Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.9.2022 o 11:55 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 13:10 - 13:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1159.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnených... z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skočil som, nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 12:55 - 12:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán presedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. No nehovorím to často pri návrhoch kolegov z opozície, ale tomuto návrhu z hľadiska verejného záujmu, či už ide o ochranu poľnohospodárskych plodín, ochranu lesov alebo ochranu prírody, prakticky nemám čo vytknúť, takže môžem len konštatovať, že tento návrh má reálnu šancu, že by mohlo dôjsť k dohode naprieč politickým spektrom, ktoré je tu v parlamente. Uvidíme, ako to dopadne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 12:10 - 12:10 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som najprv reagoval na pána kolegu, že za šesť rokov sa nič neudialo. Tvrdím, že tak ako v minulosti, aj v súčasnosti dá sa problém s medveďmi riešiť v rámci existujúcej legislatívy. Tu by som len upozornil na ten rozdiel, že kým bežný užívateľ, ktorý by chcel medveďa odstreliť, potrebuje výnimku, ten tzv. zásahový tím robí v inom režime, čiže on výnimku nepotrebuje, on ju má prakticky paušálne. Čiže ktorýkoľvek medveď, ktorý je odborníkmi, zdôrazňujem, odborníkmi, ktorí sú členovia tohoto zásahového tímu, označený ako tzv. problémový medveď, môže byť eliminovaný, hej, či už odstrelením, alebo nejakou inou formou z tej populácie. Čiže naozaj treba len zvýšiť intenzitu ich činnosti.
A tá podstata sporu nie je v tom, že či regulovať medvede, alebo neregulovať, ale je v tom, že či ich regulovať plošne, to znamená uplatniť na nich ten tzv. princíp kolektívnej viny, alebo eliminovať len tie jedince, ktoré naozaj sa nejakým spôsobom previnili voči tomu dobrému spolunažívaniu s človekom.
Pokiaľ ide o udeľovanie tých výnimiek, ja by som len pripomenul, že len pomerne v nedávnom období boli udelené dve výnimky veľmi veľkého rozsahu, a určite o tom viete, páni kolegovia, ktorí sa o to zaujímate. Jedna bola na možnosť riešiť kormorány, či už plašením, alebo vo výnimočných prípadoch aj odstrelom, táto územ... výnimka platí na mnohých revíroch rybárskych. A žiadal si o ňu priamo Slovenský rybársky zväz.
A takisto nedávno bola udelená výnimka na reguláciu škorcov, ktoré spôsobujú škody na vinohradoch.
Čiže nie je to tak, že by s danou legislatívou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

30.9.2022 11:55 - 11:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, vážený pán predseda, na prvý pohľad tento zmysluplný návrh má z môjho pohľadu minimálne dva také závažnejšie nedostatky.
V prvom rade ide o jeho rozpor s právom Európskej únie. Táto právna úprava, tak ako ju navrhuje pán poslanec Kuffa, je v rozpore so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známej aj ako smernica o biotopoch, a to konkrétne s ustanovením čl. 16 tejto smernice. Čiže poslanecký návrh sa zaoberá dvomi problémami. Tým prvým je otázka potreby alebo nutnosti posudzovania tých tzv. alternatívnych riešení pri povoľovaní výnimiek z podmienok druhovej ochrany.
Spomínaná smernica nám explicitne ukladá povinnosť tieto alternatívne riešenia posudzovať, čiže to posudzovanie je nevyhnutnou podmienkou pre rozhodnutie o tej výnimke z podmienok druhovej ochrany a prípadne pre povolenie tejto výnimky. Odkedy je Slovenská republika členským štátom Európskej únie, myslím, že nemusím tu pripomínať, páni poslanci, že všetky právne predpisy Európskej únie sú pre nás záväzné, a nielen tie, ktoré sa nám páčia. Čiže aj keď sa nám to možno nepáči, nevieme sa s tým ináč vysporiadať. Tento čl. 16 smernice bol transponovaný práve do tohoto spomínaného § 40 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Čiže ak by sme chceli upustiť od posudzovania alternatívnych riešení, museli by sme ísť cestou zmeny príslušnej smernice, čo, samozrejme, vieme všetci že je pomerne komplikovaný a dlhotrvajúci proces. A myslím si, že v tomto konkrétnom prípade, ktorý pán poslanec Kuffa chce svojím návrhom riešiť, že máme aj, dá sa povedať, jednoduchšie riešenia toto problému.
Druhým problémom, na ktorý upozorňuje, je zadefinovanie závažnej škody v sume nad 300 euro. Dalo by sa diskutovať, samozrejme, odborne o tom, že či 300, a prečo nie 250 alebo 600 euro, alebo nejaká iná suma, ale podstatné je, že tá závažná škoda sa určuje pri rozhodovaní orgánu štátnej správy len v tomto jedinom prípade, a to znamená pri posudzovaní a prípadnom udeľovaní výnimiek z druhovej ochrany, čiže pri tom § 40. Kým tu spletá sa dokopy otázka náhrady škody, ktorá je spôsobená chránenými živočíchmi, tzv. určenými živočíchmi, medzi ktoré patrí napríklad aj vlk, medveď, bobor a niektoré ďalšie druhy, toto je riešené v tom istom zákone, ale v iných paragrafoch, sú to § 97 až § 102 a podrobnosti sú následne upravené vo vykonávacom predpise, čiže vo vyhláške. Čiže samotnú náhradu škody, aj keby sme túto závažnú škodu do zákona v § 40 explicitne zadefinovali, tak samotný proces náhrady škody to nijako neovplyvní. Čiže môžme, môžme o tom, samozrejme, ďalej diskutovať, ale ak má niekto, napríklad pán poslanec, dojem, že rozhodnutia orgánov štátnej správy, napríklad ministerstva životného prostredia pri udeľovaní výnimiek podľa § 40 sú nejako nedostatočné alebo sú nejako limitované súčasnou právnou úpravou, ja nezdieľam tento názor.
Keďže sme sa dozvedeli, že teda primárnym dôvodom podania tohto poslaneckého návrhu bolo riešenie situácia... riešenie situácie s medveďom hnedým na Slovensku, pripomínam len, že zaoberali sme sa problematikou medveďa hnedého aj na mimoriadnom výbore pre pôdohospodárstva a životného prostredie, a môžem konštatovať, že nakoniec sme dospeli k zhode aspoň to, že uznesenie, ktoré sme prijali, boli všetci členovia prítomní výboru schopní zaňho zahlasovať. A ja si myslím, že tak ako sme boli schopní nájsť zhodu pri formulácii uznesenia, že budeme vedieť nájsť zhodu aj pri jeho realizácii.
Naše odborné názory sa možno do určitej miery rozchádzajú. Osobne zastávam názor, že naozaj pri posilnení toho existujúceho zásahového tímu pre medveďa hnedého v gescii ministerstva životného prostredia a plus pri dôslednom naplnení všetkých tých bodov nášho uznesenia z výboru, že vieme tú situáciu výrazne zlepšiť. Nie je pravda, že by sa problémové medvede neriešili. Riešia sa veľmi, veľmi operatívne, ale súčasne je pravda, že je v tejto oblasti ešte veľa čo zlepšovať.
Pokiaľ ide o ten holandský parlament a operatívne riešenie škôd spôsobenými vlkmi, ja by som len pripomenul ten rozdiel medzi nami a holandským... Holandskom. U nás našťastie, aj keď v rôznych obdobiach, v rôznych počtoch, vlky sú dlhodobo súčasťou našej fauny a, samozrejme, tá spoločnosť aj ten život v tých oblastiach, kde sa vlky vyskytujú, je na to istým spôsobom adaptovaný, takže môžme sa naozaj ďalej vyprávať o tom, ako, ako to spolužitie s vlkmi, tak aby sa tie hospodárske škody minimalizovali, ako to ďalej zlepšovať, kdežto v Holandsku boli vlky vyhubená už minimálne pred 150-200 rokmi, čiže tam vlastne vlk prichádza do územia, kde nejaká adaptácia, či už, či už tej úrovni ochrany tých hospodárskych zvierat, alebo celkovo obyvateľstva krajiny, je prakticky na nulovej úrovni, ten istý problém, keď vlky obsadzujú opätovne po stáročiach iné krajiny, kde boli dlhodobo vyhubené, a, samozrejme, že tá miera konfliktu aj tá miera pozornosti je potom patrične vyššia.
Naopak, keby sme išli smerom na východ alebo na juhovýchod od našich hraníc, tak môžem vám povedať, že napríklad také Rumunsko má oveľa väčšiu populáciu vlkov, oveľa väčšiu početnosť voľne sa pasúcich zvierat, najmä teda ide o ovce priamo v areálu súvislého výskytu vlka, a nejaké výraznejšie problémy tam nie sú, lebo tá historická kontinuita toho spolužitia medzi človekom pastierom a vlkom a ochranou tých stád nebola nikdy narušená, tak ako u nás, alebo úplne narušená ako, ako vyhubením vlka ako v západnej Európe. A preto tam majú veľmi osvedčená po stáročia, osvedčené spôsoby ako si tie stáda veľmi efektívne chrániť. Rád vám o tom povyprávam, nechcem, nechcem zdržiavať tento parlament, takže možno, možno na výbore alebo, alebo v kuloároch.
Takže ak má pán predkladateľ konkrétne poznatky, že niekde niečo nefunguje, myslím si, že vieme to riešiť v rámci existujúcej legislatívy, vieme to riešiť pri napĺňaní uznesenia k problematike medveďa hnedého nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a nemyslím si, že to cestou navrhovaných zmien v § 40, je to najjednoduchšie a najsprávnejšie riešenie.
A opätovne zdôrazním to, čo som povedal na začiatku, že ak by sme sa rozhodli ísť touto cestou, určite by sme najprv museli dosiahnuť zmenu spomínanej smernice Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 10:55 - 10:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto správu, správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2021.
Správu pridelil predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č. 1162 zo dňa 30. augusta 2022 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 12. septembra 2022.
Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Výbor prerokoval správu a prijal k nej uznesenie č. 360 zo dňa 12. septembra 2022. Uvedený výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade správu zobrať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 362 zo dňa 12. septembra 2022. Určil ma ako spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade a postup pri hlasovaní.
Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

29.9.2022 15:36 - 15:36 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ospravedlňujem sa za neskorší príchod.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1257 z 27. septembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (tlač 1202), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 102. schôdzi dňa 28. septembra 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 366, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (tlač 1203), v skrátenom legislatívnom konaní na jej 72. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2022 14:40 - 14:41 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Igor, pán minister financií, ty si tu spomenul kolektívny šport, a v športe čo by sa dialo. Ja si myslím, že pán Sulík by neprežil v žiadnom kolektívnom športe, lebo by ho vykopali zo šatne, keby sa takto správal v čase krízy, ktorých som prežil v športe veľmi veľa, a tá homogénnosť z týchto kríz to družstvo vedela, vedela dokázať vyviesť a myslím si, myslím si, že v tej kríze sa ukážu tie charaktery, nie keď je dobré počasie. A toto si myslím, že bol kameň úrazu hlavne v covide, lebo to ukázalo, ako to tú spoločnosť tu rozdelilo a rozdeľuje.
Ak si ľudia myslia, že pán Sulík a strana SaS skončila s týmto a že nechce predčasné voľby, tak klame a bude to tu rozoberať dovtedy, dokým oni potom vo voľbách dostanú takú na frak, že naozaj môže ísť do tej Austrálie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Dobre, ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Vážený pán predseda, ja by som chcel, aby sme si upresnili, že teraz do 12.00 h máme túto schôdzu, sedemdesiatu prvú. O 14.00 h začína schôdza na vyslovenie nedôvery. A ako je s pokračovaním tejto 71. schôdze? Vo štvrtok o deviatej? Aby sme si to vyslovili. Dobre, ďakujem.
Skryt prepis