Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 17:36 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2021 17:36 - 17:40 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy (zaznievanie gongu) v colníctve. Skúsim v skratke... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, utíšime sa v sále, buďte takí láskaví.
Nech sa páči, pani ministerka.

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Tento... ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona implementuje nariadenia Európskej únie súvisiace práve s dovozom a vývozom predmetov kultúrnej hodnoty. Implementujú sa čl. 3 ods. 1 a čl. 11 nariadenia EÚ v časti upravujúcej povinnosť ustanoviť sankcie za porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskej únie.
Ďalej v súlade s čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskej únie sa v § 9a až 9f, čo sú úplne nové paragrafy tohto zákona, upravuje postup colných úradov a ministerstva kultúry v prípade, ak je podozrenie, že pri vstupe predmetu kultúrnej hodnoty došlo k porušeniu nariadenia Európskej únie. Postup zadefinovaný v týchto paragrafoch spočíva v zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty, jeho odbornom posúdení a následne vrátení osobe, ktorej bol zadržaný alebo zhabaný, zhabanie v prospech Slovenskej republiky, a jeho následnom vrátení do štátu pôvodu.
Doteraz nám absentovala sankcia za porušenie zákazu obchodovania. Podľa § 7b návrhu zákona sa už tento nedostatok odstraňuje a zároveň sa zavádza.
Návrhom zákona sa ďalej spresňuje, ktoré predmety kultúrnej hodnoty nemožno podľa § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. doviesť na územie Slovenskej republiky.
Zavádza sa rovnako definícia príležitostného predajcu.
Ustanovuje sa zákaz obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty a rozširuje sa kontrolná právomoc colných úradov vo vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty, ktoré vstupujú na colné územie Európskej únie v zmysle nariadenia Európskej únie.
Návrh zákona v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Obidva výbory predložený návrh schválili, prijali k nemu platné uznesenia. Výsledkom prerokovania vo výboroch je spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona a s týmito závermi uvedenými v spoločnej správe súhlasíme.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za podporu návrhu zákona, ktorý napomáha tomu, aby sme zamedzili obchodovaniu na čiernom trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty, s historickými artefaktami, ktoré doteraz ešte stále v týchto podmienkach dokážu pendlovať medzi krajinami bez nejakej sankcie za to, že boli nezákonne vyvezené naozaj z krajiny pôvodu predmety veľmi cennej historickej hodnoty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:43 - 14:47 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Konzílium a Úrad verejného zdravotníctva povolili uskutočniť vedeckú štúdiu vypracovanú hokejovým zväzom, na základe ktorej povolili realizovať iba profesionálne dlhodobé súťaže, ktoré sú spustené od 14. 10. 2020. Žiadne iné súťaže s divákmi Úrad verejného zdravotníctva neodsúhlasil.
Téma návratu divákov na štadióny vrátane reprezentačných stretnutí a medzinárodných kubových súťaží je súčasťou komplexného riešenia zahrnutého v COVID automate pre šport, na ktorom ministerstvo školstva dlhodobo a koncepčne pracuje. Súčasná vedecká štúdia sa uskutočňuje pod dohľadom Slovenskej akadémie vied, ministerstva zdravotníctva a zástupcov športových zväzov a športových súťaží.
Aktualizovaná verzia COVID automatu by mala byť prijatá na najbližšom zasadnutí vlády aj na základe výsledkov spomínanej vedeckej štúdie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:43 - 14:47 hod.

Natália Milanová
Vážený pán poslanec, nakoľko materiál je v štádiu prípravy a jednotlivé prvky ešte nemajú finálnu podobu, považujem za predbežné sa k nemu vyjadrovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:43 - 14:47 hod.

Natália Milanová
Myslím si, že to nie je otázka nejakých ďalekosiahlych mesiacov, lebo to treba uzatvoriť čím skôr, a tie naše rokovania už prebiehali vlastne v predchádzajúcom období a myslím si, že teraz už sme v tej fáze, kedy sa to finalizuje. Aj pre nás je veľmi dôležité vedieť, na čom sme, aby sme vedeli následne potom tie programy nastavovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:43 - 14:43 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ministerstvo kultúry aktuálne disponuje voľnými finančnými prostriedkami pre územie viac rozvinutého regiónu, čo je Bratislavský samosprávny kraj, v rámci prioritnej osi č. 3 IROP: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Tieto prostriedky sú určené pre projekty, ktoré svojím zameraním majú prispievať k základnej požiadavke prioritnej osi 3, ktorou je tvorba a udržateľnosť pracovných miest.
Ministerstvo kultúry sa snažilo o úpravu operačného programu IROP takým spôsobom, ktorým by sa dosiahla zmena nastavenia spomínanej požiadavky na tvorbu pracovných miest na možnosť realizácie investičných aktivít do existujúcej kultúrnej infraštruktúry bez nutnosti vytvárania nových pracovných miest. Táto naša aktivita a teda zmena operačného programu doposiaľ nebola schválená. Túto tému však nemáme uzatvorenú a s ministerstvom investícií veľmi intenzívne rokujeme o možnostiach efektívneho využitia práve týchto finančných prostriedkov, aby mohli byť využité na kultúrnu infraštruktúru a pre jej následnú modernizáciu.
Takže chcela by som tým len povedať, že proces ešte momentálne nie je ukončený. Ja už som aj viackrát spomínala, že momentálne vlastne sa plánuje REACT, takže tam máme dvere vyjednávania ešte stále otvorené a táto téma pre nás nie je uzavretá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Opäť raz, kolegyne, kolegovia, dovolím si odpovedať Romane Tabák za ministra školstva, čo sa týka podmienok pre amatérsky šport. Ministerstvo školstva od samého začiatku pandémie podniká všetky kroky k tomu, aby amatérsky šport najmä detí a mládež fungoval v takom režime, v akom to epidemiologická situácia v krajine dovoľuje. Začiatkom roka ’21 spustilo ministerstvo školstva webovú aplikáciu www.covidsport.sk, ktorá jasne a prehľadne informuje športovú obec o aktuálne platných opatreniach. Zástupcovia ministerstva školstva absolvovali nespočetné množstvo stretnutí a online mítingov so zástupcami konzília odborníkov, epidemiológov, hlavným hygienikom, pandemickou komisiou a zástupcami ministerstva zdravotníctva. Argumentovali sme a vysvetľovali dôležitosť a možnosti, ako bezpečne uvoľňovať opatrenia pre šport. Výsledkom bolo, že hneď, ako to epidemiologická situácia dovolila, to je prechodom Slovenska do III. stupňa varovania - alebo inak bordová fáza - sa uvoľnili opatrenia pre amatérsky šport a športovci mohli začať trénovať v skupinách 6 + 1. S prechodom do II. stupňa varovania - červená fáza - bolo umožnené vytvárať na väčších športoviskách tzv. sektory. Na jednom športovisku môže už dnes trénovať väčší počet športovcov v menších skupinkách, napr. na futbalovom ihrisku môže za dodržania usmernení trénovať 30 až 40 hráčov. Okrem toho sa otvorili v obmedzenom režime fitness centrá a plavárne. COVID semafor má jasný plán zvyšovania počtu športovcov na športovisku a spustenia amatérskych súťaží. Táto verzia bude prijatá na najbližšom zasadnutí vlády.
Vážená pani poslankyňa, za mňa je to všetko. Ja ak môžem si dovoliť ešte povedať, že čo sa týka napríklad nastavenia ľudí v hľadisku na športových akciách, tak, tak ako bolo avizované, že v stredu by mal byť na vláde COVID automat veľký, tak súčasťou toho už by mal byť aj ten takpovediac športový semafor, tak ako my máme v kultúre, ktorý nám hovorí o tom, za akých podmienok sa môžu konať kultúrne podujatia. Tak tento by mal byť súčasťou COVID automatu v stredu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Natália Milanová
Áno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:28 - 14:36 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja si dovolím odpovedať za pána ministra vnútra na vašu otázku.
„K vami položenej otázke, či platí príkaz, ktorým bol vydaný zákaz personálnych zmien, teda aj príjem nových uchádzačov do služobného pomeru hasiča, je potrebné uviesť, že z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa prijímacie konanie s uchádzačmi za príslušníka tohto zboru muselo realizovať v obmedzenom režime, a to práve s poukazom na dodržiavanie prijatých opatrení. Išlo najmä o nemožnosť posudzovania splnenia podmienky fyzickej spôsobilosti na výkon služby hasiča, najmä podmienky plávania. Posudzovanie podmienok pre prijatie vrátane toho, že uchádzač má zaplávať určenú vzdialenosť, je v súčasnosti napriek tomu nastavené tak, aby sa prijímacie konanie z dôvodu zatvorenia plavární uskutočnilo, a splnenie ďalších zákonných podmienok mohlo preukázať v súlade so zákonom o Hasičskom a záchrannom zbore. V súčasnosti už je možné prijímať profesionálnych hasičov na voľné pracovné miesta, teda zákaz neplatí.“
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:15 - 14:17 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, vážený pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za otázku, návrh zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 532/2010 Z. z. o rozhlase a televízii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, plánuje ministerstvo kultúry predložiť do legislatívneho procesu v druhej polovici roku 2021.
Uvedený návrh právnej úpravy bude vychádzať zo schváleného programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov ’21 - ’24. Len pred nedávnom sa nám uskutočnila o ňom diskusia, v zmysle ktorého vláda Slovenskej republiky považuje rozhlas a televíziu za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však dlhodobo podfinancovaný a poddimenzovaný. Preto vláda príjme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej základných úloh vrátane možnosti rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov i prieniku do oblasti nových mediálnych služieb. Vláda taktiež zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS sa za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti. Taktiež prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa do budúcnosti tak, aby bol do čo najväčšej miery apolitický.
Na základe uvedeného možno predpokladať, že pôjde o komplexnejšiu úpravu, nakoľko jej primárnym cieľom bude nanovo upraviť službu, ktorú RTVS poskytuje vo verejnom záujme, ako aj spôsob a rozsah jej financovania.
Skryt prepis
 

4.5.2021 16:06 - 16:16 hod.

Natália Milanová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, milí poslanci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Týmto návrhom zákona sa v čl. 1 implementuje čl. 3 ods. 1 a čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/880, upravujú sa podmienky režimu nelegálne dovezených kultúrnych predmetov v rámci obchodovania s nimi na území Slovenskej republiky. V čl. 2 sa novelizuje Colný zákon v rozsahu vynútenom novelizáciou zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty č. 1.
Samotné nariadenie č. 2019/880 reguluje vstup a dovoz tovaru kultúrnej hodnoty na colné územie Európskej únie, čím sa dopĺňa právny rámec Európskej únie o obchodovaní s tovarom kultúrneho charakteru. Doteraz tento rámec reguloval iba vývoz tovaru kultúrneho charakteru a navrátenie nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty.
Všeobecným verejným záujmom pri dovoze je predovšetkým, aby sa neobchodovalo s kultúrnymi predmetmi, ktoré boli odcudzené, získané nezákonným obchodom, neoprávneným privlastnením alebo drancovaním v prostredí ozbrojeného konfliktu či nezákonne archeologickými vykopávkami získané alebo nezákonným vyzdvihnutím z mora, rieky alebo jazera. Všeobecným záujmom je aj to, aby sa neobchodovalo s predmetmi, ktoré boli vyvezené z krajiny pôvodu v rozpore s jej právnymi predpismi.
Návrh tak reaguje nielen na nelegálny medzinárodný obchod s archeologickými nálezmi, ale aj na nedávnu skúsenosť z ozbrojených konfliktov v Sýrii a Iraku, ktoré popri ničení pamiatok boli sprevádzané masívnym takpovediac výpredajom ukoristených kultúrnych pamiatok a zbierok múzeí. Návrh zákona preto zakazuje obchodovanie s nelegálne získanými alebo nezákonne dovezenými predmetmi kultúrnej hodnoty. Tento zákaz sa vzťahuje aj na príležitostný predaj na internete.
Podľa správy Európskej komisie z roku 2019 je nezákonný obchod s predmetmi kultúrnej hodnoty nielen ohrozením kultúrneho dedičstva, ale výnosy z neho sa používajú aj na financovanie organizovaného zločinu, korupcie a ozbrojeného násilia, hoci medzinárodní hráči ako UNESCO, Svetová colná organizácia, Európska rada či Európska únia prijali množstvo nástrojov na zamedzenie tejto nezákonnej činnosti. Nedostatok spoľahlivých dát cezhraničného pohybu predmetov kultúrnej hodnoty znižuje efektivitu týchto opatrení. Štúdia tiež konštatuje presun nezákonného obchodu do on-line priestoru najmä pri drobných predmetoch, akými sú napríklad mince.
Z obmedzených dostupných zdrojov správa Európskej komisie odhaduje, že európski predajcovia na území Európskej únie ročne predajú starožitnosti rôznej proveniencie v hodnote medzi 64 až 318 miliónov eur a stredoveké mince v objeme 56 miliónov eur. Zo zdokladovaných transakcií však nie je možné identifikovať, koľko predmetov bolo predaných nezákonne, napríklad ide o falzifikáty, ukradnuté alebo stratené predmety. Nemecká štúdia na vzorke 6 000 predmetov kultúrnej hodnoty obchodovaných v Nemecku na základe expertných odhadov identifikovala 33 % ako falzifikáty.
Z predmetov pochádzajúcich z konfliktných zón ako Sýria a Irak menej ako 10 % bolo možné identifikovať ako legálne predávaných, ostatné boli v tzv. šedej zóne, kedy zákonnosť nie je z dokumentácie možné verifikovať.
Návrh nového zákona je primárne predkladaný na účely adaptácie národnej právnej úpravy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/880 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty. Cieľom nariadenia je zvýšiť efektívnosť ochrany tovarov kultúrnej hodnoty zosúladením legislatívy na národnej úrovni. Navrhovaný zákon predstavuje zatiaľ len čiastočnú implementáciu nariadenia, prvú fázu adaptácie vnútroštátneho predpisu. Na základe čl. 3 ods. 1 nariadenia je zakázaný vstup kultúrnych hodnôt uvedených v časti A prílohy, je na colné územie Európskej únie, ktoré opustili územie krajiny, ktoré boli vytvorené alebo objavené v rozpore s jej právnymi predpismi. Členské štáty sú povinné prijať opatrenia, ktoré sa uplatnia, ak bude uvedený zákaz porušenia, dôjde k pokusu o nelegálny vstup kultúrneho statku. Preto návrh zákona stanovuje postup kompetentných orgánov Slovenskej republiky, to znamená colný úrad a ministerstvo kultúry v tomto prípade, ktorý sa uplatní, ak by táto situácia nastala, a to od zadržania potencionálneho kultúrneho statku colným úradom, cez bezpečné uchovanie zadržaného predmetu príslušnou odbornou organizáciou, to znamená buď Národným múzeom, alebo Národnou knižnicou, alebo Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a rozhodnutie ministerstva kultúry o zabavení predmetu kultúrnej hodnoty až po jeho vrátenie do krajiny pôvodu.
Neprijatím tohto predpisu by vznikla nejasná situácia, ako postupovať v prípade, že by sa takáto situácia odohrala a v minulosti k nej aj došlo. Jedným z konkrétnych prípadov zo slovenskej praxe je napr. zaistenie 16 ikon, ktoré boli privážané občanom Ukrajiny cez slovensko-ukrajinskú hranicu vo Vyšnom Nemeckom v januári 2019. Vtedy Šarišské múzeum veľmi profesne a odborne poskytlo colným orgánom súčinnosť pri identifikácii, popise a oceňovaných zadržaných ikon. Kriminálny úrad Finančnej správy v Košiciach, ktorý danú situáciu riešil, požiadal od samého začiatku o súčinnosť Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré sa špecializuje na ikony a ikonopisecké pamiatky, ako jedinej špeciálnej, múzejnej expozícii zameranej na ikony a vo svojom štatúte má zber takýchto pamiatok z celého územia Slovenska.
Kriminálny úrad Finančnej správy v Košiciach sa snažil získať ďalšie informácie o pôvode daných ikon, taktiež ministerstvo kultúry prostredníctvom oslovenia Interpolu sa pokúšalo dostať k relevantným informáciám o pôvode, ale bezvýsledne. Dané ikony zabavené občanovi Ukrajiny, ktoré mu pri colnej kontrole boli nájdené v kabíne automobilu pri dôkladnej colnej prehliadke, boli v rámci colného konania zabavené a samotný vlastne občan Ukrajiny bol obvinený, uznaný vinným a odsúdený. Podľa § 83 ods. 2 Trestného zákona sa zhabané ikony vtedy stali majetkom štátu. Vtedy na základe Trestného zákona sa vlastníkom zhabanej veci stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Súd však vo svojom výroku trestného rozkazu v danej veci nerozhodol, resp. neuviedol, že uvedené predmety kultúrnej hodnoty dáva explicitne do správy rezortu ministerstva kultúry, ktoré v mene Slovenskej republiky v rámci svojej vecnej príslušnosti plní a koordinuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných záväzkov v kultúrnej oblasti.
Tieto predmety si potom prešli skutočne takou menšou odyseou, kedy sa najprv stali majetkom rezortu ministerstva financií, navyše v depozitnej správe Šarišského múzea, ktorého zriaďovateľ je samosprávny kraj a nie štát. Napokon samotné toto múzeum oslovilo ministerstvo kultúry, aby mu mohli byť dané ikony takto zverené do správy.
Takže tento návrh zákona rieši práve aj tie postupy, aby boli jasné, čisté a aby sa vedelo, keď sa predmet kultúrnej hodnoty k nám už nelegálne dostane, na naše územie, aby bol jasne stanovený postup a proces, ako sa s týmto predmetom, resp. predmetmi má nakladať. Tieto postupy sú definované v § 9a až 9f, kde sa upravuje postup colných úradov a ministerstva kultúry, to je práve ten spomínaný príklad. V prípade podozrenia dôjde k zadržaniu predmetu kultúrnej hodnoty, následne sa posúdi ministerstvom kultúry, či je možné ho prepustiť do navrhovaného colného režimu, alebo sa vyžaduje odborné posúdenie odbornou inštitúciou v pôsobnosti ministerstva. Ak sa preukáže, že predmet je kultúrnym dedičstvom iného štátu a opustil jeho územie v rozpore s jeho právnymi predpismi, zadržaný predmet sa zhabe v prospech Slovenskej republiky, inak sa predmet vráti tomu, komu bol zadržaný. Po zhabaní predmetu začne ministerstvo kultúry s návratovým konaním do krajiny pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty.
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. augusta 2021. Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila predkladaný návrh zákona na svojom rokovaní v marci 2021.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona a jeho postúpenie do ďalšieho legislatívneho procesu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis