7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2010 o 12:55 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 12:55

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného návrhu zákona je ustanoviť účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva obrany vrátane okruhu žiadateľov, ktorým možno dotáciu poskytnúť. Podľa návrhu zákona môže ministerstvo obrany poskytnúť dotácie najmä na podporu výchovy občanov k vlastenectvu, prezentáciu ozbrojených síl, podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl, ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny na podporu programu rozvoja kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, na podporu starostlivosti o športové talenty a na podporu vrcholového a výkonnostného športu.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na poskytovanie dotácie sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany na príslušný rok. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2010 o 12:55 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:57

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý prerokoval tento vládny návrh zákona ako gestorský výbor. Národná rada pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili ho Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona poskytovaní dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom 3 tejto správy prerokovali a odporúčajú Národnej rade tento vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov k vládnemu návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť na svojej 7. schôdzi pod uznesením č. 21. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2010 o 12:57 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:58

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že sme sa už venovali tomuto zákonu na výbore, tak budem vecný a stručný. Predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý znie: "Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, tlač 60, sa mení takto:
1) V § 3 ods. 1 sa dopĺňa písmeno f). Za písmeno f) sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie "obec".
2) V § 3 ods. 1 sa dopĺňa za písmeno g) písmeno h), ktoré znie "samosprávny kraj".".
Odôvodnenie. Dať obciam a samosprávnym krajom možnosť vlastne žiadať o dotácie podľa tohto zákona. Zároveň by som chcel poprosiť, aby sa o jednotlivých týchto bodoch hlasovalo pri hlasovaní samostatne. Možno na záver ešte jedna taká poznámka, vzhľadom na to, že viaceré ministerstvá predkladajú teda zákony o dotáciách, či by nebolo na zváženie ministerstva financií, aby zjednotili minimálne paragraf, ktorý upravuje doklady, o ktoré sú potrebné pri predložení žiadosti, lebo niektoré zákony upravujú, že stačia čestné vyhlásenia o tom, že nie sú nedoplatky, iné zase upravujú to, že sú potrebné jednotlivé potvrdenia z jednotlivých úradov. To, že nie sú nedoplatky, ale to je len pripomienka. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2010 o 12:58 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:00

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Je to vecne rovnaký návrh ako bol ten pri ministerstve kultúry a ministerstve hospodárstva a výstavby o transparentnosti. Prečítam ho:
"Bod 1. V § 4 ods. 2 sa slová "31. januára" nahrádzajú slovami "31. marca".
Bod 2. Za § 4 sa vkladajú nové § 5 a 6, ktoré vrátane nadpisov znejú: "§ 5... (Prerušenie vystupujúceho predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2010 o 13:00 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:04

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keď to má byť rýchlo, tak musím.
"§ 5 Vyhodnocovanie žiadostí."
(1) "Žiadosti vyhodnocuje najmä trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom."
Za slová "jemu blízka osoba", sa vkladá poznámka pod čiaru 26, ktorá odkazuje na § 116 Občianskeho zákonníka.
(2) "Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa."
(3) "Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadosti a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo."
"§ 6 Zverejňovanie informácií."
(1) "Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Po a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti.
Po b) schválený rozpočet a dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky.
Po c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadosti výzvu na predkladanie žiadosti, ktorá obsahuje najmä:
1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh oprávnených subjektov,
4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
7. termín postupu vyhodnocovania,
8. zloženie komisie,
9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
Po d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie a do tridsiatich dní od schválenia žiadosti.
Po e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti a do tridsiatich dní od neschválenia žiadosti.
Po f) vyhodnotenie výsledkov už o poskytnutých dotáciách, ak ich má ministerstvo k dispozícii.
Po g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami."
(2) "Ustanovenia osobitného predpisu o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté."
Za slová "osobitného predpisu" sa vkladá poznámka pod čiaru 27, ktorá hovorí, "§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov". Ostávajúce ustanovenia vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Bod 3. V § 6 sa ods. 3 vypúšťa.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2010 o 13:04 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:06

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada, ďakujem vám za všeobecný súhlas, aby sme mohli tento bod dokončiť a poprosím vás, aby ste vaše nemiestne poznámky z pléna si nechali na iné pôsobisko. (Smiech. Potlesk v rokovacej sále.)
V krátkosti by som s ohľadom na čas chcel predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva obrany. V krátkosti jedná sa o to, aby dotácie, čiže okruh tých subjektov, ktoré môžu požiadať o tieto dotácie, aby sme rozšírili aj o obce.
Tento pozmeňujúci návrh sa skladá z troch bodov. Ten prvý hovorí o samotnom meritu veci. Tie ďalšie dva sú skoro v legislatívno-technickej úprave.
V krátkosti vám prečítam znenie pozmeňujúceho návrhu. Čiže, po prvé, v § 3 ods. 1 sa za písm. d) vkladá nové písm. e), ktoré znie: "e) obec". A doterajšie písm. e) a f) sa označujú ako písm. f) a g).
Po druhé, v § 3 ods. 4 písm. a) a b) sa slová "odseku 1 písm. e)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. f)".
To je tá legislatívno-technická úprava.
A po tretie, v § 4 ods. 5 sa slová "§ 2 písm. a) až e)" nahrádzajú slovami "§ 2 písm. a) až d)".
Toto je pozmeňujúci návrh, ktorý odovzdávam teraz spravodajcovi. A prosím osobitné hlasovanie o jednotlivých bodoch.
Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2010 o 13:06 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:06

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ja len veľmi krátko. Chcem poďakovať pánovi poslancovi za to, že podporil aj môj návrh, pretože jeho vlastne pozmeňujúci návrh obsahuje to, čo mám aj ja uvedené vo svojom. Takže, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2010 o 13:06 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:06

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, len v krátkosti. My sme sa rozhodli podporiť návrh, s ktorým prišli poslanci SMER-u vo výbore pre obranu a bezpečnosť pri prerokovaní tohto návrhu zákona. Je to návrh, pozmeňujúci, ktorý predniesol pán Szilárd Somogyi. Preto súhlasím s tým a odporúčam zaradiť medzi oprávnených žiadateľov o dotácie z rezortu obrany aj obce, pretože tento návrh má racio. Kedykoľvek, keď príde rozumný návrh aj z radov opozície, nebudeme mať problém vylepšiť ním náš návrh. Práve naopak, uvítam to.
Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána Saloňa, neodporúčam ho prijať, pretože rozšíriť túto právomoc aj na vyššie územné celky by nebolo vhodné z hľadiska určitej nákladovosti a hlavne z hľadiska toho, že pre ministerstvo a pre rezort je vždy, aj tak by bola partnerom tá obec.
Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána Beblavého, ten je plne v súlade aj s princípmi, aj s ideami, ktoré vláda zastáva, takže ten odporúčam prijať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2010 o 13:06 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:06

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pekný víkend vám prajem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2010 o 13:06 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie 9:01

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám správu o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2009, je to štatistický materiál, ktorý hovorí o stave lesného hospodárstva za predchádzajúci rok: Výmera lesných pozemkov dosiahla v minulom roku 2,009 mil. hektárov. V porovnaní s rokom 2008 vzrástla o 1 823 hektárov. Výmera porastovej pôdy vzrástla o 4 094 hektárov a dosiahla 1,938 mil. hektárov. Lesnatosť ako podiel výmery lesných pozemkov k celkovej výmere Slovenska je 41 %. Celková výmera chránených území v roku 2009 bola 1,103 mil. hektárov. Lesnatosť chránených území je približne 72 %. A plocha týchto území v pomere k výmere štátu i lesných pozemkov je nadpriemerná v porovnaní s väčšinou ostatných krajín Európskej únie. Objem ťažby v roku 2009 hospodárska kríza výrazným spôsobom neovplyvnila, pričom tu predstavovala objem približne 9,2 mil. metrov kubických, čo je v porovnaní s rokom 2008 menej iba o 219 000 metrov kubických. Na celkovej ťažbe dreva v roku 2009 mala výrazný podiel náhodná ťažba, ktorá predstavovala objem 5,5 mil. kubíkov, čo je približne 60 % z celkovej ťažby. V roku 2008 predstavovala podiel náhodnej ťažby 64,5 %. V rámci náhodnej ťažby išlo najmä o spracovanie podkôrnikovej kalamity v ihličnatých porastoch.
Hospodársky výsledok, zisk lesného hospodárstva predstavoval v roku 2009 hodnotu 13,49 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2008 menej o 17,75 mil. eur. Hrubý domáci produkt lesného hospodárstva klesol v roku 2009 o 0,08 mld. eur. Podiel lesného hospodárstva na celkovom hrubom domácom produkte Slovenska klesol o 0,1 %, z čoho vyplýva, že negatívny dopad hospodárskej krízy sa vo väčšej miere prejavil v lesnom hospodárstve ako v celom národnom hospodárstve. V roku 2009 predstavovala podpora z verejných zdrojov do lesného hospodárstva 13,88 mil. eur.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.10.2010 o 9:01 hod.

Ing.

Zsolt Simon

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video