40. schôdza

16.9.2021 - 7.10.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2021 o 10:16 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak pán poslanec Kremský troška si zasrandoval, že bude mať, na začiatku, že má dlhší pozmeňovák, ako som mal ja. Po pravde, ja som mal pripravený ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý bol asi o tretinu dlhší než ten, čo som čítal, ale nakoniec po záverečnej diskusii aj s pánom predkladateľom, s pánom podpredsedom vlády sme sa dohodli, že už pokiaľ ide o tú elektronickú platformu, že to zostane tak, ako je to v zákone navrhnuté. Inak by som čítal asi osemnásťstranový pozmeňujúci návrh, lebo tam by bolo treba, keby sme to chceli troška inak, prerobiť vlastne celý zákon. No, takže aj to hrozilo, ale nie pri jeho pozmeňováku, ale ešte pri mojom ďalšom.
No a k tomu, čo hovoril pán poslanec Kremský, k tým dvom bodom. Ja oceňujem, že sa vytvoril systém odborných garantov. Inak svojím spôsobom ono to už aj bolo v minulosti, niekedy v roku 2010, 2011, nie takto, ale existovali osoby, ktoré si úrady najímali ako určitých odborných garantov. Oni sa tak nevolali, ale teraz ten systém, ako je rozpracovaný, je naozaj podľa mňa veľmi dobrý. Dokonca je tam zavedená aj hmotná zodpovednosť tých osôb, ktoré sa musia povinne poisťovať. Myslím si, že je to inšpiratívne aj pre zavádzanie hmotnej zodpovednosti vo vzťahu minimálne k úradníkom, ktorí pripravujú podklady aj v iných, aj nielen v oblasti verejného obstarávania aj do budúcna. Ale rozumiem aj starostom najmä tých menších obcí a miest, že majú obavu, že nebude dostatok na tom trhu týchto ľudí a podobne. Čiže preto sa tam dáva tá výnimka.
Ale osobne si myslím, že časom by to asi malo platiť pre všetkých, aj pre tie malé obce a mestá, lebo principiálne ten systém odborných garantov je podľa mňa dobrý. A je dobré, že sa zavádza, pretože to sprofesionalizuje celý systém verejného obstarávania a aj bude niekto zaňho konkrétne zodpovedný a aj hmotne zodpovedný. Takže si myslím aj vďaka, že sa to zaviedlo, aj keď to bolo dosť náročné zaviesť. Viem, že bolo mnoho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2021 o 10:16 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže blížime sa ku koncu dlhého a naozaj náročného a miestami turbulentného procesu prípravy naozaj rozsiahlej alebo jednej z najrozsiahlejších, ak nie vôbec najrozsiahlejšej novely zákona o verejnom obstarávaní za posledných minimálne 10, ak nie viac rokov, takže ja by som sa aj z tohto miesta chcel poďakovať všetkým, ktorí sa, ktorí sa na tom podieľali, osobitne kolegom odo mňa z úradu podpredsedu vlády a rovnako aj predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie a jeho tímu, ktorí naozaj spolu s mojimi kolegami na tomto strávili nie desiatky, ale stovky, stovky hodín na rokovaní.
Zákon je výsledkom naozaj celospoločenskej verejnej diskusie, ale veľmi širokej verejnej diskusie. Ten zákon bol dvakrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní, prešiel či tripartitou, alebo následne potom aj vládou bez rozporov. No a následne si myslím, že sme dosiahli veľmi dobrú dohodu aj s poslancami, ktorá je potom zhmotnená teda v týchto dvoch poslaneckých návrhoch, ktoré ste mali možnosť teraz si vypočuť.
Takže aj z tohto miesta ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli. Som presvedčený, že sme urobili dobrý zákon, z ktorého všetci, ktorí sa ním budú riadiť a teda ktorí ho budú používať v praxi, budú mať naozaj veľmi významný osoh. Tak sa teším, že sa nám to podarilo až do tejto fázy dostať.
Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne všetkým.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 10:23 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Peter Vons
Skontrolovaný text
Ďakujem. Termín hlasovania bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 10:23 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán presedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní uviesť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021.
Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republike prijala a boli vydané celkovo tri aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k prerokovanej informácii.
V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v druhom polroku 2021. Celkom ide o šesť aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie, aby ste vzali informáciu na vedomie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 10:23 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 641 z 21. júla 2021 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa upravujú, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch.
V prvom polroku 2021 boli vydané tri aproximačné nariadenia vlády a je predpoklad, že v druhom polroku 2021 bude prijatých šesť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 84. schôdzi 9. septembra 2021 a uznesením č. 319 odporučil Národnej rade vziať túto informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 10:23 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
V zásade, v zásade chcem povedať len to, že tiež o tomto bode programu sa bude hlasovať o jedenástej hodine dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2021 o 10:23 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:25

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, včera toho bolo veľa povedané, hlavne od opozičných politikov, a málo by bolo časovo vo faktických dvojminútových medzerách k tomu odpovedať, tak som sa rozhodol, že to všetko zhrniem v záverečnej reči.
Bolo tu hlavne hovorené, čo sa týka pozmeňováku č. 3, že ide o prílepok. Keď si zoberieme zákon 400/2015 o tvorbe právnych predpisov, tak v § 6 sa hovorí, že novelizácia právneho predpisu sa vykonáva formou priamej novelizácie. Nepriama novelizácia formou zmien alebo doplnení iného právneho predpisu ustanoveniami navrhovaného právneho predpisu bez uvedenia úplnej citácie jeho názvu v samostatnom článku je neprípustná. Jediným právnym predpisom možno novelizovať viac právnych predpisov, len ak je novelizácia týchto právnych predpisov vzájomne obsahovo súvisiaca. Takže preto si myslím, že obsahovo ide o tie isté záležitosti, tak si myslím, že vôbec to nie je prílepok.
Pán Saloň tu spomenul, čo má skúsenosti s bezpečnostnými otázkami, ohľadom sporného § 35 ods. 2 v zákone o štátnej službe, príslušníkov Policajného zboru a tak ďalej a tak ďalej. Je to odvolanie bez udania dôvodu. Áno, je to bez udania dôvodu. Je k tomu nález aj stanovisko, nález Ústavného súdu I. ÚS 540/2012, kde bolo vtedy judikované, že minister môže policajta zaradeného v útvare inšpekčnej služby a ak to vyžaduje dôležitý záujem služby aj nadriadeného previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, ak to nie je možné, preložiť na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu aj bez uvedenia dôvodu po predchádzajúcom prerokovaní s odborovým orgánom.
Takže nebola tu rozporovaná možnosť odvolávania štátneho zamestnanca bez udania dôvodu, ale potreba preukázania toho dôležitého záujmu služby ako samostatnú podmienku prevedenia policajta na inú funkciu. Toto tam bolo dôležité. Nie odvolanie bez udania dôvodu, ale že nebol v rozhodnutí nijakým spôsobom preukazovaný ten dôležitý záujem služby.
Keď si pozrieme na súhrn viacerých týchto zákonov, bolo tu spomenuté, že uvedenými novelami sa naruší princíp politickej neutrality, princíp profesionality, princíp stability a tak ďalej a tak ďalej. Áno, tieto princípy sú obvykle v zákonoch, ktoré sa vzťahujú na štátnych zamestnancov. Keď si pozreme zákon 35/2019 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tam je v § 105 ods. 4 uvedené: "Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister. Minister môže odvolať prezidenta a viceprezidenta aj bez uvedenia dôvodu."
§ 105 ods. 5: "Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, námestníka riaditeľa daňového úradu, námestníka riaditeľa colného úradu a námestníka riaditeľa KÚFS ustanovuje a odvoláva z funkcie prezident. Z funkcie ich možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu."
§ 105 ods. 6: "Z riadiacej funkcie okrem funkcie viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj prezident. Generálneho riaditeľa sekcie môže prezident odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu."
Je to taký istý zákon a tiež sú tam princípy stability, princíp politickej neutrality, profesionality a tak ďalej a tak ďalej a je tam možnosť odvolania aj bez udania dôvodu. Tento zákon je platný už dlhšie. Keby táto vláda mala snahu, tak ako to je opozíciou pertraktované, tu niekoho krágľovať, tak dávno využíva tieto inštitúty. Pozrite sa na daňové úrady, na colné úrady, či sa robili nejaké zmeny masívne po zmene vlády. No, nerobili sa.
Takže tie zákonné možnosti sú tu, aj v tomto zákone, a využívajú sa určite striedmo. Keď chcete, môžme si, ja neviem, po roku vyžiadať od ministerstiev v rámci hodiny otázok nejaké štatistiky z osobných úradov, koľko ľudí bolo týmito ustanoveniami nejakým spôsobom prepustených alebo odvolaných.
Taktiež tu máme zákon 315/2001, zákon o hasičskom a záchrannom zbore. Tam je v § 50 ods. 2 uvedené: "Príslušník, ktorý bol podľa tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môže byť z tejto funkcie odvolaný ministrom, a to aj bez uvedenia dôvodu." Detto, to isté. Dejú sa tieto zmeny masívne, ako to tu opozícia vykrikuje, aj v hasičskom zbore? No, nedejú. A práve preto my sme sa aj v programovom vyhlásení zaviazali, že budeme profesionalizovať štátnu službu. Takže ak bude niekto aj odvolaný, to neznamená, že nebudú riadne a transparentné výberové konania, na ktoré sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády.
Čo sa týka prednostov, môžme vykrikovať to isté. Po zmene vlády ste do 48 hodín odvolali všetkých prednostov a riaditeľov úradov práce. Pán Šutaj tu tiež včera spomínal tie čistky a že nedodržiavame programové vyhlásenie vlády. Tak tiež sa ho môžem spýtať, ako sa dostal ku Kičurovi. Na základe výberového konania? Alebo mal dôveru a jednoducho tam došiel? Takisto ako došiel k Pellegrinimu na Úrad vlády za vedúceho Úradu vlády? No jednoducho mal dôveru, tak si ho tam vybral a došiel tam. Je to klasický úrad, kde je menovací princíp. Bola tam dôvera, jednoducho ho vymenovali a bolo. A takýto istý menovací princíp je aj u prednostov. Prednosta je predĺžená ruka vlády, tak bolo prirodzené, že tých prednostov si budeme vyberať a menovať.
Keď tu bolo povedané, že sa tu porušujú nejaké princípy európskych pravidiel, tak čl. 45 ods. 4 zmluvy o fungovaní EÚ hovorí o voľnom pohybe pracovníkov v rámci EÚ a nevzťahujú sa na zamestnanecké vzťahy v štátnej službe alebo vo verejnej službe. Je to ponechané vo výlučnej kompetencii jednotlivých členských štátov.
Bolo tu spomenuté, že môžme dôjsť o nejaké eurofondy. Ja som si to pozeral, Rada Európskej únie a Európska komisia aj OECD identifikovali pred prijatím zákona č. 55/2017 hlavné nedostatky v štátnej správe, ku ktorým vydali pre Slovenskú republiku odporúčania, napríklad odporúčanie Rady EÚ z 8. júla 2014, ktoré sa týka Národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k Programu stability SR na rok 2014, pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu partnerskej dohody a programov na Slovensko na roky 2014 až 2020, OECD 2014, rozvoj udržateľného strategického rámca pre verejnú správu. Áno, hovorí sa tam o depolitizácii a profesionalizácii. O to nám ide v prvom rade.
Ostatné sa viac-menej opakovali rôzne tie pripomienky. Bolo mi tu vytýkané, že som niekde v relácii povedal, že nastal čas na čistky. Vôbec to nie je pravda. Ja som povedal, že po nástupe sme čistky nerobili, tak ako to od nás každý očakával. Ešte som zvýraznil, že, ľudovo povedané, čistky sme nerobili, tak ako to od nás každý očakával. Som povedal, že nastal čas, že je čas ministrovi dať možnosť, keď je zodpovedný za určitý rezort, aby si tých najbližších spolupracovníkov vyberal. To, že to bolo inak interpretované v médiách, tak to je už druhá vec.
Záverom len chcem povedať, že žiadam o podporu tohto poslaneckého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

7.10.2021 o 10:25 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video