Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.5.2011 o 17:31 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2011 17:31 - 17:32 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne. Pán kolega, ako už aj váš alebo nás všetkých predrečník povedal, že touto novelou je otvorených niekoľko ďalších zákonov, je ním aj zákon č. 305. A preto je tu možnosť, pokiaľ je to možné, zefektívniť niektoré veci, tak aj ja som do tohto dala pozmeňovací návrh. Myslím si, že je dobrý, myslím si, že pomôže, zefektívni prácu kolíznych opatrovníkov. Neviem, čo k tomu viac ďalej povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.5.2011 17:26 - 17:29 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi tiež predložiť k predmetnému návrhu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka článku VI.. Týmto pozmeňujúcim návrhom vieme zabezpečiť lepší výkon funkcie kolíznych opatrovníkov. Ja ho rovno prečítam, aby sme zas tuto nevírili hladinu nejakých vášni.
Návrh na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 282).
K čl. VI. Za 56. bod sa vkladá nový 57. bod, ktorý znie:
"57. V § 93 sa za ods. 9 vkladá nový ods. 10, ktorý znie: "(10) Zamestnanec orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery podľa § 20 ods. 2, vyhotoví zo zisťovania pomerov písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj odporúčanie ďalšieho postupu orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, ktorý vychádza zo zistených pomerov. Písomný záznam je súčasťou písomnej dokumentácie vedenej podľa § 73 ods. 2 písm. e) 8. bodu." Doterajší ods. 10 sa označuje ako ods. 11.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov."
Týmto sa jednoznačne navrhuje upraviť povinnosť toho zamestnanca orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery na účely plnenia funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa, vyhotoviť nielen písomný záznam zo zisťovania pomerov, ale aj pripraviť odporúčanie pre ďalší postup orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolízneho opatrovníka vychádzajúce z prešetrených pomerov. Návrh reaguje najmä na aplikačnú prax, nakoľko zisťovanie pomerov na účely výkonu kolízneho opatrovníka dieťaťa, ako aj na účely rozhodnutia súdu a priame zastupovanie na konkrétnom pojednávaní nevykonáva, resp. nemusí vykonávať rovnaký zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Preto treba zabezpečiť, aby ten zamestnanec, ktorý je priamo účastný na konkrétnom pojednávaní, mal k dispozícii vždy výsledky prešetrenia pomerov dieťaťa a tiež názor kolegu v podobe odporúčania, ktorý takéto prešetrenie pomeru vykonal, ako má ďalej postupovať v danom prípade. Rovnako dôležité je, aby záznam o tomto výkone bol vždy písomný a tiež, aby sa zvýraznila osobná zodpovednosť príslušného zamestnanca za prešetrenie pomerov aj za odporúčania.
Ďakujem za pozornosť a dovolím si poprosiť ctené poslankyne a poslancov o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu, pretože verím, že tým skvalitníme a zefektívnime výkon kolíznych opatrovníkov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.5.2011 16:59 - 17:00 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, spomínali ste, že si nepamätáte, kedy za posledný rok sa pri návrhu novely zákona otváralo šesť zákonov. No, keby ste trošku lepšie dávali pozor, čo sa v tomto parlamente prejednáva a o čom v tomto parlamente vy hlasujete, tak stačí, že by ste si spomenuli na včerajší návrh novely zákona o používaní jazykov menšín. Tam sa otváralo 13 zákonov.
Ďalšia vec, je neuveriteľné, ako jednoducho je pre opozíciu podať pozmeňujúci návrh, ktorý by vygeneroval neuveriteľne vysoké finančné prostriedky. Je to veľmi jednoduché povedať A a nepovedať B. To znamená, kde treba zobrať na toto peniaze? Vyčíslili ste vy vôbec, čo by všetko toto stálo? A viete povedať, aj kde na to zobrať peniaze?
Povedal vám niekedy niekto, že ak chcete jednej skupine niečo dať, tak to najprv musíte inej skupine zobrať? Komu to máme zobrať? Komu navrhujete, aby sme zobrali tieto peniaze a dali ich tam, kde vy uvádzate týmito pozmeňujúcimi návrhmi?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2011 10:00 - 10:01 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, budem reagovať len na vašu poslednú poznámku o tom, že by bolo fajn pristúpiť k obmedzeniu otváracích hodín a že mnohé krajiny sa s tým v pohode vysporiadali. No možno sa s tým vysporiadali, ale stretnite Rakúšana alebo Nemca, povie vám, že veľa nám toho na Slovensku naozaj nezávidia, ale možnosť denne nakupovať, mať denne otvorené obchody, to by s nami určite menili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2011 14:38 - 14:40 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi ťažko sa v dvoch minútach dá reagovať na polhodinový výstup, ale rada by som reagovala aspoň na jednu časť. V jednom svojom bloku ste sa vyjadrili, že nie je možné takýmto spôsobom, ako to definuje tento zákon, pristupovať k právam, konkrétne k právu na odpoveď pre jednotlivé skupiny ľudí, pretože je tu ústava, ktorá garantuje občanom rovnaké práva.
Ja si myslím, že toto prirovnanie je absolútne nepríslušné, pretože rôzni ľudia, rôzni občania pracujú, konajú, žijú v rôznych tomu príslušných limitných situáciách a tieto zodpovedajú tej konkrétnej situácii. A to nie preto, že by niektorá z týchto skupín bola nadradená alebo podradená, tak ako ste to povedali, že prečo teda jedna skupina má právo na odpoveď a druhá nemá, ale naozaj tie jednotlivé životné situácie limitujú rôzne skupiny ľudí a dávajú im aj rôzne možnosti.
Napríklad nie každý má právo 24 hodín denne na ochranku, a to nie preto, že by teraz sme si všetci išli dupať za svojimi právami, ktoré nám dáva ústava, lebo keď ich má jeden, tak prečo ich nemáme aj my všetci. Jednoducho tieto veci sú pre niektoré skupiny ľudí rôzne.
Toto je presne tá istá situácia, kedy si myslím, že určitá skupina ľudí, konkrétne verejní funkcionári, prirodzene vstupujú do prostredia, ktoré ich vo svojom fungovaní nejakým spôsobom limitujú, a to je napríklad aj v tom, že tak ako bolo povedané, majú rôzne možnosti prezentovať sa v médiách. Na druhej strane je prirodzene z môjho pohľadu logické, že zase v určitých možnostiach ich majú limitované. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2011 11:25 - 11:27 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Maďarič, spomínali ste, že týmto zákonom, resp. týmto návrhom zákona koalícia spláca akýsi dlh médiám. Ja mám pocit, že návrh zákona predkladá minister kultúry Daniel Krajcer a ja sa pýtam, súčasťou akej predchádzajúcej koalície, kedy bol a aký dlh potrebuje komu splatiť, lebo mňa by to celkom zaujímalo.
Ďalej tu padla myšlienka, že poslanci a verejní činitelia sú ponižovaní tým, že ako argument, prečo sa obmedzuje ich právo na odpoveď je, že majú dostatočný mediálny priestor. Ja si myslím, že toto je absolútne logický, transparentný a rozumný dôvod na to, pretože verejní činitelia pokiaľ sa rozhodnú ísť do politiky a rozhodnú sa týmto spôsobom zmeniť svoj život, musia predpokladať a vedieť, že budú vystavení medializácii, že budú o nich písať, že to bude aj zásah do ich fungovania. Čiže ja si myslím, že je absolútne v poriadku, že tento priestor majú obmedzený voči fyzickým osobám, súkromným osobám, ktoré ten priestor samozrejme na odpoveď majú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.2.2011 18:05 - 18:09 hod.

Jana Kiššová
 

Vstup predsedajúceho 10.2.2011 15:54 - 15:54 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
... Tomáša Kuču za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Nade Lazarovej za hlasoval 1, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 27, Petra Maleca za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Andreja Miklánka za hlasovalo 82, proti hlasoval 1, zdržal sa hlasovania 1,
Oľgy Pohankovej za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli zvolení títo členovia Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania: Andrej Miklánek a Milan Antol.
Nakoľko nebol zvolený potrebný počet členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Sú to Martin Gajdoš, Dóra Hushegyiová a Naďa Lazarová.
Teraz dovoľte, aby som vás informovala o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie, ktoré sa konalo dnes, 10. februára 2011.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 87 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, že pri voľbe kandidátov Tibora Bučeka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Hildy Gajdošovej za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Martina Kabáta za hlasovalo 84, proti hlasoval 1, zdržali sa hlasovania 2, Miroslava Kollára za hlasovalo 85, proti hlasoval 1, zdržal sa hlasovania 1, Juraja Kurucára za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Jozefa Metkeho za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Pavla Morávka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Jozefa Tkáčika za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli zvolení títo členovia Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti ekonómie: Miroslav Kollár a Martin Kabát.
Ďalej mi dovoľte, aby som vás informovala o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva, ktoré sa konalo dnes, 10. februára 2011.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 87 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, že pri voľbe kandidátov Danice Birošovej za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 30, Ivana Ikrényiho za hlasoval 1, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 30, Branislava Jablonku za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 31, Michala Jesenka za hlasovalo 84, proti hlasovali 2, zdržal sa hlasovania 1, Jozefa Ševeca za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 30, Vladimíra Šlégera za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 30.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti práva zvolený Michal Jesenko.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.2.2011 15:41 - 15:52 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi informovať vás o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania, ktoré sa konalo dnes, 10. februára 2011.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 87 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, že pri voľbe kandidátov Michala Dzurjanina za hlasoval 1, proti hlasovalo 51, zdržalo sa hlasovania 35, Igora Galla za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 54, zdržalo sa hlasovania 33, Eleny Händler za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 54, zdržalo sa hlasovania 33, Evy Jaššovej za hlasovali 3, proti hlasovalo 54, zdržalo sa hlasovania
30, Petra Kováča za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 55, zdržalo sa hlasovania 32, Radoslava Kutáša za hlasoval 1, proti hlasovalo 54, zdržalo sa hlasovania 32, Viery Lehoczkej za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 54, zdržalo sa hlasovania 33, Milana Materáka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 55, zdržalo sa hlasovania 32, Ildikó Nagyovej za hlasovalo 78, proti hlasovalo 6, zdržali sa hlasovania 3, Vladimíra Slováka za hlasovalo 83, proti nehlasoval nikto, zdržali sa hlasovania 4, Vladimíra Taliana za hlasovalo 85, proti nehlasoval nikto, zdržali sa hlasovania 2, Ernesta Weidlera za hlasoval 1, proti hlasovalo 55, zdržalo sa hlasovania 31.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli zvolení títo členovia Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania: Vladimír Talian, Vladimír Slovák, Ildikó Nagyová.
Teraz dovoľte, aby som vás informovala o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania, ktoré sa konalo dnes 10. februára 2011.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 66 neplatných a 84 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, že pri voľbe kandidátov Milana Antola za hlasovalo 81, proti hlasoval 1, zdržali sa hlasovania 2, Jaroslava Bartla za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Rastislava Blaška za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Bohumíra Bobockého za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Miroslava Čevelu za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 27, Martin Gajdoša za hlasoval 1, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 27, Dóry Hushegyiovej za hlasovalo 75, proti hlasovalo 6, zdržali sa hlasovania 3,... (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2011 14:07 - 14:12 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi informovať vás o výsledkoch verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 10. februára 2011.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 67 neplatných a 83 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe kandidátov Petra Abraháma za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 56, zdržalo sa hlasovania 27, Vladimíra Burianka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Dušana Davidova za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Jána Derďáka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Róberta Filippa za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 59, zdržalo sa hlasovania 24, Fedora Flašíka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 59, zdržalo sa hlasovania 24, Jána Füleho za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 57, zdržalo sa hlasovania 26, Martina Gajdoša za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23. Pavla Jacza za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Mariána Ostatníka za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Petra Puškára za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Margity Repkovej za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Jaroslava Rezníka za hlasovalo 8, proti hlasovalo 50, zdržalo sa hlasovania 25, Vladimíra Semana za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 58, zdržalo sa hlasovania 25. Mariána Šinkoviča za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Václava Vetrecina za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23, Miloslavy Zemkovej za hlasovalo 75, proti hlasovalo 7, zdržal sa hlasovania 1, Jozefa Zimu za nehlasoval nikto, proti hlasovalo 60, zdržalo sa hlasovania 23.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Nakoľko ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najväčší počet hlasov. Sú to Jaroslav Rezník, Miloslava Zemková.
Skryt prepis