26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

30.11.2011 o 9:05 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 9:05

Mikuláš Dzurinda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky. Doposiaľ sa Slovensko zapájalo do medzinárodného krízového manažmentu predovšetkým prostredníctvom vysielania vojakov, príslušníkov ozbrojených síl, prípadne policajtov, príslušníkov Policajného zboru alebo colníkov.
Z charakteru súčasných kríz v kontexte meniaceho sa bezpečnostného prostredia je však zrejmé, že žiadna z aktuálnych bezpečnostných hrozieb nie je čisto vojenská a ich riešenie si preto vyžaduje komplexnejší prístup. Skúsenosti ukázali, že na zabezpečenie stability bezpečnosti rozvoja v krízových oblastiach je okrem nástrojov, charakteristických pre silové zložky, potrebné vysielať aj civilistov, civilných expertov. Chcem pripomenúť, že idea takejto kodifikácie pôsobenia našich expertov sa začala rodiť v roku 2005, keď sme schválili koncepciu účasti Slovenskej republiky v civilnom krízovom manažmente EÚ. Bolo to v júli 2005.
Predchádzajúca vláda v januári roku 2010 nadviazala na tento dokument a schválila návrh na zefektívnenie účasti civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky. V januári 2010 vláda schválila tento dokument. Chcem tým naznačiť, že teda ide o návrh zákona, ktorý sa rodil dlhšiu dobu, ktorý sa rodil pôsobením troch vlád od roku 2005 až doposiaľ, že je to dobrá vec, ustanovuje podmienky, za akých jednotlivé ministerstvá na vlastné náklady vytvárajú zdroje vo vlastných rozpočtových kapitolách, ale koordinovaný príslušným výborom, môžu pripravovať a vysielať expertov do misií krízového manažmentu s tým, že toto pôsobenie bude mať právny rámec, je kodifikované, teda všetci budeme vedieť, ako sa treba správať, tí, ktorí expertov pripravujú a vysielajú, aj tí, ktorí sa takýchto misií chcú zúčastniť.
Všetko, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.11.2011 o 9:05 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:08

Juraj Droba

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám v prvom čítaní vládny návrh zákona o cestnej doprave. Vláda návrh zákona prerokovala 9. novembra tohto roku a schválila ho uznesením č. 693.
Potreba zásadne novej alebo zásadnej novej právnej úpravy podnikania v cestnej doprave je daná predovšetkým skutočnosťou, že orgány Európskej únie nahradili nepriamu reguláciu dopravného trhu cestnej dopravy smernicami, teda tá nepriama, je smernicami priamou reguláciou, teda nariadeniami Európskej únie. Tým vnútroštátna právna úprava podnikania v cestnej doprave už nie je v pozícii povinne transponovať smernice, ale v pozícii povinne vykonávať nariadenia.
Druhý dôvod pre túto zmenu je skutočnosť, že Európska únia upustila od tzv. paralelnej úpravy pravidiel podnikania v cestnej doprave v prípadoch, keď potrebné pravidlá sú upravené mnohostrannými medzinárodnými zmluvami alebo európskymi dohovormi alebo závermi medzinárodných organizácií. Preto navrhovaný zákon o cestnej doprave musí vytvoriť potrebné vnútroštátne nadväznosti aj na niektoré medzinárodné zmluvy. Navrhovaný zákon upravuje predovšetkým kompetencie vnútroštátnych slovenských orgánov verejnej správy na vykonanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady a medzinárodných zmlúv, ale aj sankcie za porušovanie ustanovených pravidiel. To je vždy ponechané, samozrejme, na vnútroštátnu právnu úpravu.
Ďalej navrhovaný zákon upravuje pravidlá podnikania v cestnej doprave, zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej autobusovej doprave, práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave a v taxislužbe, podmienky prepravy nebezpečných vecí a verejnú správu v cestnej doprave. Návrh zákona nebude mať dodatočný dopad na rozpočet verejnej správy. Nebude mať priame dopady na obyvateľstvo a na životné prostredie. Bude mať zmiešané, teda pozitívne aj negatívne, vplyv na podnikateľské prostredie. Bude mať pozitívny dopad na informatizáciu spoločnosti.
Vážené dámy a páni, týmto vás žiadam o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 9:12 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán prvý podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu v súlade s rokovacím poriadkom k predmetnému návrhu zákona, preto podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Tento návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti, ktoré sú uvedené v paragrafoch 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, a takisto spĺňa i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z jeho znenia je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predmetného návrhu zákona, o jeho súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tiež táto všeobecná časť obsahuje informáciu o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, na zamestnanosť, na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu a návrh zákona tiež obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 572 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a tiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a odporúčam tiež, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda Národnej rady, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 9:15 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:20

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené dámy a vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vláda návrh zákona prerokovala v septembri a prijala k nemu uznesenie č. 597. Hlavným účelom tohto návrhu zákona je zabezpečiť spoľahlivosť a nespochybniteľnosť vykonaných kontrol motorových vozidiel v staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly. Zavádza sa týmto návrhom povinnosť monitorovať priestory kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestory pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom monitorovacích záznamových zariadení. Účelom je vylúčiť možnosť, aby technici vykonali technickú kontrolu a emisnú kontrolu bez pristavenia motorového vozidla. Účelom monitorovania je zvýšiť efektívnosť a objektívnosť výkonu štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním ustanovených postupov pre vykonávanie kontrol. Návrh zákona upravuje schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla, tiež upravuje správne poplatky v súvislosti so schvaľovaním takto jednotlivo dokončovaného vozidla a v súvislosti so schvaľovaním vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia. Tiež sa ním zvyšujú sankcie pre technikov za vykonanie kontroly bez pristavenia vozidla a upravuje sa rozsah sankcií pre oprávnené osoby.
Táto navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. S pozmeňovacími návrhmi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady, súhlasím. Aj preto si vás dovoľujem požiadať o ďalšiu podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 9:20 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:23

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám podal spoločnú správu Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorského výboru k predmetnému návrhu zákona. Národná rada pridelila túto novelu ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorskému výboru. Výbory návrh zákona prerokovali s nasledujúcimi závermi: Ústavnoprávny výbor doporučuje schváliť, výbor pre financie a rozpočet doporučuje schváliť a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu doporučuje schváliť. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy jednotlivých výborov sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v časti V spoločnej správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z., schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Súčasne ma výbor poveril ako spravodajcu predkladať návrhy podľa § 81 nasledujúcich rokovacieho poriadku.
Pán podpredseda, skončil som, poprosím otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 9:23 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný. Spoločná správa má bod 1 až 5. Dovolím si bod 1 a bod 5 vyňať na osobitné hlasovanie z tejto spoločnej správy.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 9:25 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:26

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Druhý pokus, pán predsedajúci, už ma viac nemýľte, prosím. Pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predniesť sa priamo netýka tohto zákona, ale týka sa iných dôležitých vecí.
Za čl. II chcem uložiť čl. III, ktorý znie:
"Článok III. Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.".
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3)".
Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.".
Odôvodnenie. Zámerom predkladaného pozmeňovacieho návrhu zákona je zabezpečiť kontinuitu výkonu funkcie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky a tým aj plnú zodpovednosť za riadenie Štatistického úradu Slovenskej republiky aj po uplynutí jeho funkčného obdobia až do vymenovania nového predsedu Štatistického úradu. Touto úpravou sa navrhuje riešiť problém nespochybniteľného a bezproblémového riadenia Štatistického úradu SR štatutárnym orgánom v čase skončenia funkčného obdobia predsedu, ak ku dňu skončenia funkčného obdobia ešte nie je vymenovaný, ešte keď nie je vymenovaný nový predseda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 9:26 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:28

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľujem si predložiť k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o pre podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Dovoľujem si predniesť pozmeňujúci návrh v duchu odstraňovania administratívnych a byrokratických záťaží. V dobe, kedy nám stúpajú ceny pohonných hmôt, smeruje môj pozmeňujúci návrh k tomu, aby sme uľahčili proces prestavby motorových vozidiel na benzínové palivo na plynový pohon, respektíve, aby sa byrokratický proces, ktorý v niektorých prípadoch núti urobiť skúšky mimo územia Slovenskej republiky v Čechách, v Poľsku alebo v Maďarsku, sme mohli urobiť na Slovensku. K tomuto pozmeňujúcemu návrhu a jeho osudu tým, že sme od júna v podstate odsúvali poslanecké návrhy zákonov k predmetnému zákonu, sa stalo to, že využívam možnosť, keďže sa tento zákon otvára ako vládny návrh a predkladám ho nie ako pôvodne zamýšľaný pozmeňovací návrh v novele pána kolegu Jurčíka, ale k tomuto predmetnému vládnemu návrhu. Ďalej by som si dovolil upozorniť na to, že štandardne pri procese som konzultoval veci ohľadom pozmeňovacieho návrhu priamo s ministerstvom dopravy, kde som našiel pochopenie pre pozmeňovací návrh ako aj od pána ministra, zároveň som si dovolil osloviť aj pána predsedu výboru a takisto sme našli vecnú zhodu nad týmto zákonom, pozmeňovacím návrhom.
Na záver by som chcel prečítať vlastne zmeny a priamo pozmeňujúci návrh takisto s niektorými stručnými odôvodneniami.
1. V § 18 ods. 7 sa slovo "siedmich" nahrádza slovom "pätnásť".
Zdôvodnenie: Zákon 307/2002 Z. z. zaviedol povinnosť absolvovať po hromadnej prestavbe technickej a emisnej kontroly pôvodný sedemdňový limit, ktorý je obtiažne dodržať. Taktiež spomínaný zákon upravuje, že protokol technickej kontroly a emisnej kontroly po prestavbe nesmie byť starší ako pätnásť dní, ale pritom samotný zápis stanovil iba sedem dní.
2. V § 20 odsek 3 písm. b) v prvej vete za bodkočiarkou sa za slová "protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe" vkladajú slová "a návrh technického opisu".
Zdôvodnenie: Ide len o opravu chyby, ku ktorej prišlo pri minulej novelizácii. Na jej základe teraz obvodné úrady musia vyžadovať návrh ZTO pri retrofitnej prestavbe, čo celú prestavbu predražuje, vkladá zbytočný administratívny poplatok od 40 eur a taktiež aj predlžuje trvanie celého procesu prihlásenia vozidla.
3. V § 20 odsek 4 znie:
"(4) Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže po písomnom odôvodnení svojej požiadavky požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušníkov orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov."
Myslím si, že v zákon v takom znení, v akom je momentálne, dáva obvodným úradom mimoriadne právomoci a možnosti, ako občanovi bezdôvodne znepríjemňovať život. Preto by bolo dobré, keby obvodný úrad musel písomne zdôvodniť, prečo žiada napr. stanovisko hasičov k zmene hmotnosti vozidla.
4. V § 20 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
"Pre jednotlivo prestavované vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. h) je možné dokladovať plnenie technických požiadaviek týkajúcich sa emisií alternatívnou skúškou podľa § 67 ods. 2 písm. b).".
Toto je ten predmetný bod, ktorý tvorí akoby kostru pozmeňovacieho návrhu. Zdôvodňujem to: Na Slovensku neexistuje žiadny skúšobný ústav, v ktorom by bolo možné skontrolovať plnenie emisných limitov podľa tzv. typového schválenia vozidla. Najbližšie takéto skúšobne sú v zahraničí, ako som spomínal, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Neexistuje žiadny opodstatnený dôvod, prečo posielať našich občanov do zahraničia, aby tam absolvovali skúšky, ktoré sa u nás absolvovať nedajú. Taktiež cena takýchto testov výrazne zvyšuje cenu celej prestavby vozidla, byrokraticky zaťažuje celý proces. Domnievam sa, že pri hlavne starších autách a tým pádom aj nižších príjmových skupín, ktoré si takéto autá obstarávajú, by sa už prejavila, aby sa na nich neprejavila ich fyzická opotrebovanosť a aby spĺňali tie isté podmienky, ako keď boli nové, vyžadovať skúškami je neopodstatnené. Štandardná emisná kontrola, aká sa používa na všetky ostatné vozidlá pri priamej premávke a v premávke auta, musí postačovať ako dôkaz, že auto je spôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách. Ak to postačuje pri všetkých ostatných autách z hľadiska bezpečnosti, aj táto emisná kontrola by mohla a pravdepodobne aj podľa vyjadrenia odborníkov z ministerstva postačuje, aby sa uskutočňovala každé dva roky. Takže si myslím, že by sme nemuseli nútiť absolvovať každé dva roky skúšky, ktoré by dokazovali, že stále spĺňajú tie isté parametre, ako keď boli nové.
Chcel by som sa touto cestou poďakovať súčinnosti na ministerstve dopravy, takisto všetkým pánom poslancom, ktorí pripojili podpis pod tento pozmeňovací návrh. A dovolím si váženú snemovňu požiadať o podporu tohto zákona alebo tohoto pozmeňujúceho návrhu, pretože si skutočne myslím, že v dobe, kedy nám pohonné hmoty zdražujú, by sme mohli byrokratický proces oddialiť od toho, aby si ľudia mohli prestavovať svoje vozidlá na plynový pohon, čím by mohli šetriť významné prostriedky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 9:28 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:37

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o ukončení dohody o poskytovaní letových prevádzkových služieb a prevádzke zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom oblastnom stredisku riadenia letových prevádzkových služieb v hornom vzdušnom priestore, teda CEATS, zo dňa 27. júna 1997 a zvláštnej dohody o uplatnení článku 6 tejto dohody CEATS, ktorú vláda, ktorý ako návrh vláda schválila 17. marca 2010 a prijala k nemu uznesenie č. 187.
Pôvodná dohoda CEATS predpokladala poskytovať letové prevádzkové služby nad územím ôsmich štátov - Rakúskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Talianska, Slovenska a Slovinska - z jedného strediska vo Viedni. Príprava uvedeného strediska sa nevyvíjala uspokojivo a do roku 2006 neboli služby v režime CEATS poskytované. Preto koordinačná rada tejto dohody v novembri 2006 rozhodla o vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa, ktorá preukázala jeho realizovateľnosť. Pod predsedníctvom Slovenska bola v roku 2009 dosiahnutá dohoda o uzavretí memoranda o porozumení medzi participujúcimi štátmi, toto bolo podpísané 18. novembra 2009 v Bratislave a toto memorandum tvorí právny rámec na prípravu dohody FAB Central Europe, ktorá nahradí dohodu CEATS, zvláštnu dohodu CEATS. Tento projekt je súčasťou programu Európskej únie pre jednotný európsky vzdušný priestor - Single European Sky. Predkladaný návrh dohody o ukončení CEATS vychádza z deklarácie ministrov dopráv Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Slovinska, ktorá bola podpísaná 12. júna 2008 v Luxemburgu. Týka sa práve otvorenia procesu pre ukončenie pôvodnej dohody a vytvorenie dohody novej.
Predkladaná dohoda o ukončení CEATS je podľa Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, ktorá zakladá priamo práva a povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, a teda na jej vykonanie nie je potrebný zákon a má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Vážení prítomní, týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu pri prerokúvaní a odsúhlasovaní predloženého materiálu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 9:37 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video