Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.12.2021 o 17:51 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 19:17 - 19:17 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem pekne, pán predsedajúci... (Reakcie z pléna. Krátka pauza.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 18:26 - 18:26 hod.

Vetrák Milan
Oznamujem členom ústavnoprávneho výboru, že rokovanie výboru bude dnes v zasadačke výboru o 19.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 17:51 - 17:51 hod.

Gyimesi György
Verím tomu, že to skončí po tomto krátkom príhovore. Ja by som chcel pána poslanca Fica upozorniť, že tento pozmeňovák, ktorý budem predkladať, má síce dvanásť strán, ale v zásade mení len tri veci z neho, o ktorom sa, o ktorých sa v tomto pléne tu hovorilo dva alebo tri dni. Takže všetko to, čo v tomto pozmeňováku je, už dávno bolo prerokované v tejto Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.12.2021 17:48 - 17:48 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Tak ja to uzavriem za najväčší poslanecký klub tejto snemovne. Poslanci hnutia OĽANO budú hlasovať za všetky reformné zákony na tejto schôdzi, ktoré Slovensko po dvanástich rokoch drancovania SMER-u a jeho kumpánov potrebuje ako soľ.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 14:56 - 14:56 hod.

Kyselica Lukáš
Pán Susko, jedna drobnosť, ste čítali čl. I § 17, 117, ale nedávam ako námietku na opakovanie čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 14:42 - 14:45 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, je to tlač 815, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1187 z 10. decembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 424 zo 14. decembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 269 zo 14. decembra 2021 a výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 121 zo 14. decembra 2021.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrení v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, tlač 815, schváliť.
Gestorský výbor neschválil odporúčanie k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 270 zo 14. decembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.12.2021 14:36 - 14:39 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada uznesením č. 1186 z 10. decembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 813, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 423 zo 14. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 275 z 10. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 179 z 10. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 180 zo dňa 14. decembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 16:55 - 16:56 hod.

Vetrák Milan
Ja len pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že tak ako sme sa dohodli, tak v utorok o 8.00 hod. budeme mať výbor k skráteným.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 16:35 - 16:36 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 16:30 - 16:31 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 813). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis