď zoberiem napríklad z Trstenej, keď má dochádzať do Univerzitnej nemocnice 120 kilometrov, tak potom radšej povedia tie dievčatá, že tak radšej tam nejdeme, pretože musím si urobiť vysokú školu, ale pokiaľ to bude môcť robiť v Donom Kubíne, tak to už sú iné vzdialenosti.
Ale chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom za podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 15:54 - 15:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spolu s pánom poslancom Pamulom predkladám novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EÚ zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení.
V prílohe citovanej smernice je ako doklad o formálnej kvalifikácii sestier pre Slovenskú republiku uvedený okrem vysokoškolských diplomov v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na strednej zdravotníckej škole. Od schválenia smernice a jej prijatia v Slovenskej republike sa sestry primárne vzdelávajú na vysokých školách a univerzitách. Stredné zdravotnícke školy etablovali vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zaznamenali zníženie záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov.
Cieľom predkladaného návrhu je optimalizácia postavenia stredných zdravotníckych škôl, ktoré nemajú v mieste pôsobenia fakultnú nemocnicu s tými strednými zdravotníckymi školami, v ktorých mieste pôsobenia sa fakultná nemocnica nachádza. Takto dosiahnutý stav by prispel k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných školách na Slovensku, nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda aj počtu personálu v praxi a tiež k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 15:43 - 15:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, termín hlasovania bude o piatej, o 17.00 hod. a len chcem poďakovať pani ministerke za vecné argumentačné zdôvodnenia.
Prosím aj kolegov, aby pochopili, že ak sú takéto vážne argumenty, ako napr. chýbajú nám zdravotné sestry, a musíme, museli by sme zatvárať detské ambulancie, tak potom pochopte, že človeka ako z praxe to naozaj aj naštartuje, a možnože sa vám zdá, že potom reagujem príliš energicky, ale ide nám o riešenie problému.
A tváriť sa, že na jednej strane je tu nejaká Európska únia, je fajn ale my neporušujeme ani právo Európskej únie, proste riešime si svoj vnútorný problém, aby sme ho, na to sme tu poslanci, aby sme naozaj tú verejnosť a odbornú verejnosť, aby sme vnímali.
Ak niekto povie, že malo to prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním, tak ja sa pýtam, kam to malo ísť, malo to posudzovať ministerstvo životného prostredia, malo to posudzovať rezort poľnohospodárstva alebo, alebo kto ešte. Veď sa k tomu vyjadrili tí, ktorí to potrebujú, teda pediatrická spoločnosť, a tak ako povedala pani ministerka, tí sú teraz za to zodpovední, teda celá tá bublina okolo praktickej sestry, ktorú tu predvádzala kolegyňa, aj na výbore, bola absolútne neopodstatnená. A buď nám ide o riešenie veci, alebo ide nám o politikárčenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 15:23 - 15:25 hod.

Štefan Zelník
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 15:09 - 15:21 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Hneď začnem, pani kolegyňa, o tom, čo som urobil ja.
Áno, bol som štátny tajomník v rokoch ’94 až ’98. Nič sa vtedy neprivatizovalo, Všeobecná zdravotná poisťovňa bola verejnoprávna inštitúcia, ktorá mala 21 členov, ja som bol jej predseda.
Zaviedli sme privátnych lekárov, kde sme povedali, že všeobecný lekár bude mať 60 % kapitáciu, 40 % výkonovú zložku práve preto, lebo sa začali množiť prípady, kedy aj s oderkou bol poslaný na chirurgické oddelenie. Teda preto, aby ten lekár, ktorý chce robiť a je zdatný, mohol zašiť ranu. To, čo napríklad je všade vo svete, aby tzv. rodinný lekár, aby, aby teda mohol fungovať, a tí zdatní aby boli takto ekonomicky motivovaní k tomu, aby robili výkony. Bohužiaľ, prišiel po nás ďalší minister, Šagát, ktorý to zrušil a dal plnú kapitáciu. Dneska vidíte, čo sa deje v rámci ambulancií, že už sestra napíše: „Prosím o odborné vyšetrenie.“ Ani odborné vyšetrenie už nepíše: „Prosím o vyšetrenie.“ Mnohokrát to funguje ako distribučná kancelária.
Zo 17 zdravotných poisťovní, ktoré sme tu na Slovensku mali, vďaka mne, lebo sme prijali potom vládny návrh zákona, kde podmienkou bolo 300-tisíc poistencov, dokázali sme zlikvidovať, zlikvidovať, museli sa pozlučovať mnohé zdravotné poisťovne. Ukázalo sa, to, čo teda vy stále presadzujete a máte aj vo svojom programe, že treba zaviesť viacero poisťovní. Nuž Slovensko tu už malo 17 zdravotných poisťovní a skončilo to katastrofou. Môžem vám povedať, že tie malé poisťovne vyberali poistné a neplatili nikomu, pretože, poviem, ak prišiel pacient z východu a tam mal zdravotnú poisťovňu a bol napríklad ošetrený v Bratislave a mali zaplatiť 15-tisíc, tak nezaplatili. Ale keď tá Bratislava má, viete, objem financií bol okolo 50-70 mil. mesačne, tak tých 15-tisíc ani nevymáhali. A takto sa stratila miliarda. Vďaka tomu zlúčeniu máme dneska stav, kedy je, kedy sú tri zdravotné poisťovne. V roku 2004 práve za pána doktora Zajaca sa premenovala Všeobecná zdravotná poisťovňa na akciovú štátnu zdravotnú poisťovňu. A vďaka tomu, že na ňu mnohokrát tlak, chvalabohu, teraz je tam také vedenie, ktoré ten tlak nemá, lebo ho ustojí, došlo k tomu, že predtým skončila poisťovňa v deficite 180 mil. korún, pretože toľko nakontrahovala zmlúv a nemala na to peniaze. Toto by sa nikdy nebolo stalo za, za doby, keby Všeobecná zdravotná poisťovňa aj ostatné poisťovne zostali ako verejnoprávne inštitúcie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá mala vyčlenené 3,5 % na správny fond, s tým musela byť. A nakúpili sme budovy, nakúpili sme techniku a rozbehli sme. Teda keď sa pýtate, čo som urobil ja, ja sa k tomu hrdo hlásim.
Poďme k tomu, k tomu výboru. Všetci kolegovia vedia, čo je to gestorský výbor a čo je to normálny výbor. Napriek tomu, že sme mali gestorský výbor a sme už nemali čo sa vracať k tej vecne príslušnej podstate zákona, pani kolegyňa, napriek tomu som vám dal slovo, otvoril som diskusiu a vy to považujete, že veď... Keby ste boli zorientovaná, poznáte rokovací poriadok, tak gestorský výbor hovorí iba o návrhoch, ktoré prichádzajú z iných výborov a gestorský výbor to má zhrnúť. Napriek tomu, lebo ste chceli do toho vstúpiť, tak ste diskutovali a diskutovali sme hodinu. A vy teraz, teraz hovoríte o tom, že... Ja som maximálne bol ústretový a myslím si, že výbor vôbec má byť o tom, aby si tam ľudia povedali, či to už je gestorský, alebo aký, aby sa tam prehodnotili odborné veci. A, samozrejme, že môže byť názor proti názoru. Ja to nespochybňujem. Len, len keď vy poviete, že sme proti Európskej únii alebo proti rozhodnutiu, nemáte pravdu. Praktická sestra je predsa neregulované povolanie a nepodlieha smernici. A ja vám znova prečítam smernicu, aby aj pán Marosz, možnože nás počúva, že..., teda budem hovoriť o argumentoch.
Odborná príprava sestier zodpovedá za všeobecnú starostlivosť, zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy. Dokonca smernica hovorí o tom, že členské štáty môžu udeliť čiastočne výnimky osobám, ktoré získali časť odbornej prípravy v kurzoch. Písala mi jedna sestrička z Rakúska, robí vo Viedni a tá mi napísala, že keď bolo nedostatok sestier, tak skrátili tú výučbu na rok a pol.
Ale my nechceme ísť tou cestou. My hovoríme o tom, že absolventi strednej zdravotnej školy nech sa ďalej dovzdelávavajú, aby, aby dosiahli tých 4 600 hodín. Veď my máme záujem, aby tie sestry boli vzdelané. My nebojujeme proti sestrám, my sme na jednej lodi, preboha. Ja mám kopec zdravotných sestier u mňa na poliklinike a môžem vám povedať, že sú tak, majú také kompetencie, že niekedy ani k tomu preväzu nejdem. Urobia preväz a povedia mi, urobili sme, previazali sme pacienta. Ako to vyzeralo? Všetko v poriadku. Mám absolútnu dôveru majú. Takže je to iba... Ale, samozrejme, že sme si tie preväzy spolu prešli. Ja som si to odkontroloval, povedal som im, čo treba urobiť, kedy treba upozorniť, čo tam treba dať. Žiaden problém neni. Je to proste o praxi. Aj ten lekár keď skončí školu, tak to, že študuje teoreticky a musí ísť na atestáciu, ale to, čo je to najpodstatnejšie, mu starší kolegovia ukážu a zaučia ho. O tom by mala byť aj tá spolupráca tých sestier a sestier, ktoré prichádzajú, že jedna druhej pomôže, ukáže, robím to takto, urob to takto. To je tá praktická výučba.
Trhový spôsob pre zdravotníctvo, ja varujem, nie je to práve dobré, pretože práve z toho dôvodu. Pozrite sa, výchova jednej sestry trvá minimálne 5 rokov. Výchova lekára, aby bol odborník, to je minimálne 11 rokov. My keby sme chceli hovoriť o tom, že teraz nám chýbajú neurológovia, tak sa ľudia z gymnázií hláste na vysokú školu a potom choďte za neurológov, je to neskoro. My musíme plánovať v zdravotníctve. Pokiaľ to upustíme a spoľahneme sa len na trhový spôsob, teraz sme, teraz sme svedkom toho, že ak sme prestali plánovať od toho 2004. roku, teraz máme deficit lekárov v ambulanciách, máme deficit lekárov v nemocniciach, máme deficit zdravotných sestier. Bola to chyba. Nerobme tie chyby opakovane a nehovorme stále o tom, že trh to vyrieši. Zdravotníctvo je práve typický príklad toho, že my musíme dlhodobo plánovať.
Čo sa týka toho konfliktu záujmov, pani kolegyňa, nuž tak potom by som nemohol ani hlasovať za rozpočet, nemohol by som ani hlasovať za to, že peniaze, ktoré majú prísť do zdravotníctva, a všetci alebo väčšina z nás hovorí, že to zdravotníctvo je naozaj nedofinancované. To znamená, že keby som povedal, že treba ho dofinancovať, to... Alebo snáď robíme zákony, ktoré sú lexus specialis (povedané so smiechom), ktorý je práve pre poliklinické zariadenie? Však kto to má iný povedať ako ten, ktorý je, je v tej praxi? A ja som v praxi. Ja som neni uvoľnený len pre. Ja chodím, operujem aj ambulujem ešte, predstavte si. Takže ja sa stretávam s tým problémom každý deň.
A môžem vám povedať, že na našej poliklinike nemáme zamestnanú jednu praktickú sestru. Teda neni to preto, aby som ja skúsené sestry, ktoré tam mám, aby som ja púšťal preč a bral praktické sestry, že ušetrím peniaze. Veď to je naozaj podľa seba súdim teba. To môže povedať iba človek, ktorý by tak možno robil. Ja, ja toto som nikdy nemal ani v pláne, ani v úmysle.
Ale keď vidím, ako sa trápia lekári, obvodní lekári, ako sa trápia pediatri, gynekológovia, ktoré by podľa... To, že nemáme takto nastavené zákony, že lekár, detský lekár musí mať sestru s atest..., teda so špecializáciou detská sestra, a pokiaľ ju nemá, tak musí zavrieť ambulanciu, lebo nespĺňa materiálno-technické a personálne vybavenie. Nuž, ja sa pýtam, kto by mal z toho radosť? A môžme povedať, že dobre, detským sestrám zaplatíme teraz plat 5-tisíc. Ale my ich fyzicky nemáme, nemajú odkiaľ prísť. Tak, preboha, ja, ja znova poviem aj ďakujem všetkým poslancom, ktorí vtedy hlasovali za praktickú sestru, a bolo ich 103, že sme zase naštartovali stredné zdravotné školy. A to bude ten základ, ktoré sa budú ďalej dovzdelávavať.
Ale hovoriť o tom, že, že trh to vyrieši a zaplaťme ich viacej. Ja súhlasím s tým, že treba tie, tie sestry odmeniť. Len, prosím vás pekne, nevnášajme do toho zášť medzi oddeleniami, medzi pracovníkmi. Všetci sme si potrební, od toho ošetrovateľa cez upratovačku, zdravotnú sestru, lekára, je to jeden tím. Ak tam budú zlé vzťahy, prosím vás pekne, nebude čas na pacienta. A nám by malo všetkým v prvom rade záležať na tom, čo s pacientom. A keď budeme si hovoriť o tom, že prepáčte, ja som lekár, toto neni moja povinnosť. Stal sa mi aj prípad. Išiel som operovať pacienta, bolo ho treba ešte oholiť, bol tam iný kolega, hovorí, kde je ošetrovateľ? Tu. Kto ho oholí? Ja. Ty ideš holiť pacienta? Áno. A čo sa mi stane? Čiže o tomto by malo byť. Ak nám ide naozaj o pacienta, tak tu nedá sa povedať, že tu je kompetencia lekára, toto je kompetencia sestry a toto je kompetencia ošetrovateľa. Jednoducho ak je s pacientom problém, všetci musíme byť k dispozícii.
Neni tu kolega Marosz. Ja len k tým záchytným staniciam alebo k tým opitým. Toto je nedobrý apel na pani ministerku. Vieme dobre, že tu záchytné stanice boli, ktoré boli v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. A ja poviem, chvalabohu, že odtiaľ, odtiaľ vypadli, pretože čo má spoločné záchytka so zdravotníctvom? Veď dneska zo zákona si ju môžu mestá a obce zriadiť. Veď kto vyberá poplatky za alkohol? No sú to práve obce a mestá. Stejne, akonáhle ten pacient je, má väčšiu dávku požitého alkoholu, je intoxikovaný a berie sa to tak, že musí ísť do nemocnice. Akonáhle má úraz, musia ho odviezť do nemocnice. To, že u nás sme troška možno takí, poviem, neviem nájsť, neviem nájsť správny názov, ale napríklad v Spojených štátoch sa nikto s tým nebaví. No je opitý, zoberú ho policajti, bachnú ho do basy a vyriešené. U nás máme všetci strach, aby sa niečo proste neudialo. Nakoniec je to správne, prečo, veď niekto môže mať slabú chvíľu a je pod vplyvom alkoholu a nemusíme ho hneď zatracovať. Ale toto je problém, že my, my radšej, aby sme niečo nepokazili, dajme ho do nemocnice. A potom kam s ním? Zostať by v zdravotníctve nemal. Pokiaľ je intoxikovaný, musí zostať na tej, na tom, na tom oddelení, ale, prosím vás pekne, rozhodne by záchytné stanice nemali ísť pod rezort ministerstva zdravotníctva a ešte vôbec, aby sme to platili z verejného zdravotného poistenia, to už vôbec nie. Mestá a obce to môžu zriadiť a, prosím, môžu to robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 15:09 - 15:21 hod.

Štefan Zelník
Ja sa prihlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:54 - 14:56 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím, Marek, že záchranky by asi mali byť súčasťou nemocníc. Tu nejde o to, že či zarábajú peniaze alebo nezarábajú, ale naozaj v tom vidí ako ratio, pretože dneska, predtým, keď som slúžil na záchranke, a slúžil som 10 rokov, tak ešte ráno ma zaujímalo, v akom stave je pacient a či som, či správne určil diagnózu, alebo nie. Dneska to viac-menej ide spôsobom ako DHL-ka. Dovezú pacienta, tu podpíšte, že ste ho prevzali, a dovidenia.
Takže naozaj pokiaľ by to bolo súčasťou nemocnice, tak by to bolo trocha o inom. Najmä v tom, že aj lekár by sa stále vzdelával a bol by stále v tej, v tej medicíne. Takto skončí výjazd a prakticky, dobre, môže študovať odbornú literatúru, ale to nikdy nenahradí tú, ten praktický styk s tým pacientom. A ja môžem povedať sám za seba, za 10 rokov možno som intuboval na záchranke štyrikrát. Nenahradí to proste ani žiadna tá, tá Anča, ani nič proste. Pokiaľ sme voľno a boli sme zapojení do rýchlej zdravotnej pomoci, tak sme chodili na sál, a keď pacient mal byť operovaný, tak sme ho intubovali, a teda sme sa stále udržiavali v nejakej, v nejakej kondícii.
Čo sa týka lekár a zdravotná sestra. Samozrejme, že to je jeden tím. A je škoda, že sa tu do toho vnáša taká, taká, tak poviem, zášť, ako keby lekári boli proti sestrám alebo sestry proti lekárom. V prvom rade na prvom mieste musí byť pacient. A v mene toho pacienta my tu nemôžeme hovoriť o tom, že viete, ale toto neni je moja kompetencia. No pokiaľ je pacient chorý, tak kto je voľný, tak ide k tomu pacientovi. A toto by sme sa mali vrátiť. Ja som teda, hovorím, zažil som zlatý vek v zdravotníctve, kedy sa nerozdeľovalo to, že či je sestra alebo či je lekár. Proste bol chorý pacient. A kto bol poruke, tak k tomu pacientovi utekal. Či to bolo treba pacienta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

13.5.2019 14:40 - 14:41 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. So všetkým sa dá absolútne súhlasiť.
Alan, ja len taký malý dôvetok, že treba si uvedomiť jedno, že tých počet vyšetrení sa enormne zvýši a treba rátať aj s tým, teraz i s touto finančnou dotáciou, pretože môže sa potom niekomu zdať, že vidíte, a zase to zdravotníctvo spotrebováva viacej, ale treba si uvedomiť, že ten skríning je práve o tom, že prejaví sa to znížené množstvo pokročilých nádorov o 10, o 15 rokov, a vtedy nastane, akoby to, to šetrenie, pretože nebude sa musieť dávať také obrovské cytokúry, a nehovoriac o tom, že, samozrejme, tá kvalita života každého jedného, ktorý sa, ak sa teda ten nádor zistí v počiatočnom štádiu, tak vtedy je možné to ochorenie vyliečiť, čo je teda, samozrejme, fantastické.
Ale treba počítať aj v ruka v ruke s tým, že musí prísť k dofinancovaniu a ku navýšeniu finančných prostriedkov, lebo ten nápor by sme ináč nezvládli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:29 - 14:31 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať pani kolegyni, naozaj vidieť, že hovorí skúsenosť a múdrosť z vlastnej praxe, ako to bolo. Nikto z nás sa tu predsa nestavia proti nejakému vzdelávaniu a ďalšiemu vzdelávaniu, ba dokonca sme jediný rezort, ktorý máme povinnosť zo zákona, či sú to lekári, alebo aj zdravotné sestry.
A to, čo ste hovorili, že naozaj pod rúškom prepustenia zo zamestnania si skúsené sestry, ktoré už sa nemali, proste boli tak skúsené, že, že mnohokrát v nočnej zastúpili aj toho lekára, museli si robiť vysokú školu, pretože povedali, že toto chce Európska únia. A toto, toto ma, viete, na tom hnevá, keď my zneisťujeme pacientov, zneisťujeme občanov, že kto sa to o vás bude starať. A navyše, ja znova poviem, zdravotnícky asistent dnes je odbor praktická sestra, ktorý má zvýšené kompetencie, ľudia, to by som chcel aj pánovi kolegovi Maroszovi povedať, viete, aké má kompetencie? Môže merať tlak, môže merať pulz, môže pichnúť Fraxiparín, môže pichnúť inzulín, môže zmerať moč a to niektoré kolegyne ako pani kolegyňa Cigániková spochybňujú a hovoria o tom, že to je vážne zhoršenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
No tak, keď toto niekto počúva, prosím vás pekne, tak naozaj mi to dvíha adrenalín, pretože je to zlé, keď sa zneisťujú naši pacienti, a pritom doteraz..., a ja ďakujem všetkým poslancom, ktorí hlasovali vtedy za to premenovanie, lebo vďaka vám sa rozbiehajú nanovo stredné zdravotné školy, a tie budú základom toho, aby potom ďalej doštudovali ako diplomované zdravotné sestry, doplnili si to vzdelanie a nastúpili do tých nemocníc.
Ďakujem.
Skryt prepis