Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 14:26 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.2.2012 14:26 - 14:37 hod.

Juraj Droba Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave vystúpil jeden poslanec a nepadli žiadne pozmeňovacie návrhy. Dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje smernicu o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v znení, ako je uvedená v tlači č. 530.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2012 14:11 - 14:13 hod.

Juraj Droba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Opäť sa ospravedlňujem za svoj zatiahnutý hlas, ešte stále maródujem. Snáď mi bude rozumieť. Účelom Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky je stanovenie postupu pre navrhovanie, schvaľovanie a organizovanie zahraničných pracovných ciest poslancov a zamestnancov pre poskytovanie náhrad a pre predkladanie vyúčtovania a hodnotení týchto ciest, ktoré súvisia s výkonom funkcie poslanca alebo s výkonom práce zamestnanca Národnej rady. V súčasnosti platná Smernica o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená 9. februára 2007 uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 262. Z tohto dôvodu v nej ešte nemohol byť zohľadnený prechod na novú menu – euro, ale ani vstup Slovenska do schengenského priestoru. Okrem zohľadnenia týchto skutočností má navrhovaná smernica za cieľ zefektívnenie procesu predkladania a rozhodovania o zahraničných pracovných cestách poslancov a zamestnancov, a tiež dosiahnutie úspor pri realizácii samotných zahraničných pracovných ciest, keďže ma zároveň zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 86 poveril plniť úlohy spravodajcu, podávam aj spravodajskú informáciu.
Zahraničný výbor návrh smernice prerokoval 11. októbra 2011 na svojej 23. schôdzi, pričom prijal uznesenie č. 86, ktorým vyslovil s návrhom smernice súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky smernicu schváliť.
Pán predsedajúci, buďte taký láskavý a otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 18:25 - 18:26 hod.

Juraj Droba Zobrazit prepis
Vážený zbytok poslaneckej snemovne, tí, čo tu ešte sú. Ja budem veľmi stručný a v podstate som ani nechcel ísť do rozpravy, chcel som to vybaviť faktickou poznámkou, ale nakoniec som sa rozhodol, že to poriešim týmto spôsobom.
Chcem povedať, že v plnej miere, keďže som jeden z predkladateľov, podporujem tento návrh. Vnímam to ako rektifikáciu alebo nápravu niečoho, čo bolo umelé, niečoho, čo jednoducho bolo nevykonateľné. Zákaz neprimerane obmedzoval vstup ľudí do lesa a podmienky na využitie lesa na športové a rekreačné aktivity.
Myslím si, že v slovenských lesoch, tak ako viacerí z vás poznamenali, je dosť, tých ciest je tam dosť a pri rešpektovaní, vzájomnej úcty a korektného správania, sa tam zmestia rovnako hubári, cyklisti, chodci a všetci ostatní dovolenkári, kočikári, a ktokoľvek ďalší.
Takže tento fakt spôsobuje tým, že ľudia chodia na bicykloch a platí súčasný zákon, tak jednoducho tí cyklisti sú stále v niektorých lesoch a na niektorých lesných cestách ilegálne. Zároveň je ale nevymožiteľné im preukázať a zároveň ich trestať. Takže si myslím, že to že hromadne dochádza k porušovaniu zákona, jednoducho vedie k spochybňovaniu dodržiavania a vynucovania zákonov Slovenskej republiky všeobecne.
Z tohto titulu podporujem tento nový návrh zákona. A ak by bola šanca hlasovať v druhom a treťom čítaní zaň, tak určite by som zaň hlasoval. Tá šanca, bohužiaľ, už nebude. Ďakujem, dovidenia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2012 15:48 - 15:54 hod.

Juraj Droba Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, chcem sa mojim cteným kolegom ospravedlniť za hlas, ktorý je trošku iný a bude zahmlený. Som síce chorý, ale napriek tomu si splním svoju povinnosť a poinformujem vás o zámeroch, ktoré sledujeme návrhom s kolegyňou Jankou Kiššovou. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol tento návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Predmetom návrhu novely Občianskeho zákonníka a Notárskeho poriadku je do slovenského právneho poriadku vrátiť inštitút umožňujúci snúbencom a manželom slobodne si vzájomne upraviť svoje majetkové pomery, čiže vylúčiť, zrušiť, založiť alebo presne stanoviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, túto možnosť, to znamená zmluvne rozdeliť tzv. koakvizíciu mali manželia aj podľa uhorského práva, ktoré bolo postupne nahradzované socialistickými kodifikáciami v rokoch ´49 a ´51 minulého storočia. Prepáčte, vyberiem si malú technickú prestávku. (Krátka pauza.) V oblasti rodinného práva boli tieto zmeny zdôvodňovanie odpútaním inštitútu rodiny v socialistickej spoločnosti od vlastníckeho práva, ktorého výkon mal byť podľa dobových teórii podstatou rodiny v buržoáznom práve. Naproti tomu je však súčasné občianske právo Slovenskej republiky vystavené na možnosti slobodnej dispozície s majetkom. Navrhovaná úprava zároveň plne rešpektuje a dovršuje ekonomickú emancipáciu ženy a zásadu rovnosti oboch manželov i v rovine majetkovej.
S úpravou inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a umožnením voľnejšieho nakladania s majetkom nadobudnutým počas trvania manželstva počíta aj legislatívny zámer novej právnej úpravy v Občianskom zákonníku, zverejnený v roku 2007. Tento zámer počíta s tým, že sa manželom umožní uzavretie manželskej zmluvy, v ktorej si manželia môžu slobodne upraviť svoje majetkové pomery. Z uvedeného dôvodu nie je predkladaný návrh novinkou. Predkladáme však tento návrh zákona už teraz, pretože prijatie nového moderného Občianskeho zákonníka je v nedohľadne a problém v Európe nezvyčajne rigídnej úpravy majetkového usporiadania manželov považujeme za naďalej neúnosný.
Zároveň navrhujeme možnosť pre snúbencov ešte pred manželstvom upraviť ich vzájomné majetkové vzťahy tzv. predmanželskou zmluvou. Vo všeobecnosti je v súčastnosti podľa štatistického úradu v Slovenskej republike možné odpozorovať niekoľko trendov, pokiaľ ide o uzatváranie manželstiev a aj rozvody. Dlhodobým trendom je zvyšovanie veku osôb uzatvárajúcich manželstvo a párov, ktoré spolu žijú bez uzavretia manželstva. Zároveň sa zvyšuje počet detí narodených mimo manželstva, ktorých je v súčastnosti už 26,5 %. Aj mne sa jedno také nedávno narodilo. Ekonomickými dôvodmi pre odkladanie manželstva je i vôľa týchto ľudí realizovať sa v zamestnaní a možnosť aj bez partnera si zabezpečiť bývanie. Odkladanie manželstva však de fakto spôsobuje, že mladí ľudia vstupujú do manželstva v zásade zabezpečení, a teda počas trvania manželstva napríklad nenadobúdajú spoločne nehnuteľnosť, lebo si ju kúpia ešte pred manželstvom a podobne. Čoraz častejším javom je tiež uzatváranie druhého manželstva staršími rozvedenými osobami, ktoré taktiež môžu mať legitímny záujem na jednoduchšej úprave správy spoločného majetku. Pre páry, ktoré neuzatvárajú manželstvo vôbec môže byť dôvodom skutočnosť, že najmä vo veľkých mestách absentuje spoločenský tlak na uzavretie manželstva. Nebudem teraz filozofovať teraz o tom, či je to správne, alebo nie. Len popisujem súčasnú situáciu. Častým dôvodom môže ale byť i nechuť podstupovať komplikovanú správu spoločného majetku a v prípade rozchodu absolvovať rozvod prostredníctvom súdneho konania a proces zložitého rozdeľovania spoločne nadobudnutého majetku. Vzhľadom na to, že manželská alebo predmanželská zmluva je možnosťou, ako tieto spory a potenciálne prekážky uzatvárania manželstva odstrániť.
Veríme, že nami navrhovaná novela môže prispieť k rozhodnutiu niektorých párov manželstvo uzavrieť, namiesto toho, aby ich od toho odrádzala. Treba tiež dodať, že v súčasnosti podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky súdy v 90 % prípadoch rozvodov návrhu vyhovejú a manželstvo rozvádzajú. Vzhľadom na počet rozvodov a v roku 2010 bolo zaznamenaných 12 015 rozvedených manželstiev, teda asi 40 % z počtu uzavretých manželstiev, nie je možné hovoriť ani o tom, že proces rozvodu je odstrašujúcim faktorom pre manželské páry a že ich núti spolu zotrvávať v manželstve. Preto nie je opodstatnenou ani námietka, že predmanželské alebo manželské zmluvy môžu prispieť k vyššej rozvodovosti. Môžu nanajvýš prispieť k eliminácii majetkových sporov vyplývajúcich zo zložitej úpravy vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, čo by malo byť všeobecne účelom práva. Cieľom návrhu teda nie je ohrozenie tradičnej rodiny alebo manželského zväzku. Návrh je, naopak, logickým krokom k opusteniu marxistického poňatia manželského majetkového práva, ktoré jeho tradičnú úpravu nahradilo.
Veríme, že časom bude nasledovať celkom nová úprava Občianskeho práva ako celku, ale vzhľadom na dynamicky sa meniace pomery v našej spoločnosti sa domnievame, že je na mieste umožniť už dnes manželom slobodne sa rozhodnúť, ako budú nakladať so svojim majetkom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 11:29 - 11:29 hod.

Juraj Droba
Chcem pripomenúť všetkým pozvaným členom Skupiny priateľstva so Spojenými štátmi a Kanadou, že dnes sa koná stretnutie s veľvyslancom USA a kanadskou chargé d´affaires v hoteli Albrecht o 12.30 hodine, kde je doprava individuálna. Dole tu pri schodoch budú o 12.20 hodine dve autá, takže ak niekto sa chce ešte odviezť, tak sa môže pridať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 10:56 - 10:57 hod.

Juraj Droba Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, ja som chcel ušetriť čas, preto som sa nehlásil do rozpravy. Ale vybavím to vo forme faktickej poznámky. Chcem uistiť Národnú radu Slovenskej republiky, že poslanecký klub SaS podporí súhlas so Zmluvou o pristúpení Chorvátska k Európskej únii. Evidujeme dlhé roky pomoc Slovenskej republiky Balkánu, evidujeme úlohu, ktorú zohral bývalý predseda vlády a súčasný minister zahraničných vecí pán Dzurinda. A jednoznačne bude dobré, ak Národná rada jednohlasne podporí vstup Chorvátska do EÚ. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.11.2011 11:14 - 11:14 hod.

Juraj Droba
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Odporúčanie gestorského výboru bolo neschváliť. Ospravedlňujem sa, nebolo odporúčané. Nie neschváliť, nebolo odporúčané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2011 11:14 - 11:14 hod.

Juraj Droba
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že tento návrh prerokujeme ihneď v treťom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2011 11:14 - 11:14 hod.

Juraj Droba
Pán predseda, ďakujem za slovo. Účelom smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov, pardon, prepáčte, zlá tlač.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dajte, prosím, najprv hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 1 a 2 z informácie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2011 9:08 - 9:11 hod.

Juraj Droba