Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:35 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 14:34 - 14:44 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, druhé čítanie pri viacerých návrhoch aj na tejto schôdzi slúži na to, aby sme návrhy zákonov vylepšili. Budem vystupovať k viacerým bodom programu práve z tohto dôvodu, hoci tematicky sa zvyčajne určitým oblastiam ani nevenujem. Patrí k tomu aj táto oblasť životného prostredia a pôdohospodárstva, aj keď čiastočne niektorým otázkam možno áno, sporadicky, ale primárne, primárne nie.
O čo ide? Na ústavnoprávnom výbore sme preberali jednotlivé návrhy parlamentnej legislatívy, ako tento návrh vylepšiť, a boli tam aj určité ustanovenia, ktoré už objektívne bolo potrebné upraviť, ako navrhovalo sa nadobudnutie účinnosti na 27. marca, čo už, samozrejme, nie je možné stihnúť. Čiže z tohto dôvodu sme potom aj niektoré návrhy, ktoré nám parlamentná legislatíva odporúčala, si na ústavnoprávnom výbore osvojili. Konkrétne v tomto prípade som si ich osvojil ja a vo forme pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a nie som na to sám. Je tu aj pani Halgašová, pán Karahuta a pani Šuteková a, samozrejme, ďalší poslanci, ktorí ešte budú prednášať pozmeňujúce návrhy.
Takže najskôr teda by som som prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov pána Vetráka, teda mňa, pani Halgašovej, pána Karahutu a pani Šutekovej. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I. bod 2 znie:
"2. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, sa považuje výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom"."
2. V čl. I sa za bod 9 vkladajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
"10. V § 24 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo "umiestňovaním" nahrádza slovom "uvádzaním".
11. V § 24 ods. 4 sa slovo "umiestnení" nahrádza slovom "uvedení"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I v bode 15 poznámke pod čiarou k odkazu 16a sa slová "platnom znení" nahrádzajú slovami "znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 231, 6. 9. 2019)."
4. V čl. I v bode 23 v § 37 ods. 7 sa slová "s umiestnením" nahrádzajú slovami "o súhlase s uvedením" a slovo "umiestňovanie" sa nahrádza slovom "uvádzaní".
5. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
"25. Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 40aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch podľa § 33, konanie o súhlase so zavedením do životného prostredia podľa § 34, konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35 alebo konanie o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh podľa § 37, ktoré začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov."."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
6. V čl. III sa slová "27. marca 2021" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Takže teraz krátke odôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Body 2, body 4 ešte predtým, než to odôvodním, poviem, že, samozrejme, tento pozmeňujúci návrh bol konzultovaný s ministerstvom. Bol aj ministerstvom kladne ohodnotený a takisto bol robený v spolupráci s parlamentnou legislatívou, pretože vlastne vychádza z ich stanoviska. A teraz teda to odôvodnenie.
Body 2 a 4. Pôvodne namiesto slov "uvádzanie výrobkov na trh" sa použilo slovo "umiestnenie výrobkov na trh". Čiže nešlo o presnú formuláciu pojmu, ktorý je zaužívaný, čiže ide len o to, aby sme tam, kde sa používajú slová "umiestnenie na trh", tak sa to zamení za "uvádzanie na trh".
Bod 3 tam bola nie celkom presne uvedená, uvedené, uvedená citácia nariadenia Európskej únie, pretože tá zmena, ktorá bola podstatná pre ten samotný návrh zákona, sa udiala práve tou novelou 2019/1381. Čiže preto sme tú poznámku pod čiarou aj spresnili, tak ako som čítal v pozmeňujúcom návrhu.
Potom tam máme bod 6, ktorý je zrejmý, teda 27. marec ako deň nadobudnutia účinnosti sa už nestíha, čiže dalo sa tam dňom vyhlásenia čo najskôr, ako je možné. Keďže tam ide aj o transpozíciu smernice, tak aby sme nedávali nejakú lehotu, ktorá by už prekročila ten dátum, kedy, dokedy má byť smernica transponovaná.
Potom tu máme bod 5, to sú prechodné ustanovenia, tam prečítam to odôvodnenie, ktoré je aj súčasťou pozmeňováku, pozmeňujúceho návrhu, lebo je to tu celkom presne aj popísané, kvôli čomu sa ten bod 5 navrhuje. Vzhľadom na navrhované zmeny v konaní o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch, v konaní o súhlase so zavedením do životného prostredia, v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh v § 33 až 35 a 37 návrhu zákona, je potrebné návrh zákona doplniť o prechodné ustanovenie, v ktorom sa vysporiadame, v ktorom sa vysporiada vzťah ku konaniam, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené pred účinnosťou návrhu zákona. Tieto konania budú dokončené podľa doterajších predpisov.
Čiže naozaj z princípu právnej istoty najmä vo vzťahu k adresátom právnej normy je potrebné doplniť tieto prechodné ustanovenia, aby bolo jasné, či sa bude postupovať pri konaniach podľa § 33, 34, 35 a 37 už podľa nového zákona alebo podľa doterajších predpisov. My spresňujeme, že podľa doterajších predpisov.
A posledný bod, to je ten bod č. 1, ten má aj vecný charakter. V tom pôvodnom návrhu zákona sa totiž rozlišovalo medzi občanmi Slovenskej republiky a potom občanmi, ktorí teda neboli občanmi Slovenskej republiky a žijú v štátoch, kde sa nevydával taký výpis z registra trestov, aký bol pôvodne v tom návrhu zákona zadefinovaný. A v tých prípadoch ten návrh zákona uvádzal, že postačí čestné vyhlásenie toho človeka, že nebol nikdy trestaný. A to sa nám veľmi nezdalo, lebo jednak to vytváralo dve kategórie osôb, prečo jedni dávajú len čestné vyhlásenie a druhí budú musieť žiadať ten výpis z registra trestov? A takisto to namietala aj parlamentná legislatíva, pričom máme zákony, ktoré sa už musia aj dnes vysporiadavať aj s tým, že požadujú nejakú obdobu výpisu z registra trestov aj od ľudí, ktorí, ktorí žijú v štátoch, kde to takýmto spôsobom nepoznajú a je to nahrádzané rôznymi inými dokladmi. Napríklad súdy vydávajú určité doklady, nie prokuratúra, niekde vydáva, napríklad FBI vydáva nejaké také certifikáty v Amerike, ktoré, ktoré zahŕňajú všetky štáty. Lebo keď si požiadate v Spojených štátoch o, o obdobu z výpisu registra trestov v konkrétnom štáte, tak dostanete ten výpis len zo súdu konkrétneho štátu, ale keď ho chcete za, za všetky tie štáty, tak dostanete nie výpis registra trestov, dostanete nejaký, nejaké také vyjadrenie z FBI.
Čiže snažili sme sa to nejako vyriešiť a vyriešili sme to tým spôsobom, aký som čítal aj v pozmeňujúcom návrhu. Že za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky sa považuje výpis registra trestov alebo obdobný doklad, obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého fyzická osoba je štátnym príslušníkom. To znamená, že nebude u nikoho stačiť čestné vyhlásenie, ale každý predloží aspoň nejaký doklad, ktorý bude obdobou výpisu z registra trestov, aby, aby mal ten orgán, ktorý rieši v zmysle tohto zákona veci, mal v rukách nejaký podklad, že tá osoba evidentne, proste že tam nedošlo k nejakému zlyhaniu, že sa to nebude niekto si vymýšľať, že to čestné vyhlásenie, a pritom to bude nejaký, nejaký človek, ktorý nemá s dodržiavaním zákonov a predpisov nič spoločné.
Čiže toľkoto za mňa na vylepšenie návrhu zákona a chcel by som vás požiadať na záver o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, pretože rieši otázky, ktoré, ktoré sú aj podľa môjho názoru na to, aby sme mali kvalitný zákon schválený v Národnej rade, potrebné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 14:31 - 14:34 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 531 z 26. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výbor žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 233 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 94 z 15. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 100 zo dňa 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 14:22 - 14:23 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ja len krátko sa chcem veľmi pekne poďakovať za podporu a dúfam, že bude viac takýchto zákonov, ktoré budú prechádzať naprieč politickým spektrom. A, áno, ja svoju alebo myslím, že našu rolu tu v parlamente vnímam, ako také možno odchytávanie tých bielych miest, ktoré v našom systéme zákonov alebo v legislatívnom sú. Takže myslím, že tá výčitka síce bola, ale nevnímala som ju ako nejakú problematickú.
A čo sa týka ešte, pani kolegyňa, áno, my sme po tých diskusiách to uzavreli tak v tom pozmeňujúcom návrhu, že, že teda poisťovne to budú hlásiť ústrednému orgánu, teda Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja sama som mala trochu námietky, že ťažko povedať, ako to bude vykonateľné v praxi, ale verím, že ústredie si s tým poradí a že teda túto informáciu bude ďalej posúvať príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ešte raz veľmi ďakujem za podporu a teším sa na spoluprácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 14:08 - 14:18 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Prepáčte, prosím. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som týmto uviedla a odôvodnila aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Kataríny Hatrákovej, Janky Bittó Cigánikovej, Jany Žitňanskej a Evy Hudecovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V úvode mi, prosím, dovoľte poďakovať sa kolegyniam pani Janke Bittó Cigánikovej, Jane Žitňanskej a Eve Hudecovej z partnerských koaličných strán za podporu. Rovnako vďaka patrí aj ostatným 15 kolegyniam a kolegom, ktorí tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podpísali. Bol doručený Národnej rade dňa 23. marca 2021 a reflektuje na odporúčanie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý predložil návrh stanoviska na rokovanie legislatívnej rady vlády 15. marca tohto roku, ďalej na stanovisko Kancelárie Národnej rady odboru legislatívy a aproximácie práva a tiež na diskusiu, ktorú sme mali v rozprave vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctve 16. marca.
Doplňujúci a pozmeňujúci návrh je vylepšením návrhu a neznamená podstatný odklon od pôvodne doručeného návrhu zákona. V legislatívnom procese som dbala na to, aby bol zachovaný základný cieľ zákona, a to reakcia na ten už spomínaný tragický prípad dievčatka, ktoré desať mesiacov nechýbalo ani lekárom, ani úradom. Ešte je to prípad z konca mája.
Pred pár dňami inak padol verdikt v tomto prípade. Podľa medializovaných informácií za utýranie tohto dievčatka odsúdili jej otca. Ten sa podľa prokuratúry aj k činu priznal. Dostal desaťročný trest odňatia slobody. Prokurátorovi sa to ale zdalo málo, takže sa odvolal, odvolal sa voči rozsudku aj obžalovaný.
Čo sa týka teda jednotlivých bodov pozmeňovacieho návrhu.
Bod 1. Zmeny som akceptovala na základe pripomienok zdravotnej poisťovne Dôvera a zdravotnej poisťovne Union. Zdravotná poisťovňa Union uplatnila len obyčajnú pripomienku, podľa ktorej zavedením elektronickej výmeny informácií má poistenec nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu aj na základe štruktúrovaného elektronického dokumentu pod označením (SED) S072. Preto sa návrhom zosúlaďuje prax aj s paragrafovým znením, pretože práve SED-y S072 budú tvoriť a už aj tvoria najpočetnejšiu skupinu nárokových dokladov, na základe ktorých poistenci čerpajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, a, naopak, zahraniční poistenci v Slovenskej republike.
Bod 2. Návrh v prvej vete upresňuje právne skutočnosti, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami "ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti" alebo slovami "začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti". Návrh znenie v prvej vete upresňuje terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je vhodnejšie nadviazať na ustanovenie, že právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom. Je to podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
Návrh v prvej vete aj prináša viaceré zmeny, ktoré vyplynuli z rozpravy vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo. Tam sa, hovorili sme o tom, že sa zavádza elektronická podoba oznamovania skutočností uvedených v prvej vete. Z dôvodu odbúrania administratívnej záťaže zdravotných poisťovní sa mení adresát oznámenia z orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrh rovnako zavádza povinnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť bezodkladné doručenie oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V tretej vete sa rozširuje rozsah údajov o poistencovi, o dieťati o tieto údaje: miesto trvalého bydliska, miesto prechodného bydliska poistenca, telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho poisťovňa, zdravotná poisťovňa má.
Bod 3. Zmenu ako pripomienku navrhla zdravotná poisťovňa Dôvera. Pojem "bydlisko" sa nahrádza pojmom "trvalý pobyt", čím sa pojem zosúlaďuje s pojmami uvedenými na prihláške v zmysle § 8 zákona č. 580/2004 Z. z. Rovnako sa pod pojmom bydlisko rozumie aj prechodný pobyt, čo vyplynulo z rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 15. marca. Prechodný pobyt totiž majú na území Slovenskej republiky povolený aj deti (cudzinci) a sú osoby poistené v rámci verejného zdravotného poistenia.
Bod 4. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh reflektuje na stanovisko Kancelárie Národnej rady, odboru legislatívy a aproximácie práva. Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie.
Toľko teda k zdôvodneniu. A teraz prečítam normatívne znenie návrhu.
Takže doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Hatrákovej, Janky Bittó Cigánikovej, Jany Žitňanskej a Evy Hudecovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá 1. a 2. bod, ktoré znejú:
"1. V § 9b sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072."
2. V § 9c sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072."."
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 3. bod.
2. V čl. I, § 25 odsek 6 znie: "Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla, odkaz 55e), dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná v elektronickej podobe oznámiť túto skutočnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zabezpečí bezodkladné doručenie tohto oznámenia príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel preverenia informácie podľa osobitného predpisu, odkaz 55f).
Zdravotná poisťovňa plní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom nastala skutočnosť podľa prvej vety. Zdravotná poisťovňa v oznámení podľa prvej vety uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak má poistenec rodné číslo pridelené, a miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca, telefonický kontakt na poistenca alebo na jeho zákonného zástupcu, ak ho zdravotná poisťovňa má.
Účelom spracúvania osobných údajov podľa tretej vety je zabezpečenie preverenia informácie podľa prvej vety a preverenie informácie zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o tom, že poistenec mohol byt' vystavený ohrozeniu zdravia alebo života alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu podľa osobitného predpisu (odkaz 55f)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 55e) a 55f) znejú:
"55e) § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z."
"55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
3. V čl. I, § 25 ods. 7 sa slovo "bydlisko" nahrádza slovami "trvalý pobyt alebo prechodný pobyt".
4. V čl. I sa doterajší text návrhu zákona označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bod, ktorý znie:
"2. Za § 38ew sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 6 sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."."
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 14:05 - 14:07 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389a.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh zákona schválili.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 389, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, tlač 389, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 84 zo 16. marca 2021, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 11:55 - 11:56 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu č. 466 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti, ktorý tlač prerokoval a neprijal žiadne uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Navrhujem, aby sme rokovali o návrhu uznesenia tak, ako ho navrhli predkladatelia.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 10:39 - 10:39 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Tak ako som povedala a predniesla spoločnú správu výborov, a teda dva pozmeňujúce návrhy, ktoré tu predniesol pán navrhovateľ v mene poslancov a takisto pán Vetrák, odporúčame schváliť a budeme hlasovať o tomto návrhu zákona, to je tlač 390, o 11.00 hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 10:35 - 10:36 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán kolega Vetrák, za váš príspevok k dnešnej rozprave aj za pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyčisťuje a vylepšuje z právneho hľadiska tento návrh zákona. A odporúčam kolegom, aby tento návrh, tento pozmeňujúci návrh schválili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 10:27 - 10:35 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som sa rád poďakoval v prvom rade predkladateľom, že sa ujali tejto témy, že na tom pracovali pomerne dlho.
Tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, viete, že prvýkrát napríklad aj poslanecký klub OĽANO dostal na vyjadrenie návrh zákona ešte v lete minulého roka. Dnes máme marec. Že uplynulo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa tento návrh prerokovával, nejakým spôsobom sa vylaďoval. A treba povedať, že ani to nestačilo, lebo sme v druhom čítaní a stále sa nachádzajú rôzne ďalšie vylepšenia, pretože máme spoločný záujem túto vec riešiť. A je to vidieť aj zo strany opozície, ktorá tento návrh víta.
Tiež by som rád povedal, že ono tento zákon ani táto novela nevyrieši všetko, lebo všetko sa ani vyriešiť nedá jedným zákonom. Tie kompetencie sú podelené. Niečo musí riešiť samospráva, niečo vie vyriešiť štát, povedzme aj novelou zákona. A nakoniec na tejto schôdzi máme dva návrhy zákonov, ktoré sa snažia podchytiť túto problematiku určitým spôsobom. Je to jednak tlač 364, ktorá je v gescii ministerstva dopravy a výstavby, ktorá rieši vonkajšiu reklamu a reguláciu vonkajšej reklamy vo vzťahu k úsekom ciest alebo cestné telesá a ochranné pásma pri cestách. Máme tu túto tlač parlamentnú 390, ktorá sa snaží zase riešiť inú časť, iné prípady, kedy treba regulovať vonkajšiu reklamu.
Viacerí z vás, ktorí sú komunálni poslanci, pretože pre tých osobne je táto téma citlivá, ľudia sa na nás často obracajú s tým, aby sme nejakým spôsobom regulovali otázku, ako povedala pani spravodajkyňa, presýtenia, presýtenia verejného priestoru vonkajšou reklamou. Takže mnohí z vás, ktorí ste komunálni poslanci, sám som jedným z nich, sa snažia riešiť aj bez regulácie zo strany štátu túto otázku na komunálnej úrovni. A takisto sú spôsoby, ako to riešiť. Veľa vonkajšej reklamy je postavenej práve aj na samosprávnych pozemkoch, na obecných, mestských, župných. A keď dochádza k predlžovaniu nájomných zmlúv, tak aj týmto spôsobom sa dá regulovať. Napríklad v Petržalke, tam, kde som poslancom, my sme už pár rokov dozadu si povedali, že nebudeme vôbec predlžovať nájomné zmluvy na bilbordy, ani to nerobíme. Len väčšia časť tých bilbordov nestojí na petržalských pozemkoch a na bratislavských pozemkoch, na mestských. No ale jedno na jedno, dve zastupiteľstvá dozadu sme takisto aj v Bratislave vyriešili takým spôsobom, lebo je to veľmi ťažké, ako pani spravodajkyňa hovorila, aj keď je to čierna stavba, že sa mesto snažilo o reguláciu vonkajšej reklamy dohodou s tými, ktorí tie bilbordy majú postavené, aby ubúdalo tej vonkajšej reklamy. Čiže desiatky bilbordov, desiatky tých nástrojov vonkajšej reklamy ubudnú v Bratislave na základe toho, že došlo určitým spôsobom aj k samoregulácii zo strany tých, ktorí tie bilbordy stavajú.
Padli tu aj otázky na to, ako riešiť vonkajšiu reklamu, ktorá stojí na súkromných pozemkoch. Lebo to je veľmi náročné, tam tie právomoci zo strany štátu aj zo strany obce sú obmedzené až takmer nijaké. Ale tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, vedia aj to, že je tu snaha a bolo to aj v minulom volebnom období upraviť daň z vonkajšej reklamy. Čiže tento krok nás ešte čaká. Tá snaha tu je. Sme do toho zapojení viacerí. Takisto aj pán hlavný predkladateľ. A daň z vonkajšej reklamy nám vie tiež napomôcť k tomu, aby sme, aby sme naznačili aj tým ľuďom, že nebudú si ani oni na súkromných pozemkoch presycovať ten priestor vonkajšou reklamou. A ak budú, tak budú platiť z toho, platiť daň a budú si musieť zvážiť, či sa im to ešte stále oplatí. Čiže to je ďalší nástroj toho, ako znižovať vonkajšiu reklamu.
Nechcem nejak veľmi predlžovať túto diskusiu, pretože hlavným, hlavným dôvodom, prečo som sa prihlásil do rozpravy, je, že aj ja som sa snažil vylepšiť návrh zákona v miere, v akej je to možné. Samozrejme, so súhlasom predkladateľov, a preto by som rád predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie nasledovne: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 1v § 66 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
2. V čl. I bode 12 sa text pod nadpisom k § 142i nahrádza textom, ktorý znie:
"Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, sa považujú za stavebné povolenia vydané podľa tohto zákona na reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona."
Vysvetlím prečo práve tieto dve úpravy. Obe vychádzajú zo stanoviska parlamentnej legislatívy, že nie je to nejaká moja kreativita, tých pripomienok v stanovisku parlamentnej legislatívy bolo viac. Časť z nich zapracoval pán predkladateľ, časť z nich som si osvojil ja. Následne sme to nejakým spôsobom dolaďovali. V podstate ten druhý bod, ktorý hovoril o prechodných ustanoveniach, vecne nemení nič na prechodných ustanoveniach, ktoré boli pôvodne navrhnuté. Ale tá formulácia, ktorá je použitá, je presnejšia, je správnejšia aj z legislatívneho pohľadu.
A ten prvý bod, o čo ide, tam sa vypúšťa tretia veta. Tá tretia veta dnes sa alebo v súčasnosti v tom návrhu znie tak, že: "Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne." Ide o vetu, ktorá, ktorá sa nám javila, rovnako aj parlamentnej legislatíve a takisto komisii pre tvorbu práva, čo je poradný orgán ústavnoprávneho výboru, ako nadbytočná z toho dôvodu, že stavebný zákon nejakým spôsobom definuje, čo sa považuje za jednoduché stavby. A pokiaľ si prejdete ten zoznam jednoduchých stavieb, ktoré sú uvedené v stavebnom zákone, tak táto veta, ktorá mala byť výnimkou, už, už určitým spôsobom len inou formuláciou je zapracovaná v tom zozname jednoduchých stavieb. Takže bola by to duplicita, ktorú by sme mali s tým ustanovením stavebného zákona. Preto tú vetu alebo javí sa to tak, že tá veta tam je nadbytočná, je nepotrebné to duplikovať, preto tú vetu vypúšťame.
Mali sme o tom aj diskusiu s pánom poslancom Lehotským. Samozrejme, chceli sme byť opatrní, aby sa nám nestalo, že vypustíme, že by sme náhodou vypustili niečo, čo ešte by nám unikla tá časť vonkajšej reklamy. Ale javí sa podľa všetkého to tak, že je to naozaj duplicita. A vieme, tá výnimka je už pokrytá cez iné ustanovenie stavebného zákona. Čiže to je odôvodnenie toho prvého bodu. Ten druhý, ako som spomenul, to je len formulačné vylepšenie znenia prechodných ustanovení.
Ja budem rád, keď podporíte tak vylepšenia, ktoré priniesli samotní predkladatelia, ako aj toto vylepšenie, ktoré predkladám ja, aby sme mali čo najlepšie zregulovanú vonkajšiu reklamu aspoň tým spôsobom, akým to ide formou tejto novely zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 10:25 - 10:27 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. A tak sa teším, že tento návrh zákona našiel takú podporu vlastne naprieč politického spektra. To je, myslím si, dôležité a to je naša úloha, pripravovať dobré zákony spoločne.
Myslím si, že samosprávy vo svojich územných plánoch si budú môcť vlastne určiť samé, že kde tie bilbordy budú môcť byť. A to je možno taká otázka, ako na alebo by som povedala odpoveď na vašu otázku, pretože ony najlepšie vedia, že kde vlastne tie bilbordy chcú mať. A myslím si, že v Bratislave, Bratislava je preplnená bilbordami a myslím, pán primátor mesta našiel vhodný spôsob ako v územnom pláne presne určiť to miesto, kde tie bilbordy môžu byť a kde sa musia odstrániť. A práve možno tento návrh zákona to samosprávam zjednodušuje, pretože slovenské zákony sú nastavené tak, že odstrániť akúkoľvek stavbu nie je ani zďaleka také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A to ani v prípade čiernej stavby, lebo, pretože stavebný úrad nemôže rozhodnúť automaticky. Musí byť doložený vzťah k pozemku. Rovnako stavebný úrad musí vedieť aj to, kto je majiteľom. Čiže ten proces je veľmi, veľmi zdĺhavý. A tento návrh zákona v podstate pomôže samosprávam odstrániť tie nelegálne bilbordy, ktoré sú vlastne takým spoločným záujmom samosprávy aj obyvateľov.
Ďakujem pekne za vaše pripomienky aj faktické.
Skryt prepis