Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.10.2022 o 9:40 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

25.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som uviedla pozmeňovací návrh zákona k zákonu pána ministra, on ho krátko odôvodnil, aby som možno na začiatok odôvodnila tento pozmeňujúci návrh. Je tam 37 bodov, má 20 strán. Takže skúsim s odôvodnením aspoň k jednotlivým bodom krátko povedať o čo ide a potom by som prečítala na konci celý ten pozmeňujúci návrh.
Čiže 1. bod, to odôvodnenie je, že sa zavádza automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé stavebné, pardon, dôchodkové poistenie po nadobudnutí účinnosti príslušných ustanovení zákona a účasť v II. pilieri nebude povinná.
V bode 2. V zmysle navrhovanej účinnej právnej úpravy je vznik účasti v II. pilieri viazaný na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv vedenom Sociálnou poisťovňou.
Bod 3. Navrhuje sa ustanoviť zánik právneho postavenia sporiteľa, ak počas 730 dní, teda dvoch rokov odo dňa vzniku prvej účasti uplatní svoje právo vystúpiť zo systému starobného dôchodkového sporenia prejavením vôle nebyť účastný na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 4 a 5. V zásade navrhuje sa zjednotiť používanie pojmu na označenie dôchodkovej dávky vyplácanej v doživotnej forme.
Bod 6, sa navrhuje zmena výplatnej fázy, podľa ktorej bude dôchodok z II. piliera v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy až následne z druhej časti nasporenej sumy formou doživotného dôchodku a navrhuje sa reflektovať tieto zmeny aj pri ustanoveniach pre medián.
Bod 7. Je to legislatívno-technická úprava. Súvisí so zmenou rozsahu dôchodkov.
Bod 8. Je to takisto doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu, vedie pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 9. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu.
Bod 10. Je to vlastne spresnenie definície individuálnej garancie pre programový výber.
Bod 11, navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako sa tiež navrhuje, aby sa individuálna garancia sporiteľovi začala znova vyrátavať v momente pripísania prvej dôchodkovej jednotky na dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 12. Je to spresnenie definície sumy, ktorá je základom pre výpočet individuálnej garancie pre doživotný dôchodok.
Bod 13. Je doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa tá suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu vedeného pre dlhopisový garantovaný fond, odpočítava z individuálnej garancie.
Bod 14. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre doživotný dôchodok sporiteľa a vzťahovala sa výlučne na povinné príspevky a penále rovnako ako na majetok tvorený z povinných príspevkov.
Bod 15. Je zmena so zavedením automatického vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia a navrhuje sa procesná subjektivita, čiže spôsobilosť fyzickej osoby.
Bod 16. Navrhuje sa legislatívno-technická úprava v úvodnej vete § 64, ktorá súvisí so zmenou § 6, v ktorom sa rozlíšila definícia právneho postavenia sporiteľa.
Bod 17. Je to legislatívno-technická zmena súvisiaca s prečíslovaním odseku po vypustení ods. 10 z § 64.
Bod 18. V súvislosti so zrušením povinnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa navrhuje doplnený majetok v dôchodkovom fonde podľa súčasného § 63d a navrhovaným zavedením individuálnej garancie je takisto nevyhnutné vypustiť povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informovať o povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dopĺňa majetok podľa aktuálneho znenia.
Bod 19. Navrhovaná zmena súvisí s vypustením povinne dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o povinnosti tejto spoločnosti dopĺňať majetok podľa aktuálneho znenia zákona.
Bod 20. Navrhuje sa, aby aj sporiteľ, ktorý neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a zároveň nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie o tom, že nechce byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, sa považoval za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Rovnako sa navrhuje, aby takáto zmluva obsahovala len obmedzený rozsah údajov v porovnaní so štandardnou zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú sporiteľ uzatvoril na základe vlastného prejavu vôle, a aby súčasťou tejto zmluvy z dôvodu nahradenia prejavu vôle sporiteľa nebol v úvodzovkách názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil, a tým súvisiaci záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať tento fond. Rovnako sa navrhuje, aby táto zmluva neobsahovala ani vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 5 a 6 zákona a rovnako sa navrhuje predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej sa navrhuje, aby bol majetok sporiteľa počas prvej fázy sporenia umiestňovaný výlučne do akciových investícii, aby sa táto zmluva, aby táto zmluva obsahovala názov indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu.
A záver tohto bodu je, aby Slovenská sporiteľňa považovala za uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení na ďalšie úkony súvisiace s touto zmluvou navrhuje, aby sa na určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou považovalo na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ bude mať možnosť po určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnu poisťovňu proaktívne zmeniť dôchodkový fond alebo aj samotného správcu.
Bod 21. Z dôvodu zavedenia automatického vstupu do II. piliera a uzatvárania zmluvy sa navrhuje rozšíriť, sa navrhujú rozšíriť dôvody nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv o situáciu, ak k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení došlo v rozpore s § 64 ods. 1. To je vlastne po uplynutí 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 22, 23, ide o legislatívno-technické zmeny v súvislosti s navrhovaným zavedením automatického vstupu do II. piliera.
Bod 24. V súvislosti s návrhom na prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou v prípade, ak fyzická osoba nepristúpi aktívne k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení a v rovnakej lehote nedoručí Sociálnej poisťovni oznámenie z prejavu vôle nebyť zúčastnená v systéme, a to v novom § 64aa sa navrhuje ustanoviť určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, a to do 30 dní od uplynutia tejto lehoty. Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť sama podľa vopred definovaného kľúča, ktorým je postupné prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v abecednom poradí podľa ich obchodného názvu. Sporiteľ, ktorému sa určila, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, bude sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
V § 64 ods. 3 sa navrhuje ustanoviť povinnosť pre Sociálnu poisťovňu, a to do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zaslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkového správcu.
V § 64aa ods. 4 sa pre Sociálnu poisťovňu navrhuje povinnosť zaviesť povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na stavebnom, pardon, na starobnom dôchodkovom sporení na účet nepriradených platieb v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do troch dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou.
Bod 25, 26 je takisto legislatívno-technická úprava v § 64 ods. 3 len zmenou v § 64aa ods. 3 písm. c).
Bod 27. Je to takisto legislatívno-technická úprava v ods. 7 a 8, ktoré súvisia s novou výplatnou fázou.
Bod 28, 29, 30, 31 sa navrhujú legislatívno-technické úpravy v súvislosti s vyvolanou zmenou vypustenia ods. 7 a 8 v § 92.
Bod 32. Z dôvodu navrhovanej účinnosti ustanovení vzťahujúcich sa na novú výplatnú fázu od 1. januára 2024 sa navrhuje vloženie ods. 7 a 8 a do § 92 a do § 92 a zároveň sa navrhujú legislatívno-technické úpravy s tým súvisiace.
Bod 33. Rezort práce je zodpovedný za aj za zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov na dôchodkové zabezpečenie, a preto je nevyhnutné, aby malo pri nastavení systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý má byť schopný generovať adekvátny príjem v starobe, prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú, a to vrátane osobných údajov, ktoré na zabezpečenie výkonu tejto úlohy potrebuje. Samozrejme, pre ministerstvo znamená aj vyhodnotenie jednotlivých realizovaných politík a môže takto štát v budúcnosti sa zamerať aj na také opatrenia, ktoré majú potenciál napríklad zmenšiť rozdiely v úsporách na dôchodok medzi mužmi a ženami a prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie žien na dôchodku, kedy čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako muži.
A bod 34, sa navrhuje reorganizovať poradie prechodných ustanovení vzhľadom na odsunutie účinnosti na zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Takisto aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj na finančných trhoch a v záujme udržania stability sektora starobného dôchodkového sporenia sa navrhuje prechodné zvýšenie odplaty za správu dôchodkového fondu. Vstup do systému starobného dôchodkového sporenia je v zmysle účinnej právnej úpravy umožnený fyzickým osobám, ktorým prvé dôchodkové sporenie ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení mali menej ako 35 rokov veku, a fyzickým osobám, ktoré boli pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistené v čase od 1. januára 2005 do 30. júla 2006, boli zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo študovali až do 31. decembra 2012, neboli dôchodkovo poistené, ak im po 31. decembri 2012 vznikne dôchodkové poistenie podľa zákona, vznik účasti je takisto viazaný na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ako aj na existenciu dôchodkového poistenia.
Ďalej je to, dôchodková správcovská spoločnosť bude mať dostatočne dlhú legisvakančnú lehotu na vykonanie všetkých administratívnych úkonov, ako aj na zmenu týchto informačných systémov, ktoré je potrebné na zavedenie tejto prepôvodnej investičnej stratégie. Navrhuje sa aj posunutie účinnosti tohto ustanovenia kvôli tejto predvolenej investičnej stratégii na 1. mája 2023. Ďalej je to za účelom korekcie hromadného presunu sporiteľov do dlhopisových garantovaných fondov, dôchodkových fondov sa podľa § 123ai ods. 2 v súlade s cieľom predvolenej investičnej stratégie navrhuje zosúladiť majetok dotknutých sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou, a to tak, aby sa to výlučne týkalo sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr. Rovnako sa navrhuje predložiť obdobie presúvania majetku definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025, a to najmä z dôvodu dlhodobej nepriaznivej situácie na finančných trhoch, kedy by rýchlejší presun do akciových investícií nemusel byť z pohľadu sporiteľa, ktorého majetok sa presúva, optimálny.
Ďalej sa v nadväznosti na navrhované predĺženie obdobia na presúvanie majetku u definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025 sa navrhuje, aby aj Národná banka Slovenska mohla poskytnúť dôchodkovej správcovskej spoločnosti dlhší horizont na presun, aby to bolo v záujme, samozrejme, sporiteľov. Ďalej je to v nadväznosti na presun majetku sporiteľov podľa § 123bm sa podľa sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1968 a skôr a po presune podľa § 123ai ods. 2 nevykonali žiadnu aktivitu, navrhuje, aby sa ich majetok s ohľadom na možné investičné riziká ponechal v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, avšak za účelom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a nakoniec za účelom posilnenia ich hmotného zabezpečenia v starobe. A preto sa navrhuje, aby ich nové povinné príspevky pripisovali do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.
Rovnako sa navrhuje posunutie lehoty na 31. mája 2023, tak aby sa táto lehota zosúladila s lehotou pre sporiteľov uvedených v § 123be ods. 3.
Rovnako sa navrhuje, aby sa fyzická osoba informovala, ktoré by sa, pardon, navrhuje sa informovať fyzické osoby, ktoré vstúpia do II piliera v období od začiatku roka 2023 do nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré zavádzajú automatický vstup a predvolenú investičnú stratégiu, o možnosti vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, pardon. (Reakcia z pléna.)
Bod 35. Navrhuje sa presun účinnosť ustanovení upravujúcich zavedenie predvolenej investičnej stratégie z 1. januára 2023 na 1. mája 2023.
Bod 36. Navrhuje sa opraviť chybu v úprave krátenia starobného dôchodku vyplácaného z l. piliera vzhľadom na zmenu pomeru platenia odvodov do l. a II. piliera.
Bod 37. Navrhuje sa ustanoviť obdobie, počas ktorého Sociálna poisťovňa neplatí penále v súvislosti so zavedením automatického vstupu.
Teraz by som vám prečítala celý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1104).
1. V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6 posledná veta znie: „Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V Čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká
a) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,
b) fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá
1. je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
2. nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
(2) V § 15 znie: Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).
(3) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorého predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o
a) práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b) názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c) povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d) práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
e) práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.
(5) Informácia podľa odseku 4 musí byt' zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. V Čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 17... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani kolegyňa, nemusíte úvodzovky uvádzať. Keď sa povie že „znie", tak ako sme sa dohodli na poslaneckom grémiu, a to bude dynamickejšie. Ďakujem.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
Čiže v bode 6. V § 17a sa pred doterajší text vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť."
Doterajší § 17a sa označuje ako odsek 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. V Čl. I bode 13 § 33 ods. 1 písm. b) druhom bode a § 33 ods. 8 písm. a), bode 19 § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode, nadpise § 46a a § 46a ods. 1, v bode 21 § 46c ods. 2 písm. b), bode 38 § 46e ods. 5 písm. b) sa za slová „doživotného starobného dôchodku" nahrádzajú slovami „doživotného dôchodku".
5. V Čl. I bode 13 § 13a ods. 1, bode 19 § 44 ods. 5, bode 44 § 46f ods. 1 sa slová „doživotný starobný dôchodok" nahrádzajú slovami „doživotný dôchodok".
6. V Čl. I bod 42 znie:
„42. V § 46e odsek 8 znie:
„(8) Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 7 zaokrúhlený na celé euro nahor k prvému dňu kalendárneho roka. Ak žiadny poistiteľ nezaevidoval hodnotu podľa odseku 7, Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní poslednú známu hodnotu mediánu. Hodnota podľa prvej vety a druhej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená."."
7. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 písm. b) druhom bode a bode 62 v § 63d ods. 1 písm. b) v druhom bode sa spojka „a" nahrádza čiarkou.
8. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 a bode 62 § 63d ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti."
9. V Čl. I bode 61 sa § 63d dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
10. V Čl. I bode 62 § 63d ods. 2 sa za slová „časť individuálnej garancie" vkladajú slová „na určenie individuálnej garancie".
11. V Čl. I bode 62 sa § 63d dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(4) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
12. V Čl. I bode 63 § 63da písm. a) prvý bod znie:
„1. rozdielu individuálnej garancie a individuálnej garancie pre programový výber ku dňu vydania certifikátu pre programový výber, na základe ktorého bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,".
13. V Čl. I bode 63 § 63da sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.".
14. V Čl. I bode 63 § 63da doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Individuálna garancia pre doživotný dôchodok sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
15. V Čl. I sa za bod 64 vkladajú nové body 65 a 66, ktoré znejú:
„65. V § 64 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2."
66. V § 64 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odsekov 1 a" nahrádzajú slovom „odseku"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
16. V Čl. I bode 66 § 64 ods. 4 sa slová „odsekov 1a" nahrádzajú slovom „odseku".
17. V čl. I sa za bod 66 vkladá nový bod 67, ktorý znie:
„67. V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10"."
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
18. V čl. I bod 67 znie:
„67. V § 64 ods. 9 sa vypúšťajú písm. e) a f).
Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako písmená e) až g)."
19. V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 64 sa vypúšťa ods. 10.
Doterajšie ods. 11 až 15 sa označujú ako ods. 10 až 14."
Navrhovaná zmena sa primerane premietne do bodov 68 až 72 a 102 (§ 92 ods. 3), v ktorých sa upravia vnútorné odkazy.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
20. V č. I sa za bod 72 vkladá nový bod 73, ktorý znie:
„73. V § 64 ods. 14 znie:
„(14) Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa ods. 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 73 nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
21. V čl. I bod 73 znie:
„73. V § 64a ods. 3 písm. c) znie:
„c) bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
22. V čl. I bode 74 úvodnej vete sa slová „písmeno c)" nahrádzajú slovami „písmeno d)" a označenie písmena „c)" sa nahrádza označením písmena „d)".
23. V čl. I bode 75 úvodnej vete sa slová „písmenom d)" nahrádzajú slovami „písmenom e)" a označenie písmena „d)" sa nahrádza označením písmena „e)".
24. V čl. I sa za bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1) Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1
a) neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo
b) nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.
(3) Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi
a) sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,
b) dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
25. V čl. I bode 80 § 64b ods. 4 písm. c) znie:
„c) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2."
26. V čl. I bode 81 § 64b ods. 4 písm. a) znie:
„a) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2,".
27. V čl. I bode 102 § 92 sa vypúšťajú ods. 7 a 8. Doterajšie ods. 9 až 12 sa označujú ako ods. 7 až 10.
28. V čl. I bode 102 § 92 ods. 9 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6" a slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
29. V čl. I bode 102 § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
30. V čl. I bode 102 § 92 ods. 12 sa slová „4, 6 až 8" nahrádzajú slovami „4 a 6".
31. V čl. I bode 102 § 93 ods. 2 sa slová „9 až 12" nahrádzajú slovami „7 až 10".
32. V čl. I sa za bod 102 vkladajú nové body 103 až 107, ktoré znejú:
„103. V § 92 sa za ods. 6 vkladajú nové ods. 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sa sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku, určeného na výplatu doživotného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; príslušný počet percentuálnych bodov sa určí len raz, a to tak, aby
a) sa podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižoval každý rok o rovnaký počet percentuálnych bodov a
b) podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 %.
(8) Podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa
a) § 33 ods. 1 písm. a) sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku a následne každým ďalším začatým rokom jeho poberania znižuje v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu tohto dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o príslušný počet percentuálnych bodov určený podľa ods. 7,
b) § 33 ods. 1 písm. b) bodu 1a. a druhého bodu sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu."."
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.
104. V § 92 ods. 9 sa slová ,,nezodpovedá ods. 6" nahrádzajú slovami „nezodpovedá ods. 6 až 8" a slová „podľa ods. 6" nahrádzajú slovami „podľa ods. 6 až 8".
105. V § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 6 až 8".
106. V § 92 ods. 12 sa slová „4 a 6" nahrádzajú slovami „4, 6 až 8".
107. V § 93 ods. 2 sa slová „7 až 10" nahrádzajú slovami „9 až 12".".
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
33. V čl. I sa za bod 108 vkladá nový bod 109, ktorý znie:
„109. V § 110 ods. 5 znie:
„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné."
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
34. V čl. I bod 110 znie:
„110. Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.
§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.
§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 123ba
(1) Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.
(2) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a) 2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b) 2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123bb
(1) Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.
(2) Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa ods. 1 a o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(3) Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa ods. 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak ods. 4 neustanovuje inak.
(4) Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.
(5) Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bc
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.
(2) Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovania hodnoty,
a) počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo
b) po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.
(3) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o
a) predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,
b) finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.
§ 123bd
Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie sú dotknuté.
§ 123be
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil po roku 1968,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.
(3) Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
b) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo
c) dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
§ 123bf
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.
(3) Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.
§ 123bg
(1) Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a) nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a
b) má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2) Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.
(3) Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a) od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,
b) na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.
§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.
§ 123bi
Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023 sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024.
Na právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej na základe žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podanej sporiteľom pred 1. januárom 2024, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 123bb až 123bd a § 123bi, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. mája 2023 a § 123bj, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Už sa blížime ku koncu.
35. V Čl. I body 55, 67, 68, 82, 84 až 87, 94, 95, 97, 101 až 103 a 106 až 108 nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
36. V Čl. II sa pred doterajší bod 1 dopĺňa nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024" nahrádzajú slovami „januára 2022"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
O bode 36 navrhujem hlasovať osobitne.
37. V Čl. II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa osobitného predpisu.1)"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem. Skončila som. A v súvislosti s mojim predloženým pozmeňujúcim návrhom žiadam, aby sa o bode 36 tohto pozmeňovacieho návrhu hlasovalo osobitne a zároveň navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 13:40 - 13:40 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ondrej, v súčasnej dobe, kde veľa vecí tak nejak tekutie a tak nejak stráca formu a tvar a obsah, je takýto názor pomerne príjemným prekvapením alebo pomerne príjemným osviežením v tom celom marazme, ktorý nám hovorí, že vlastne lacnejší plyn a lacnejšia ropa sú tou adekvátnou daňou za to, že bude mier. A mier iba taký, ktorý si vydupe Putin.
Ja si myslím presne to, čo si myslíš ty, a v tomto ti chcem poďakovať za tvoj jednoznačný postoj. Myslím si, že proste inak než tým, že sa nám podarí dať jednoznačnú odpoveď na Putinovu agresiu tým, že Ukrajine budeme držať chrbát, dokedy to bude možné, sa jednoducho tento konflikt nemôže skončiť. Niežeby sa tak nedal skončiť, ale nemôže sa tak skončiť, pretože to bude len ďalší signál, že dá sa ísť ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 13:10 - 13:11 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Osuský, ja som tak tušil, že vy vystúpite v tejto téme a že to takto pekne poviete. Ja by som chcel zostručniť jednu dôležitú myšlienku, ktorou SMER a im podobní kŕmia Slovensko už viac ako pol roka od začiatku vojny. Hovoria o tom, že dodávanie zbraní keď prestane na Ukrajinu, keď prestane pomoc Ukrajine z demokratického sveta, tak sa vojna skončí. To, aby sa vojna skončila, na to, aby sa vojna skončila, sú dve cesty. Buď sa Ukrajina vzdá a ako taká ako krajina zanikne, alebo agresor z Ruska, agresor Putin a terorista, ako ste ho nazvali, stiahne svoju armádu. On, ktorý najviac zbraní dodal na Ukrajinu na zabíjanie iných, na zabíjanie ľudí, stiahne tieto zbrane a nechá Ukrajinu žiť. Iba toto, toto sú iba dve cesty, ktoré vedú k ukončeniu vojny. My chceme tú druhú. SMER chce tú prvú, aby Ukrajina zanikla.
Skryt prepis
 

21.10.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1216.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

21.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Pročko Jozef
Chcem ohlásiť termín, štvrtok 11.00 h.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Šofranko Mária
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, myslím si, že väčšina tých dôležitých vecí už bola povedaná. Ako je nám všetkým známe, tá demografická situácia a prognóza je taká, že obyvateľstvo nám starne a chýba nám tu systematická taká nejaká zastrešujúca podpora práv občanov, ktorí už dovŕšili vek seniorov.
V tejto oblasti mnoho práce už v súčasnosti vykonáva komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorej meno už odznelo, a chcem jej vyjadriť naozaj hlbokú úctu za jej obetavú prácu v prospech týchto ľudí. A je to také aj logické, že vlastne ideme túto kompetenciu vložiť práve pod jej úrad, keďže väčšina osôb, ktorá sa na ňu obracia, je už v tomto veku seniornom. Častokrát však práve tá, to chýbajúce zdravotné postihnutie bolo dôvodom, prečo sa pani komisárka nemohla takýmito podnetmi zaoberať, a nakoľko obmudsman, verejný ochranca práv, nemá právo vstupovať do súdnych konaní, bolo žiaduce posilniť ochranu práv seniorov.
V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť aj dlhoročnú prácu Ľubice Gálisovej, prezidentky Fóra pre pomoc starším, ktorá sa dlhé roky venuje a obetavo pomáha seniorom aj prostredníctvom seniorlinky a zbiera mnohé veľmi vážne krízové podnety. Niektoré už boli spomínané. Seniori sa častokrát stávajú obeťami zlého zaobchádzania, násilia, či už v rodinách, alebo v zariadeniach, v ktorých sú umiestnení, takisto sa stávajú obeťami rôznych podvodov a manipulácií, či už telefonických, alebo obeťami rôznych nepravdivých a... dezinformácií a nemali, nemali toho svojho ombudsmana, na ktorého by sa mohli obrátiť. Preto som veľmi rada, že vlastne táto dlhoročná spolupráca aj pani komisárky Stavrovskej, aj pani Gálisovej, aj viacerých mojich kolegov, Moniky Kozelovej, Márii Šofranko, aj, zrejme asi nebudem vedieť vymenovať všetkých ľudí, ktorí sa do toho vložili, ale chcem vyjadriť takú radosť a vďaku, že práve toto je oblasť, ktorú, myslím si, že všetci vnímame a všetci vieme, že je veľmi dôležitá.
Práve komisár má tú možnosť podnety jednak prijímať, monitorovať dodržiavanie ľudských práv, vytvárať aj výskumy a prieskumy a vlastne takto komplexne posúdiť situáciu dodržiavania ľudských práv seniorov na Slovensku. Seniorov máme v súčasnosti vyše milióna na Slovensku a je veľmi dôležité, aby táto skupina, ktorú môžme nazvať zraniteľnou skupinou, mala svojho zástancu.
Ako bolo už spomenuté, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a teraz už aj pre seniorov aj spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a takisto s rôznymi fyzickými a právnickými osobami a môže účinnejšie presadzovať a identifikovať dôležité podnety a prinášať ich vlastne do tej exekutívy, aby sa účinne riešili. Takisto spolupracuje s rôznymi organizáciami. Ja chcem vyzdvihnúť prácu aj mnohých mimovládnych organizácií, ktoré napomáhajú, avšak som presvedčená, že pomoc ľuďom, ako sú seniori, ktorí vlastne vybudovali túto našu spoločnosť a dlhé roky obetavo pracovali, si zaslúžia vlastne takúto podporu priamo v pozícii komisára, ktorý má aj z titulu svojej funkcie a úloh podľa zákona určité právomoci a môže, môže oveľa účinnejšie presadzovať plnenie a dodržiavanie ľudských práv.
Preto chcem vyjadriť radosť a som presvedčená, že tento zákon, o ktorom tu teraz hovoríme, napomôže naozaj reálne aj tým zvýšením dostupnosti, pretože vieme, že pani komisárka Stavrovská naozaj pracuje veľmi často v teréne aj so svojím tímom, cestuje po celom Slovensku, a je veľmi dobré, aby aj ľudia z rôznych častí Slovenska mali možnosť byť v kontakte a v bližšom kontakte práve s úradom komisára aj cez tieto nové pobočky, ako už spomínala Monika Kozelová. Takže sa teším, že sa podarilo vytvoriť tento návrh vďaka tejto spolupráci, a verím, že pomôže v situácii našim seniorom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem za slovo.
Rozšírenie pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sleduje zvýšenie zabezpečenia ochrany, podpory a zlepšenie presadzovania základných práv a slobôd seniorov. Veľmi vítam a chválim zriadenie dvoch nových pobočiek na východe a strede krajiny, ktoré sú obrovským prínosom, a je veľmi dôležité byť bližšie k ľuďom. Takže veľmi chválim a ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:25 - 11:30 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, prečo sme otvorili zákon o ombudsmanovi, prečo sme požiadali o rozšírenie práce ombudsmanov aj o seniorov, nemusím asi pripomínať. Tá skutočnosť, že čím ďalej, tým viac seniorov sa stáva obeťami podvodov, že sa stáva obeťami týrania, je nepredstaviteľná. Ten nárast je tak rukolapný, že nezostávalo nič iné, iba sa pustiť do novely zákona. Čiže riešili sme to, riešili sme to v situácii jednak postcovidovej, kedy naozaj sa aj príliš veľa aj seniorov dostalo do nie veľmi dobrej psychickej situácie, takže tá potreba bola naozaj žiaduca.
Prikročili sme k tomu ako k zlúčenému úradu ombudsmana v komunikácii s pani ombudsmankou pre ľudí so zdravotným postihnutím, pani ombudsmankou Stavrovskou. Nejde teda o vytvorenie nového úradu, ale o rozšírenie kompetencií úradu pani ombudsmanky Stavrovskej, to znamená úradu ombudsmana pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na to, že značná časť starých ľudí, resp. seniorov je aj zároveň pacientom a v podstate pani ombudsmanka Stavrovská už celé roky rieši aj ich prípady, bolo to iba logické vyústenie. Treba ale povedať, že nie všetci seniori sú ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie, a tých sme nemali absolútne nejak pokrytých.
Pomoc seniorom v podstate nemusí byť naozaj iba finančná, ale aj pomoc ombudsmana je viac ako dôležitá. Práve či sa týka, čo sa týka jednak, jednak právneho zastrešenia, čo sa týka sociálneho zastrešenia a tak ďalej.
Čiže ja chcem veľmi pekne poďakovať týmto pádom aj pani ombudsmanke Stavrovskej, že po dlhých rokovaniach túto úlohu prijala. A vzhľadom na to, že jej práca je očividná, viditeľná, a preto bola aj znovu zvolená za ombudsmanku pre ľudí so zdravotným postihnutím, preto som hrdá, že práve ona bude pokračovať a ona bude preberať aj agendu, čo sa týka seniorov.
Na Slovensku seniori nad 65 rokov tvoria už 16 % obyvateľstva. V súvislosti s rozšírením pôsobnosti komisára na ďalší subjekt, seniorov, vzniká potreba aj navýšenia personálneho a materiálno-technického zabezpečenia úradu pani ombudsmanky. Súčasťou návrhu je v rámci zefektívnenia fungovania a zvýšenia hospodárnosti vykonávania pôsobnosti komisára zriadenie aj dvoch nových pobočiek úradu, a to v Banskej Bystrici a v Košiciach. Čiže úrad pani ombudsmanky rozširujeme o ďalšie dve pobočky. Keďže práca komisára si vyžaduje častokrát byť blízko klientovi a taktiež aktívnu participáciu pri vyhľadávaní konkrétnych životných osudov ľudí odkázaných na pomoc, ktoré sú náplňou práce úradu komisára, zriadenie dvoch nových pobočiek zabezpečí zefektívnenie poskytovania z dôvodu lepšej dostupnosti aj na základe regionálnej blízkosti. S ohľadom na to, že veľkú časť osôb spadajúcich do pôsobnosti úradu komisára tvoria ľudia s postihnutím, v prípade imobilných vzniká potreba osobných referentských vozidiel pre zamestnancov úradu, aby bol zabezpečený lepší pohyb v teréne a dostupnosť poskytovanej pomoci.
Čo sa týka navýšenia, finančného navýšenia. To finančné navýšenie je z môjho hľadiska skutočne minimálne, pretože v prípade prvého roku, kedy sa budú uvádzať do života aj dve nové kancelárie, to znamená v Banskej Bystrici a v Košiciach, bude to finančné navýšenie o 435-tisíc, v ďalších rokoch potom 350-tisíc. Rozšíri sa počet pracovníkov úradu ombudsmanky pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov o osem ľudí. Čiže ja si myslím, že to naozaj nie je veľká suma a že za tú pomoc pre seniorov, ktorí sa častokrát k žiadnej nedostanú, to stojí.
Ja pevne verím, že všetci, ako ste tu, a nie je vás tu veľa, ale verím, že to rozosejete aj ďalej k svojim kolegom, zahlasujete za tento zákon a že pomôžeme v tomto mesiaci seniorom aspoň sa posunúť do druhého čítania. Verím, že aj v tom druhom čítaní odsúhlasíte pomoc pre seniorov prostredníctvom ich nového úradu ombudsmana pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:25 - 11:26 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci... (krátka pauza, rečník sa otočil smerom k predsedajúcemu). Ďakujem. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1259). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis