Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 11:33 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2021 16:21 - 16:24 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 395.
Národná rada uznesením rozhodla, že návrh prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a určila zároveň výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokoval ústavnoprávny výbor a odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou predloženej informácie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať výbor pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže výbor opäť nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2021 16:14 - 16:21 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže, skupina poslancov predkladá do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla tzv. objektívnou zodpovednosťou prejednať len vtedy, ak je zaznamenávaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých tých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí, predovšetkým veľké okresné a krajské mestá, v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenia, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Čo sa týka vyvodzovania subjektívnej zodpovednosti vodiča, tak je to časovo, časovo, personálne aj finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Teda dávajú papuče a privolajú tam prvýkrát, druhýkrát a dlho to trvá.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Takže bude sa jednať len o zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona o premávke alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Obec aj naďalej nebude mať možnosť zdokumentovania iných porušení povinností držiteľov vozidla než tých uvedených v § 6a písm. e) zákona o premávke. Zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla, vydanie rozkazu, prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu, rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore sa navrhuje zveriť obci.
Ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, príjem pokuty patrí tejto obci. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli, resp. boli uložené obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte.
Ak držiteľ vozidla uvedie v odpore o vodičovi vozidla, ktorý v čase porušenia pravidiel cestnej premávky viedol vozidlo, len údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, správny orgán nevie úplne a jednoznačne identifikovať konkrétnu, jedinú osobu v existujúcich databázach osôb. Upraví sa tak povinnosť držiteľa vozidla, ak zamýšľa označiť inú osobu vodiča, ktorý v relevantnom čase viedol vozidlo, uviesť bude potrebné aj dátum narodenia osoby, ktorej vozidlo odovzdal. Držiteľ vozidla, ak nebude chcieť znášať následky porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorému vozidlo odovzdal, bude musieť poznať aj dátum narodenia.
Navrhuje sa, aby odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce, vydanom po podaní odporu, bol príslušný orgán Policajného zboru. Príslušný orgán Policajného zboru, ktorým je de facto miestne príslušný dopravný inšpektorát, je okrem iného aj príslušný na objasňovanie, prejednávanie a realizovanie celého konania o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj na dokumentovanie a prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla vrátane pôsobnosti na preskúmavanie rozhodnutí na základe riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
Policajný zbor má v organizačnej štruktúre začlenenú službu dopravnej polície, ktorá komplexne rieši problematiku cestnej premávky. Je vecným gestorom pre zákon o cestnej premávke, realizuje výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd a tak ďalej a tak ďalej. Preto sú tieto útvary dopravnej polície najkompetentnejšie pre rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiam obcí v správnom konaní o delikte držiteľa vozidla po podanom odpore.
Ďalej sa tam upravuje právomoc obecnej polície na konanie a rozhodovanie o správnom delikte. Túto právomoc obecnej polície nie je možné automaticky vyvodiť, odvodiť od právomoci obce, hoci príslušníci obecnej polície sú vždy zamestnancami príslušnej obce, ktorá obecnú políciu zriadila. Obecná polícia nedisponuje klasickou hmotnoprávnou subjektivitou, pričom ide o organizačný útvar obce bez právnej subjektivity, tzv. poriadkový útvar.
Čo sa týka technického riešenia zverenia kompetencií, z pohľadu štátnej politiky je dôležité, aby informačný systém zastrešujúci realizáciu objektívnej zodpovednosti tak Policajným zborom, ako aj obcami bol jednotný pre celé územie Slovenskej republiky a prepojený z dôvodu prepojenosti konania po podaní odporu, odvolacieho konania a vylúčenia dvojitého postihu za jeden skutok s inými informačnými systémami.
Na základe uvedeného predpokladu je potrebné, aby existujúca aplikácia Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov, tzv. CESDaP, ktorá je využívaná Policajným zborom na realizáciu konania o správnych deliktoch, bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce.
To je tak zhruba všetko. Pán predsedajúci, prosím, dajte slovo spravodajcovi, zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 15:27 - 15:28 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem práve pánovi predkladateľovi, ešte pánovi Krajniakovi poďakovať za tento návrh zákona, pretože tu podľa mňa máme návrh zákona a právnu úpravu s jasnými pravidlami a definíciami, ktorá rieši podporu a udržanie zamestnanosti v časoch, ktoré nie sú vôbec jednoduché, a krytie a rieši krytie mzdových nákladov.
Riešenie krytia mzdových nákladov predstavuje nočnú moru pre mnohých. Pomoc podľa predkladaného návrhu zákona dostanú tí, ktorí dodržiavali pravidlá a boli voči nášmu štátu féroví. Je potrebné vyzdvihnúť, že pomoc štát nielen dáva, ale sa stará aj o udržateľnosť pracovných miest, ktoré budú podporené, a pre nás všetkých, štát a firmy, ako aj ľudí je predsa najlepším riešením, keď ľudia môžu pracovať a vytvárať hodnoty pre seba a našu spoločnosť.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

18.3.2021 15:13 - 15:15 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 438. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 432 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.3.2021 14:44 - 14:45 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ak sa nám naozaj podarí toto všetko, čo ste prečítali, tak juh Slovenska, juhovýchod bude prekvitať, tak budem sa veľmi tešiť, že všetko toto, čo ste povedali, pretavíme do praxe a že vlastne to nerovnomerné rozdeľovanie financií pre menej rozvinuté regióny už pominulo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 14:34 - 14:36 hod.

Brisudová Martina
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som pozvať všetkých členov výboru pre európske záležitosti na zasadnutie o 12.00 hodine v miestnosti, myslím, 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:06 - 11:06 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcem len pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti dnešnú schôdzu výboru o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.3.2021 10:32 - 10:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona, poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389. Rada by som na tomto mieste poďakovala tiež kolegom, ktorí sa pod návrh zákona podpísali naprieč tým spektrom koaličných strán.
Základným cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Návrh zákona zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol preveriť podľa oprávnení informácie o tom, že by dieťa (poistenec) mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
Dôvodová správa, ktorú k zákonu nájdete, je podrobná a je opretá o tragický príbeh dievčatka, ktorý sa odohral v máji roku 2020. Možno si spomenieme, kedy sme boli informovaní ako verejnosť o tom, že bolo nájdené telo malého dieťaťa zakopané na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch.
Ja som tento prípad monitorovala a z dostupných údajov sme identifikovali právny a legislatívny nedostatok, ktorý sa má návrhom zákona odstrániť. To osemmesačné dievčatko celú dlhú dobu nechýbalo lekárom ani úradom, hoci to bolo obdobie, kedy mala absolvovať niekoľko povinných zdravotných prehliadok, tak ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je deväť prehliadok, do dvoch rokov života desať preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si o tomto vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťaťom prísť. Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú a zisťujú dôvody. Ak takáto situácia nastane, lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť. V Luckinom prípade to však nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka povedala, že už nemá zdravotnú dokumentáciu. Dala ju matke, keď jej povedala, že chce zmeniť lekára. Zdravotnú kartu by si, pacienta, by si mali lekári skôr posúvať medzi sebou. Bolo by dôležité, aby sa o tom prinieslo potvrdenie, že ten druhý lekár prijal kartu do evidencie, a na základe toho pán doktor vydá kartotéku do rúk, nie poštou. Preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto dieťaťa neexistuje. Desať mesiacov to teda nikomu neprekážalo a ani to, že nemá povinné prehliadky a očkovania.
A teraz, dovoľte mi, prosím, pár slov k legislatívnej stránke a ľudskoprávnej. Ja, v procese tvorby toho zákona sme sa stretli s kritikou, že kvôli jednému prípadu meniť právo. Iste nepôjde v budúcnosti o tisíce detí, možno sa bavíme o jednotkách alebo desiatkach a že vlastne išlo o zlyhanie lekára a konečnú zodpovednosť majú rodičia. Ja si ale myslím, že je to našou povinnosťou, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo i len malá legislatívna skulinka, cez ktorú by nám to, to dieťa alebo ten človek mohli utiecť.
V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to čl. 3. Ustanovenie čl. 3 ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem teda, že aj zákonodarnými orgánmi. Teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci štátu, ale aj my.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako tiež reakciu na jeden konkrétny prípad. Zhodou okolností aj to dievčatko sa volalo Lucka a išlo o dieťa, ktoré utýral otčim. V roku 2017 za to bola právoplatne odsúdená sociálna pracovníčka a ani tento prípad neostal bez legislatívneho povšimnutia. Vtedy pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a občianskeho súdneho poriadku.
A my máme teda k dispozícii aj stanoviská Kancelárie Národnej rady, chcem teda poďakovať aj pani doktorke Jakubíkovej z Kancelárie Národnej rady za jej konštruktívny pracovný prístup. Z tohto stanoviska akceptujeme tri pripomienky. Ide o § 25 ods. 6 prvá veta.
Vzhľadom k tomu, že v § 25 ods. 6 prvá veta ide o dôležité právne skutočnosti, súhlasíme so stanoviskom Kancelárie Národnej rady. Preto dôjde k upresneniu právnych skutočností, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami. "Ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti" alebo slovami "začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti". Text sa upresní terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá veta preto bude znieť takto: "Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta pobytu tohto poistenca."
Pri slove "zanikla" sa vloží poznámka pod čiarou č. 55e, ktorá bude odkazovať na § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
Druhý bod. § 25 ods. 6 štvrtá veta. Hoci z dôvodovej správy jednoznačne vyplýva, že účelom spracovania osobných údajov je preverenie informácie o stave dieťaťa, túto pripomienku Kancelária Národnej rady akceptuje, len preto k slovu "zaobchádzaniu" sa pripojí poznámka pod čiarou k odkazu 55f a znie:
55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.
Prechodné ustanovenie: Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie. Za § 38ev sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Povinnosti vyplývajúce z ods., § 25 ods. 6 druhej vety sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."
Ešte jedno odporúčanie, ktoré, žiaľ, ale nemôžeme akceptovať. Týkalo sa použitia kratšej lehoty ako navrhovanej, najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka.
V čase prípravy návrhu zákona sa k tomuto vyjadrovali aj poisťovne. Tieto údaje sa nevymieňajú na online báze, ale dávkovo a raz mesačne za predchádzajúci mesiac. Preto nie je vhodné z nášho pohľadu túto lehotu skracovať. Pôvodne poisťovne žiadali lehotu 45 dní, takže 30 dní vnímame ako kompromis. V stanovisku Kancelárie Národnej rady sa spomína príklad s ukončením platnosti dohody v priebehu mesiaca január. Táto informácia prichádza vo februárovej dávke, kde môže byť upravovaná. Do systému v zdravotnej poisťovni je zapracovaná koncom februára alebo začiatkom marca a navyše pri skončení platnosti jednej dohody v januári a uzavretia dohody vo februári sa toto zdravotná poisťovňa reálne dozvie až v marci alebo apríli. Čiže ak by sa termín skrátil, tak by hrozila vyššia chybovosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2021 10:29 - 10:30 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za podporu. Ja len možno chcem pripomenúť, že teda, pripomenúť alebo je to skôr možno taká poznámka, že tento návrh zákona by chcel byť prvým takým akoby limitom, že kde asi sa budeme hýbať, pretože aj kontroling v sociálnych službách má svoje špecifiká a je to iné ako povedzme kontrolovať hospodárstvo alebo financie, že tu keď by sme uvažovali o kontrolingu, tak z môjho pohľadu hovoríme skôr možno o nejakej supervízii vedení, hľadaní cesty, že nemal by to byť ten tvrdý kontroling na základe nejakých akoby že tvrdých dát, lebo aj umiestnenie do sieťovej postele niekde zmysel môže mať a niekde ho nemá.
Takže myslím, že tu sa bavíme viac-menej o kvalitatívnom kontrolingu, ktorému tento môj návrh zákona, by som bola rada, keby dal nejaké limity. Ale verím, že ešte budeme o tom viac diskutovať.
V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za podporu.
Skryt prepis