Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2021 o 12:36 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:36 - 12:38 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, takto, ten bod a) je vlastne pôvodné znenie zo zákona a týka pestovateľskej pálenice. To znamená, že tých 43 litrov absolútneho alkoholu pre pestovateľa, vyslovene to bolo vynegociované Slovenskou republikou, keď sme vstupovali do Európskej únie, že ročné množstvo pre pestovateľa, ktorý si dá vyrobiť, pestovať, teda absolútneho alkoholu, ktorý si dá v pestovateľskej pálenici vyrobiť môže byť najviac 43 litrov. Vychádzalo sa zrejme štatistických údajov. Tých 43 litrov neviem, asi to z prsta nevycucali. Ale toto bolo vynegociované.
A pokiaľ ide o tie návštevy. Tak smernica Európskej únie toto nedefinuje. My sme to prevzali priamo zo smernice takúto dikciu. Čiže ide o to, že keď raz niekto doma vyrába domácke pivo, tak jednak, že má podmienky, že sa musí zaregistrovať a tou druhou podmienkou je, že to vyrobené pivo nesmie byť predmetom predaja. Čiže keď aj si zavolá na návštevu, možne si zavolať aj z Hornej - Dolnej, aj zo susedného Maďarska, kohokoľvek, ale nesmie predávať. Polemizovali sme na ministerstve financií aj o tom, že teda rozumieme tomu, že ide o súkromný priestor a ťažko tým pádom bude kontrolovateľný. Ale zhodli sme sa na tom, že práve tým, že zlegalizujeme, že povolíme súkromnú výrobu piva vlastne odstraňujeme šedú zónu, pretože je to povolené a deje sa to aj dnes. Povedzte mi kto dnes kontroluje, ak ten autobus príde dnes niekomu do záhrady a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:29 - 12:34 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak som spomenula, cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Len v krátkosti by som chcela uviesť toľko, že navrhovanou právnou úpravou dosiahneme, že výrobcovia piva v domácnostiach, ktorá sa dnes už reálne deje a vykonáva, nebudú pôsobiť v akejsi šedej zóne. Totižto už dnes sa môže úplne bežne v obchode zakúpiť zariadenie na výrobu piva a tým pádom zrejme domácnosti nevedia o tom, že toto, takto vyrobené pivo je nelegálne. To je dôvod prečo vlastne zákonom umožňujeme vyrábať pivo i v množstve najviac 10 hl za rok. A vlastne v tomto množstve bude oslobodené od spotrebnej dane.
Vlastne týmto bude mať štát prehľad o drobných výrobcoch, pretože sa budú musieť zaevidovať a bude vedieť zareagovať v prípadoch podozrení pri predaji takto vyrobeného piva. Samotný zástupcovia pivovarníckeho priemyslu, to znamená malí aj veľkí výrobcovia piva, teda výrobcovia remeselného piva, tento návrh zákona vítajú a podporujú. Zároveň predloženým návrhom zavádzame inštitút malého liehovaru, v rámci ktorého bude môcť vyrábať rovnako lieh najviac 10 hl, avšak absolútneho alkoholu, čo znamená 100-percentného alkoholu so zníženou sadzbou spotrebnej dane. Zákonom sú určené podmienky a povinnosti ako pre Colný úrad, ktorý bude vykonávať množstvo a označovanie liehu, ktoré, pričom bude môcť takto vyrobený lieh predávať výlučne v spotrebiteľskom balení a rovnako aj označené kolkovou známkou. Zavádzajú sa podmienky pre podnikateľa, ktorý nebude môcť byť majetkovo, personálne, výrobne, ani technologicky prepojený s inou osobou, ktorá podniká v liehovarníckom priemysle.
Dôvodom predloženia tohto zákona je, že smernica Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje takéto možnosti poskytuje. Poskytovala ich ešte aj pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Avšak Slovenská republika v roku 2004 prijala len tie najnevyhnutejšie inštitúty a typy podnikania také, aké boli u nás zavedené ešte v predchádzajúcom režime. To znamená okrem výroby vína zaviedli sme inštitút veľkého liehovaru, ale nie malého liehovaru. Vygenociovali sme pestovateľské pálenice, pričom pestovateľskými pálenicami je, sa rozumie teda alebo v rámci týchto, tejto činnosti je možné vyrobiť lieh výlučne na vlastnú spotrebu, čiže takto vyrobený lieh nemôže byť predmetom predaja. V priebehu času sme už tu v parlamente v minulom období schválili aj domácku výrobu alkoholu, destilátu. Čiže nevidíme dôvod prečo by nemal byť zavedená alebo povolená aj domáca výroba piva. Hlavne teda zavedenie inštitútu malého liehovaru pomôže malým a stredným podnikateľom, pomôže rozvoj v regiónoch, v agroturistike. Pomôže, by som, urobiť takým väčší výber na trhu našich destilátov a tým pádom vlastne títo regionálni výrobcovia, napríklad sa budú môcť združovať a tieto svoje výrobky registrovať ako svoje špeciality, napríklad s chráneným označením pôvodu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:24 - 12:26 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:24 - 12:26 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2021 10:48 - 10:52 hod.

Jarmila Halgašová
Ďakujem pekne. Ohlasujem, že o tomto návrhu zákona sa v prvom čítaní bude hlasovať dnes o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:48 - 10:50 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi rýchla a stručná.
Pán Mazurek, áno, počúvam ľudí a úbytok stavu oviec a hovädzieho dobytka je, súvisí s tým v rámci Európskej únie aj so zvyšovaním ich produkcie, že sa šľachtia nové plemená, ale to sa netýka v rámci Slovenska, pretože politika na Slovensku nie je správne nastavená.
Pán Kuffa, tých tridsať rokov vlastne, pardon, pán Šimko. Tých tridsať rokov, áno, to je dôsledok predchádzajúcich vlád a preto hovoríme, že je potrebné podporovať tvorbu pridanej, pridanej hodnoty.
Pán poslanec Karahuta, súhlasím s tým, čo hovoríš. Áno, jednoznačne naším cieľom je, aby sme nedávali tabletky na spanie, tak ako tomu bolo doteraz.
Pán Kuffa, Rakúsko, áno, môže byť pre nás vzor a aj je a všade to zdôrazňujem. To, že sa treba, že si treba od nich dať príklad, ale chcela by som vedieť, ako vy viete, akú predstavu a názory má pán Sulík? Neviete o ňom nič.
Čo sa týka plánu obnovy, obnovy, pán Kočiš, nechcem sa spoliehať na peniaze z tých, ktoré má pridelené rezort životného prostredia, len hovorím, že komplexné pozemkové úpravy a vodozádržné opatrenia sú nadrezortné, nepatria výlučne do pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, preto by bolo, preto by bolo spravodlivé a férové, ak by sa vyčlenilo minimálne 100 miliónov eur.
Ďakujem veľmi pekne za podporu pána poslanca Mičovského aj Fecka. Samozrejme, my tie peniaze budeme, resp. podporovať tieto rokovania a dohodu budeme podporovať preto, že ak sa toto podarí, tak samozrejme bude viac peňazí pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2021 10:26 - 10:30 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážení, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, ja záverom by som bola veľmi krátko chcela vyjadriť podporu tomuto zákonu. Samozrejme, je to dobré, tie diskusie, my v rámci koalície máme vždy korektné a vždy sa vieme dohodnúť na dobrom a správnom riešení.
Nerozumiem však pánovi poslancovi Sujovi, ktorý teraz odišiel, povedal si svoje, nechcem povedať, že vulgárne, ale nakydal na SaS-ku. Ja si myslím a teda pán predseda to môže potvrdiť, programové vyhlásenie vlády sme pripravovali všetci štyria koaliční partneri, zhodli sme sa na tom, že treba podporovať produkciu, treba zvyšovať potravinovú sebestačnosť a aj keď to mnohí nechcú počuť, je to sanovanie poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva po predchádzajúcich vládach. Je to, je v katastrofálnom stave, zle boli nastavené pravidlá v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, takže to, čo teraz robíme, sanujeme, čo sa dialo v predchádzajúcich obdobiach.
Naším hlavným cieľom je pridávanie hodnoty, teda zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. To je len, je to síce pekne povedané, pekne to znie, ale z môjho pohľadu je trestuhodné, aby sme vyvážali produkty, poľnohospodárske a teda lesné produkty do zahraničia, poskytovali tam pracovnú silu a dovážali ich spracované s pridanou hodnotou. Našou povinnosťou je vytvárať podmienky tak a také, aby sme poskytovali prácu tu doma a aby sme tu doma vytvárali pridanú hodnotu. Jedine tak bude náš štát bohatší.
Sama som sa prihovorila za to, že aj keď teda ministerstvo pôdohospodárstva dostáva jednu veľkú nulu v rámci plánu obnovy, ja som presvedčená o tom, že ministerstvo životného prostredia ak dostalo 1,3 miliardy eur, neznamená to, že teraz nepomôže v rámci ekologických opatrení všetkým rezortom, pretože komplexné pozemkové úpravy, vodozádržné opatrenia nie sú výlučne v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva. To je nadrezortná problematika a aj v pôsobnosti rezortu životného prostredia.
Preto verím, že ministri či už pôdohospodárstva, ale hlavne životného prostredia sa v tejto veci dohodnú a vyčlenia tam peniaze na komplexné pozemkové úpravy, pretože toto je najväčší problém pre ďalší rozvoj poľnohospodárstva a aj lesníctva. Máme najviac diverzifikovanú poľnohospodársku pôdu v rámci celej Európskej únie. A toto bráni ďalšiemu rozvoju. Pretože nemôžme nič budovať na cudzích pozemkoch. Vysporiadanie pozemkov a následne zabránenie ich ďalšej fragmentácie, opätovnej fragmentácie je jednou z úloh, ktorú máme v programovom vyhlásení vlády.
Čiže áno, na záver poviem, aj tento zákon pomáha udržateľnosti vidieka, rozvoju regiónov, podpore zamestnanosti, ale máme tam veľmi veľa opatrení, ktoré tomuto pomôžu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2021 9:37 - 9:38 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač č. 655. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 19:38 - 19:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem. Zákon, ktorý prerokúvame je legislatívou ktorej, kvôli ktorej sme tu dnes naozaj vôbec nemuseli sedieť. Pretože tento zákon je iba dôsledkom riadenia rezortu pôdohospodárstva za predchádzajúcich vláda. Ja viem že kolegovia, ktorí sú dnes v opozícii neradi o tomto rozprávajú, ale treba veci uviesť na pravú mieru. Ja tomu úplne rozumiem, pretože bola to ministerka Matečná, keď sa teda objavili, ako povedal kolega, kauza Dobytkár a rôzne podvodné praktiky vo vyplácaní priamych platieb. Keď ona sama predsa odobrala a zrušila Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, odvolala riaditeľa VUPOP-u pána Kromku a zobrala si tieto veci pod riadenie priamo pod rezort pôdohospodárstva. Čiže pred túto priepasť ste Slovensko doviedli vy a táto vláda namiesto pomoci našim poľnohospodárom sa musí zaoberať vami spôsobenou katastrofou, pretože je potrebné obnoviť akreditáciu PPA-čky. Tá situácii v PPA je skutočným amaterizmom ale nie je to dôsledkov tejto alebo predchádzajúcej vlády. Preto vás chcem požiadať, a som rada že ste aj povedali, že tento zákon podporíte a že zaňho zahlasujete. Asi dobre viete prečo, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:02 - 17:04 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Ako povedal pán predseda výboru pre pôdohospodárstvo Karahuta, áno, my sa...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na predrečníka.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
...snažíme, snažíme riešiť veci odborne nie politicky. Tak ako hovorí Programové vyhlásenie vlády v časti pre životné prostredie, áno, tento presun tam je uvedený, ale v časti pre pôdohospodárstvo je uvedené, že po dôslednej expertíze a diskusii so všetkými zainteresovanými subjektami v tomto návrhu zákona je naozaj veľa nezodpovedaných a otvorených otázok, ktoré musíme riešiť.
A práve preto po diskusii s jednot, s obidvoma ministrami sme sa dohodli, že bude dodržané riadne pripomienkové konanie 15 dňová lehota, kde teda by mali byť vyriešené určité otázky pretože štátnej, štátny podnik Lesy a ostatné aj TANAP, Lesný podnik Ulič a tak ďalej majú v kompetenciách rôzne činnosti, pretože oni vystupujú ako správca majetku štátu podľa zákona o lesoch a riešia nájomné zmluvy, súdne spory, zámeny majetku štátu, podklady na prevod správy, podklady na prevody majetku štátu, obchodno-verejné súťaže, styk s Centrálnym registrom zmlúv, rovnako reštitúcia a tak ďalej.
Čiže tu je, tu zostáva naozaj veľmi veľa nezodpovedaných otázok, ktoré je potrebné v rámci tejto lehoty vyriešiť a ja osobne si myslím, že lesy v treťom stupni ochrany by mali zostať v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Uvidíme ako sa, sa budú plniť dohody o diskusiách a riešeniach problémov a podľa toho tento návrh zákona podporím alebo nepodporím v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis