Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 11:38 hod.

JUDr.

Zuzana Stavrovská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 13:10 - 13:15 hod.

Zuzana Stavrovská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, táto naozaj významná chvíľa patrí všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím. Naozaj si zaslúžia vašu podporu a pomoc a ja vám aj v ich mene veľmi ďakujem za to, že pri navrhovaní alebo pri schvaľovaní zákonov myslíte presne na túto skupinu ľudí, ktorí, ako sme my analyzovali v kapitole o plnení dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, sme analyzovali to, že sme začali už tú cestu, ale ešte máme veľkú cestu pred sebou. Že implementácia dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nás ešte naozaj čaká a s ňou spojená nás čaká veľmi veľa práce. A my teda pri tých podnetoch hľadáme vždy cesty, kde by sme ešte mohli, mohli viacej pomôcť a hľadáme cesty preto, aby sa zmenili zákony a aby komisár pre osoby so zdravotným postihnutím alebo Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vedel tu pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím poskytnúť širokospektrálne. Ja aj v tej kapitole o legislatíve som upozornila na to, že my sledujeme tú nevyhnutnosť pomoci v rôznych oblastiach, a preto aj navrhujeme, že uvoľnite nám tie vstupy do súdnych konaní, uvoľnite nám možnosť podľa trestného poriadku zastupovať a aj vstupovať do konaní týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím, nielen vtedy, keď ten človek je poškodený, čo teraz je možné, ale hlavne, keď je obvinený. A pretože ľudia práve so zdravotným postihnutím veľakrát sa stávajú subjektami toho trestného konania, lebo sa nevedia brániť, čiže tu treba naozaj veľmi citlivo zohľadňovať komunikáciu počas trestného konania, sledovať formu, akým spôsobom sú odovzdávané informácie, či sú dostatočné chránené.
Rovnako aj my tým, že tých našich klientov vedieme celým tým súdnym konaním, oni nás žiadajú, aby sme ich zastupovali aj pred Ústavným súdom, ale toto možné nie je. Tam proste my vždy narazíme na mantinel, tu nám končí pôsobnosť.
Takže veľmi pekne vás prosím, ak budete na to myslieť pri schvaľovaní zákonov. Myslím si, že tí ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia, aby dostali širokospektrálnu pomoc.
Ešte na záver pár slov k tej celkovej situácií pandémie. Naozaj pandémia nám priniesla určité zmeny, obrovské zmeny v sociálnych vzťahoch a hrozne veľa podnetov k nám prichádza presne, ako ste povedali, z toho rodinného prostredia, z toho rodinného prostredia, kde my nevieme vstúpiť. Obeťou sa stávajú deti, obeťou sa stávajú aj seniori a v tomto smere tá situácia sa veľmi zhoršila, čiže to súkromné prostredie my môžeme znova riešiť len takou nejakou inou okľukou cez iné orgány, o ktorých som teda už hovorila. Takže ja tomu verím, že dostaneme priestor na to, aby sme aj komunikovali s ministerstvom financií. Každoročne boxujeme o navýšenie rozpočtu, je to veľký problém a ľudia, ktorí tu pracujú na úrade, naozaj musím priznať, sú to vysoko profesionálni právnici a ostatní zamestnanci, ktorí nie sú ľudia a nie sú právnici tesne po škole, aby mohol niekto vykonávať túto prácu naozaj odborne, musí mať rozsiahle pracovné skúsenosti a my takýchto ľudí máme, ale problém je potom aj dlhodobo ich udržať. Takže inak kladiem na to veľké úsilie, verím, že sa mi to podarí aj s vašou pomocou a ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za obrovské slová uznania a vďaky a ďakujem aj ja vám za podporu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 12:45 - 12:49 hod.

Zuzana Stavrovská Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi si vážim, naozaj si veľmi vážim tieto vaše vyjadrenia podpory a ocenenia našej práce. Dovoľte, aby som teda povedala, že vďaka, samozrejme, mojim kolegyniam a kolegom, že dokážeme takto fungovať a vďaka tomu, že prijali teda tú filozofiu tej širokospektrálnej pomoci, lebo nájsť takých ľudí je naozaj veľmi ťažké. A keď už máme takýchto ľudí, mali by sme ich, samozrejme, aj potom primerane oceniť.
My teda sa s tým bortíme každý rok, riešime problém nedostatku finančných prostriedkov, ale teda toto som nechcela povedať. Chcela som vlastne z toho miesta sa poďakovať mojim kolegyniam, mojim kolegom. Dovoľte, aby som sa teda aj poďakovala a prijala vyše výzvy na ďalšiu našu prácu. Poďakovala, by som sa poďakovala aj mimovládnym organizáciám, ktoré nám spoločne pomáhajú a veľakrát nás motivujú a veľakrát nás aj smerujú, že kde do ktorej oblasti ešte by sme mohli začrieť. Ja som naozaj v tomto smere mimoriadne nadšený človek a keby sa dalo, tak by som naozaj robila aj 24 hodín denne. Žiaľ, teda možné to nie je. Ale každé podnety, ktoré môžu skvalitniť život ľudí so zdravotným postihnutím, berieme veľmi vážne a ďalej nad nimi pracujeme.
Takže či už sú to podnety od pani prezidentky Fóra pre pomoc starším, pani Ľubici Gálisovej, tých je nespočetne veľa. Pani Gálisová je už náš tímový hráč, hoci nie je zamestnaná na úrade, ale to obrovské spektrum podnetov, ktoré nám posiela, naozaj preukazuje jej rozsiahlu a kvalitnú prácu. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 12:35 - 12:36 hod.

Zuzana Stavrovská Zobrazit prepis
Dovoľte, ja by som z tohto miesta ešte rada použila slová pani predsedníčky Európskej komisie pani von der Leyenovej. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na dobré podmienky na pracovisku, nezávislý život, rovnaké príležitosti, ako aj plnohodnotnú účasť na živote svojej komunity. Každý má právo na život bez prekážok. Je pre nás, je našou povinnosťou, aby sme ako spoločenstvo zabezpečili ich plné zapojenie sa do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.5.2021 11:38 - 12:33 hod.

Zuzana Stavrovská Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som sa vám prihovorila s výsledkami činnosti, ktoré sme spracovali do Správy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020. Tieto výsledky činnosti môžem povedať, že v mnohých častiach aj analyzujú určitý päťročný vývoj, keďže máme päť rokov pôsobnosti komisára za sebou, tak snažila som sa vám urobiť aj taký obraz vývoja ochrany ľudských práv na Slovensku mnohými teda tabuľkami, grafmi, a preto teda tá správa má aj určitú hrúbku a rozsiahlosť informácií. V každom prípade mojou snahou bolo podať čo najvernejší obraz o tom, ako pracujeme na úrade a ako sú dodržiavané práva ľudí so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike.
Takže dovoľte, aby som sa poďakovala za vytvorenie tohto priestoru a je to teda moja v poradí piata správa, ktorú predkladám do parlamentu.
Zákonné postavenie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako špecializovaného orgánu na ochranu a podporu ľudí so zdravotným postihnutím je upravené v zákone 176/2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a predstavuje nezávislý mechanizmus na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sme ratifikovali 25. júna 2010 a v minulom roku sme si pripomenuli 10. výročie ratifikácie tohto dohovoru. Pôsobnosť komisára, ako dobre viete, sa nevzťahuje však bezhranične na všetky subjekty v Slovenskej republike. Vzťahuje sa na orgány štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, právnické osoby ako aj fyzické osoby, ktoré sa podľa osobitného zákona zasahujú do práv a povinností fyzický osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Ďalej sú to právnické a fyzické osoby, podnikatelia, ktoré takýmto istým spôsobom môžu nejakým, nejakými vzťahmi zasahovať do ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím.
Žiaľ, ukazuje sa, že je veľký problém, že komisár pre osoby so zdravotným postihnutím nemôže zasahovať do súkromných vzťahov. V takýchto prípadoch my, keďže prichádza pomerne veľa podnetov, ktoré sa týkajú súkromno-právnych vzťahov, v takýchto prípadoch my potom kontaktujeme príslušnú obec, úrad práce, ošetrujúceho lekára a hľadáme cesty pomoci pre týchto ľudí a skúmame, v akom stave sa dodržiava ochrana tohto človeka v domácom prostredí. Čiže v týchto súkromných vzťahoch hľadáme cesty zase zo strany pomoci orgánov verejnej správy.
Kľúčové oblasti, ktoré pravidelne ročne vyhodnocujem v správe, sú predovšetkým posudzovanie individuálnych podnetov, kde by som rada teda poukázala na to, že nie sme odkázaní len na to, koľko podnetov je doručených ku nám, ale sami vlastnou iniciatívou aj začíname konanie z vlastnej iniciatívy, keď zachytíme v médiách informáciu o tom, že nejaký vzťah o osobe so zdravotným postihnutím nie je korektný so zákonom.
Tu by som teda naozaj rada zvýraznila z tohto miesta, že špecializovaná verejná ochrana práv si našla svoje miesto na tomto úrade a spočíva teda hlavne v tom, že komisár sa zaoberá výlučne právami týchto osôb, ktoré sú garantované v Ústave, v medzinárodnom Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Práca Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa odráža aj v rôznych oblastiach činnosti. Svojimi rôznorodými aktivitami presahuje bežné úrady tohto typu s najnižším rozpočtom a s najnižším počtom zamestnancov, s najtransparentnejšími výsledkami činnosti a najpočetnejším druhom aktivít. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím tvorí okrem mňa tím 11 ľudí, ktorí sú ochotní prijať nastavenú vysokú náročnosť tejto práce, disponujú vysokou mierou empatie, a preto vybavujú podnety v rozsahu čo najširšej a najvšestrannejšej pomoci. Pri vybavovaní podnetov postupujú adresne a v čo najkratších lehotách. Mnohých našich podávateľov sprevádzame celým ich konaním, ktoré sa týka rôznych žiadostí alebo rôznych zásahov. Pomáhame písať odvolania, žaloby, poňali sme túto prácu naozaj širokospektrálne, hoci podľa zákona o komisároch my by sme mali vlastne len posudzovať konanie orgánov verejnej správy, ale v rámci poskytovania usmernení túto pomoc klientom ponúkame, a teda zabezpečujeme v celom rozsahu.
Počas 5 rokov existencie sa mi podarilo vybudovať akčnú a flexibilnú organizáciu s plochou organizačnou štruktúrou, čo znamená pre nás veľmi rýchle odovzdávanie informácií, optimalizované procesy a vďaka aj na mieru a veľmi exaktnému informačnému systému nám táto, toto všetko umožňuje veľkú pružnosť v rozhodovaní, pretože tok informácií od pracovníkov k najvyššiemu vedeniu je rýchly, krátky a bez zbytočnej byrokracie a zároveň transparentný. Práca je štandardizovaná a veľmi sa dobre koordinuje. Bežné práce sú efektívne, dobre vyhodnotiteľné, pričom zamestnanci sú špecializovaní podľa jednotlivého, jednotlivých referátov, podľa jednotlivých podnetov, ktoré na úrad prichádzajú.
Úrad nadobudol vysokú flexibilitu a akčnosť aj počas obdobia pandémie, kedy sme boli online prístupní našim podávateľom podnetov či už cez mobilné telefóny, alebo aj cez maily a to naozaj iba v období, kedy bolo potrebné zostať na práci doma, na tzv. homeoffice. Všetky tieto práce boli zabezpečené. Na úrade sme sa striedali, čiže úrad zabezpečoval všetky svoje pôsobnosti komisárky, ako ukladá teda zákon.
Kvalita našej práce a reputácia sa podľa výsledkov, ktoré máme od našich podávateľov podnetov, každým rokom zlepšuje. O čom svedčí zvyšujúci sa počet individuálnych podnetov a v oblasti hlavne rýchlej adresnosti riešenia podnetov, v pružnom zásahu, poskytovaní poradenstva, vo vykonávaní osobných monitoringov, v osvete a v práci s neziskovými organizáciami.
Postavenie úradu je veľmi dobre deklarované aj v konaní súdov, kedy na súdy prizývajú do súdnych konaní už z vlastnej iniciatívy. V konaniach, kde je účastníkom konania osoba so zdravotným postihnutím, veľmi si to vážim, že prišla táto doba, že nemusíme vo všetkých problematických súdnych konaniach my žiadať súdy o vstup do súdneho konania, ale súdy nás priamo oslovujú, aby sme do súdneho konania vstúpili.
Plnenie uložených odporúčaní, ktoré sme dali vláde, vládnym inštitúciám, pravidelne hodnotíme, sú tieto opatrenia uložené na nápravu v našej správe zobrazené, rovnako sú zverejnené aj na webovom portáli. Týmto zverejňovaním máme záujem doviesť ľudí a subjekty, ktoré vykonávajú zásah, aby sa tohto zásahu zbavili, aby teda nebolo možné z ich strany konštatovať ďalej porušovanie a zásahy do práv ľudí so zdravotným postihnutím.
Z tohto miesta by som veľmi rada ešte poďakovala za podporu pri presadzovaní legislatívnych zmien zapracovaných v odporúčaní vlády zo strany poslancov Národnej rady formou poslaneckej legislatívnej iniciatívy, budem bližšie k tomu ešte hovoriť. Veľmi oceňujem aj možnosť zúčastňovať sa v pracovných skupinách. Na zmenu legislatívy dotýkajúcej sa práv ľudí so zdravotným postihnutím. Od iných orgánov verejnej správy sa teda odlišujeme tým, že v priebehu roka zverejňujeme priebežnú informáciu o činnosti úradu, transparentne je prepojený náš webový portál s vnútorným prostredím úradu - intranetom.
Sme jediný orgán verejnej správy, ktorý tieto informácie poskytuje širokej verejnosti. Zverejňujeme rôzne grafické zobrazenia o podnetoch, spôsobe ich doručenia, vybavenia územnej špecifikácie, zdravotného postihnutia, aktivitách komisárky a zamestnancov úradu, súdnych konaniach, podaných podnetoch na prokuratúru, opatreniach na nápravu, kalendár aktivít zamestnancov a komisárky a ďalšie. Teším sa, že tento portál začína byť záujmom aj pre študentov, resp. iné odborné skupiny ľudí pri spracovaní rôznych analýz a rôznych správ, čo znamená pre nás naozaj veľkú, veľké ocenenie, že informácie, ktoré my spracúvame sú ďalej spracovávané v ďalších správach.
V správe o činnosti za rok 2020 by som, práve chceme poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na vývoj dodržiavania ľudských práv, a preto správa obsahuje aj odporúčania, aj systémové zmeny v jednotlivých oblastiach, v ktorých Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím odhalil pochybenia. Správa teda obsahuje desať kapitol. Obsahuje 84 príbehov, 73 grafov, 39 tabuliek a 17 obrázkov, z ktorých 2 tvoria mapy osobných monitorovacích návštev a mapu individuálnych návštev počas výjazdových dní.
Správa v kapitole jedna na strane 64 obsahuje odpočet plnenia legislatívnych odporúčaní. V tomto smere sú to zhodnotené odporúčania za rok 2016 až 19. Za päť rokov práce v oblasti návrhov a odporúčaní na zmenu právnych predpisov bolo k 31. 12. 2020 predložených vláde celkom 59 odporúčaní v jednotlivých oblastiach, ktorých bolo 5 splnených legislatívnou iniciatívou vlády, dve odporúčania splnené vďaka legislatívnej iniciatíve poslancov Národnej rady, dve odporúčania splnené nálezom Ústavného súdu. Nakoľko mnohé odporúčania si vyžadujú rozsiahlu právnu úpravu môžem hodnotiť pozitívne, že vláda na plnení 11 týchto odporúčaní pracuje priebežne, 35 uložených odporúčaní je nesplnených.
Od strany 64 sú podrobne podľa rezortov zverejnené tieto odporúčania na zmenu legislatívy a v závere tejto kapitoly je, je zobrazený aj graf. Medzi prijatými opatreniami, ktoré majú zásadný význam v živote ľudí so zdravotným postihnutím, boli zmeny od roku 2018, od 1. 7., a to bola zmena peňažného príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie. V súčasnosti je to suma 4,18 za hodinu osobnej asistencie a 476,74 mesačne pri opatrovaní jednej fyzickej osoby. V tomto období došlo aj k rozšíreniu diagnóz, podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím a zrušenie krátenia príspevku za opatrovanie v prípade, že dieťa navštevovalo školu viac ako 20 hodín týždenne.
Dovoľte, aby som ešte zvýraznila, že v roku 2020 od 1. februára začala byť účinná od novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ja som v predchádzajúcom období prezentovala ťažké situácie ľudí, ktorí bývajú v bytoch, kde sa nenachádza výťah alebo výťah, ktorý nie je možné používať pre ľudí odkázaných na invalidný vozík. A v tomto smere práve poslanecká iniciatíva zabezpečila, že od 5. 12. 2012 bol schválený, bola schválená novela tohto zákona, že už nebudú môcť zástupcovia vlastníkov bytov, nebytových priestorov rozhodovať o tom, či sa namontuje schodisková plošina na, do vnútorných priestorov spoločne.
Ako som už spomenula, ďalšia iniciatíva bola vyriešená nálezom Ústavného súdu, keď sa zrušila a odstránila veková hranica pre príspevok na osobnú asistenciu a kúpu osobného motorového vozidla. Keďže som v každej správe od roku 2016 navrhovala realizovať novelu § 24, 25 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti tak, aby komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím boli poskytované a sprístupňované informácie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu výkonu oprávnení podľa zákona o komisárovi. Jednalo sa o informácie týkajúce sa právnych záležitostí, právnych záležitostí spojených s umiestnením pacienta do zdravotníckeho zariadenia, udelenie súhlasu s poskytovanou liečbou, udelenie súhlasu s poskytovaniu liekov, s rôznymi zákrokmi. Argumentovali sme naozaj od roku 2016, že je tu potreba, aby... my ako právnici z úradu nemáme vôbec záujem hodnotiť, či daný lekár nariadil liečbu v súlade so zdravotným stavom toho pacienta. My nemáme vôbec záujem popierať odbornosť lekárov, ale zaujíma nás to, či boli dodržané ľudské práva pacienta pri prijímaní do nemocnice a pri jeho hospitalizácii. Tuto veľmi, naozaj veľmi rada by som poďakovala pani poslankyni Hatrákovej za jej iniciatívu z augusta z roku 2020 a vlastne aj to, že následne v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva pripravili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a podporu poslancom, všetkým poslancom, ktorí túto novelu schválili. Schválenie bolo naozaj veľmi pre nás oceniteľné. A teším sa, že už od 1. apríla môžeme vykonávať pôsobnosť v záujme ochrany hospitalizovaných ľudí so zdravotným postihnutím. Samozrejme, rozumieme tomu tak, že vždy my komunikujeme s týmito pacientmi, pýtame si súhlas k nahliadnutiu, oboznamujeme ich s tým, čo budeme robiť, čo nás zaujíma, aby boli o tom informovaní.
Medzi legislatívne úlohy, na ktorých sa pracuje, je teda prijatie jednotnej lekárskej posudkovej činnosti, príprava nového školského zákona, stavebného zákona. Práce, ktoré boli spomínané s aplikáciou čl. 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré v súčasnom období sú rozpracované, čakáme ďalej na pozvanie ministerstva, akým spôsobom sa táto otázka bude riešiť. Uplatňujeme pripomienky v medzirezortných pripomienkových konaniach ku všetkým týmto materiálom, o ktorých som povedala, o ktorých som hovorila.
Z pohľadu zvýšenia ochrany a pomoci ľudí so zdravotným postihnutím považujem za potrebné upraviť hodinovú sadzbu osobnej asistencie, nakoľko sa v roku 2020 neupravovala, zostala vo výške z roku 2019 v sume 4,18, a aktualizovať sumu opatrovateľského príspevku. Súčasne my sme aj v našich pripomienkach uplatňovali problém týkajúci sa pomoci rodinám detí s Aspergerovým syndrómom a detí s autizmom a táto pomoc jednoducho podľa aktuálne platného zákona o kompenzáciách nie je zabezpečená.
V prípade posudzovania individuálnych podnetov týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím bola mojou najťažiskovejšou, teda toto posudzovanie bolo mojou najťažiskovejšou pôsobnosťou. Do roku 2020, do 31. 12. 2020 bolo doručených 2 797 podnetov. V roku 2020 došlo k miernemu nárastu počtu podnetov, avšak bolo ich doručených 685 v tejto súvislosti. Avšak potrebujem z tohto miesta povedať, že mnohí podávatelia podnetov v jednom svojom podaní napádajú niekoľko rozhodnutí, napríklad úradov práce. Čiže my sme, keď sme urobili analýzu týchto podnetov, v zásade my riešime toho klienta ako klienta so všestrannou pomocou, ktorý potrebuje pomoc na posúdenie všetkých rôznych druhov, možných alternatív, napríklad na priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čo znamená, že tento počet 685 sa navyšuje o 441 rozhodnutí len čo boli vydané v správnom konaní. To znamená, keď v jednom podnete klient napríklad napáda desať rozhodnutí úradu práce, každé toto rozhodnutie musí byť posúdené samostatne.
Čiže v tomto smere najväčší počet podnetov bolo doručených v oblasti kompenzácií a v oblasti zamestnanosti. Každoročne sa toto číslo potvrdzuje. A my teda, ako som už uviedla, pomoc poskytujeme našim klientom naozaj širokospektrálne. Pomáhame písať im aj odvolania, aj správne žaloby a vyjadrenia.
Druhou takou najťažiskovejšou, najťažiskovejšími podnetmi boli podnety z občiansko-právnej rodinnej agendy a podnety z oblasti zdravotníctva, z oblasti sociálneho poistenia. Podnety individuálne boli triedené na podnety na preskúmanie, podnety na poskytnutie poradenstva, na zmenu legislatívy, pričom podnetov na preskúmanie bolo 427. V roku 2020 sa nám podarilo ukončiť 800 podnetov, čiže v danom prípade bolo ukončených 509 podnetov na preskúmanie. Žiaľ, 112 podnetov bolo odložených, a teda aj o tomto informujeme na našom webovom portáli a vždy vyzývame našich podávateľov, aby doplnili svoj podnet. V prípade, že nevieme vysledovať vôbec, o čo tomu podávateľovi ide a nevieme ani vysledovať, že proti ktorému orgánu verejnej správy ten podnet smeruje, v takom prípade, ak máme tieto informácie, si žiadame doklady z úradu priamo.
V týchto 509 podnetov ukončených na preskúmanie bolo konštatované porušenie dohovoru v 75 podnetoch, čo je 13 %, celkom v 18 článkoch dohovoru s celkovým počtom 107 porušení. Medzi najviac zasahujúce boli čl. 9 - prístupnosť. Jedná sa o prístupnosť architektonickú, ale aj v oblasti zdravotných, teda informačných technológií. A druhou najkľúčovejšou, druhým najkľúčovejším zásahom bol zásah do primeranej životnej úrovne a sociálnej ochrany.
Keďže považujem za kľúčovú informáciu smerom k verejnosti zverejňovanie opatrení na nápravu, ktoré ukladám podľa § 10 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o komisárovi, tieto aj zverejňujeme. Rovnako sme v tejto správe zverejnili aj opatrenia na nápravu z monitoringov, ktoré sme v roku 2020 navštívili. V roku 2020 sme uložili nových 46 opatrení na nápravu s 36 úlohami, z toho 16 bolo splnených a 20 úloh je v konaní a prebieha teda plnenie.
Ako som uviedla, významnou pôsobnosťou Úradu komisára je vstup do súdneho konania. V roku 2020 sme vstúpili tiež do súdnych konaní týkajúcich sa predovšetkým spôsobilosti na právne úkony a starostlivosti o maloleté deti. Do 31. 12. 2020 úrad vstúpil celkom do 81 súdnych konaní a z toho v roku 2020 vstúpil úrad do 6 súdnych konaní.
Ďalšou významnou aktivitou je podávanie podnetu na prokuratúru. Neskôr vám aj oznámim veľký teda tiež ďalší postup úspešnosti pri podaní podnetov na prokuratúru. V roku 2020 sme podali celkom 6 podnetov.
My vlastne v tom našom systéme evidujeme rôzne analýzy. Len pre vašu informáciu z jednotlivých grafov v agendách úradu najpočetnejšiu skupinu dotknutých osôb so zdravotným postihnutím v roku 2020 tvorili ľudia so zmyslovým postihnutím - sluchovým postihnutím. Nepočujúci sa s hromadnými podnetmi v celkovom počte 269 osôb poukazovali hlavne na neprístupnosť informácií počas pandémie COVID-19 na tlačových konferenciách organizovaných vládou, Úradom vlády a ministerstvami.
Ďalšou najpočetnejšou skupinou boli ľudia s telesným postihnutím, celkom 159. Tam, do tejto skupiny sú zahrnutí aj ľudia čiastočne imobilní, mobilní alebo teda úplne imobilní. A treťou skupinou boli ľudia s duševnými psychickými chorobami v počte 161.
To sú informácie, ktoré sú zverejnené na webe, ale nie vždy vieme vysledovať dané zdravotné postihnutie, čiže kde teda tieto informácie máme možnosť vysledovať, zadávame ich do systému, pretože napríklad len 101 týchto našich dotknutých osôb nemáme špecifikovaných.
Ešte takú krátku informáciu o tom, že medzi najviac ohrozené skupiny ľudí so zdravotným postihnutím z hľadiska veku sú ľudia medzi 41. až 60. rokom veku, tých bolo 79. Päťdesiatjeden až šesťdesiat rokov veku tých bolo 77 a nad 71 rokov 70 našich dotknutých osôb. Znova tento údaj je korektný vo vzťahu k tým informáciám, ktoré máme.
Najväčší počet podávateľov bolo, teda keď hovoríme o pohlaví, bolo viacej žien. Bolo 526 žien a mužov 452. Medzi kraje najviac problematické a napádané sú Bratislavský kraj, kde bolo evidovaných 248 podaní, Banskobystrický kraj s 211 a potom už nasledujú ďalšie kraje, ktoré majú neporovnateľne menej podaní.
Významnou súčasťou teda mojej práce sú aj hodnotenia, ktoré články dohovoru boli najviac napádané a čo teda najviac napádalo zo strany našich podávateľov, na čo upozorňovali. Medzi najviac doručených podnetov bolo na riešení nepriaznivej situácie životnej, čo, samozrejme, bolo vyvolané aj pandémiou. Týkalo sa toto poskytovanie sociálnych služieb alebo zabezpečenie finančnej existencie pre našich podávateľov podnetov.
Vzhľadom na rastúcu hrozbu a závažnosť pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcu nutnosť informovať v čo najväčšom rozsahu dospel úrad k rozhodnutiu zriadiť od 20. marca 2020 špecializované sekciu COVID-19 na svojom webovom sídle. A táto bola dostupná aj na adrese komisar.sk a na komisarprezdravotnepostihnutych.sk. Účelom tejto sekcie bolo vytvoriť centralizovaný zdroj informácií pre osoby so zdravotným postihnutím a poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby pre nich v čo najväčšom rozsahu boli dostupné informácie na jednom mieste. My sme zbierali po všetkých možných portáloch informácie a sústreďovali sme ich v tejto našej sekcii. Bolo tam zhromaždených celkovo 19 infoliniek na podporu počas pandémie. Deväť infoliniek prevádzkovaných Úradom verejného zdravotníctva, centrálna infolinka, grafy, odkazy, ale aj napríklad usmernenia v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre ľudí, ktorí potrebovali teda riešiť oblasť pandémie. Tieto boli spracované vo forme easy to read. Veľká väčšina z nich bola vytvorená vďaka snahe nadácie SOCIA a dobrovoľníkov pre zrozumiteľné vysvetlenie informácie COVID - koronavírus ľudom so zdravotným postihnutím. Súčasťou postupného rozvoja sekcie COVID-19 bolo aj prevzatie kľúčových informácií a ich začlenenie do štruktúry obsahu odkazujúc priamo na zdroje z portálu korona.gov.sk.
Za rok 2020 bolo doručených 109 podnetov týkajúcich sa pomoci počas pandémie. Najčastejšie dopyty občanov v súvislosti s COVID-19 sa týkali vysvetlenia systému pomoci pre SZČO, pre chránené dielne, sociálne podniky, vysvetlenie opatrení súvisiacich s obmedzením pohybu, poskytovanie osobnej asistencie, osobných asistentov, poskytovanie pomoci v súvislosti s nedostupnosťou sociálnych služieb, požiadavky na tlmočenie do slovenského posunkového jazyka alebo požiadavky spojené s poskytovaním informácií v nepriehľadnom rúšku na tvári, keď nebolo možné text odčítať z pier.
Vždycky, pokiaľ bolo potrebné, komunikovali s príslušnými ministerstvami na riešenie tejto situácie a na individuálne úvahy a rozhodnutia týkajúce sa pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Za oblasť sociálnych služieb to bol zvlášť náročný rok nielen teda v oblasti sociálnych služieb, ale v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, pretože všetky tieto oblasti ovplyvňovali pandemické opatrenia, ktoré slúžili na prevenciu a elimináciu šírenia ochorenia COVID-19. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudia vo vyššom veku sú skupinou najviac ohrozenou týmto ochorením. V zariadeniach sociálnych služieb boli teda prijímané opatrenia, ktoré svojím charakterom obmedzovali klientov a ich rodinných príslušníkov.
Celková situácia kládla vysoké nároky na zamestnancov sociálnych služieb, a preto teda a ešte v príprave pri tých prvých informácií pandémii o COVID-e-19 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, najmä Fórum pre ľudské práva, nezávislou platformou SocioFórum, s Radou pre poradenstvo sociálnej práce sme spracovali postupy na prípravu na pandémiu a následne na zabezpečenie starostlivosti počas pandémie, ale aj v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najviac teda môžme podľa týchto informácií konštatovať, že prekonávanie krízových situácií v zariadeniach poukázalo na mimoriadnu dôležitosť kvalitného personálneho zabezpečenia starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, kvalite vykonávanej kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľov zariadení najmä obcí, zo strany registračných miest vyšších územných celkov, ako aj zo strany dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, či dohľadu nad poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vyššie uvedeným oblastiam smerujú aj niektoré moje návrhy a odporúčania v správe za rok 2020, pričom oceňujem ochotu a záujem ministerstva práce zaoberať sa možnosťami pozitívnych zmien vo vyššie uvedených oblastiach.
Rada by som ešte pár slov venovala veľmi kritickej situácii v čase pandémie v zariadeniach sociálnych služieb a z tohto miesta by som rada poďakovala aj zamestnancom sociálnych služieb za to, že zvládli túto situáciu, lebo veľakrát sa aj samotní zamestnanci obracali na nás, že neboli 14 dní doma, že majú doma rodiny, deti a nevedia, akým spôsobom majú túto starostlivosť o svoje rodiny a deti zabezpečiť. Teda využívam preto túto možnosť poukazovať na náročnosť práce a poďakovať sa týmto zamestnancom za to, v akých podmienkach pracovali a často aj na úkor svojej rodiny.
Ďalšou rozsiahlou pôsobnosťou bol výkon monitorovacej činnosti dodržiavania pre ľudí so zdravotným postihnutím v období, keď bolo možné troška vycestovať. V rámci Slovenska sme zrealizovali deväť monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb. Bolo to v čase, keď pandemické opatrenia boli uvoľnené. Z týchto zariadení sociálnych služieb sme spracovali správu v kapitole 6 od strany 334. V tomto smere potrebujem aj povedať, že na výkon týchto monitoringov nás upozornili mnohí, mnohí zamestnanci zariadení sociálnych služieb aj klienti. My sme zmenili posudzovanie už v minulom roku, pohľad dodržiavania ľudských práv z oblasti Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím metodikou svetovej zdravotníckej organizácie. V tomto smere sme sa vyškolili a zamerali sme sa na kontrolu primeranej životnej úrovne - čl. 28, právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia - čl. 25, právo na uplatnenie spôsobilosti na právne úkony - čl. 12, osobnú bezpečnosť - čl. 14, ochranu pred mučením a iným krutým neľudským zaobchádzaním - čl. 15, 16 a právo na nezávislý spôsob života, zapojenia do spoločnosti - čl. 19.
Podľa teda tých analýz, ktoré sú uvedené v správe, sú mnohé tieto problémy zisteniami opakujúcimi, to znamená, že v rámci teda týchto monitorovacích činností aj návštevou vždy iných a nových zariadení sociálnych služieb. My sledujeme naozaj, že tá situácia v týchto zariadeniach, v niektorých teda, nie je veľmi pozitívna. Napríklad sme boli prekvapení, že napriek tomu, že zákon o sociálnych službách je účinný tento rok už dvanásty rok, minulý rok bol účinný jedenásť rokov, podľa ktorého sa nemôžu v zariadeniach sociálnych služieb používať sieťové postele. Tieto sieťové postele sme v zariadeniach našli, ktoré sa používajú, v minulom roku som upozorňovala na sieťové klietkové postele v súvislosti s monitoringom psychiatrických zariadení. Tento rok, žiaľ, musím konštatovať, že sme minulý rok v niektorých zariadeniach aj našli sieťové postele. V každom prípade toto všetko charakterizuje znaky tvrdej inštitucionalizácie. Zistenia z monitoringov sú v mnohých zariadeniach, a to bez ohľadu na pandemickú situáciu, tie podmienky sú značne pre klientov obmedzené, obmedzené prijímať vlastné rozhodnutie o svojom živote, o svojej vlastnej práci, o svojom vzdelávaní.
V správe, samozrejme, hodnotím aj dobré, pozitívne zariadenia, kde je individuálny prístup ku klientom. Nerada by som hodnotila deväť navštívených zariadení rovnakým hodnotením. Rada vždy upozorním aj na tie zariadenia, ktoré sú naozaj tým motivátorom v prístupe sociálnych služieb. Čiže napríklad z grafu č. 5 na strane 53 a z grafu č. 27 vyplýva, že bolo uložených spolu 183 opatrení a celkovo za rok od júna 2017, kedy sme začali vykonávať monitoring, do 31. 12. 2020 bolo celkovo pre zariadenia sociálnych služieb uložených 1 096 opatrení na nápravu.
V správe sme vás informovali aj o našom prieskume počas volebného dňa v roku 2020. Dvadsiateho deviateho februára sme monitorovali volebné miestnosti a možnosti realizovať volebné právo pre osoby, ktoré sú odkázané na invalidný vozík, pre osoby so zmyslovými poruchami a rovnako aj s mentálnym postihnutím. Rada by som o tom ešte teda viacej rozprávala, ale zhrniem to veľmi krátko. Z celkového počtu volebných budov bolo 23 neprístupných vstupov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 28 nemalo parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím, 13 malo bariéry vo vnútri budovy. Podľa celkového hodnotenia bolo 36 budov neprístupných z 50 pre osoby so zdravotným postihnutím.
V rámci legislatívy aktuálne sme riešili návrh na novelu - Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí 6/2009, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení na maximálne zohľadňované sumy. Táto suma, ktorá je uvedená v opatrení, nie je dávno aktuálna, nezodpovedá cenám ani stavebných technológiám, materiálom ani postupom. Čiže aj keď úrad práce vyjde v ústrety tomu žiadateľovi a prizná mu príspevok na kompenzáciu napríklad na prerábku kúpeľne, tak jednoducho ten človek veľakrát si nemá z čoho ten rozdiel na tie práce doplatiť. Čiže z tohto miesta teda prosím ministerstvo, aby sa s tým začalo dôsledne zaoberať.
Ďalej sme riešili podmienky športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. V súčasnosti sme riešili právo na odmenu za účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád a príspevku na zásluhy v oblasti športu. Aktuálne sme v komunikácii s ministerstvom školstva, riešime to. Tento problém bol v minulom mesiaci aj predmetom rokovania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na základe môjho návrhu.
Ďalšie teda vo vzťahu k zákonom o kompenzáciách som hovorila o nedostupnosti kompenzačných pomôcok z dôvodu vysokého doplatku a starostlivosti o rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a s autizmom.
Z roku 2019 zostala nedoriešená otázka ratifikácie Opčného protokolu Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému zaobchádzaniu a ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu, ktorý má okrem systematickej pravidelnej kontroly za úlohu pomáhať pri náprave zistených nedostatkov, pri formulovaní štandardov a odporúčaní vyjadrovať sa k platným navrhovaným právnym predpisom.
Z tohto miesta by som vás chcela veľmi pekne poprosiť o podporu, pretože práve na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím takéto posudzovanie zásahov proti neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu realizujeme aktuálne aj v súčasnosti. Sme špeciálne vyškolený tím, reálne tieto monitoringy, ktoré robíme, sú aj hodnotením tohto porušovania. Čiže doterajšie výsledky monitorovacej činnosti, počet a charakter uložených opatrení na nápravu za porušovanie ľudských práv klientov sociálnych služieb a psychiatrických zariadeniach preukazujú, že tím, celý tím na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je pripravený na výkon činnosti národného preventívneho mechanizmu v rozsahu pôsobnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. My sme teda navrhovali, aby bola pôsobnosť Národného preventívneho mechanizmu delená medzi troch subjektov, medzi tri subjekty - verejnú ochrankyňu, komisárku pre deti a komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím s tým, že by sme spracovávali každá za svoju pôsobnosť správu, ktorá by bola sumarizovaná verejnou ochrankyňou práv tak, ako tomu bolo napríklad pri podávaní druhej a tretej hodnotiacej správy Slovenskej republiky o plnení Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde gestorom tejto úlohy bolo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivé ministerstvá dávali podklady na spracovanie tejto správy.
V súvislosti ešte s legislatívnou činnosťou by som rada upozornila a vás informovala o tom, že hodne zasahujeme aj s pripomienkami do veľkej reformy školstva vo vzťahu k inklúzii, ktorá ale reálne stále nerieši, resp. sa vyhýba riešeniu zabezpečovania samoobslužných a zdravotných úkonov na škole, čo je nevyhnutnou podmienkou fyzickej inklúzie detí so zdravotným postihnutím.
Rôznorodosť našej práce. Ešte by som vám rada priblížila aspoň zopár vybraných príbehov a podelila by som sa s vami o skúsenosti spojené s riešením podnetov, ktorých posudzovanie sme ukončili v roku 2020. Sú to skutočné príbehy, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím prežívajú. Výber z nich je naozaj veľmi malý, pretože v správe je ich celkom 84 a zvládali sme to naozaj veľmi ťažko, ktoré z toho množstva ťažkých situácií, ktoré sme riešili na úrade, dať do správy. A riešili sme to spolu s kolegyňami a s kolegami a nakoniec sme nevedeli, ktoré z tých 84 príbehov by sme mali vypustiť.
Takže ja by som len povedala zopár informácií, napríklad o zmene života ľudí so zariadení sociálnych služieb, ktoré sa nám podarilo, pri ktorom sa nám podarilo asistovať a viesť toto súdne konanie. Pretože pri monitoringoch, keď navštevujeme zariadenia, snažíme sa, aby zariadenia pristupovali ku klientom spôsobom, ako by sa mohli dostať čo najviac a najrýchlejšie do komunitného života z inštitúcie, a preto teda aj motivujeme daných klientov k tomu, aby si podávali žiadosti o vrátenie spôsobilosti na právne úkony. Nám sa to podarilo v minulom roku v dvoch prípadoch. Jeden klient si splnil sen a odišiel zo zariadenia, stal sa bačom a má plnú spôsobilosť na právne úkony. A druhá klientka tá sa vrátila k svojmu priateľovi, vrátila sa jej spôsobilosť na právne úkony. Len aby ste mali predstavu o tom, že je to naozaj veľmi zložitá argumentácia. Súdy pristupujú k týmto ľuďom mimoriadne ochranársky a je naozaj veľmi ťažko vyargumentovať, prečo ten človek by mal mať vrátenú spôsobilosť na právne úkony.
V tomto druhom prípade sme boli 1. decembra, ja som bola osobne prítomná, na pojednávaní ako zástupca úradu a bola som prekvapená z úplného zvratu toho súdneho konania, keď prokurátorka na začiatku povedala zamietnuť návrh a na konci, keďže tá klientka bola naozaj pripravená, vedela argumentovať, reagovať, vedela si prezentovať svoju vôľu, svoje plánovanie ďalšieho života, že na konci pojednávania prokurátorka sama povedala, že súhlasí, aby jej bola vrátená spôsobilosť na právne úkony. Takže sme všetci pred pojednávaciou miestnosťou plakali od šťastia. A teda mám informácie, že sa jej darí veľmi dobre a hľadá si miesto v nejakej práci, aby mohla byť úplne samostatná.
Ďalšou takou akože kľúčovou informáciou, čo by som rada tu ešte povedala, je nedobrovoľná hospitalizácii na psychiatrii a asistencia príslušníkov Policajného zboru. Čo znamená, príbeh je opísaný na strane 169, je to 22. príbeh a pacientka, ktorá bola hospitalizovaná, musela strpieť, že podanie plienky, pripútanie popruhmi sa vykonávalo za asistencie polície. Nebol to jediný podnet, ktorý sme riešili. A vlastne tá asistencia polície je v tomto smere absolútne neprimeraným zásahom. Navyše v ďalšom príbehu je zobrazená situácia, že klientku aj do pyžama prezliekali za prítomnosti a za účasti a za asistencie polície. Takže táto hliadka bola privolaná na pomoc zamestnancom psychiatrie, čo ja, samozrejme, tomu rozumiem a veľmi si vážim prácu lekárov aj sestričiek na psychiatrii, ale je tu veľký, vážny problém, že oni nemôžu, samozrejme, byť ohrození na životoch. Pacienti veľakrát aj nezvládajú tú danú situáciu prevozu do nemocničného zariadenia, do zdravotníckeho zariadenia, a preto by tá nemocnica mala mať vytvorené podmienky a dostatok zdrojov na to, aby mali, mohli mať zamestnaných opatrovateľov na tento, ošetrovateľov, na tento úkon prijímania nepokojných pacientov. V žiadnom prípade ale túto pôsobnosť nemôže suplovať príslušník Policajného zboru.
Čiže my sme v tomto ukladali opatrenia na nápravu, a preto je dôležité aj v tejto súvislosti povedať, že prečo my teda potrebujeme nahliadať do zdravotnej dokumentácie, aby sme vedeli, že či tá pacientka dala súhlas, či nemocnica požiadala do 24 hodín. Podala informáciu súdu, že má tam pacienta, ktorý nedal súhlas na hospitalizáciu. Kedy ten súd prišiel, kedy vydal uznesenie, čiže toto sú kroky. Napríklad, či bola poskytnuté elektrokonvulzívna terapia so súhlasom tej pacientky. Takže toto sme riešili aj s inšpekciou ministerstva vnútra. Výsledok zatiaľ zo strany šetrenia ministerstva vnútra nemáme. My sme nemocnici uložili opatrenia na nápravu.
Ešte by som vás rada informovala o 27. príbehu na strane 187 a poukázala na to, že vďaka podaniu podnetu na prokuratúru sa menia procesy Sociálnej poisťovne, kde nebol žiadny garantovaný časový horizont riešenia žiadosti o poskytnutie invalidného dôchodku. Podrobné postupy boli upravené v metodickom pokyne č. 15/2019. My sme tento pokyn vyhodnotili za, v rozpore so zákonom a podali sme podnet na prokuratúru. Teraz v marci nám krajská prokuratúra oznámila, že tento metodický pokyn Sociálnej poisťovne zrušila, teda podala protest a v spolupráci so Sociálnou poisťovňou bol vypracovaný nový metodický pokyn, teda prokuratúra nám oznámila, že Sociálna poisťovňa vypracovala nový metodický pokyn 2021. Tu bol teda problém, že od podania žiadosti o poskytnutie invalidného dôchodku, teda od uplatnenia nároku nebola žiadna lehota na to, kedy sa má vytvoriť a spísať, teda kedy má byť zo strany poisťovne daný termín spísania žiadosti o invalidný dôchodok. Čiže tým, že tam nebola lehota, podávatelia podnetu upozorňovali na to, že čakajú niekoľko mesiacov až rok na to, aby vôbec Sociálna poisťovňa týchto ľudí prizvala na posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom a na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok. Až od tohto momentu začne plynúť 60-dňová lehota na vybavenie daného podávateľa podnetov.
Ešte by som rada povedala pár informácii napríklad aj o tom, aké úskalia musia zvládať rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, kedy napríklad matka, ktorá má syna operovaného na nádor na mozgu, nemala šancu dostať príspevok na opatrovanie na tohto chlapca. Hoci ten chlapec nevie prejsť ani 5 krokov. Jedná sa o 20-ročného mladého muža a kvôli zdravotnému stavu, jeho vážnemu zdravotnému stavu si požiadala o príspevok na opatrovanie. Bolo jej odporučené, aby počkala, kým sa jeho zdravotný stav ešte zhorší a potom nech si podá novú žiadosť. Žiaľ, jej odvolanie bolo aj na ústredí úradu práce zamietnuté.
Ďalším takým ťažkým príbehom je príbeh, ktorý bol aj medializovaný, mamičky s dievčatkom s cystickou fibrózou. Jedná sa o 8-ročné dievčatko a tu je úplná absurdita, že úrady práce v takýchto prípadoch rozhodujú spôsobom, akoby išlo o starostlivosť o zdravé dieťa. Pričom tá starostlivosť je neporovnateľne náročná s bežnou rodičovskou starostlivosťou a úrady práce nám rozhodujú takým spôsobom, že - ty, rodič, ty sa staraj! Podľa zákona o rodine máš povinnosť sa starať, a preto my ti ten príspevok na opatrovanie nepriznáme. Takže naozaj ten boj veľakrát je hrozne dlhotrvajúci. Aj cez rozhodnutia Najvyššieho súdu znova sa tí podávatelia podnetov dostávajú úplne na začiatok.
Na záver ešte by som rada povedala o príbehoch, ktoré sú zobrazené, zobrazujú situáciu zo života ľudí so zdravotným postihnutím pri prekonávaní architektonických bariér a bariér v myslení, kedy naozaj na základe nášho zásahu sa nám podarilo, že dané zariadenie, rekreačné zariadenie nám vyšlo v ústrety a vytvorilo nové podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím. Či už sú odkázaní na invalidný vozík a aj na atrakcie. Tie príbehy sú veľmi zaujímavé a teším sa, že takýmto zásahom mohli aj naši podávatelia ďalej využívať služby rôznych turistických atrakcií a turistického ruchu.
A posledný príbeh, o ktorom by som chcela povedať, je z hľadiska prístupnosti poskytovania informácií. V čase pandémie všetci nosíme rúška. Sú ľudia, ktorí nerozumejú týmto našim príhovorom, našim rozhodnutiam. V tomto smere sme mali od 256 podávateľov podnet týkajúci sa netlmočenia do slovenského posunkového jazyka tlačových konferencií. My sme ukladali opatrenia a prosby úradu vlády, ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany. Požiadala som ich, aby prijali organizačno-technické opatrenia, ktoré počas tlačových konferencií zabezpečia tlmočenie do slovenského posunkového jazyka.
Na druhej strane je tu ďalšia obrovská skupina nepočujúcich ľudí, ktorí nevedia používať posunkový jazyk, a rúško na tvári im spôsobuje obrovský nedostatok a bariéru v poskytovaní informácií. Tento problém sme riešili tiež s Úradom vlády. Uvedenú problematiku som riešila aj s kanceláriou pani prezidentky. V súčasnosti sa rieši technické zabezpečenie online titulkovania cestou tieňového hovorcu, titulkára, po splnení technických podmienok a nastavení systému. Prístupný bude aj pre ďalšie inštitúcie, ktoré organizujú ako tlačové konferencie, tak aj individuálne vyhlásenia, kde je dôležité, aby im porozumela osoba s postihnutím sluchu.
Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu ma počúvať. Tých príbehov je veľmi veľa a ja som teda naozaj vybrala za takú každú jednu oblasť taký ten najkritickejší a ďakujem vám veľmi pekne za to, že pomáhate nám pri presadzovaní ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

19.5.2020 9:37 - 9:39 hod.

Zuzana Stavrovská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám veľmi za vašu plodnú rozpravu a všetky príspevky. Som veľmi rada, že vzniká medzi nami priestor na ďalšiu prácu, na riešenie podnetov, s ktorými sa vy stretávate. A prosím vás, určite kontaktujte buď mňa osobne, alebo úrad, kedykoľvek môžete na úrad prísť alebo poslať mail, proste vieme sa dohodnúť aj, že prídem do vašich výborov alebo klubov, aby sme sa dohodli na riešení, ako čo najviac pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím.
25. júna je desiate výročie ratifikácie dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vždy, pri každej prednáške, keď hovorím o našej práci, musím naozaj spomenúť významný podiel ľudí so zdravotným postihnutím na tom, že tento dohovor má také vážne vízie, také obrovské námety na zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím, pretože kým iné medzinárodné zmluvy išli z dielne právnikov, tento dohovor si písali samotní ľudia so zdravotným postihnutím a presne menovali to, čo potrebujú skvalitniť, zlepšiť, aby ich život bol čo najviac príbuzný ľuďom bez zdravotného postihnutia.
Aj dobré zákony, ktoré Slovenská republika prijala od ratifikácie tohto dohovoru, a musím naozaj potvrdiť a veľmi rada to hovorím, že tá zmena prichádza, možno neprichádza až tak rýchlo, ako by sme si to predstavovali, ale od toho je tu, samozrejme, aj Výbor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý hodnotí, ako Slovenská republika aplikuje dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím do svojho právneho poriadku. Tento rok sa pripravuje druhá a tretia správa o plnení dohovoru, verím tomu, že tých pripomienok výboru OSN bude stále menej a menej.
Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a teším sa na spoluprácu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2020 12:14 - 13:39 hod.

Zuzana Stavrovská
 
  • << First
  • 1
  • Last >>