Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.6.2023 o 13:20 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.6.2023 13:20 - 13:22 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Jarjabek, keď som čítal tento pozmeňujúci návrh, tam ani neboli že milióny, ale o tisícoch sme sa bavili, stotisícoch, a je to tu v bode, v § 10 v bode 1, tak to prečítam ešte raz: „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry") poskytuje každoročne zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok fondom vo výške najmenej 900 000." Ja tu mám nejaké čísla z roku 2019 a mne sa zdalo, že to bolo nejakých 816-tisíc, nejaká takáto suma, je to teraz ďaleko viac. Čo sa týka prerozdeľovania, áno, tam to bolo že 45 % literárny fond by dostal, čiže to by všetko bolo zachované, hej? V podstate tak, ako to bolo, len sa to teraz nastavilo takýmto spôsobom.
A keď hovoríte, že my nejdeme nič rušiť, ide sa to zdobrovoľniť, hej? A tie fondy, ktoré, keď si teda, viete, na mňa je, a nielen na mňa chodí množstvo, množstvo, množstvo otázok a prosieb o tom, aby sme tie fondy zrušili. Akože je ich množstvo. Je ich viac tých ľudí, ktorí hovoria, zrušme to, ako tých, ktorí mi hovoria, nezrušme to. Takže preto som si to dovolil dať, ja to rušiť nechcem. Ono si to môže žiť svojím životom, keď tí ľudia, ktorí to chcú, aby fungovali tie fondy, budú môcť ďalej prispievať do tých fondov. Čiže rušiť sa nič nebude, ak naozaj tie fondy sú naviazané na také množstvo ľudí, ktoré ich využívajú, tak tí ľudia si to aj platiť budú. Môžme si to aj povedať potom niekde vzadu a porozprávať sa o tom, nemyslím si, že to je niečo zlé, mnoho ľudí, ktorí sa na nás obracia, naozaj nechcú tie fondy platiť, lebo nevyužívajú ich nijako.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2023 13:03 - 13:18 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nebudem dlhý. Ja som si dovolil aj s mojou kolegyňkou Jankou Žitňanskou pripraviť dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Najprv by som začal k tým fondom s odôvodnením.
Čiže pozmeňujúci a pozmeňujúci návrh z dôvodu zrušenia úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, z ktorých plynie umeleckým fondom značná časť príjmov, je potrebné doplniť nový zdroj príjmov umeleckých fondov. Navrhuje sa, aby bol novým zdrojom príjmov umeleckých fondov príspevok zo štátneho rozpočtu. Zo zdrojov príjmu umeleckých fondov sa vypúšťajú príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, ktorý bol zrušený zákonom č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príspevok zo štátneho rozpočtu bude Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky každoročne poskytovať umeleckým fondom v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte. Navrhuje sa pevná výška príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorá bude umeleckým fondom rozdeľovaná percentuálne. Pomer rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu medzi umelecké fondy je určený podľa výšky príjmov umeleckých fondov z príspevkov za použitie voľných diel a z príspevkov používateľov diel za minulé obdobia. Príspevok zo štátneho rozpočtu bude umeleckým fondom odvedený najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok zo štátneho rozpočtu poskytuje.
V prechodných ustanoveniach sa navrhuje, aby sa na voľné diela použité v období do 30. júna 2023 vzťahovali ustanovenia zákona v znení účinnom do 30. júna 2023. To sa vzťahuje aj na príspevok používateľov diel podľa § 20 písm. e). Zároveň sa navrhuje výška príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý bude umeleckým fondom poskytnutý Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na druhý polrok 2023, keďže od 1. júla 2013 sa zrušujú úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.
Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Róberta Haláka a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590).
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa slová „príspevky za použitie voľných diel" nahrádzajú slovami „príspevok zo štátneho rozpočtu".
2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia,".
3. Nadpis tretej časti znie: „Príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky používateľov diel".
4. V tretej časti nadpis prvého dielu znie: „Príspevok zo štátneho rozpočtu".
5. § 10 znie:
㤠10
(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry") poskytuje každoročne zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok fondom vo výške najmenej 900 000 eur.
(2) Príspevok podľa odseku 1 odvedie ministerstvo kultúry bezhotovostne na účet fondov najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok o štátneho rozpočtu poskytuje tak, že Literárny fond dostane 45 %, Hudobný fond dostane 40 % a Fond výtvarných umení dostane 15 % z tohto príspevku.
(3) Fondy sú povinné predložiť ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci rok do 30. apríla nasledujúceho roka v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo kultúry zverejňuje správu o hospodárení s príspevkom zo štátneho rozpočtu na svojom webovom sídle.
(4) Fondy sú povinné umožniť ministerstvu kultúry a orgánu oprávnenému na výkon kontroly a auditu podľa osobitého predpisu5) vykonať kontrolu a audit použitia príspevku zo štátneho rozpočtu. V prípade porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom zo štátneho rozpočtu sa postupuje podľa osobitného predpisu.5a)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
6. § 11 až 19 sa vypúšťajú.
7. V § 20 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
8. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „písmene f)" nahrádzajú slovami „písmene e)".
9. V § 21 ods. 1 písm. c) sa slová „h) až i)" nahrádzajú slovami „f) až h)".
10. V § 23 sa slová „Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel" nahrádzajú slovami ,,Príspevok zo štátneho rozpočtu".
11. V § 24 ods. 2 sa slová „nebude príspevok odvedený" nahrádzajú slovami „nebudú príspevky používateľov diel odvedené".
12. Za § 25f sa vkladá § 25g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25g
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2023
(1) Pri voľných dielach použitých v období do 30. júna 2023 sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona o príspevkoch za použitie voľných diel účinných do 30. júna 2023. Príspevky za ich použitie odvedené fondom po 30. júni 2023 sú príjmom fondov.
(2) Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023 nie je dotknutá povinnosť odviesť príspevok používateľov diel podľa § 20 písm. e) v znení účinnom do 30. júna 2023 za obdobie do 30. júna 2023. Príspevok používateľov diel podľa predchádzajúcej vety alebo jeho časť odvedená fondom po 30. júni 2023 je príjmom fondov.
(3) V roku 2023 poskytne ministerstvo kultúry fondom príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 450 000 eur. Ministerstvo kultúry odvedie príspevok podľa predchádzajúcej vety bezhotovostne na účet fondov tak, že Literárny fond dostane 45 %, Hudobný fond dostane 40 % a Fond výtvarných umení dostane 15 % z tohto príspevku."."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s vložením nového čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Toto bol prvý pozmeňujúci návrh a druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona.
Navrhuje sa zrušenie povinnosti odvádzať príspevky vo výške 2 %, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov a odvodovej povinnosti do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv (ďalej len „príspevky z autorských odmien''). Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov však budú môcť dobrovoľne odviesť umeleckým fondom príspevky z autorských odmien. Tieto dobrovoľné príspevky budú zdrojom príjmov umeleckých fondov a rozdelia sa medzi jednotlivé umelecké fondy podľa oblasti ich tvorivej činnosti. V prechodných ustanoveniach sa navrhuje, aby sa na autorské odmeny a odmeny výkonných (reprodukčných) umelcov vyplatených alebo prijatých od občanov za obdobie do 30. júna 2023 vzťahovali ustanovenia zákona v znení účinnom do 30. júna 2023. Odvodová povinnosť dedičov autorských práv zostáva zachovaná, ak dosiahnu príjem v zákonom stanovenej výške v období prvého polroka 2023.
Teraz mi dovoľte, aby som predniesol ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Róberta Haláka a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590).
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov," a slová „a príspevky z odmien a náhrad výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov zvukového a zvukovoobrazového záznamu a snímok a z odmien a náhrad požičiavateľov snímok, zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok kinematografických diel".
2. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zdrojom príjmov fondov sú aj príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov dobrovoľne odvedené fondom týmito príjemcami z odmien za vytvorenie alebo použitie diel alebo umeleckých výkonov, ak sú príjmom podľa osobitného predpisu iným než zo závislej činnosti;2b) fondom plynú tieto dobrovoľne odvedené príspevky podľa odborov tvorivej činnosti v oblastiach uvedených v § 1 ods. 1. Príspevok dobrovoľne odvedený fondom podľa prvej vety je daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.6)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b) § 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov."
3. Druhá časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.
4. § 25 sa vypúšťa.
5. Za § 25f sa vkladá § 25g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25g
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2023
(1) Pri autorských odmenách a odmenách výkonných (reprodukčných) umelcov vyplatených alebo prijatých od občanov do 30. júna 2023 sa postupuje podľa ustanovení druhej časti tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2023. Príspevky príjemcov odmien podľa prvej vety odvedené fondom po 30. júni 2023 sú príjmom fondov.
(2) Na účel splnenia povinnosti dediča autorských práv podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom do 30. júna 2023 sa výška príjmu z autorských odmien posudzuje za obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023."."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2023 12:59 - 13:01 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Monika, ty si taká naša bojovníčka, som veľmi rád že si tu pri mne v tomto našom výbore kultúrnom. Ďakujem ti za tvoje slová, ktoré si teraz povedala. Tuto dosť často, jak tu počúvam túto rozpravu, padajú čísla, percentuálne, vlastne rozdelenie tých peňazí 0,15, 0,17, 0,19, že teda o ktoré sa oprieť. Úprimne za seba poviem, že ja koketujem so všetkými troma alternatívami a poviem aj prečo. Mal som tú možnosť sa stretnúť s vedením slovenskej televízie, kde mi bolo takým nejakým spôsobom tuto na chodbách, jak sme mali tu výbory, povedané, že tých 0,15 tak to bude, to budú stáť, vlastne budú cúvať naspäť. 0,17 že im, samozrejme, pomôže, budú vedieť fungovať, budú vedieť, budú vedieť dýchať. A tých 0,19 budú vedieť už využiť aj na to, že budú si vedieť pomôcť aj tak, že všetci poznáme tú výškovú budovu slovenskej televízie, ktorá je v katastrofálnom stave. Neviem, kolegovia, kedy ste tam boli naposledy, ale to je v dezolátnom stave. A tých 0,19 by pomohlo slovenskej televízii aj v tom, že by tie priestory už aspoň trošku vedeli dať do poriadku, dokopy, možno by ich vedeli aj prenajať nejakým, aby vedeli priniesť tie peniaze možno do tej televízie aj naspäť. Že tých 0,19 naozaj by vedel byť veľký reštart slovenskej televízie, aby, aby sa netrápila toľké roky koľké sa trápi. Ja, čo sledujem politiku a čo sledujem toto kultúrne dianie v politike, ako to je, tak vždy sa tá slovenská televízia sa jej stálo len na krku a len tak prežívala, hej, ako aby bola, aby sme si mohli povedať, že je, ale nijakým spôsobom sa jej nepomohlo. Takže ja naozaj koketujem s myšlienkou 0,19, lebo viem, že to by tej slovenskej televízii veľmi, veľmi pomohlo a vedeli by si už aj ona možno pomáhať, aby nebola tak závislá na tom, na tom štáte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2023 9:54 - 9:55 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Marián, veľmi dobre si to povedal. Myslím si, že viacerí sme za to, aby tie konce... aj sme boli za to, aby tie koncesie boli vypustené, aby tieto peniaze nemusel posielať televízii občan, ale nech sa o to postará štát. A takisto by som bol veľmi rád, keby sa to navýšilo na tých 0,17, pretože podľa mojich takých nejakých informácií vtedy by tá televízia vedela aj vyrábať niečo navyše alebo že vedela by sa postaviť omnoho lepšie jak tých 0,15, kde by len možno len svietila, aby v podstate boli to len také nejaké reprízovné veci.
Len chcel by som sa opýtať ešte takú vec, na tie koncesionárske poplatky boli naviazané aj také odštepy, ktoré išli do fondov. Tak som sa len chcel spýtať pani ministerky, ako sa vyriešila táto vec, pretože sme tu schvaľovali minule zákon, teda neprešli 2 %, ktoré mali byť, ktoré mali byť odstránené z umelcov, ktorí vlastne odvádzajú navyše, a bolo povedané, že keby sa to zrušilo, tak tie fondy neprežijú. No v tomto prípade, keď sa tuto niečo nespraví, tak tie fondy určite neprežijú. Tak toto by som ešte ja rád vedel, že ako je toto vyriešené, táto, táto otázka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem krátky.
Hlavným sledovaným cieľom je návrh spôsobu vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Z tohto dôvodu návrh zákona uvádza ako riešenie možnosť dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy.
V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ak k tejto dohode nedôjde, považuje sa, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

21.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dobré ráno alebo dobrý deň, drahé kolegyne, drahí kolegovia, pristupujem k vám s týmto návrhom. My, ak si spomínate, sme vlastne autorský zákon už novelizovali vo februári tohoto roku, len nejakým nedopatrením doňho, doňho nebolo zahrnutých, myslím, nejakých zopár teda pozmeňovákov a bolo by vhodné to tam doplniť, lebo to v tom autorskom zákone chýba, takže je to taká novela nového autorského zákona.
Ak mi dovolíte, ja by som vám len teda prečítal kúsok z dôvodovej správy. Jedná sa to vlastne o problém OKS-iek, vlastne organizácií kolektívnej správy, a vlastne týmto pádom by sme to vedeli už dorovnať, aby to, aby to bolo v poriadku. Keby potom bolo treba ešte niečo k tomu viacej povedať, tak by som vám to ešte aj vysvetlil neskôr.
Ďakujem veľmi pekne. Tak vám prečítam teda dôvodovú správu.
Hlavným sledovaným cieľom je návrh spôsobu vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Z tohto dôvodu návrh zákona uvádza ako riešenie možnosť dohody... dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy. Čiže naozaj je to len taká nejaká technikália, ktorú by som vás teda poprosil podporiť, aby sme to nejako, nejako urovnali, aby to bolo v poriadku.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Róbert Halák
Ďakujem za slovo, ďakujem za slovo. Hlasovať sa bude vo štvrtok o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, Anny Andrejuvovej a Kristiána Čekovského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1176a, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1708 zo 6. októbra 2022 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch, o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 189 z 18. októbra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Mazurek, viete, sa tu tak stretávame dva a pol roka a nikdy sme neprišli do nejakého konfliktu, ani k ničomu. Ale hovorím to aj na druhú stranu teraz, ja vám ešte dovolím si prečítať ešte raz ten bod C, ktorý sa píše v tom uznesení a hovorím to na všetky strany, nielen na jednu, ani na druhú. Súčasne vyzýva politikov, verejne činné osoby, ako aj médiá o vyvarovanie sa akýchkoľvek nenávistných prejavov, ktoré niečia dobré spolunažívanie a môžu viesť k prejavom násilia. Ja by som len poprosil celý parlament a všetkých skutočne, aby sme dali tú nohu z plynu dole. Nevytĺkali na tomto politické body. Mňa sa táto vražda, ja som nepoznal tých dvoch chalanov, ale mňa sa dotýka tým, že mám obrovské množstvo kolegov, ktorí naozaj, vidím na tom Facebooku, odchádzajú z tejto krajiny. Odchádzajú roky, odchádzajú aj teraz a skutočne cítia to, že teraz sú menšinou a necítia sa tu komfortne. Práve naopak, cítia sa tu veľmi nešťastní. A mne je to veľmi ľúto. A mne je to práve ľúto, že odchádzajú aj teraz v tejto dobe. Preto vás poprosím všetkých ešte raz. Dajme tú nohu dole z plynu a neurážajme sa.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Róbert Halák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci.
Dámy a páni, dovoľte mi vystúpiť pred vami s uznesením, ktoré si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a veľmi akútne. Na základe tých udalostí, ktoré sa stali 12. októbra 2022, mi dovoľte, aby som vám prečítal uznesenie: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k silnejúcim prejavom nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne komunite LGBTI+ a židovskej komunite žijúcim na Slovensku.
Národná rada Slovenskej republiky
A. ostro odsudzuje teroristický čin z 12. októbra 2022, ktorého obeťami boli Matúš Horváth a Juraj Vankulič, ktorých životy vyhasli pre ich sexuálnu orientáciu. Vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým, rodinám a ich blízkym. Zároveň vyjadruje aj uistenie všetkým príslušníkom menšín komunít, že sú obhajujúcou súčasťou našej spoločnosti.
B. konštatuje, že tento teroristický útok proti životom príslušníkov menšín z prostredia LGBTI+ a rovnako aj plány na útoky voči príslušníkom židovskej komunity, ako aj voči politikom a ich rodinám, považuje Národná rada Slovenskej republiky za útok na demokratický štát aj tým aj na každého z nás, jeho občanov.
C. vyslovuje závažné znepokojenie nad akýmikoľvek pokusmi obmedzovať práva a slobody menšín a komunít žijúcim na Slovensku. Súčasne vyzýva politikov, verejne činné osoby, ako aj médiá o vyvarovanie sa akýchkoľvek nenávistných prejavov, ktoré ničia dobré spolunažívanie a môžu viesť k prejavom násilia.
D. žiada vládu Slovenskej republiky, aby naplnila záväzky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024, zamerané na zlepšenie postavenia menšín a komunít na Slovensku. Rovnako žiada, aby vláda Slovenskej republiky navrhla opatrenia na potlačenie prejavov nenávisti vo verejnom priestore.
Odôvodnenie:
Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý zaručuje práva a osobné slobody každému bez ohľadu na jeho pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru či sexuálnu orientáciu. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, uprednostňovať ani znevýhodňovať. Teroristický útok z 12. októbra 2022, pri ktorom útočník zavraždil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča len preto, že boli príslušníkmi sexuálnej menšiny, šokoval celú spoločnosť. Dvojnásobná vražda vyvolala zdesenie a hnev, ale aj súcit a opäť vrátila tisíce ľudí do ulíc. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa domnievame, že spoločnosť je len taká silná, ako sa dokáže zastať práv svojich menšín. Preto touto formou vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť menšinám a komunitám zasiahnutým akýmikoľvek prejavmi nenávisti zvlášť tým, ktoré boli terčom teroristického útoku zo dňa 12. októbra 2022.
Dámy a páni, drahí kolegovia, prosím vás všetkých veľmi pekne za podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis