Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 15:31 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 15:31 - 15:34 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, ja len veľmi krátko. Vzhľadom na to, že často dochádza k istým problémom pri prevádzkovaní iných, ako, alebo iných liniek, iných autobusov, inej dopravy, ktoré využívajú zastávky MHD v mestách, v obciach, chcem dať alebo dávam týmto doplňujúci návrh, ktorý znie.
Vládny návrh zákona o cestnej doprave sa dopĺňa takto:
V § 23 povinnosti iných osôb sa v ods. (1) na konci druhej vety nahradí bodka čiarkou a doplnia sa slová: "počas platnosti dopravnej licencie."
Ako odôvodnenie by som povedal zopár faktov, a síce, že súčasný platný zákon o cestnej doprave č. 168/1996 Z. z. ako aj navrhovaný zákon definuje povinnosť zriaďovateľa zastávky umožniť inému dopravcovi jej používanie počas platnosti dopravnej licencie.
Dopravnou licenciou, ktorú udeľuje dopravný správny orgán, sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu.
Ak podľa prvej vety v ods. 1 v § 23 navrhovaného znenia zákona vznikajú povinnosti pre vlastníka, správcu alebo nájomcu autobusovej stanice len voči dopravcom podľa dopravnej licencie, tak je potrebné určiť povinnosti zriaďovateľovi zastávky (napríklad v mestách, kde je mestská autobusová doprava, sú zriaďovatelia zastávok, a aj ich vlastníci samotné mestá) na základe toho istého princípu, t.j. aby zriaďovateľ zastávky mimo autobusovej stanice mal povinnosť umožniť inému dopravcovi jej používanie taktiež len počas platnosti dopravnej licencie.
Podľa návrhu je táto povinnosť zriaďovateľa zastávky zadefinovaná voči všetkým dopravcom, t.j. zriaďovateľ je povinný umožniť zastavovať na svojej zastávke aj tým dopravcom, ktorí prevádzkujú dopravu inú ako je podľa dopravnej licencie. Napríklad dopravcom osobitnej pravidelnej dopravy, ktorá sa uskutočňuje len na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy, a teda nie podľa dopravnej licencie, alebo dopravcom, ktorí prevádzkujú príležitostnú dopravu.
Taktiež v súlade s § 24 ods. 2 návrhu zákona sa dáva možnosť prevádzkovateľom osobitnej pravidelnej dopravy zastavovať na zastávkach autobusovej linky, t.j. na ktorú je udelená dopravná licencia, len podľa dohody dopravcu osobitnej dopravy s prevádzkovateľom autobusovej linky a teda nie je určená povinnosť, ale musí existovať dohoda.
Dámy a páni, je to veľmi jednoduchý návrh a naozaj chceme odstrániť niektoré disproporcie, pretože mestá takýmto spôsobom môžu prichádzať pomerne o veľké peniaze, ktoré vkladajú do mestskej hromadnej dopravy a sú to peniaze samozrejme daňových poplatníkov miest, obcí a takýmto spôsobom idú do súkromných rúk. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2011 10:22 - 10:24 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko chcem zdôrazniť to, čo bolo povedané aj mojimi predrečníkmi, pretože vykonať komplexný audit a teda inventarizáciu kompetencie alebo z pohľadu kompetencií a ich financovania je naozaj dnes už nevyhnutné. Ja sa s tým stretávam veľmi často na rôznych stretnutiach so starostami, s primátormi, na pôde ZMOS-u a chcem len zdôrazniť, že táto požiadavka nevychádza len zo strán opozičných alebo koaličných, musím povedať, že je to úplne všeobecný názor starostov a primátorov, ale najmä starostov, ktorí majú už dnes veľmi zásadné problémy s vykonávaním kompetencií, pretože na ne nemajú jednoducho peniaze.
Chcem vás požiadať, naozaj všetkých, o to, aby ste zvážili tento moment, pretože je nesmierne dôležitý pre ďalší výkon samospráv alebo kompetencií samosprávami do budúcnosti a za posledných desať rokov, tak ako bolo povedané, naozaj radikálnym množstvom pribudlo kompetencií samosprávam ako takým.
Tak ako bolo povedané, vždy to boli nejaké dopady zákonov, či už o sociálnych službách, pedagogických zamestnancov v školách, telovýchova, šport, knižnice, ja neviem, je toho naozaj veľa. Okrem toho samosprávy musia nejakým spôsobom zabezpečovať aj kultúru, civilnú ochranu, požiarnu ochranu a množstvo, množstvo ďalších. Tých kompetencií, kompetencií je na tisíce. Dnes už naozaj na tisíce a treba povedať, že financovanie z pohľadu štátu, kde sa jedná o prenesené kompetencie, naozaj nie je dostačujúce. Myslím si, že aj na tvoju poznámku, pán poslanec Somogyi, nie je dôležité teraz, ktorá vláda k tomu pristúpi, či ešte táto alebo tá budúca, v každom prípade je to nevyhnutné vykonať a, vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2011 11:56 - 11:56 hod.

Igor Choma
Výbor pre verejnú správu zasadá teraz, hneď po skončení tohto rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2011 17:42 - 17:42 hod.

Igor Choma
Ďakujem pekne. Zvolávam rokovanie výboru pre verejnú správu na zajtra o 8.30 h, zajtra o 8.30 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2011 15:34 - 15:35 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel naozaj podporiť všetko to, čo povedal pán poslanec Burian. Ešte by som odporučil obrátiť pozornosť na jednu vec, a to sú diaľnice. Ak zoberieme do úvahy, dámy, a to veľmi úzko súvisí s tým, ak zoberieme do úvahy, že na budúci rok máme rozpočet s vyše 1,3 miliardy, ktorý je orientovaný do výstavby dopravnej infraštruktúry, tak podľa toho, čo vidíme v tomto roku, kedy bolo zaplánovaných štyristošesťdesiat, deväťstoštyridsaťšesť miliónov eur, reálne plnenie v tomto roku, reálne plnenie finančné bude na úrovni šesťdesiat miliónov eur v tomto roku. Máme tu deväťsto miliónov, ktoré nebudú využité na výstavbu diaľníc v tomto roku. Ak sa zopakuje táto situácia a pán minister dopravy bude predvádzať to, čo predvádza, to znamená, že nič sa nedeje na tých diaľniciach, vznikne obrovský priestor na to, aby ste mohli týmito peniazmi zaplátať to, čo chcete zobrať teraz obciam a mestám.
Ja som realista. A predpokladám, že aj v prípade, keď nastúpi iná vláda alebo nová vláda, nestihne rozbehnúť za tri-štyri mesiace všetky projekty výstavby diaľníc tak, aby vedela prestavať 1,3 miliardy eur, pán minister.
Takže, ja si myslím, že tuná sa treba takisto pozrieť a zreálniť peniaze, ktoré ste schopní vôbec prestavať na diaľniciach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2011 11:42 - 11:44 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte najprv k pánovi Padovi. Ja zdôrazním to, čo chcela povedať kolegyňa Vaľová, že naozaj, pán poslanec Pado, vy ste sa, vy by ste neboli zvolený ani len za poslanca mesta, keď to tak môžem povedať. Takže ako dobre, to je jedno. Ja chcem zdôrazniť jednu vec. To, že sme tu aj poslanci, primátori, starostovia, je, naopak, veľmi dobré, pretože sa potom, by sa nemali diať príkoria, ktoré sa tu dejú, a to nielen tie, o ktorých som hovoril. A pán Szilárd Somogyi, rád by som zdôraznil, že to nehovorím o invektívach. Nie ja, ale ty alebo tvoja strana, tvoji poslanci urobili z poslancov, a z, nie z poslancov, urobili zo starostov a z primátorov ľudí, ktorí sa cítia byť mimoriadne dehonestovaní tým, čo sa tu dialo v poslednom období. Urobili sme z nich ľudí chamtivých, ktorí si chcú zvyšovať platy donekonečna. Urobili sme z nich ľudí, ktorí sú akoby nedôstojní zastávať svoj úrad len kvôli niektorým príkladom z rómskych komunít, ktoré slúžili na takéto rozhodnutia. Tí poslanci sa, starostovia, primátori cítia nesmierne ponížení. Napokon, nie ja som chodil v nepriestrelnej veste na ZMOS-e, to si bol ty. Prečo si chodil ty v nepriestrelnej veste na ZMOS-e? (Potlesk.) Isto áno.
Dámy a páni, chcem zdôrazniť, že to, čo sa naozaj deje v rámci prípravy tohto zákona, nie je dobré. Ja vás chcem poprosiť o naozaj pragmatický pohľad na to, bolo tu, zaznelo tu veľmi veľa veľmi rozumných a zreteľných argumentov, prečo by sa malo s takouto reformou počkať minimálne do času, kým nebude kompletne urobená revízia všetkých kompetencií z pohľadu ich financovania, kým nebude urobená kompletná diskusia so zástupcami ZMOS-u a únie miest a potom, môžeme sa naozaj k tomuto zákonu vyjadriť celkom korektne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2011 11:25 - 11:34 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, tak ako už tu bolo predo mnou niekoľkokrát skonštatované, to, čo sa deje, je nesprávne. Myslím, že všetci starostovia, primári, župani, primátori, župani bez ohľadu na ich politickú príslušnosť dôrazne protestujú proti demagógii, ktorej sa dopúšťa pán podpredseda vlády Ivan Mikloš. Nepriznáva, že každoročne pribúdajú samosprávam nové kompetencie, avšak nie so zodpovedajúcim objemom peňazí, čo je v príkrom rozpore s Európskou chartou samosprávy. Dámy a páni, na poslednom alebo minulý týždeň sme tu boli svedkami nesmierne kvetnatých rečí o tom, akí sme Európania, akou sme súčasťou Európy, ako všetko v Európe musíme a budeme atď., ale pokiaľ sa jedná o akúsi Európsku chartu samospráv, na to nepozerá absolútne nikto. Takýmto návrhom vláda berie samospráve podstatnú časť výnosov a presúva ju v prospech štátu. Pán minister Mikloš za šestnásť dní, od 26. júla do 11. augusta, pripravil zákon, ktorého dôsledky budú znášať všetky obce, mestá, kraje na Slovensku. Berie mestám a obciam a samosprávnym krajom 250 miliónov eur, čo naozaj nie je malá čiastka. A ešte hovorí, že im prináša stabilitu a kreslí tu trojpercentný úžasný nárast príjmov, ktorý naozaj mohol byť na úrovni 18 percent tak, ako bolo povedané. Ide v každom prípade o nesystémový a dehonestujúci zásah do podstaty miestnej samosprávy, dámy a páni, ktorú tvoria práve samosprávy, mestá, obce. Ak tu hovorí kolega o tom, že sme tu poslanci Národnej rady pre celé Slovensko, zabudol povedať, že na tom Slovensku sú práve mestá a obce. A v tých žijú práve ľudia, ktorí tvoria obyvateľstvo Slovenska, Slovenskej republiky. Dámy a páni, tých, ktorých sa tento zákon bytostne týka, a to nielen starostovia a primátori, ale predovšetkým občania tohto štátu, vyzývali už vládu a ministra financií na normálnu odbornú diskusiu o tak závažnom zákone, ktorý nemôže vzniknúť za pár dní bez akýchkoľvek posúdení, dopadov na obyvateľov.
Chcem len pripomenúť, že v rámci pripomienkového konania bolo vznesených 39 zásadných pripomienok zo strany ZMOS-u. Ministerstvo financií až 31 z nich neakceptovalo.
V posledných štyroch týždňoch, dámy a páni, už to tu bolo takisto povedané, prebiehajú mimoriadne snemy regionálnych združení po celom území Slovenska. Som predsedom regionálneho združenia Horného Považia a musím povedať, že starostovia sú mimoriadne nielen rozhnevaní, ale rozčarovaní, demotivovaní a dehonestovaní z rozhodnutí a návrhov zákonov, ktoré idú proti samosprávam. Tí starostovia, primátori naozaj majú existenčný problém. Majú ho počas celého roka, pretože nevládzu splácať možnosť spolufinancovaní úverov, to, čo tu bolo povedané. Majú obrovské problémy zabezpečovať normálnu funkciu, ktorá súvisí s osvetlením, s kosením, s údržbou ciest, komunikácií a pri takomto spôsobe ďalšieho financovania naozaj prídu do likvidácie. Dnes množstvo, množstvo starostov, primátorov zvažuje otázku, mám ja vôbec ďalej kandidovať? Ako, načo je mi to dobré? Ako sa tu budem trápiť, keď nemám peňazí? Budem tu ja za toho hlúpeho, ktorý bol zvolený, ale nevie zabezpečiť obci to, čo mám zabezpečiť. Toto sú ale veľmi vážne veci už, dámy a páni.
Na týchto snemoch, o ktorých som hovoril, boli prijaté uznesenia, v ktorých sa jeho členovia, teda starostovia miest a obcí zásadne, zásadne nesúhlasia so zmenou spôsobu financovania podľa vládneho návrhu, ktorý vláda schválila na svojom zasadnutí 21. septembra. Tento návrh vlády všetci vnímajú ako neopodstatnene tvrdý zásah do samosprávy, ktorý sa vykonáva z pozície moci bez súhlasu stavovských organizácií, či už je to ZMOS alebo únia miest.
Je prekvapujúce, že systém financovania miest a obcí, ktorý bol zavedený fiškálnou decentralizáciou za druhej Dzurindovej vlády, skoro tá istá vláda tvrdo popiera a robí v ňom zásadné zmeny bez predošlého auditu kompetencií, to, čo tu už bolo povedané, a ich financovania, bez rozsiahlej celospoločenskej odbornej diskusie. V poslednom polroku je samospráva ako taká, vystavená častým útokom zo strany niektorých politikov i poslancov Národnej rady, predovšetkým zo strany SaS. A to i napriek tomu, že samospráva zatiaľ stále pôsobí ako stabilizujúci prvok tejto spoločnosti. Rôzne druhy zákonov, vládne návrhy alebo poslanecké návrhy smerujú k destabilizácii samosprávy a v konečnom dôsledku, a to tu už takisto bolo naznačené, môžu viesť k likvidácii samosprávy ako takej. Ale myslím si, že toto nie je stav, ktorý je prípustný.
Za týmto všetkým vidia primátori, starostovia snahu politicky ovládnuť samosprávu a spraviť ju nesvojprávnou. Dámy a páni, na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako štyritisíc rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest, chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie, čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa, údržba cintorínov, prevádzka škôl či domova, domovov sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie. Od roku 2004 platí nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú práve na potreby, konkrétne potreby svojho mesta, na špecifiká mesta. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie, tak ako som povedal, všetkých verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky navrhuje legislatívne zmeny, v rámci ktorých do pokladníc miest a obcí príde podstatne menej financií a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo v nijakom prípade nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani podnikateľov. To číslo, ktoré tu dnes zaznelo, že sa to bude týkať každého občana mesta alebo obce zhruba na úrovni 50 eur, je naozaj reálne. Každý jeden občan, a to je jedno, či je to novorodenec alebo starý človek, bude musieť dať z daní o 50 eur na rok viac ako doteraz. A to sú naozaj veľké čiastky. Ak si zoberiete, že niektoré rodiny majú štyri, šesť, osem členov, je to pre nich zásadný problém.
Starostovia a primátori považujú za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. To je to, čo sa presne teraz deje. Pán Mikloš teda vyzerá a chce vyzerať dobre, lebo však on urobí nič iné, len zmení nejaký zákon, ale zásadným spôsobom odoberie peniaze obciam, ktoré si ale obce musia vybrať od občanov. Takže je to skrytá forma zvyšovania daní, ktorú tuná organizuje pán minister.
Dámy a páni, aj ako primátor, aj ako člen ZMOS-u, aj ako poslanec Národnej rady zásadne nesúhlasím s týmto fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v týchto neľahkých a nejednoduchých časoch. Dôrazne chcem upozorniť na to, že zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale i paralyzovať ich základnú funkciu, úlohy, služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Vážené kolegyne, poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás týmto požiadať, aby ste nepodporili vládny návrh tohto zákona, a to na úkor obcí a miest a zároveň, aby ste nedovolili zmeniť systém financovania miest a obcí bez riadnej diskusie a dôkladnej prípravy financovania prenesených kompetencií. Dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu kolegu Petráka stiahnuť tento materiál z rokovania Národnej rady.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2011 13:06 - 13:07 hod.

Igor Choma
Zvolávam rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 13.15 hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 0:22 - 0:22 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, ja vás mám v úcte ako človeka, ja už som to tu raz povedal na tejto pôde, ale s hrôzou počúvam, že za rok ministrovania ste dodnes nepochopili dôsledky svojho počínania v súvislosti s výstavbou diaľnic. Na jednej strane chápem, že chcete mať diaľnice najlacnejšie, na druhej strane, a už to naznačil aj poslanec Pelegrini a plne sa stotožňujem aj s pánom prof. Mikolajom, vy neviete odhadnúť dôsledky toho počínania, ktoré dnes robíte. Ja som dnes nechcel vystupovať ani v rozprave, ale prihlásil som sa do rozpravy, aby som sa obšírnejšie k tejto téme mohol povenovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2011 12:05 - 12:05 hod.

Igor Choma
Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že rokovanie bude teraz o 12.30 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis