31. schôdza

9. 5. 2018 - 18. 5. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10. 5. 2018 o 14:37 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:22

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážený pán poslanec, v mene ministra dopravy a výstavby, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Árpáda Érseka:
Vážený pán poslanec, neviem, aké rozporuplné informácie máte na mysli. Úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška je v súčasnosti v štádiu prípravy v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá zabezpečila pre tento úsek rýchlostnej cesty vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. V rámci dokumentácie pre stavebné povolenie bola vypracovaná SWOT analýza – silné a slabé stránky príležitosti hrozby tunela Soroška, predmetom ktorej bolo porovnanie plného a polovičného profilu rýchlostnej cesty R2 so zameraním sa na pozitíva a negatíva realizácie jednej tunelovej rúry s obojsmernou premávkou a s únikovou štôlňou a dvoch tunelových rúr s jednosmernou premávkou bez únikovej štôlne a porovnanie nákladov na výstavbu a prevádzkových nákladov.
Po zvážení všetkých argumentov a rizík a vzhľadom na zodpovednosť za riešenia, ktoré majú dosah na využívanie verejných finančných prostriedkov v zmysle posúdenia hodnota za peniaze bolo dňa 1. júna 2017 zaslané Národnej diaľničnej spoločnosti listom ministra dopravy a výstavby usmernenie pre ďalšie pokračovanie prípravy stavby rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou konkrétne zabezpečovať prípravu tunela Soroška v kategórii T80, teda jednej tunelovej rúry s obojsmernou premávkou a s únikovou štôlňou. Skutočný termín začiatku výstavby R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou bude stanovený na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení a po zohľadnení možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu stavby.
V súčasnosti sa predpokladá začiatok súťaže na tento úsek a ešte v priebehu tohto roku a realizácia úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v období III. štvrťrok 2019 až III. štvrťrok 2024, presne tak, ako dlhodobo komunikujeme nielen poslancom, ale aj verejnosti.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

10. 5. 2018 o 14:22 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:24

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani ministerka, aj pánovi ministrovi za odpoveď. Ja len doplním, keď sa pán minister v odpovedi pýtal o tých rozporuplných informáciách, tak išlo práve o to, že ministerstvo financií a teda tá časť, ktorá hodnotí hodnotu peňazí, hovorila o tom, že práve tento úsek by nemal byť potrebný, ak si teda dobre pamätám, tak ministerstvo dopravy k tomu malo iný postoj, takže kvôli tomu som sa radšej opýtal a teraz som dostal odpoveď čiernu na bielom, takže verím tomu, že toto bude uspokojivé aj pre občanov tohto regiónu, ktorí túto otázku položili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

10. 5. 2018 o 14:24 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, všetky postupy vykonávania hraničných kontrol sú spoločné pre všetky štáty, ktoré sa nachádzajú v schengenskom priestore a majú to upravené v nariadení európskej smernice 399/2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice, ktorý sa aj nazýva Kódex schengenských hraníc, tzv. schengenské acquis. Tento európsky predpis stanovuje rozličné vybavovacie procedúry pre osobitné kategórie osôb. Ak berieme do úvahy, že v prípade hláv štátu a ich delegácií, tak tam sa uplatňuje výnimka zo všeobecných predpisov, opakujem ešte raz, hláv štátu a ich delegácií, ktorá je upravená v prílohe tohto kódexu, tohto nariadenia, vtedy sa kontrola, hraničná kontrola nemôže vykonávať. V prípade ministerskej návštevy, ktorá prekračuje vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky, sa vykonáva hraničná kontrola ministra a celej delegácie podľa schengenského acquis. Samozrejme, sú nejaké výnimky, ale tie výnimky sú napríklad prednostné vybavenie, alebo nie je potrebné preukazovať účel pobytu, alebo finančné zabezpečenie.
Vaša otázka aj znela, čo sa týka, alebo dotkla sa kontroly batožiny, tak kontrolu batožiny u oficiálnych návštev, štátnych návštev, vykonáva Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Všetky návštevy zahraničných delegácií sú koordinované s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, takže na záver, ak by som mohla, ak sa pýtate a vašou otázkou narážate na odchod vietnamskej delegácie zo Slovenska, ktoré je celkom rezonujúca téma v posledných týždňoch, dovoľte mi, aby som ešte raz zhrnula, že táto vietnamská delegácia či na vstupe, či na výstupe prešla riadnou hraničnou kontrolou podľa schengenského acquis. A ešte len doplním, riadna hraničná kontrola znamená stotožnenie cestujúceho s jeho cestovným dokladom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:25 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:28

Martin Klus
Skontrolovaný text
Ja len veľmi stručne. Ďakujem pekne za odpoveď a keďže mám ešte niektoré ďalšie otázky, ktoré súvisia s touto témou, tak keď tak sa opýtam na konci nejakú dlhšiu doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:28 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:28

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, teda budem reagovať na otázku ďalšiu. V priestoroch, kde sa vykonáva hraničná kontrola aj štátnych delegácií, sú umiestnené kamery, ktoré sú jednak v správe ministerstva vnútra a jednak v správe prevádzkovateľa letiska. Ale, žiaľ, tu musím konštatovať, že ministerstvo vnútra tieto záznamy uchováva po dobu 30 dní, letisko po dobu 14 dní, takže z uvedených dôvodov už v súčasnosti neexistujú kamerové záznamy, ktoré by zachytávali danú vietnamskú delegáciu v tom období, kedy prechádzala hraničnou kontrolou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:28 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:29

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v mene ministra dopravy a výstavby, ktorého dnes zastupujem, ďakujem za položenú otázku a dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Árpáda Érseka.
Výstavba na pozastavených častiach úseku D1 Hubová – Ivachnová mohla odštartovať 9. apríla, kedy malo nadobudnúť právoplatnosť záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pripravená bola technika aj ľudia. Jediným dôvodom, prečo sa dnes nestavia, sú rozklady podané obyvateľmi Ružomberka. Keďže voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia boli podané dva rozklady, čaká sa na rozhodnutie rozkladovej komisie ministerstva životného prostredia. NDS naďalej zastáva názor, že vybraný variant trasy diaľnice je najlepší z hľadiska technického, finančného aj environmentálneho.
NDS po oboznámení sa s rozkladmi voči rozhodnutiu MŽP musí konštatovať, že vyhovela všetkým oprávneným požiadavkám a pripomienkam verejnosti a tie boli zapracované do záverečného stanoviska posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. V súvislosti so zmenou navrhovaného technického riešenia sa totiž brali do úvahy všetky parametre vrátane bezpečnosti ľudí, ekológie, environmentálneho hľadiska a navrhované technické riešenie je v súlade s aktuálne platnou legislatívou a predstavuje výrazne pozitívny vplyv pre obyvateľov predovšetkým mestskej časti Hrboltová. Stavenisková doprava bude absolútne vylúčená z mestskej časti Hrboltová, západný portál tunela Čebraď bude odsunutý do maximálne možnej vzdialenosti od zastavanej mestskej časti Hrboltová, osadí sa dočasná protihluková stena pri mestskej časti Hrboltová, poľné cesty sa zachovajú pre rekreačné účely a zároveň bude zrealizovaných niekoľko ďalších opatrení v prospech obyvateľov Ružomberka.
Pôvodný variant diaľnice, ktorý sa mal budovať a disponoval všetkými platnými povoleniami, bol voči občanom Ružomberka negatívnejší, keďže trasa viedla bližšie k mestskej časti Hrboltová. Do záverečného stanoviska bolo zapracovaných spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA, ktoré NDS a zhotoviteľ budú počas výstavby akceptovať a realizovať. Po ukončení procesu EIA, čo okrem iného znamená predovšetkým rozhodnutie o trase, sa začne s razením tunela Čebraď z východného portálu. Zo získaného materiálu pri ražbe tunela sa bude budovať teleso diaľnice. Prebiehať budú aj dokončovacie práce na mostných objektoch.
NDS ešte v novembri 2017 podpísala so zhotoviteľom dodatok k dostavbe tohto úseku. Na základe dodatku zhotoviteľ môže odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice okamžite po ukončení procesu EIA. K okamžitému odštartovaniu prác zhotoviteľa motivujú mobilizačné míľniky, ktoré dodatok obsahuje. Nedodržanie míľnikov sa sankcionuje vysokými pokutami, prípadne dáva objednávateľovi aj možnosť odstúpiť od zmluvy. Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve so združením Čebraď OHL ŽS a Váhostav SK, je predpokladaný termín ukončenia výstavby 6. mesiac roku 2022. Tento termín sa pravdepodobne posunie vzhľadom na posunutie právoplatnosti záverečného stanoviska EIA. Nové technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebraď. Samotný tunel sa predĺži o cirka 1 600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti približne o 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.
Na stavbe D1 Hubová – Ivachnová prebiehajú stavebné práce kontinuálne od roku 2013, doteraz sa preinvestovalo spolu 75,3 mil. eur bez DPH, z toho v roku 2017 boli vykonané stavebné práce za 19,7 mil. eur bez DPH. Znamená to, že na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa stavalo aj počas procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a to na častiach, kde nedošlo k zmene trasy.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:29 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:33

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ani tak nie, ale chcem poďakovať pani ministerke, ale aj ministerstvu dopravy na čele s pánom ministrom, že som dostal vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku, pretože sa obracajú mnohí občania z tohto regiónu na mňa s otázkou, že ako to bude ďalej, a naviac je tam množstvo dezinformácií a informácií, ktoré skôr nie sú pravdivé, a preto som veľmi rád, že ste priniesli túto informáciu, ktorú si budú môcť občania nájsť aj na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:33 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:34

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v mene podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorú dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky Gabriely Matečnej.
Vážený pán poslanec, hlavným cieľom koncepcie revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 20. 11. 2014, je podpora preventívnych opatrení pred negatívnymi dôsledkami prírodných katastrofických udalostí a nepriaznivých zrážkových pomerov na potenciál poľnohospodárskej výroby, predovšetkým výskyt prívalových dažďov a sucha. Z hľadiska zmiernenia dôsledkov sucha na poľnohospodársku výrobu ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s PPA pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka Slovenská republika 2016 - 2020 pre opatrenie č. 4, investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1, podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov so zameraním na zavlažovanie. Týka sa to investícií v súvislosti s využívaním závlah, revitalizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov, infraštruktúry, ako aj koncových zariadení s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu. Zároveň štátny podnik Hydromeliorácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR eviduje stav závlahových systémov na území Slovenskej republiky, ktoré predkladá každoročne či už v rámci koncepcie rozvoja podniku v zmysle § 19 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ale aj vo výročnej správe štátneho podniku. V neposlednom rade by som poukázala aj na pripravovaný rizikový fond, ktorého jedným z cieľov je pomoc poľnohospodárom zmierniť preukázané škody spôsobené suchom.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:34 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:37

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku. Ja pred tým ešte, než prečítam celý zoznam opatrení, ku ktorým sme pristúpili, by som chcela uviesť také zaujímavé informácie o pozadí stretnutia s pani eurokomisárkou Jourovou, keďže to bolo moje prvé stretnutie s ňou na tému infringementu a teda potencionálnej segregácie rómskych detí. Toto stretnutie sa konalo v Bruseli okolo 17. hodiny s kabinetom pani komisárky, mala som aj kolegov zo slovenskej ambasády zo zastúpenia. Pred tým, než sa to stretnutie uskutočnilo, mal už kabinet pani komisárky Jourovej pripravené tlačové vyjadrenie, ktoré bolo absolútne negatívne a odkazovalo do Bratislavy, že slovenské autority majú zabudnúť na stratégiu obviňovania, vyhovárania sa a bolo to spísané pred tým, asi to bolo preto, že to už bolo o sedemnástej, nechcem to ďalej komentovať, než vôbec došlo k nášmu stretnutiu. Čiže komuniké o našom stretnutí bolo pripravené pred tým, než sme sa vôbec stretli. Toto o mnohom vypovedá.
Potom, keďže mali sme asi hodinovú diskusiu, ktorá bola naozaj veľmi, si myslím ústretová, pozitívna, konštruktívna, ku koncu tejto diskusie, a v ktorej som absolútne naozaj nezadala žiaden dôvod na to, aby sme boli my klasifikovaní, že sa vyhovárame, obviňujeme, naopak, rozprávala som o tom, že máme úprimný záujem zlepšovať situáciu, že chystáme komplexné opatrenia v rámci národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a tak ďalej, pani komisárka povedala, že oni teda to svoje negatívne stanovisko zmenia a že teda budú komunikovať o tomto stretnutí v pozitívnom duchu. Napriek tomu jej kancelária rozoslala do médií to pôvodné negatívne stanovisko, ktoré bolo napísané bez toho, aby sme vôbec mali šancu sa stretnúť a rozprávať sa. Potom oni síce ešte k večeru poslali také akoby opravné stanovisko, ale už len na ambasádu, čiže do TASR a do všetkých slovenských médií sa dostalo toto vopred pripravené negatívne stanovisko. Je to poľutovaniahodné, ja som sa snažila potom s pani komisárkou teda nejakým spôsobom docieliť nápravy, sľúbila mi, že pred slovenskými médiami sa potom vyjadrí v pozitívnom duchu, aby to uviedla na pravú mieru. K ničomu z tohto nedošlo.
Teraz by som chcela teda okomentovať, o čom sme sa rozprávali. Podľa môjho názoru jediné, čo nám pomôže odvrátiť proces infringementu, je ukázať, že máme komplexnú stratégiu, ktorá sa v dlhodobom výhľade venuje integrácii.To znamená niečo podobné, ako urobila Česká republika, nie ukazovať separované opatrenia, to znamená, že urobili sme nejakých pár parciálnych úprav, ale ukázať, že máme komplexnú víziu, komplexnú stratégiu, do ktorej sa tieto opatrenia preklikávajú, pretože mnoho opatrení, ktoré sú zamerané práve na marginalizované komunity, sa týkajú systému ako celku, ale svojím charakterom majú najväčší záber pre tie marginalizované komunity.
To znamená, že som dôvodila tým, že predložíme tento národný program a potom sa spolu pozrieme na to, či je teda dostatočne komplexný a dostatočne dlhodobý, aby teda Slovenská republika bola vyhodnotená, že má seriózny záujem dlhodobo a strategicky pôsobiť v tejto línii. S ohľadom na to teda pani komisárka, ktorá sa príde na Slovensko pozrieť v júni, tak sme sa dohodli aj teda prostredníctvom stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, že jej táto návšteva nebude ešte cielene venovaná tejto problematike segregácie, že v rámci tejto návštevy, ktorá bude prioritne venovaná problémom spotrebiteľských práv, sa my stretneme a dojednáme si ďalšiu návštevu, ktorá sa uskutoční koncom tohto roka alebo na jeseň a tá už bude venovaná cielene týmto problémom segregácie a že medzitým budeme sa spolu rozprávať o tom národnom pláne a o opatreniach, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
Takže ten národný program, ako viete, je reformovaný na najbližších desať rokov, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom dvojročných akčných plánov, ktoré opatrujú; ktoré obsahujú konkrétne opatrenia, časové rámce aj rozpočet. To, čo my vieme garantovať, je ten akčný plán 1, to znamená roky 2018, ´19, prakticky kúsok roku 2020.
Všetky ostatné opatrenia naozaj už budú na politickej zodpovednosti vlád, ktoré tam budú tie ďalšie dve funkčné obdobia, pokiaľ teda rátame so štvorročným funkčným obdobím, pretože ten program má teda časový horizont 2027.
Ja som veľmi rada, že už v školskom roku 2018/´19 sa nám darí realizovať prvé pozitívne kroky a začína tak zlepšovať podmienky pre deti a žiakov všetkých druhov škôl a školských zariadení a vrátane podpory inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní. Ako viete, nosným pilierom toho národného programu je inklúzia inšpirovaná fínskym modelom. Fínsky model, to je naozaj model, ktorý absolútne sa nedá spochybňovať na báze inklúzie, a práve tento model je založený na premise, že najlepšia škola je najbližšia škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávanie. Ubezpečujem vás, že v aplikačnej praxi školského a antidiskriminačného zákona v oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín sa intenzívne a trvale venujeme tejto téme a naším cieľom je aj rómskym deťom vytvoriť vhodné podmienky pre ich kvalitné vzdelávanie a zavádzať úplne adresné opatrenia. Uvedomujeme si, že potrebné reformy nie je možné robiť od stola, ale, naopak, v úzkej súčinnosti s ľuďmi z praxe. Pokiaľ ide o tie konkrétne kroky, ktoré ministerstvo urobilo v tomto roku v prospech toho, aby diskriminácia a segregácia rómskych detí neprevládala a nerástla, tak štátna školská inšpekcia v rámci, myslím, že už mám... Môžem vám poskytnúť alebo zverejniť celý rad opatrení, je to na šesť strán, inšpekcia, hlavné úlohy metodicko-pedagogického centra, môžem vám to poskytnúť alebo to nejakým spôsobom zverejňujete na...
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:37 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:43

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka. No, myslím si ale teda, že nemožno to celé váľať iba na nejaké komunikačné nedorozumenie na sekretariáte pani komisárky, lebo tak ona nie je jediná, ktorá v súvislosti s touto témou vyjadruje znepokojenie, a teda napríklad nedávno tu bol komisár Rady Európy pre ľudské práva, podľa ktorého je tiež Slovensko problém, lebo nemá konkrétny plán na boj proti segregácii na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. A zároveň opakovane poukázal na potrebu systematickej podpory škôl, žiakov vrátane rozšírenia počtu asistentov učiteľov a na potrebu ďalšieho vzdelávania učiteľov a na to, že by takýto systém nemal byť financovaný z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu. Európska komisia tiež nedávno zverejnila pravidelné hodnotenie politík členských krajín, pričom v správe o Slovensku sa okrem iného konštatuje, že segregácia Rómov je naďalej kľúčovým problémom a miera zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl a škôl je mimoriadne vysoká a spojená s diskriminačnými praktikami. Čiže tých signálov je oveľa viac a nie je to len nejaké nedorozumenie alebo nedovysvetlenie podľa môjho názoru. A teda ďakujem za tú odpoveď, ale teda dozvedel som sa, že koncepcia, stratégia, akčné plány a ja chápem, že v tej päťminútovej odpovedi nie je asi dostatočný priestor na konkrétnosti, ale teda žiadnu konkrétnu som nezaregistroval, preto by som teda uvítal, ak by som buď mohol dostať zoznam tých opatrení, alebo aj ak by bol zverejnený, lebo to je asi vec, ktorá zaujíma nielen mňa.
Ďakujem.
Skryt prepis

10. 5. 2018 o 14:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video