26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 17:20 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:20

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som trošku v rozpakoch, lebo toľko poslancov som ešte pri mojom úvodnom slove nikdy nemal. Tak neviem, či to nie je nejaký omyl, hlasovať sa nebude, ale dobre, som tomu veľmi rád.
Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, dámy a páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je reakciou na krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a jeho cieľom je eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb. Tomuto zodpovedajú aj niektoré návrhy zmien, ktoré sa navrhujú na prechodné obdobie.
Vládny návrh zákona ustanovuje zmenu vo financovaní zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami a vo financovaní neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb tak, že všetkým obecným zariadeniam sociálnych služieb a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať rovnakú výšku finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.
S cieľom podporiť zotrvanie klienta v prirodzenom domácom prostredí a znížiť tlak na kapacity zariadení pre seniorov sa navrhuje sprísniť podmienky na prijatie klienta do takéhoto typu zariadenia zvýšením stupňa odkázanosti na vznik nároku na sociálnu službu.
Navrhuje sa kogentné ustanovenie, aby obec alebo vyšší územný celok určili vo všeobecne záväznom nariadení sumu úhrady za služby dlhodobej starostlivosti tak, aby suma úhrady bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Navrhovaná zmena by sa mala v praxi premietnuť zvýšením príjmov samospráv.
Akceptovaním opakovaných požiadaviek zo strany samosprávy a so zámerom zvýšiť participáciu a zodpovednosť prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu, a tým aj príjmy do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov sa navrhuje nielen zohľadňovať súčasný príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ale aj prihliadať na príjem získaný predajom jeho nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch.
Vládny návrh zákona obsahuje aj zmeny, ktoré majú prispieť k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré budú môcť vykonávať opatrovanie, čím sa vytvárajú flexibilnejšie podmienky na zamestnávanie takýchto osôb a na druhej strane sa zvýši dostupnosť terénnych sociálnych služieb.
Za významnú možno považovať úpravu, ktorá rieši tzv. nelegálnych poskytovateľov s cieľom zabrániť vzniku takýchto neželaných subjektov a ochrániť práva dotknutých občanov, a to formou ukladania vysokej pokuty a zákazom činnosti.
Navrhuje sa oddialiť viacero povinností poskytovateľov sociálnych služieb (plnenie personálnych štandardov a debarierizácia zariadení), čím sa vytvára priestor na použitie existujúcich finančných zdrojov na riešenie krízovej situácie v sociálnych službách.
Účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2012 z dôvodu neodkladného riešenia krízovej situácie vo financovaní sociálnych služieb a možného rizika kolapsu systému poskytovania sociálnych služieb.
Na záver ešte dovoľte pripomenúť, návrh zákona, samozrejme, prešiel dôsledným pripomienkovým konaním, pripomienky boli zapracované, zákon bol, samozrejme, prerokovaný aj na tripartite bez akýchkoľvek námietok zo strany sociálnych partnerov a s vysokou podporou samospráv. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 17:20 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:25

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesla spravodajskú správu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Som spravodajkyňa určená výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 593 z 25. novembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie.
Predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Predmetom vládneho návrhu zákona je významná zmena, ktorá spočíva v návrhu financovať zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcami a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb účelovou dotáciou z rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Znamená to poskytovať rovnakú výšku príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
Som oprávnená ako spravodajca výboru odporučiť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne ihneď a v gestorskom výbore tiež v termíne ihneď.
Pán predseda ďakujem, skončila som so svojou spravodajskou informáciou. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 17:25 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:29

Juraj Blanár

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:35

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blanár, chcem ti skutočne poďakovať za to, že si povedal podstatné veci, ktoré bolo treba povedať. Ja však pripomeniem iba jedno, obrovskú radosť z toho, keď prešla poslanecká novela a situáciu, o ktorej sme hovorili my, že vlastne nález Ústavného súdu ničím nerieši financovanie. To financovanie je osobitne riešené. A to, že dnes približne 110 obecných zariadení sa dostáva do problému, je pozostatok z roku 2002, keď boli odovzdané kompetencie práve v oblasti zariadení sociálnych služieb a keď boli odovzdané kompetencie obciam tak, že neriešili financovanie zariadení sociálnych služieb, ktoré vznikli po 1. júli 2002.
V tejto súvislosti ja skutočne vidím iba jednu vec, ktorá vyplýva z tohto zákona, a to zhodenie ťarchy bremena a financovania na občana. Ja pripomínam, náklady napr. na starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pre deti sa pohybujú v rozpätí 1 200 až 1 400 eur. Ak občan má znášať 50 % týchto nákladov, čo je 600 až 700 eur, pričom ochrana pred úhradou neprimeranou je do 1,3-násobku sumy životného minima, vystavujeme tieto rodiny tomu, že musia platiť vlastne rodičia za deti, príp. starších ľudí, kde priemerný príjem dôchodku je 360 eur, pričom 59 % ľudí má dôchodok nižší ako 360 eur a zaplatenie 500 eur za starostlivosť je vlastne neprimerané pre týchto ľudí.
Ešte raz. Jediným riešením, ktoré ste boli schopní prijať v sociálnych službách z hľadiska financovania, bolo, že ste ponúkli obciam 20 miliónov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2011 o 17:35 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:37

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len skúsim v rýchlosti reagovať najmä na príspevok pána poslanca a súčasne župana Blanára, ktorý, samozrejme, dobre vie, o čom hovorí, pretože sa s týmito problémami stretáva vo svojej práci župana dennodenne. Zákon je z roku 2007, účinný od roku 2008, ak sa nemýlim, tak teda prijímala ho súčasná opozícia, vtedajšia koalícia. Takže v prvom rade by som namieril kritiku do vlastných radov, pretože tento zákon bol teda prijatý za vašej vlády. A všetky problémy, ktoré vyplývajú z toho financovania, aj keď sa ťahajú, samozrejme, od roku 2002, to uznávam, je to reakcia na pani poslankyňu Tomanovú, ste mohli riešiť vtedy, keď ste vy držali to veslo v ruke. Ak ste tak neurobili, tak je mi to ľúto, musíme to vlastne doťahovať my. Ale to nevadí, pasujeme sa s týmto problémom. Už od leta minulého roku sme tento problém snažili sa vyriešiť, dôkladne sme o tom diskutovali, preosievali sme množstvo nápadov, množstvo riešení, bolo za nami veľmi veľa rôznych diskusií. Zo známych dôvodov skrátené funkčné obdobie sme teda nestihli pripraviť a nestihli sme tak predstaviť komplexnú novelu, ktorá by komplexne vyriešila financovanie sociálnych služieb. Mne osobne je to takisto veľmi ľúto, ale v tejto časovej tiesni sme to teda aspoň narýchlo pripravili. A s vaším súhlasom v skrátenom legislatívnom konaní teraz rokujeme o takomto núdzovom riešení, ktoré rozhodne zlepší financovanie sociálnych služieb, pretože aspoň v rámci tých finančných možností, ktoré štátny rozpočet má, zastabilizuje situáciu v tých zariadeniach, o ktorých je tu reč. Nepriamo pomôže aj vyšším územným celkom.
Dopady, ktoré sú vyčíslené v doložke pre VÚC-ky ako nula, sú vyčíslené len a len preto ako nula, lebo nie je možné to presne kvantifikovať. Ale tie priaznivé dopady pre rozpočty vyšších územných celkov tam jednoducho sú, len z hľadiska konzervatívnych metód pri postupovaní pri vypracovaní doložky sa tam nič iné ako nula objaviť jednoducho nemohlo, pretože tie dopady sa nedajú určiť s dostatočnou presnosťou. Tie priaznivé dopady budú napr. preto, lebo niektoré ustanovenia zákona, ktoré by finančne zaťažili VÚC-ky, sa odkladajú na neskoršie roky, ďalej, preto, lebo to, čo dnes musia financovať VÚCky so škrípajúcimi zubami, prejde systémovo na financovanie cez obce. Čiže sa vám nepriamo uľaví. A, samozrejme, úľavou bude aj to, že sa cez VZN župy budú musieť zo zákona vysporiadať s tým limitom 50 %. To znamená, že jednoznačne dostanete viac peňazí od klientov.
A prechádzame teraz k tej druhej téme, o ktorej bola reč v diskusii, teda vo vašich príspevkoch, či by mali alebo nemali klienti financovať svoj pobyt v zariadeniach dlhodobej starostlivosti. No ak dnes sú tie úhrady nastavené tak, že platia oni, povedzme, 20 % ekonomicky oprávnených nákladov, tak, samozrejme, či už prevádzkovateľ alebo samospráva, alebo VÚC-ka má obrovský problém, ako dofinancuje ten zbytok. To je asi každému jasné. Ak sa budeme ticho pozerať na to, že aj dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodok na úrovni 250 eur, ale ktorí majú dôchodok na úrovni 500 eur, vlastne platia len tých 200 eur, tých 20 %, alebo ešte menej, a tvárime sa pritom, že to je v poriadku, tak si teraz otvorene klameme, pretože na všetkých diskusiách, na všetkých odborných fórach, kde som aspoň ja osobne bol prítomný, sa na toto vždy otvorene poukazovalo. A hovorilo sa na nich, že tento stav jednoducho je falošný a musíme ho zmeniť. Ja som za solidaritu, som za sociálny systém, ale tam, kde to má miesto, tam, kde ide o ľudí, ktorí naozaj majú nízky dôchodok, ktorí nemajú príjmy, ktorí nemajú rodinu, ktorá by im pomohla. Ale tam, kde je to naopak, tak, prosím, ak umožníme dôchodcovi s dôchodkom 500 eur platiť len 200 eur za pobyt v zariadení, tak potom na úkor tohto dôchodcu máme problémy s prefinancovaním zariadení pre tých, ktorí tú pomoc skutočne potrebujú. Veď si tu neklamme priamo do očí. Toto nie je férové. Takže preto je tento návrh na zmenu financovania, pričom, samozrejme, zostáva ochrana príjmu. Čiže tí, ktorí majú ten dôchodok, resp. majetok mali, tak nebudú platiť 50 %, ale budú platiť toľko, koľko vlastne cez ochranu príjmu garantuje ponechať zákon v tom znení, ako to bolo aj doteraz. Na tomto sa nič nemení.
Pokiaľ ide o problém detí, ktoré sú v zariadeniach pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, áno, to sú vlastne zariadenia, kde tie ekonomické oprávnené náklady sa pohybujú na úrovni 1 000 eur mesačne. To je fakt. a tam, si myslím, ešte vzniká priestor na to, aby sa v diskusii najmä na pôde výboru pre sociálne veci tento problém predebatoval.
Ja, pani Tomanová, rešpektujem to, čo ste povedali, rešpektujem to, tento problém poznám. A myslím si, že pri dobrej vôli, a na mojej strane tá dobrá vôľa určite je, tento problém dokážeme korektne riešiť, aby tak, ako ste správne poznamenali, rodiny, ktoré majú v rodine dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, nedoplatili na tieto nové pravidlá, aby tieto nové pravidlá znášali tí, ktorí na to jednoducho majú, ale tí, ktorých príjem je nízky, resp. ktorí majú to nešťastie v živote, že majú v rodine dieťa so zdravotnými problémami, aby nedoplácali a aby ich sociálna situácia sa jednoducho nezhoršila. Takže myslím si, že v ďalšej diskusii tento problém korektne vyriešime.
Zdôrazňujem ešte jednu vec, to som sa snažil zdôrazniť už v úvodnom príspevku, tento zákon má veľkú podporu v samosprávach, aj keď ju nemá možno u županov, pretože tí tam necítia priamo ten príspevok finančný, prostriedky sa na to jednoducho priame nenašli, ale nepriame efekty tam určite sú. Špeciálne som sa pýtal mojich ľudí, aké mala pripomienky Jednota dôchodcov, ak aj nejaké pripomienky mala, sú v zákone zapracované. To znamená, prosím, ak tu budeme hovoriť o niečom, že niekoho poškodzujeme, tak budem to považovať za čisté politikárčenie, ale nie za snahu o vyriešenie problému s financovaním sociálnych služieb. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 17:37 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 17:54 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:54

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 132 za návrh.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Prosím o ďalší návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.11.2011 o 17:54 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:54

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

29.11.2011 o 17:54 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 17:54 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:54

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 79 za, 1 proti, 60 sa zdržalo.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Prosím o ďalší návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 17:54 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video