Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:51 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2012 10:51 - 10:56 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás stručne uviedol do filozofie tohto zákona, ktorý si dovolím touto cestou predložiť.
Tento návrh, ktorý vám predkladám, nie je návrh mojej sebevôle, ale jeho potrebu a užitočnosť si vynucuje samotná prax a ťažký životný údel ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý je liečený formou chemoterapie.
Asi skoro všetci z nás tu prítomných v sále sme sa stretli so životnou situáciou, kedy niekto z nášho okolia bol postihnutý onkologickým ochorením, ktoré bolo liečené formou chemoterapie. Človek postihnutý touto chorobou je človek, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a má zvýšené výdavky na svoj život, na svoje liečenie. Pravda je taká, že mnoho takto chorých ľudí nemá dostatočné finančné možnosti, aby si aspoň mohli svoje utrpenie vylepšiť tým, že na chemoterapiu sa dopravia individuálne motorovým vozidlom, a preto sú odkázaní na dopravu sanitkou.
Prax ukazuje, že táto forma dopravy nie je celkom vhodná pre takto liečených ľudí, a to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že po chemoterapii býva veľmi často pacientovi nevoľno a zvracia. Druhý je ten, že po chemoterapii je oslabená imunita a v sanitke, kde je pacientov viac, môže byť človek v riziku, že sa nakazí inou chorobou. Tretí dôvod, prečo je forma takejto dopravy veľmi nevhodná, je tá, že na sanitku človek po chemoterapii čaká aj niekoľko hodín, kým je doprava zabezpečená.
Pre tieto dôvody sú ľudia nútení zabezpečiť si individuálnu dopravu a, samozrejme, nie všetci si túto možnosť môžu dovoliť z finančných dôvodov. Prijatím môjho návrhu zákona by sme umožnili, aby človek absolvujúci liečbu chemoterapiou aspoň mohol eliminovať zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na pohonné látky. Pre pripomenutie uvediem, že sa nejedná o žiadne veľké peniaze, jedná sa o 16,7 percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo momentálne predstavuje sumu 30,95 eur. A to, že individuálna doprava podľa môjho názoru dáva oveľa väčšiu šancu ťažko zdravotne postihnutému občanovi, aby jeho liečba bola úspešná. Môže tam byť psychická vzpruha pre tohto ťažko postihnutého občana, kde mu môže robiť doprovod niekto z blízkych rodinných príslušníkov, menšie riziko nákazy v sanitke, infikácia, odstráni sa takzvaná krížová cesta týchto ľudí, ktorí sú v sanitke, lebo ako vieme, tak sanitka než dovezie pacienta alebo odvezie na liečbu, tá pobehá po celom okrese alebo po kraji, než dovezie do daného cieľa pacienta, a odstránia sa aj náklady na sanitku, ktoré tiež nie sú nemalé, ako vieme, tá doprava je veľmi náročná a veľmi drahá aj sanitkou.
Verím, že sa zamyslíte, vážené kolegyne a kolegovia, nad racionálnou potrebou tohto zákona a svojím rozhodnutím pomôžete ťažko zdravotne chorým ľuďom v ich utrpení.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 18:43 - 18:45 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár má absolútnu pravdu, že ministerstvo zdravotníctva sa hlavne sústredilo na transformáciu nemocníc a potom postupnú privatizáciu.
Čiže nezvládlo ani štrajk lekárov, akosi sa pozabudlo na riešenie platov zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych zamestnancov a teraz ako a z čoho pokryť potrebné finančné zdroje na mzdy. Z čoho navýšenie a odkiaľ si finančné zdroje zabezpečia zadlžené nemocnice samosprávnych krajov. Budú súhlasiť súkromné zdravotné poisťovne s navýšením na platy? Ako vôbec dopadnú nemocnice vyšších územných celkov, keď štát nemá v pláne udržať tieto nemocnice. Ako vieme, tie výkony neboli takým spôsobom vyplácané samosprávnym krajom týmto nemocniciach, ako iným, tým niektorým štátnym. Začnú a začínajú nám ničiť tieto nemocnice ešte exekútori, ktorí, tí budú mať z toho najlepší biznis. A čo tí ľudia, ktorí nám žijú v regiónoch? Kto im podá tú nejakú zdravotnú starostlivosť, keď nám tieto skrachujú, a to naozaj hrozí. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 14:34 - 14:40 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, je určite veľmi potrebná. Samotný fakt, že je potrebné zabezpečiť financovanie zhruba 110 zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami po 1. júli 2002, ktoré na rozdiel od obecných zariadení sociálnych služieb vzniknutých pred decentralizáciou, teda pred 1. júlom 2002, nie sú financované zo štátneho rozpočtu a obce nie sú schopné ich financovať z vlastných rozpočtov a to je aj v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Absencia finančných zdrojov pre uvedené zariadenia znamená kolaps zariadení a následne ohrozenie života, zdravia a ľudskej dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby.
Nakoľko obce nie sú v súčasnosti schopné financovať ani neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnej služby, v dôsledku čoho sú tieto zariadenia, klienti týchto poskytovateľov ohrození a znevýhodnení, navrhuje sa v návrhu tejto novely riešiť aj ich financovanie zo štátneho rozpočtu. Chcem podotknúť, že financovanie uvedených verejných a neverejných poskytovateľov nebolo obciam zohľadnené v rámci fiškálnej decentralizácie. To sú ale skutočnosti, ktoré sú vám, kolegyne a kolegovia, všeobecne známe. Napriek všetkým týmto faktom som znepokojený, lebo pokiaľ prijmeme tento návrh zákona v tomto nezmenenom znení, tak možno spôsobí veľmi veľa praktických problémov. Je potrebné vychytať všetky nejasnosti a je nutné prediskutovať návrh zákona hlavne s prevádzkovateľmi sociálnych zariadení. Obce a mestá potrebujú čo najskôr finančnú pomoc od štátu. Ale to sa nesmie diať tak, že narobíme touto novelou viac škody ako osohu.
O čom tu hovorím? Napríklad, hovorím o článku 10, kde sa doplňujú do § 72 odseky 11 - 18. Tu vidím veľký otáznik v tom, že obec alebo vyšší územný celok má zabezpečiť overenie hodnoty majetku, ktorý bol zdokladovaný na osobitnom tlačive prijímateľa sociálnej služby a náklady súvisiace s vyhodnotením tohto posudku znáša obec alebo vyšší územný celok. Myslím si, že v praxi je to veľmi zložitá záležitosť.
Ďalší problém, ktorý vidím, je výška príspevku, ktorý štát prepláca obci alebo vyššiemu územnému celku. Ak vieme, že v mnohých prípadoch sú oprávnené výdavky v domovoch sociálnych služieb aj 1200 eur v zmysle prílohy 4 a) bude obci refundovaná čiastka maximálne 330 eur. Čiže občan zaplatí 870 eur, kdeže by na to zobral, alebo ak na to nemá on, alebo jeho rodina, náklady bude znášať opäť obec alebo vyšší územný celok.
Vážené kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona nie je dobrý, je šitý horúcou ihlou a dôsledok bude ten, že už o pár mesiacov sa na stôl bude predkladať ďalšia novela tohto zákona, ktorá bude naprávať nedostatky dnes predloženej novely zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, stotožňujem sa s názorom pána prezidenta, a to v tom, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, ceny tovarov a služieb vrátane ceny liekov, schválená zákonná úprava, bude mať negatívny dopad na prijímateľov sociálnej služby, prípadne na ich rodičov, deti a najmä s nízkymi dôchodkami a inými nízkymi príjmami. Po zaplatení úhrady za sociálnu službu na úrovni blízkej sumy životného minima dokonca hlboko pod touto sumou, môže mať priamy dosah na ďalšie podstatné znižovanie životnej úrovne týchto osôb. Preto je určite potrebné zvýšiť a upraviť najnižšie dôchodky, aby mali naši seniori možnosť slušne dožiť svoj život.
Opäť budem apelovať na vás, kolegyne a kolegovia, hľadajme riešenie, neukvapujme sa a vyriešme tento problém financovania sociálnych služieb, tak, aby to nebolo na úkor občana, ale aby aj obce mali dostatok zdrojov na prevádzku sociálnych zariadení. Tento zákon, tak ako je navrhnutý, tieto podmienky nespĺňal. Na základe týchto skutočností musím povedať, že nepodporím tento návrh zákona. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 14:59 - 15:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Správne podotkol pán poslanec a župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, že verejné nemocnice sú všetky nemocnice. Čiže štátne, ale aj nemocnice, ktoré patria pod správu samosprávnych krajov. Ale ako sa vláda a vládna koalícia zachovala? V oddlžovacom procese boli len nemocnice štátne. Zabudlo sa na nemocnice vyšších územných celkov zámerne? Alebo si vládni umelci myslia, že samosprávne nemocnice majú čarovný prútik? A sľúbené navýšenie platov od premiérky, ktorý dala sľub zdravotníckym odborom o navýšení platov, ale nikto nerieši navýšenie platov v nemocniciach vyšších územných celkov. A z čoho budú tieto platy navýšené? Alebo to vyrieši zamýšľaná transformácia alebo privatizácia? Lebo určite to bol hlavný zámer vládnej koalície. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2011 10:49 - 10:50 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár výstižne upozornil na potrebu vykonania komplexného auditu verejnej správy. A súčasťou tejto verejnej správy je štátna správa a samospráva. A tu je potrebné ozaj pripomínať, že samospráva dostala do vienka štyritisícpäťsto prenesených kompetencií, ktoré nie sú všetky pokryté finančnými zdrojmi od štátu. A ja už som tu vyše roka, rok aj štvrť, a ja to stále pripomínam, že netreba zabúdať na obce, ktorej súčasťou sú všetci obyvatelia. Obce a mestá potrebujú, aby sa mohli rozvíjať. A na tento rozvoj je potrebné finančné zdroje, ktoré musia vynakladať na tieto prenesené kompetencie. Ako môžeme využívať eurofondy, keď financie nám chýbajú, lebo ich musíme dávať a vykonávať namiesto štátu určité úkony. A by bol veľký hriech, aby sme nevyužili možnosť eurofondov, ktoré nebudú donekonečna, že treba si uvedomiť, aby sa obce mohli rozvíjať, aby mohli zrekonštruovať základné školy, materské školy, urobiť rekonštrukciu ciest, kultúrnych stánkov, športových stánkov a rozvíjať sa, na to potrebujú financie a nesmie im ich uberať štát.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2011 9:55 - 9:57 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem poslancovi Ľubovi Želiezkovi, že spomenul aj vidiecky šport. A skutočne dlhodobo sledujem, že vidiecky šport je veľmi slabo dotovaný, terajšou vládou že to je celkom na okraji záujmu. Ak by obce, starostovia zo svojich rozpočtov nepodporovali športové hnutie vo svojich obciach zo svojich biednych rozpočtov, ktoré čím ďalej, tým sú slabšie, tak by šport ako taký na vidieku zmizol. A to podotýkam, že ak je obecné zastupiteľstvo a starosta len troška nadchnutý pre šport, futbal, tak to funguje. Ale ak je v obci menej športovo naladené obecné zastupiteľstvo, tak tam šport celkom vymizne. A tu si treba uvedomiť, bolo to spomenuté, že mládež je lepšie podporovať, aby športovala, ako niekde sa nejakým spôsobom pustila do fajčenia omamných látok alebo pichania si drog. Takže by som bol veľmi rád, aby sa zmobilizoval aj štát a podporoval samosprávy nejakými dotáciami, aby ten šport naozaj mohol fungovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2011 9:22 - 9:29 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prejednávame v týchto dňoch zákon roka, štátny rozpočet. Na kvalite tohto rozpočtu sa, samozrejme, podpísal fakt, že ho zostavovala vláda, ktorú spájala túžba po moci, a nie jasný program rozvoja Slovenska. Celý rok sme nič iné nepočuli, len výhovorky, že musíme šetriť, lebo ľavica rozhadzovala, ale fakty a čísla ukazujú úplne niečo iné. Zadlženosť Slovenska počas vášho vládnutia vzrástla, po mnohých rokoch reálne mzdy klesli a nezamestnanosť je stále veľmi vysoká, je tretia najvyššia v Európskej únii. Hneď ako ste sa ujali vládnutia, deklarovali ste, že len vy, pravica, tu nastolíte poriadok a konsolidujete verejné zdroje. Ale aká je skutočnosť? Kolabuje zdravotníctvo, školstvo, samospráva, je podhodnotené financovanie sociálnych služieb. To všetko je dôsledok vašich experimentov. Rozpočet na rok 2012 vôbec nezohľadňuje záväzky, ktoré sme prijali pri vstupe do Európskej únie. Spomeniem ako príklad záväzok, že obce nad 2 000 obyvateľov majú mať do roku 2015 vybudované čistiarne odpadových vôd a kanalizácie. To by musel byť ale zázrak, ak by táto podmienka bola splnená. Rozpočet nedostatočne zohľadňuje financie samosprávy, prenesené kompetencie, je ich 4 500, finančne nie sú pokryté, tie, ktoré prešli priamo od štátu na samosprávu. Obce a mestá dennodenne zápasia s nedostatkom finančných zdrojov. Príjem samosprávy tvoria miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj dane fyzických osôb, ktoré dostáva samospráva od štátu. Niektorá obec mala šťastie, že dostala v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov viac, niektorá menej majetku. Ale i ten v mnohých prípadoch bol v dezolátnom stave. A namiesto toho, aby bol pre obec prínosom, ostal na ťarchu. Jedná sa o budovy škôl, škôlok, zdravotníckych zariadení, ktoré pri preberaní od štátu boli naozaj v dezolátnom stave. Rovnako sa to týka ciest, vodných tokov a tak ďalej a tak ďalej. Obce si na to, aby zabezpečili funkčnosť, museli v mnohých prípadoch požičať a teraz zápasia doslova o existenciu. Namiesto toho, aby ste podporili rozvoj vidieka, kladiete polená vo forme prijatých zákonov, ako je napr. zákon o dani z príjmu, keď sa zrušil odsek, ktorý oslobodzoval dane a mestá od povinností platiť daň z príjmu. Rovnako prijatím zmien zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa znížil príjem do rozpočtu obcí, resp. nútia obce a mestá k zvýšeniu dane z nehnuteľností občanom. A rovnako si treba uvedomiť, že obce financujú pomocou eurofondov aj zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov. Ale na to, aby sa eurofondy mohli čerpať, tak je nutné spolupodieľať sa na financovaní týchto projektov.
Vážený pán minister, dôsledkom vašich reforiem hospodársky rast sa zastavil, ba nakoniec stále klesá. Strana SMER – SD vám niekoľkokrát ponúkla riešenia, aby sa tento stav zmenil. Pravica dlhodobo odmieta naše návrhy, ktoré aspoň čiastočne vylepšujú príjmovú stránku rozpočtu. Tvrdíte, že máte lepší koncept. Ja si dovolím povedať, že to ste hovorili na začiatku vládnutia. A výsledok je aký? Máme tu predčasné voľby, protestujúcich lekárov, nespokojných učiteľov, starostov a primátorov obcí. Vaša pripravovaná daňovo-odvodová reforma narazila na veľký odpor živnostníkov. Zastavili ste výstavbu diaľnic. A snažíte sa presvedčiť verejnosť, že budete stavať omnoho lacnejšie. Ale realita je iná. Vo vládnom programe ste mali jeden záväzok, a síce zlepšenie podnikateľského prostredia. Akým spôsobom to chcete dosiahnuť? Tým, že znížite vo výdavkovej časti rozpočtu štátny príspevok na podporu politiky zamestnanosti, kde sa oproti roku 2011 výdavky znížia o 69,4 %, alebo že znížite podporu podnikania v rámci rezortu hospodárstva z 39,33 mil. na 18,5 mil. eur, pri investičných stimuloch zo 63,46 mil. na 30,98 mil. eur? Tieto opatrenia sú jasným dôkazom toho, že jedno hovoríte a druhé robíte, je to jasný dôkaz vašej bezradnosti, a teda vašej neschopnosti vládnuť. Škrtanie vo výdavkovej časti nie je liekom na všetko. Treba prijímať stimulačné opatrenia, ktoré v budúcnosti prinesú peniaze do štátneho rozpočtu. Treba podporiť vytváranie nových pracovných miest, podporiť podnikateľské prostredie, ale nie rečami, ale skutkami. A tento predložený rozpočet nič také neprináša. Chápem, že sa blížia voľby. A tie poslúžia všetkým súčasne vládnym stranám ako výhovorka, že to je prekážka, ktorá im zabránila úspešne dotiahnuť svoje reformy do konca. Ale zabudli ste si uvedomiť, že nedôveru ste si dali sami sebe. Aj to je dôkaz neschopnosti vládnuť. A viem si tiež živo predstaviť, ako budete klamať, že nechcete už uťahovať opasky a že všetky vaše opatrenia nebudú na úkor životnej úrovne ľudí. A tu si dovolím povedať, že chcete toto dosiahnuť na úkor samosprávy. Ale samospráva, to sú ľudia. A na to táto vládna koalícia celkom zabudla. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 17:38 - 17:40 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa nadviazať na kolegu Petráka, ktorý vystihol všetky nedostatky, ktoré tento rozpočet má voči obciam.
Predložený návrh rozpočtu je nedostatočný z pohľadu samosprávy. Uvediem príklad v oblasti vodného hospodárstva, ktoré tu tiež spomínal pán kolega Petrák. Že v prístupových dohovoroch sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2015 musia mať obce nad dvetisíc obyvateľov vybudované zásobovanie kvalitnou pitnou vodou, čističky odpadových vôd a kanalizácie. A ak by sme mali tento záväzok splniť, musel by sa asi stať zázrak. A, samozrejme, za nesplnenie bude Slovensko sankcionované. Tento návrh rozpočtu vôbec tieto skutočnosti nezohľadňuje a obávam sa, tak ako nastal kolaps v zdravotníctve, tak skolabuje aj samospráva, lebo už neunesie tých 4500 prenesených kompetencií bez dodatočného finančného krytia od štátu. To by si už mala vláda uvedomiť a preniesť to do štátneho rozpočtu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2011 16:53 - 16:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem podporiť kolegu, pána poslanca Blanára, keď kritizuje, že návrh zákona nepočíta s odpustením daní z príjmu z predaja obecného majetku, keďže obce predajom majetku vlastne plátajú diery vo svojom rozpočte. A všetky nedostatky finančných zdrojov prenesených kompetencií, ktoré obce a mestá dostali do svojho vienka. Ja by som bol veľmi rád, ak by prišlo odpustenie daní i z predaja obecného majetku. Prosím všetkých poslancov, ktorí chcú pomôcť obciam a mestám, aby prežili, aby podporili odpustenie tohto poplatku z predaja.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2011 14:19 - 14:20 hod.

Dušan Bublavý
Áno, ďakujem za slovo. Pán poslanec Ondruš keď vie, že koľko percent úhrady sú schopní klienti, občania, ktorí sú odkázaní na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, lebo tých 50 percent nebudú mať z čoho zaplatiť. A nakoľko je veľa dôchodcov s minimálnym dôchodkom, preto by mal byť zohľadnený aj ich príjem a príjem klienta a aj posúdenie by malo byť niekedy individuálne.
Ďakujem.
Skryt prepis