Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:45 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.2.2012 11:45 - 11:53 hod.

Szilárd Somogyi
Ďakujem, pán predseda. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 11:02 - 11:06 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Prednesiem spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Tento návrh máte pod tlačou číslo 67.
Vážená snemovňa, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k tomuto návrhu predkladateľov, ako som čítal v úvode. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Poprosím, páni poslanci, o kľud v rokovacej sále, a poslankyne.

Somogyi, Szilárd, poslanec NR SR
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. novembra 2011 pod číslom 587 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 17:03 - 17:05 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Musím súhlasiť so slovami pána predrečníka. Totiž obávam sa, zatiaľ len v mojom mene a je to ako môj osobný názor, že ak by sme prijali túto novelu, vytvárali by sme ešte nebezpečnejší precedens, ako je len rozčlenenie na základe finančnej výhodnosti alebo nevýhodnosti byť v jednej alebo druhej časti mestskej časti alebo časti obce.
Rád by som sa spýtal pána poslanca, že či nevidí väčšiu možnosť na riešenie podobných problémov, o ktorých hovoril pán navrhovateľ, ak by sme posilnili skôr trestnoprávnu zodpovednosť vedenia, nielen celej samosprávy, ale aj starostov, respektíve členov zastupiteľských zborov v samosprávach a či si viem predstaviť, že by sme prelomili tú bariéru, ktorá spočíva v neprípustnosti uplatňovania kolektívnej zodpovednosti. Mám na mysli ako kolektívnej zodpovednosti obecného zastupiteľstva. Totiž najviac problémov vzniká v obecných samosprávach alebo pri výklade týchto problematických riešení, že veď to samospráva odsúhlasila. A ak by sme ako uvažovali o tom, že by sme mohli kolektívne stíhať jednotlivých členov týchto zborov, ja predpokladám, že by sme ďaleko väčší a rýchlejší dosah alebo efektivitu dosiahli smerom k tomu istému cieľu, čo aj pán navrhovateľ zrejme ako, mal ako... (Vystúpenie prerušené časomierou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 14:49 - 14:51 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Kolesík, ja len v krátkosti, ja čisto len ako laik alebo neodborník do tejto témy ako chcem s touto otázkou prispieť, že či som dobre pochopil, že vy to predstavujete tak, že táto novela zavedie nejakú povinnú metódu, povinný úzus pre každého rodiča, aby svoje dieťa vychovával, aj čo sa týka ako školského vzdelávania, doma.
Ja som to pochopil tak aj z reči predkladateľky, že je to len možnosť pre rodičov, ktorí si môžu ako vybrať. A aj na tom malom Slovensku, to je taká heterogénna vrstva či už horizontálne, alebo vertikálne v jednotlivých školách, že viem si predstaviť, že už aj len podľa konkrétnych miestnych zvyklostí alebo nezvyklostí si nejaký rodič sa rozhodne uvažovať aspoň o tejto metóde, alebo o tejto možnosti, že si zvolí inú alternatívu, no alebo domácu formu toho vyučovania.
Čiže to je skôr ako otázka, či ste to chápali tak, že teraz tu bude ako nové pre každého, aj súce, aj povinné, aby uvažoval nad tým alebo využíval možnosť v tejto predpokladanej prijatej novely zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:58 - 15:59 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. S pánom Jarjabkom ako, samozrejme, ako nedá sa nesúhlasiť, takže ani by som to nechcel komentovať.
A kolegovi Gálovi tiež len toľko by som chcel povedať, že on ako profesionálny právnik zrejme oveľa lepšie vie odo mňa, že rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou je asi základný problém práva a my budeme môcť mať akékoľvek dobre vypracované, profesionálne do posledného písmena dobre postavené zákony, ak za ním nebude obmedzená, obmedzená tá ľudská vlastnosť, ktorá tieto zákony používa len ako cestovný poriadok, aby si vypočítavala, do akej miery sa odklonila od zákona, dovtedy márne budeme posilňovať legislatívnu stránku tohto spoločenského zriadenia, ak nebudeme riešiť, čiže ak budeme riešiť len symptomatickú časť, a nie dôvodovú časť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 15:50 - 15:55 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, predkladám pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem zmeniť termín účinnosti zákona. Toľko som sa naučil aj ja, že tu v parlamente takýmto drobným zmenám hovoríme ako legislatívno-technickým a väčšinou sa im nevenuje veľká pozornosť. Aj v tomto prípade by to mohlo byť niečo podobné, nakoľko sa zmení len účinnosť zákona, presnejšie v čl. 4 sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012". Čiže z pôvodného plánovaného 1. septembra na terajší 1. marec. Dovŕši sa tým dlhá etapa boja za zrušenie poslaneckej imunity a zúčastnené strany by mohli zaknihovať spokojnosť, že sa to podarilo.
A skutočne, ako to už bolo niekoľko stokrát opakované, v dnešných podmienkach nie je dôvod na zachovanie imunity poslancov zákonodárneho zboru, imunity v celom rozsahu. Niekedy v dávnej minulosti to však opodstatnenie malo. Rozdielne názory vtedajších parlamentných poslancov boli natoľko vzdialené, že dalo sa s tým rátať, že nepohodlných členov snemu vtedajší mocipáni sa budú snažiť obmedziť vo svojej práci aj nekalými spôsobmi. Imunita či nedotknuteľnosť poslanca bola všeobecne pokladaná za potrebný nástroj slobodného výkonu práce poslanca.
Dnes, keď zrejme prichádzame do záverečnej etapy skoncovania s imunitou, ešte raz si položme túto otázku. Je imunita poslanca zbytočná, je imunita poslanca neodôvodnená? Odpoveď nemôže byť iná, ako áno. Samozrejme táto odpoveď neodznie s rovnakým dôrazom z jednotlivých strán. Za dôležitejšiu otázku však považujem skôr tú, ktorá sa pýta na budúcnosť poslaneckej imunity, či bude potrebná ešte niekedy takáto imunita. Spoločenské dianie na Slovensku nám predpovedá, že v krátkej budúcnosti dôjde k spochybneniu správnosti niektorých základov terajšieho spoločenského zriadenia. Zatiaľ len hovoríme o kauzách a o konkrétnych osobách, pričom si neuvedomujeme, že prapôvod týchto problémov nie je v osobnostiach, ale prapôvod týchto problémov je v ľudskej chamtivosti. Nemáme však možnosť, ako ju odstrániť či vyoperovať. Je geneticky kódovaná, je nekritickým prejavom pudu sebazáchovy. Ak však nie je v našich silách odstrániť túto ľudskú vlastnosť, musíme zúžiť priestor pre jej pôsobenie. A na to niet iného riešenia, ako spochybniť a obmedziť právo zhromaždenia nadmerného kapitálu a spochybniť a obmedziť právo na nadmerný súkromný majetok. Každá strana a politické zoskupenie, ktoré sedí v tomto parlamente, sa zhoduje v jednej veci, že uznáva možnosť nadobudnutia nekonečne veľkého súkromného majetku.
Dav však stojí predo dverami, dnes si síce ešte možno neuvedomuje, že tento majetok sa tvorí z jeho biedy, ale je to len otázka času a dav nadobudne sebavedomie. Skôr či neskor bude táto sila súčasťou tohto parlamentu a vy, ktorí ste už roky jeho súčasťou, všetci ich budete nenávidieť lebo v skutočnosti budú siahať na nespravodlivo nadobudnutý majetok. Zatiaľ tu bol len jeden nápis s textom skonfiškovať, ale príde čas, keď z neurčitku sa stane sloveso a skonfiškovať nahradí skonfiškujeme. Vtedy už starým silám to bude existenčne nebezpečné a vtedy bude smotánka hľadať všetky možnosti na znemožnenie tejto sily, aby to smotánka nezlízala.
A práve táto nová skonfiškujúca sila bude potrebovať ochranu od starých politických štruktúr, aby svoje spravodlivé spoločenské pôsobenie mohla vykonať slobodne a voľne. Čiže nie starému establishmentu je potrebná imunita, ale ľuďom, ktorí budú tu zastupovať davy z námestí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 14:28 - 14:28 hod.

Szilárd Somogyi
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, žiaľ, žiaľ, nemôžem súhlasiť s tou vašou konštatáciu, že korupcia je nádorom tejto spoločnosti. Žiaľ, je to oveľa horšie, je to ako súčasťou tohto spoločenského zriadenia a je len následkom, následkom oveľa horšieho, ktoré, obávam sa, že vyoperovať alebo nejakým zákrokom riešiť sa nedá, je to následkom ľudskej chamtivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 15:58 - 15:58 hod.

Szilárd Somogyi Zobrazit prepis
Pardon, prepáčte. Ale predsa, táto moja faktická poznámka súvisí aj so statusom menšín, napriek tomu, že hovoríme o občianskych preukazoch a o administratívnych úkonoch. Preto je zaujímavé z menšinového hľadiska, pozmeňujúci návrh pána poslanca Radošovského, totiž je skutočným, konkrétnym, síce, ako možnože pre niektorých, ako veľmi prozaicky, ale predsa, je to skutočnou starostlivosťou o novodobú menšinu, ktorá vznikáva za hranicami Slovenskej republiky.
Totiž menšiny neexistujú len v tom historickom ponímaní ako autochtónne menšiny na jednotlivých územiach, ktoré tam sídlia už niekoľko sto rokov, ale práve novodobá migrujúca menšina, ktorá ide za prácou a vytvára práve v tých krajinách menšiny, ktoré či už v rámci Európskej únie, alebo trhu práce, sa stávajú ako pre nich zaujímavými.
Týmto úkonom, ktorý zabezpečuje návrh pána poslanca Radošovského, uľahčí niektoré administratívne úkony, ktoré sa môžu vykonávať už aj po prijatí tohto návrhu, sa môžu vykonávať aj na veľvyslanectvách, čiže na zastupiteľských úradoch. Čiže každodenná administratívna prax pre týchto ľudí za hranicami Slovenskej republiky sa zľahčí, takže niet dôvodu, aby sme nepodporovali alebo aby som nevyzýval k podpore tohto poslaneckého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 15:56 - 15:58 hod.

Szilárd Somogyi
Zrejme ste ma hľadali, pán podpredseda, v iných radoch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2011 13:38 - 13:38 hod.

Szilárd Somogyi
Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Paška, len aby nedošlo k nedorozumeniu. Poslanecký klub SMER-u - sociálnej demokracie nebude hlasovať za pripomienku pána prezidenta alebo celkovo za celý zákon nebude hlasovať? Ďakujem.
Skryt prepis