Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.11.2022 o 16:55 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.11.2022 16:55 - 16:55 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1508 zo 16. septembra 2022 pridelila (pridelila návrh, pozn. prepis.:) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Ze.... Anny Zemanovej už nie, Juraja Šeliga, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní, tlač 1060, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 561 z 9. septembra 2022 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 7. septembra 2022 rokoval, ale neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní predmetného návrhu zákona neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Uznesením č. 228 zo 14. júna 2022 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločnú spravodajkyňu, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Kolega, ako zrejme ste ten zákon nečítali, nechcem byť veľmi osobná, budem vecná. Slovenský pozemkový fond sa spája s kauzami najmä predchádzajúcich vlád, tomu som sa vôbec nechcela venovať. Vy to musíte dobre vedieť, že predchádzajúci generálni riaditelia tam mali obrovské kauzy. Nechcem sa do toho vracať.
To, že neprešlo podriadenie Slovenského pozemkového fondu pod rezort pôdohospodárstva v rámci tejto vládnej koalície, rovnako nechcem komentovať, pretože nebola tu všeobecná zhoda v rámci koalície, ktorej sme boli súčasťou. Tak som sa snažila spraviť aspoň návrh, ktorý urobí transparentné prostredie, aspoň trochu stransparentní prostredie. Ak ste si ten zákon čítali, tak tu vidíte, že je, že tu je napríklad podmienky pre generálneho riaditeľa a jeho bezúhonnosť, jeho zástupcu, a to napríklad, že tu je spisová zápcha, to, no, nie je to automatické. To, že, to, že je tu spisová zápcha, rovnako nemôže za to len toto vedenie, ale je to tu riešené v zákone, kde je, kde je jasne napísaná zastupiteľnosť. To znamená, že ak jeden štatutár, momentálne je to tak, že právne akty sú podpisované obidvoma štatutármi, generálnym riaditeľom aj jeho námestníkom. Teraz je to riešené tak, že môže byť, stačí jeden podpis, buď generálny riaditeľ, alebo štatutár, ale tie dokumenty musia byť schválené radou pozemkového fondu. Čiže tú druhú, ten druhý stupeň vlastne nahrádza rada pozemkového fondu. Takže skúste si to pozrieť. Ja si myslím, že sú tam dobré veci, jediný problém, ktorý možno je, že hovoríte, že tam je nie zabetónovaný, ale do roku 2028 je potvrdený súčasný riaditeľ, o čom sa, samozrejme, môžme baviť, ak teda tu bude zhoda v rámci, v rámci jednotlivých klubov, tak môžme, samozrejme, určiť to obdobie kratšie, ale v tomto ja nevidím, že by to bol najväčší problém celého tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dúfam, že sa zmestím do toho limitu, ja by som len chcela reagovať na, ak si dobre pamätám, na tri poznámky.
Po prvé, ministerstvo nemá dosah na Slovenský pozemkový fond ani teraz. My sme sa len pokúšali v rámci, čo máme aj v programovom vyhlásení vlády a čo by teda malo byť, aby Slovenský pozemkový fond bol podriadenou inštitúciou ministerstva pôdohospodárstva tak, ako je napr. Pôdohospodárska platobná agentúra. Žiaľ, teraz má samostatné výsostné postavenie, tak sme aspoň, kde teda tú kontrolu na SPF môže prakticky vykonávať len Najvyšší kontrolný úrad. Nemá dokonca ten dosah, resp. v rámci, v rámci zákona o kontrole môže ísť aj úrad vlády, ale to sa prakticky nevykonáva.
Pokiaľ ide o výber riaditeľa SPF, tak aj teraz sa to vykonáva na, teda riaditeľ SPF je menovaný vládou na základe odporúčania ministra, teraz sme tam urobili aj to, že sú transparentné, transparentné výberové konania, takže ja si myslím, že toto je krok vpred k stransparentneniu celého pozemkového fondu.
A pokiaľ ide o tých zabetónovaných ľudí, my sme sa o tom bavili aj teda s kolegami z hnutia OĽaNO, z poslaneckého klubu, môžme sa o tom, samozrejme, baviť, ale ide o to, že sme v tom návrhu, v pôvodnom návrhu zákona bolo ukončené vlastne ich pôsobenie priamo zákon, nadobudnutím účinnosti zákona, ale teraz sme vlastne dali obdobie, funkčné obdobie novému riaditeľovi zhodné s obdobím Rady SPF, čiže naozaj na túto tému sa môžme baviť, nechali sme mu dvojro... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

8.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o registri trestov predkladám z dôvodu zavedenia väčšej transparentnosti na tomto úrade, ako aj odbornej zdatnosti predstaviteľov Slovenského pozemkového fondu.
Navrhovaný zákon vytvára podmienky pre zvýšenie odbornosti a kompetentnosti štatutárnych orgánov a členov rady pozemkového fondu najmä stanovením kvalitatívnych, kvalitatívnych kritérií pre zastávanie funkcií člena rady pozemkového fondu, generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Uvedené je základným predpokladom pre kvalifikované a kvalitné rozhodovanie orgánov pozemkového fondu. Vytvárajú sa tiež nové a transparentné kritériá pre kreovanie orgánov pozemkového fondu. Zároveň sa zákonom sprístupňuje verejnosti činnosť rady pozemkového fondu a umožnením verejná kontrola činnosti rady pozemkového fondu.
Potreba prijatia navrhovanej právnej úpravy vychádza z presvedčenia, že pozemkový fond je významnou inštitúciou, v ktorej správe a vlastníctve je veľké množstvo nehnuteľností Slovenskej republiky a ktorá hospodári s významným rozpočtom. Inventarizácia tohto majetku dodnes nebola vykonaná. Keďže nebol daný súhlas na podriadenie Slovenského pozemkového fondu ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, navrhovanú úpravu považujem za minimalistický krok stransparentnenia procesov na Slovenskom pozemkovom fonde. V súčasnosti prebieha poslanecký prieskum na pozemkovom fonde a prvotné zistenia naznačujú, že nie je správne, že pozemkový fond podlieha prakticky výlučne kontrole Najvyššieho kontrolného úradu.
Predložený návrh zákona má neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívny sociálny vplyv a nemá negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj s právom Európskej únie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona.
Znenie návrhu som prepracovala v súlade s dohodou s kolegami z poslaneckého klubu OĽANO. A samozrejme, aj v rámci druhého čítania som pripravená na rokovania a môžme diskutovať o tom, či všetky navrhované ustanovenia sú správne, a môžme teda ich, samozrejme, aj ešte upraviť.
Vopred ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, zamestnávanie v poľnohospodárstve a potravinárstve najmä počas sezónnych prác sa stáva čoraz vypuklejším problémom. Z každej strany počúvam podnikateľov v agropotravinárskom sektore, že je čoraz ťažšie nájsť pracovnú silu na zber ovocia, na zber zeleniny a následne aj na jej spracovanie napr. v konzervárni. Naposledy som si vypočula podnikateľa, majiteľa firmy, ktorý spracúvava koreninovú papriku na výnimočný produkt, produkt s chráneným označením pôvodu Žitavská paprika. Ide o výnimočný produkt zapísaný v európskom registri, s chráneným označením. Podmienkou zachovania jeho zápisu v registri je jeho výroba. A majiteľ spoločnosti síce papriku vyrábať chce, dokonca má dohodnutých aj pestovateľov papriky, ale najväčším problémom preňho je zber tejto papriky a, pretože nemá, nevie nájsť pracovnú silu na vykonanie tejto síce jednoduchej práce, ale teda málo atraktívnej.
Čiže upravili sme Zákonník práce, ktorý umožňuje vykonávať sezónne práce v poľnohospodárstve pri zbere a spracovaní ovocí a zeleniny, ale zárobky nie sú pri takýchto činnostiach vysoké a rozsah 520 hodín, samozrejme, nie je atraktívny, a preto o túto prácu záujem nie je. Ten neprejavujú ani nezamestnaní, pretože akonáhle sa musia preukázať občianskym preukazom, prídu o svoje dávky. Inštitút sezónneho zamestnávania tak zostáva neatraktívny aj pre osoby bez práce. Problém nastáva, keď sa musia oficiálne prihlásiť do systému, čím prídu o podporu v nezamestnanosti, ako aj o iné dávky.
Preto predkladáme tento návrh, ktorý umožňuje v zákone o službách zamestnanosti uchádzačovi o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a tiež v zákone o pomoci v hmotnej núdzi zakotviť, že sa dávky podľa tejto dohody nepovažujú za príjem podľa citovaného zákona. Uvedené zmeny umožnia osobám bez práce zamestnať sa v oblasti sezónnych prác bez toho, aby prišli o dávky vyplácané podľa osobitných predpisov.
Ešte dodám, že miera nezamestnanosti nízko kvalifikovaných pracovníkov, najmä mladých ľudí a s nízkou kvalifikáciou patrí na Slovensku medzi najvyššie v rámci Európskej únie. Vysoký zostáva aj podiel dlhodobej nezamestnanosti a rozdiel v zamestnanosti medzi osobami s vysokou a nízkou kvalifikáciou je u nás najvyšší v rámci Európskej únie, pričom osoby s nízkou kvalifikáciou čelia najvyššej miere nezamestnanosti v celej Európskej únii, je to 42,9 %. To je údaj z tretieho štvrťroka roku 2021.
Náš návrh zákona preto cieli práve na týchto nezamestnaných, ktorým chceme pomôcť integrovať sa do trhu práce a získať, pomôcť im získať aspoň základné pracovné návyky.
Vopred ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, novelou Zákonníka práce č. 248/2022 sa účinnosťou od 1. januára 2023 umožnilo na základe dohody o pracovnej činnosti možnosť vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku a najviac na osem mesiacov. Okruh sezónnych prác je definovaný v prílohe č. 1b Zákonníka práce. Ide o práce v oblasti poľnohospodárstva, vybrané typy, typov prác cestovného ruchu, rovnako vybrané typy prác potravinárstva a lesného hospodárstva.
Prvotným motívom prijatia tejto úpravy bolo sflexibilniť rigidný charakter dohôd o pracovnej činnosti, ktorý pre sezónne práce nebol vhodný odstrániť problém s nedostatkom pracovných síl zapojením osôb, ktoré sú bez práce.
Nedoriešeným problémom však zostala neatraktívnosť sezónnych prác pre osoby bez práce, nakoľko to pre ne znamená stratu práce. Tento rozsah hodín 520 nie je pre nich atraktívny a to znamená, že ak by sa chceli legálne zamestnať v rámci sezónneho zamestnávania, prišli by o podporu v nezamestnanosti, ako aj o dávky sociálneho poistenia, alebo stratou dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú vyplácané zo systému štátnych sociálnych dávok. Preto som predložila spolu s kolegom tento návrh, cieľom ktorého je umožniť v súlade, teda v zákone č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnanosti, uchádzačovi o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a tiež v zákone č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi zakotviť, že podľa dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa nepovažujú za príjem podľa citovaného zákona. Uvedené zmeny umožnia osobám bez práce zamestnať sa v oblasti sezónnych prác bez toho, aby neprišli o dávky vyplácané podľa osobitných predpisov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet verejnej správy a na rozpočty samosprávnych krajov a obcí.
Ja by som sa chcela prihlásiť do rozpravy ako prvá.
Vážení kolegovia a kolegyne, ja vás prosím o podporu tohto zákona, pretože som presvedčená, že týmto zákonom podporíme odstrániť jednak nelegálnu prácu a podporíme integrovať dlhodobo nezamestnaných do zamestnania. Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1631 z 27. septembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1161, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 594 zo 14. októbra 2022 s návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 248 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 263 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 16:10 - 16:11 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručná.
Marián, ďakujem za podrobné vysvetlenie návrhu zákona. Ja si rovnako nemyslím, že to je dobré opatrenie. Ak chceme pomáhať gastrosektoru, tak určite by sme mali ísť cestou znižovania DPH. A je mi ľúto, že gastro má stále 20-percentnú dépeháčku. Keď sa pozrieme na okolité členské štáty, tak všade sa pohybuje od 5 do 10 %. Stačilo by to dať na nejaké časové obdobie. Nemusí to byť natrvalo, môže to byť na rok, na dva. Hovoríme, teda rozprávame o tom už od čias pandémie, kedy sme, kedy vlastne gastrosektor sa položil takmer na kolená a teraz vlastne reštaurácie stále aj v dôsledku zvyšovania cien energií sa zatvárajú, prežívajú naozaj len tie najsilnejšie. Toto tento systém gastrosektoru určite nepomôže. A ak máme pochybnosti o tom, že si finančná správa neplní svoje, svoje všetky povinnosti, ktoré má zo zákona, resp. máme pochybnosti o tom, že podnikatelia nepodnikajú čestne, no tak to ma trošku zaráža. Ja si myslím, že vychádzať by sme mali z toho, že podnikatelia vydávajú daňové doklady a podnikajú čestne.
Skryt prepis
 

19.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, kolegovia, veľmi ma mrzí, že náš návrh, ktorý sme na rokovanie schôdze snažili dostať niekoľkokrát ešte ako koaliční partneri si na schvaľovanie musel počkať až na túto mimoriadne ťažkú chvíľu. Skutočne sme museli čakať na to, až kým sa stane taká tragédia? Celé Slovensko je otrasené vraždou ľudí, mladých ľudí, queer ľudí a spoločnosť dala ihneď najavo to, že chce zmenu a preto si myslím, že by sme mali túto prosbu vypočuť. My prinášame zmenu práve návrhom zákona o partnerskom spolužití, ale nejde o žiadnu revolúciu ako už povedal aj kolega, ide len o zlepšenie postavenia ľudí, partnerov z queer komunity, ako aj heterosexuálov, ktorí spolu žijú bez manželského zväzku. Zákon by zaviedol poskytovanie občiansko-právnych nárokov v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva, dedenia, prístupu k zdravotnej dokumentácii, nároku na vdovský a vdovecký dôchodok, či na ošetrovné. Ide o bežné veci, ktoré vedia partnerom, ktorí nie sú manželmi veľmi skvalitniť život. A ako už bolo povedané, nič z toho čo sme dali do nášho návrhu neohrozí inštitút manželstva. A preto chcem úprimne poprosiť o podporu tohto zákona tak, aby sme nielenže nezahodili šancu rozprávať o tejto problematike v druhom čítaní, ale aby sme sa konečne reálne posunuli do 21. storočia a celú túto pokryteckú morálku, ktorú tu prezentovali kolegovia fašisti, aby sme poslali do hlbokej histórie. Rovnosť pred zákonom nie je ideológia. Veľmi dlho trvalo kým sme zrušili otroctvo, kým ženy dostali volebné právo a trvá dodnes riešenie ich zrovnoprávnenia. A ja verím, že príde čas, keď aj nie dnes, ale že inštitút partnerského spolužitia bude schválený aj na Slovensku a budeme aj my patriť k moderným demokratickým krajinám. Ďakujem za podporu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán Kuffa, dobre ste si klopli, ale teda vás sa naozaj nedá počúvať. Splietate úplne nezlučiteľné veci, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Ale na margo vyšetrovania a vôbec ako PPA-ky vám musím povedať, že je to živé vyšetrovanie a nemáme právo zasahovať do živého vyšetrovania a nemienim sa nechať vtiahnuť do sporu ministra Mičovského a Vlčana. Ak vy áno, nech sa páči, je to na vás.
A aj pri vás som napísala, že nech sa prípad vyšetrí. Ja som nekomentovala žiadnym negatívnym spôsobom to vaše vystúpenie, hoci by si to asi zaslúžilo. A pokiaľ ide o to vaše, vašu pripomienku, že či riešime krízu. Riešime krízu a toto nie je riešenie krízy. Je to riešenie diskriminácie postavenia homosexuálov v našej krajine. Kedy bude vhodný čas na to riešenie? Vždy sa to odkladá, nikdy nie je na to vhodný čas. Treba to vyriešiť, musíme sa posunúť do 21. storočia.
Skryt prepis