Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.3.2011 o 12:11 hod.

Ing.

Kamil Krnáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2011 11:25 - 11:27 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Zareagujem ku niektorým bodom, ktoré odzneli v rozprave. Na margo kontrolórov. Jedna sa o zákon o obecnom zriadení, ktorý určite bude novelizovaný, pretože je to v legislatívnom pláne. To znamená, že neriešili sme to nepriamou novelou v tomto zákone. Ďalšia vec, čo sa týka faktu, že či tí kontrolóri budú alebo nebudú viac platení. Tak nebudú. To, že u kontrolóra sa dá navýšiť plat a u primátora nie, tak to platilo aj doteraz. Čiže tá situácia mohla nastať kedykoľvek aj teraz, aj v pôvodnom znení. Ku ZMOS-u. Ak je to reprezentatívny orgán, potom ma veľmi prekvapuje, že na stretnutí, ktoré sme mali, nezaznela z ich strany ani jedna konštruktívna pripomienka, ani jeden konštruktívny návrh. Zúžilo sa to vlastne, to rokovanie, iba na to, že s návrhom nesúhlasia. A s tým vládnym návrhom, ktorý vlastne ani nebol predložený, ktorý vlastne len figuroval na stránkach "rokovanie.sk" v nezaradených materiáloch, tak k tomu mali ešte zamietavejší postoj.
Čo sa týka kompetentnosti predkladateľov, ako to už bolo viackrát spomenuté, mali sme rokovania s viacerými zúčastnenými, aj s tými, ktorí vlastne dlhodobo pracujú v samosprávach, či už čo sa týka poslancov, starostov, predstaviteľov ZMOS-u, zároveň poslancov koaličných strán, aj opozičných strán, ktorí priamo pôsobia v štruktúrach samospráv ako napr. starostovia. Čiže ten pozmeňovák, ktorý vlastne vznikol, nebol otázkou nejakých našich vlastných ambícií, ale všeobecných dohôd a všeobecne akceptovateľných návrhov na zmeny. Takže...
Ešte k jednej veci, čo ma veľmi zaujalo, pán poslanec Petrák, ak poslanci ako kolektívny orgán nemajú žiadnu zodpovednosť, potom som veľmi prekvapený, ako beriete svoju zodpovednosť v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2011 10:16 - 10:23 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Ku všetkým, ktorí sa dožadujú dlhšej doby na diskusie a na konzultácie ohľadne tohto zákona, chcem povedať len jedno, s postupujúcim časom a s pribúdajúcimi diskusiami tie návrhy, ktoré padali, boli čím ďalej tým katastrofálnejšie. Dokonca sa objavil návrh na to, aby dlhoroční starostovia alebo primátori dostávali doživotnú rentu. Takže to len ilustruje, v akom štádiu by nakoniec ten návrh skončil, keby tá diskusia bola príliš dlhá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2011 18:53 - 18:55 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Mám rád faktografické poznámky, teda faktické pripomienky, preto sa pokúsim byť tiež vecný a faktický. Vy keď hovoríte o protiústavnosti v súvislosti s prokuratúrou, dovolím si zacitovať presne to, čo ústava o prokuratúre píše. Sú to len tri krátke vety. Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené fyzických a právnických osôb a štátu. Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenováva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobnosti o vymenovávaní, odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon. Bodka. To je asi tak celé. Čiže ak hovoríme o protiústavnosti zákona o prokuratúre, tak by som veľmi rád počul nejakú presnú definíciu, ktorý konkrétny článok ústavy bol porušený.
Čo sa týka ostatných vecí, tá vaša obhajoba tej sily prokuratúry, je to veľmi nebezpečná záležitosť. Podľa vyjadrenia Benátskej komisie z konca minulého roka, ktorá vlastne robila analýzu prokuratúr po celom svete vlastne, pardon, v Európe, vyjadrila takúto obavu. Existuje nebezpečenstvo, že sa prokuratúra s nadmernými právomocami stane štvrtou zložkou moci bez zodpovednosti. Jedným z cieľov predkladanej správy je práve vyvarovanie sa tohto rizika. Čiže, už asi nemám komu hovoriť, čiže tam je problém v tom, že jednoducho prokuratúra má mať určitú nezávislosť, ale nie až takú nezávislosť, aby si zo štátu mohla urobiť vlastnú súkromnú firmu.
Dotknem sa napríklad aj tých všeobecných pokynov, ktoré sú častokrát spomínané. Všeobecné pokyny napríklad o tom, že určité typy trestných činov sa majú stíhať prísnejšie alebo rýchlejšie, sa zdajú byť menej problematické. Na takéto pokyny sa dá pozerať ako na aspekt politiky, o ktorej môže vhodne rozhodnúť vláda alebo parlament. To je opäť z tejto správy Benátskej komisie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2011 12:11 - 12:12 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Plne súhlasím s mojím predrečníkom, s tým, čo odznelo. Ten náš legislatívny systém a právne normy sú naozaj zaplienené rôznymi ustanoveniami, ktoré častokrát sú už obsolétne alebo zbytočné, alebo niekedy aj kontraproduktívne. Chcem na túto tému vlastne povedať, že už dlhšie sa zapodievam myšlienkou, či by sme nemohli do dopadov, ktoré vlastne my musíme stále uvádzať pri tých zákonoch, dopadov napríklad na štátny rozpočet, resp. financie, verejné financie, či by sme tam nemohli doplniť aj jednu kolónku: dopady na odbyrokratizovávanie našej legislatívy. Bol by som veľmi rád, keby každý zákon, ktorý prejde cez túto snemovňu, tam mal kolónku vyplnenú, že pozitívne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2011 13:42 - 13:44 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Pán kolega, sám dobre viete, prečo tento zákon musí byť znova prerokovávaný. Nestala sa chyba v Národnej rade Slovenskej republiky, ale v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, vďaka čomu musíme znova naprávať určité problémy, ktoré vznikli z pohľadu tých časových a terminologických záležitostí. Chcel by som vás vyzvať, aby ste nezamieňali neustále nezávislosť súdnictva so svojvôľou súdnictva. Justícia na Slovensku je, žiaľbohu, v pozícii teenagera, ktorého sme pustili na párty a on nám urobil hanbu. Žiaľbohu, naša justícia, je smutné, že to musím konštatovať, nedozrela na samosprávu. Jediné, čo sa stalo za uplynulých ix rokov, bolo to, že sudcovia a justícia si vytvorila akúsi zónu bezpečia, do ktorej nikto nesmie zasahovať vrátane verejnosti. A namiesto toho, aby justícia slúžila spoločnosti, teda nám všetkým, tak začala slúžiť iba sama sebe. To, že sudcovia rozhodujú o tom, kto bude novým sudcom, tak to len podčiarkuje tento moment, kde tento systém, ktorý vlastne začína pôsobiť vyslovene iba samoreplikatívne, nie je nijakým spôsobom ovplyvniteľný z vonkajšieho prostredia, a to vrátane verejnosti, ktorá je dlhodobo nespokojná s výkonom súdnej moci.
Takže k justičným čakateľom. Nie je normálne, aby justičný čakateľ, ktorého jeho táto pozícia nevznikla na základe žiadnych objektívnych kritérií, ale iba na základe takýchto, tak ako bolo povedané rodinkárskych a rôznych klientelistických náležitostí, aby tento človek sa domáhal práv ústavných. Pretože ústavné práva žiadnu takúto pozíciu nezaručujú. Ak má ktorýkoľvek človek záujem byť sudcom, tak má splniť oficiálne kritériá na základe kontroly verejnosti a v tom prípade, keď sa stane sudcom, už žiadne jeho práva nebudú upierané.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2011 15:05 - 15:06 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko. Mám za sebou niekoľko mesiacov veľmi náročných rokovaní, to je na margo pána poslanca Vážneho. Áno, v rámci tých rokovaní došlo k určitým kompromisom, takže tá spoločná správa odzrkadľuje tieto kompromisy. Napriek tomu myslím si, že je zbytočné posudzovať veľkosť tej spoločnej správy, pretože väčšina z tých bodov sa jedná o legislatívnotechnické úpravy, na ktorých paradoxne sa nevedeli dohodnúť niektoré samostatné legislatívne odbory či už v Národnej rade, alebo vo vláde.
Takže dovolím si tvrdiť, že ak by aj bol tento návrh ako vládny a prešiel by medzirezortným pripomienkovacím konaním, tak by určite netrvalo to rokovanie, aj medzirezortné pripomienkovacie konanie by netrvalo niekoľko mesiacov ako v tomto prípade. Čiže tuná si dovolím tvrdiť ešte raz, došlo k oveľa rozsiahlejšej diskusii a k oveľa intenzívnejšej diskusii tak, aby vlastne tie ustanovenia, ktoré tam sú napísané, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru a zároveň nevykuchali tú novelu, neodstránili tie najdôležitejšie veci. Naďalej platí, že v tej novele je sprísnenie, je zvýšenie transparentnosti, a ak bude účinná, bude pomáhať transparentnejšiemu verejnému obstarávaniu.
Ďakujem za podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2011 13:09 - 13:11 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. K predmetnej novele predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Kamila Krnáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kamila Krnáča, Miroslava Beblavého, Antona Marcinčina, Edity Pfundtner, Ondreja Dostála a Igora Matoviča, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186).
V čl. I, prvý bod v čl. I v bode 24 v § 48 ods. 1 sa slová "§ 42 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 42 ods. 5".
Odôvodnenie: Jedná sa o legislatívnotechnickú úpravu.
Bod 2. V čl. I sa za bod 38 vkladá bod 39, ktorý znie:
39. § 138 odsek 19 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: "d) je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4."
Ostatné body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona stanovuje v prípade odvolania sa pre vylúčenie - v súčasnosti znení - neobvyklej nízkej ceny veľmi vysokú pokutu, veľmi vysokú kauciu, pardon, a vďaka tomu tento inštitút bol často zneužívaný na vylučovanie nepohodlných uchádzačov. Týmto sa vlastne ten postup, revízne postupy sa pre prípadných vylúčených uchádzačov zjednodušia.
Nezabráni sa, samozrejme, uplatneniu tohto inštitútu, to je mimoriadne nízkej ponuky po novom, ale zjednoduší sa revízny postup pre prípadných, možno nespravodlivo vylúčených uchádzačov.
Navrhovateľ súčasne žiada, aby sa o každom bode hlasovalo osobitne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2011 13:06 - 13:07 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, do druhého čítania v pléne predkladám návrh zákona, návrh novely zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ktorý rieši dlhé roky neriešené problémy a zároveň veľmi výrazne zvyšuje transparentnosť verejného obstarávania tak, aby na Slovensku bolo možné obstarávať hospodárne, efektívne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2011 12:47 - 12:47 hod.

Kamil Krnáč
Ďakujem. Chcel by som len poznamenať, že všetci odporcovia prípadnej takejto diskusie na túto tému by sa mali najprv zamyslieť nad tým, v akej situácii sa ocitnú ľudia napríklad v konečných štádiách rakoviny, porozprávať sa možno s nimi a porozprávať sa aj na tému, prečo im samotní lekári už dneska potajomky off record navrhujú, aby sa dali na marihuanu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2011 11:12 - 11:13 hod.

Kamil Krnáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kažimír, chcel by som vás poprosiť, aby ste neporovnávali voľby parlamentné napríklad, voľby občanov a voľby poslancov, pretože poslanec podľa čl. 73 ústavy je zástupcom občanov. Občan vo voľbách zastupuje sám seba, nikoho iného. Takže je rozdiel, či vy ako občan volíte vo voľbách, napríklad parlamentných, alebo či ako poslanec ako zástupca občanov volíte vo voľbách v parlamente.
A čo sa týka toho vášho hodnotenia tej spoločnosti, v ktorej ste sa ocitli, tak podľa čl. 81 ústavy "poslanec sa môže svojho mandátu vzdať osobným vyhlásením na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky". Takže šup-šup.
Skryt prepis