Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.5.2019 o 18:12 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 18:12 - 18:16 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "návrh zákona"), na rokovanie Národnej rady predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Petra Krištúfková.
Súčasne platný zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene vo svojom obsahu upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, čím sú pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa dostali k pitevnému protokolu.
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poslať poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku uhradenej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Cieľom návrhu zákona je umožniť oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti nahliadnutie a vyhotovenie si fotokópie z protokolu o pitve a poskytnutie úplného výpisu z účtu poistenca zdravotnou poisťovňou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná s právom Európskej únie.
V druhom zákone, kde navrhujeme zmenu, jedná sa o zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Cieľom návrhu zákona je odstrániť existujúcu výraznú nerovnováhu medzi stupňom ochrany spotrebiteľa a stupňom ochrany osoby poškodenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako špecifickej služby, resp. pozostalých po týchto osobách.
Za druhé, zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci.
Po štvrté, upraviť konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tak, aby pacient, resp. pozostalí postavenie, pozostalí mali postavenie slabšej, slabej strany sporu.
Po piate, upraviť konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci.
A za posledné, oslobodenie od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem, toľko a zároveň sa hlásim do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2019 13:10 - 13:10 hod.

Zuzana Šebová
Vážený pán predsedajúci, žiadam o zlúčenie rozpravy bodov 92 (tlač 1463) a bod 94 (tlač 1465), keďže tieto návrhy spolu súvisia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:59 - 19:05 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pani ministerka, milí kolegovia, ja si dovolím len veľmi, veľmi stručne, lebo bolo toho tu už povedaného dosť. Všetkých asi, čo nás najviac trápi v zdravotníckom výbore, je vypustenie a resp. zrušenie štvor..., odvodu, resp. platby štátu za svojich poistencov 4 %. Štát až doteraz platil za svojich poistencov 4 % z vymeriavacieho základu, a aj keď tomu tak každý rok nebolo a to percento bolo väčšinou nižšie, nie je žiadny dôvod, aby sa táto zákonná povinnosť dala zo zákona preč. Je to obyčajné obchádzanie povinností štátu a zo strany ministerstva zdravotníctva kapitulácia pred nátlakom ministerstva financií, ktoré sa už nechcelo každý rok spolupodieľať na dofinancovávaní rezortu zdravotníctva.
Financovanie zdravotníctva štát hrubo prenáša zo svojich pliec na plecia ekonomicky aktívnych občanov. Keby sa ministerstvo držalo zákona, tak len v tomto roku príde do zdravotníctva o viac ako 94 mil. eur. Ak teraz hovoríte o tom, že pre rok 2019 sú rozpočtované zdroje v medziročnom porovnaní vyššie o 244 mil. eur, tak je to vlastne len vďaka ekonomicky aktívnym občanom, ktorým odvody vzrastú o 488 mil. eur. Ale príjmy za poistencov štátu klesnú o štvrť miliardy. Pekné reči o hospodárskom raste raz vystrieda vytriezvenie z krízy či z ťažkých rokov. A potom čo? Financie na lepšiu zdravotnú starostlivosť budú kde? Na ministerstve financií? Môžeme si ich potom pýtať z rezervy, ktorú nám veľkodušne poskytnú. Akurát, že teraz nikto nevie, aká má byť veľká, pretože nikto z nás ani poriadne nevie určiť, koľko financií zdravotníctvu chýba. Takže asi toľko k tým 4 %. Kolegovia predrečníci povedali dosť.
Ja ešte snáď poviem pár slov k čakacím zoznamom.
Navrhovateľ uvádza, že rozšírením čakacích zoznamov na ďalšie zdravotné výkony, diagnosticko-terapeutické skupiny alebo diagnózy sa zvýši transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a taktiež sa zvýši zodpovednosť zdravotnej poisťovne za zabezpečenie nároku poistencov. Naším spoločným dlhodobým cieľom by malo byť čakacie zoznamy postupne zrušiť, a nie ich rozširovať. Aký má zmysel rozširovanie čakacích zoznamov? Chceme sa následne pochváliť lepšie vyzerajúcou štatistikou? Zlepšenie podmienok u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti musí ísť ruka v ruke s ubúdaním pacientov na čakacích zoznamoch.
Navrhovateľ uvádza, že povinnosť zdravotnej poisťovne účtovať technické rezervy na zdravotnú starostlivosť o pacientov na čakacích zoznamoch bude po rozšírení chorôb, na ktoré sa čaká, viesť k zníženiu hospodárskeho výsledku zdravotných poisťovní, k lepšej a prísnejšej regulácii zisku zdravotných poisťovní a k efektívnejšiemu využitiu zdrojov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov, čo je teda lepšia a prísnejšia regulácia zisku zdravotných poisťovní. Prísnejšiu reguláciu dosiahneme len jasnou a zároveň jednoznačnou vyhláškou, predpisom, na základe ktorej bude poisťovňa vedieť, na čo môže zisk použiť. Čakací zoznam nemá byť nástrojom, nástrojom na represie, ale skôr vodítkom pre poisťo..., pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnú poisťovňu, v akej oblasti je potrebné sa zlepšiť.
Ďalej navrhovateľ uvádza, že v prípade, ak zdravotná poisťovňa nie je schopná zabezpečiť poistencovi plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť a uhradiť ju do 12 mesiacov od indikácie, poistenec môže zdravotnú starostlivosť čerpať u nezmluvného poskytovateľa, resp. v členských krajinách EÚ... (Reakcia z pléna a komunikácia rečníčky so spravodajcom a ministerkou.)
Nie? Už to tam je? Ani nebolo? Tak hovorím zle?... Tak potom prepáčte. (Reakcie ministerky a spravodajcu.) Dobre. Dobre, tak v podstate ani nemám viacej čo povedať. Pokiaľ to tam nie je, tak sa ospravedlňujem, pani ministerka, a... (Rečníčka listuje v podkladoch.) Čakačky, tak to ste mi mohli hneď povedať. Áno, nemusela som toľko rozprávať. (Povedané so smiechom.) A v podstate, čo k tomu ešte niečo mám?
No v zásade teraz bol prekvapujúci, pre nás bol prekvapujúci teraz návrh, návrh pána Kamenického o dofinancovaní, o 55 miliónoch. Je to lepšie ako, ako nič, alebo jak sa hovorí, drôtom do oka, len sme na vážkach, či, či uvedený návrh zákonu podporíme. Sú tam, je tam zvýšenie miezd pre zdravotné sestry, sme za, v zásade máme jediný problém a tým problémom je vypustenie 4 %. Ale s tým, sa asi zhodneme všetci, že s tým máme problém.
Takže sme veľmi na vážkach a budeme si, možno si vypočujem ešte argumenty, ale naozaj nevieme, že, že či podporíme tento návrh zákona, alebo nie, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:48 - 12:49 hod.

Zuzana Šebová
Žiadam o opravu hlasovania, tlač 1160, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 17:09 - 17:11 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pán Blanár mi už zobral skoro všetky moje tromfy. Na začiatok, Janka, ja by som to tiež uvítala, ale sú ľudia, ktorí nemajú ani tých 10 euro, takže to je zase, opäť sme tam, kde sme boli. Na druhej strane si povedala, že treba motivovať lekárov, aby si manažovali pacienta zadarmo. Dobre, poďme touto cestou, ale toto nie je tá cesta, keď si majú platiť 10 euro za objednanie.
Ďalšia vec je, stanovili sa tam hodiny, si hovorila hodina buď pred, alebo po ordinačných hodinách, alebo, respektíve v rámci ordinačných hodín. Ako sa to dá ukontrolovať? Ja si to neviem reálne predstaviť, ako to dokážeš ukontrolovať, pretože ten lekár vyšetruje a povie, to je stále ešte objednaný pacient. Dobre, ďalšia vec. Hovoríš, že budú mať viacej pacientov, tým pádom budú mať väčšie platby z poisťovne. Ja si to nemyslím, lebo už dneska špecialisti, nechcem povedať, že plačú, ale sťažujú sa, že za dva týždne si vyčerpajú svoje limity a ďalšie dva týždne môžu v mesiaci robiť zadarmo. Takže neviem si predstaviť, ako by viacej pacientov obslúžili a ako by viacej peňazí od poisťovne dostali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:20 - 12:22 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Marek, ja v mnohom s tebou súhlasím a v mnohom s tebou nesúhlasím. Čo sa týka rezidenčného programu, tam jednoznačne - dávala som aj pozmeňovací návrh, nebol prijatý - stále mám pocit, že vychádzame v ústrety, stále niekomu vychádzame v ústrety a sami vidíme, že to nikam nevedie. Ty si hovoril o matkách, ja stále hovorím, rezidenčný program je dobrovoľný a cieľom rezidenčného programu máme nejaký cieľ naplniť: naplniť ordinácie všeobecnými lekármi a pediatrami. Takže ja stále hovorím, mala by tam byť daná hranica, na aký čas je možné rezidentský program prerušiť. Tri roky sú dostatočné, žena je na materskej tri roky. Ja si myslím, že to úplne postačuje.
Tá informácia, koľko máme rezidentov, je to plus-mínus 360, keď to rozrátame na okresy, ako sme už na výbore hovorili, je to nič. Je to nič. A ja sa obávam jednej veci, že keď sa bude vyhodnocovať tento rezidenčný program o niekoľko rokov, tak niekto príde, spraví analýzu a povie, viete čo, vôbec to nemá zmysel, lebo neprinieslo nám to žiadne nejaké úspechy, žiadne ovocie. Takže to je prvá vec.
Druhá vec, k tým pohotovostiam, opäť dobrovoľnosť, vyšlo sa v ústrety lekárom, budeme to robiť na dobrovoľnej báze. Jedna vec je jasná, lekár, lekárske povolanie je poslanie, je vo verejnom záujme. To znamená, že lekár si musí byť vedomý toho, že musí aj slúžiť. A môj problém je už v škole. Ja si myslím, že treba vychovať tých mladých lekárov v duchu, v akom sú vychovaní lekári, ktorí sú v praxi, ktorí majú päťdesiat, šesťdesiat rokov, ktorí sú si vedomí a pamätajú si, ako museli slúžiť, ako museli operovať. Operovali do siedmej, do ôsmej. Dneska vám mladí lekári, odbije pol štvrtej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 14:20 - 14:21 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ja sa len pridám ku kolegovi Alanovi, absolútne s ním súhlasím, čo povedal, a tiež sa ohradím voči tomu vystúpeniu teda pani Cigánikovej. Všetko sa skritizovalo. Jeden, jeden jediný návrh sme nepočuli, ako vyriešiť túto, túto, tento problém, ktorý máme. Všetci sme za jedno, sestrám treba zvýšiť plat, to je samozrejmé, ale tým sa asi táto otázka nevyrieši. Už je jedno, či nám chýba 2-, 5-tisíc alebo 10-tisíc sestier. Akútne nám chýbajú sestry a problém treba riešiť teraz hneď.
A ďalšia vec je, mne sa to nepáči, keď pani Cigániková dehonestuje povolanie dnes zdravotníckych asistentov, sú to absolventky stredných zdravotných škôl a vy ako pacient, keď ležíte v posteli v nemocnici, ja si nemyslím, že voláte niekoho asistent a druhú sestru, druhú voláte sestra, sú rovnako oblečené, ten pacient ani netuší. A prepáčte, ja som vyrástla v dobe, keď sme mali absolventky stredných zdravotných škôl, boli to erudované zdravotné sestry a nemám pocit, že nám nejako ublížili alebo že, že sme mali nejakú ujmu na zdraví. Tak s tým asi so mnou budú súhlasiť všetci, ktorí tu sedia. Takže toto vystúpenie pani Cigánikovej, to mi príde len, úplne je to nezmyselné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:47 - 10:50 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Deti, zdravotne ťažko postihnutí a seniori, tri skupiny obyvateľstva, ktoré nie vlastným pričinením sú ekonomicky neproduktívne. Tri najzraniteľnejšie skupiny v dnešnej dobe, keď je meradlom takmer všetkého zisk a zarábanie peňazí. Tieto tri skupiny sa do tohto trhového mechanizmu nemôžu zapojiť. Nemôžu ovplyvniť svoju finančnú situáciu, nemajú možnosť ju vylepšiť a tak by sme im mali pomôcť my, dostať ich na nejakú, aspoň rovnakú štartovaciu čiaru.
Stretnete bezbranné deti, vyvolá to u vás úsmev. Stretnete ZŤP, u väčšiny z nás to vyvolá súcit. Súcitne sa tvárime, keď na ulici vidíme slepého. Súcitne sa tvárime, keď vidíme mamičku s mentálne postihnutým dieťaťom. Stretnete starého človeka a vyvolá to vo vás ľútosť. Je nám ľúto, keď vidíme starkého, starého, ledva idúceho človeka, ako v obchode ráta, čo si môže dovoliť kúpiť. Je nám ľúto, keď v lekárni starkému chýba 20 centov, aby si mohol kúpiť lepší liek, ktorý mu doporučí lekárnička.
Ale to nie je to, čo tieto tri skupiny našej spoločnosti potrebujú. Tieto tri skupiny ľudí potrebujú cítiť, že sú pre tento svet potrební a hlavne braní za rovnocenných partnerov. Starý človek patrí do života spoločenstva, ako patria korene k stromu. Korene sú základom, kmeň je dospelosť a mladé vetvičky sú novým výtvorom života. Akosi sme sa priveľmi naučili separovať. Zabúdame, že všetko má tu na svete svoje miesto. Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najbezbrannejším.
Preto, milí kolegovia, by som vás chcela požiadať, všetkých poslancov, o podporu nášho návrhu zákona. Áno, uvedomujeme si, že nerieši komplexne zdravotníctvo ako celok. Našou úlohou je ale vypočuť si jednotlivé príbehy občanov, podporiť a najmä pomôcť im v tom, čo ich najviac trápi. A to sú častokrát nedostatočné finančné zdroje, ktoré nepokryjú ani základné potreby. Lieky sú však v mnohých prípadoch nevyhnutnosť.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:42 - 10:44 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Cieľom nášho návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám ZŤP a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Tento návrh zákona stanovuje, stanovuje sa ním okruh poistencov, a to sú deti do šiestich rokov, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotnými postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidní dôchodcovia, invalidní výsluhoví dôchodcovia, alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok. Títo všetci budú mať limit spoluúčasti nula eur za doplatky na lieky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 10:33 - 10:34 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, toto bol taký ukážkový prejav odtrhnutý absolútne od reality, vy sa nepohybujete v reálnom svete? Budem nazývať rodiča, nebudem hovoriť o matke, lebo ste povedali, že sú tam aj otcovia, áno, je ich minimum, ale dobre. Jednoducho už kolegyňa Grausová hovorila, vy môžete len rozprávať, môže sa obrátiť na exekútora a tak ďalej a tak ďalej. Predstavte si, že tá žena nemá, nemá reálne žiadne peniaze. Chlap odíde a čo ona to dieťa má zavesiť na klinček, lebo že ani ona nemá? A potom následne má vymáhať od neho? Povedzte mi, ako v realite sa to dá zvládnuť? Ako? Lebo toto bol tak krásny prejav, naozaj veľmi slušné, veľmi slušné, ale realita je úplne iná.
Ďakujem.
Skryt prepis