Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

9.2.2012 o 11:15 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 9.2.2012 11:15 - 11:15 hod.

Marián Radošovský
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave zaznel jeden procedurálny návrh pána poslanca Faiča, ktorý dal návrh na nepokračovanie o rokovaní, v rokovaní o tomto zákone, návrhu zákona.
Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 11:15 - 11:15 hod.

Marián Radošovský
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nezaznel žiadny návrh, takže môžete dať hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Poprosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 17:40 - 17:42 hod.

Marián Radošovský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam ako spravodajca určený výborom pre verejnú správu a regionálny rozvoj v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predmetnému poslaneckému návrhu zákona č. 369/1990 Zb. a jeho zmene a doplnení.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu, vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra minulého roku, č. 574 navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pardon, odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som. Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 16:55 - 16:57 hod.

Marián Radošovský Zobrazit prepis
Pán predseda ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 odstavec 1 zákona o rokovacom poriadku podávam ako určený spravodajca výborom pre verejnú správu v provom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona, čiže o návrhu zákona 369/1990 a jeho teda novele. Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona o rokovacom poriadku, to je s doručením návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh zákona podľa rokovacieho poriadku a zaradil ho v súlade s § 72 na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Zo znenia poslaneckého návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 584 a podľa § 79 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory Ústavnoprávny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú spravu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh prerokovali v termíne do 30 a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 15:48 - 15:55 hod.

Marián Radošovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, páni kolegovia, kolegyne, dovoľte aby som v tejto súvislosti a pri rokovaní o tomto zákone predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý, si myslím, že vylepší zákon 224 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Dovolím si prečítať text, následne zdôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Bod 1. návrhu, v čl. I za bod 10 vložiť nové body 11 a 12, ktoré znejú:
"11, za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie: "§ 7a Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len "zastupiteľský úrad"), ustanovenia § 5, § 8 ods. 2 až 4 a 9 a § 9 sa vzťahujú primerane s tým, že nasnímanie bezvládneho občana nemožno vykonať v mieste, kde sa zdržuje a o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní.".".
Bod 12. V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová "príslušnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu".
Doterajšie body 11 až 19 následne prečíslovať.
Bod 2. pozmeňujúceho návrhu: V čl. I za bod 12 vložiť nové body 13 až 15, ktoré znejú: "13. v § 11 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad,"
Bod 14. V § 11 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,".
Bod 15. V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová "príslušného úradu" nahrádzajú slovami "okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu".
Doterajšie body 13 až 19 následne prečíslovať.
Bod 3. pozmeňujúceho návrhu: V čl. I za bod 15 vložiť nové body 16 a 17 ktoré znejú:
"16 V § 13 ods. 1 sa slová "príslušný úrad" nahrádzajú slovami "okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad".
17. v § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo "zboru" vkladajú slová "alebo zastupiteľský úrad".
Doterajšie body 16 až 19 následne prečíslovať.
Bod 4. pozmeňujúceho návrhu: Čl. II doplniť bodom 3 ktorý znie: "3. V sadzobníku správny poplatok položka 259 znie: "Položka 259
a) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu....15 eur,
b) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz.... 30 eur,
c) žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.... 50 eur.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písm. b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím."."
Bod 5. pozmeňujúceho návrhu: V čl. o účinnosti zároveň ustanoviť účinnosť bodu 11 z prvého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu, bodov 13 a 14 z druhého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu a štvrtého bodu tohto pozmeňujúceho návrhu na 1. január 2013.
Odôvodnenie: V zákone č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ustanovené, že iným dokladom na vycestovanie občana do zahraničia je aj občiansky preukaz.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci členských štátov, okrem iného ustanovuje, že členské štáty udelia občanom Únie povolenie vstúpiť na ich územie s platným preukazom totožnosti. Od 1. mája 2011 je otvorený pracovný trh v rámci Európskej únie, z čoho sa dá predpokladať, že občania Slovenskej republiky budú ešte viac využívať príležitosť svojho uplatnenia na tomto pracovnom trhu.
V súčasnosti pracuje v zahraničí približne 129-tisíc občanov Slovenskej republiky. Z toho možno predpokladať, že väčšina z nich sa zdržuje už len na území štátu, kde pracuje, a preto je potrebné im umožniť vybavenie podania žiadosti o občiansky preukaz na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, nakoľko pri strate, odcudzení, skončení platnosti alebo zmene mena a priezviska, musia cestovať na príslušný úrad V Slovenskej republike, čo im v konečnom dôsledku spôsobí nemalé finančné náklady.
Zároveň sa navrhuje určiť aj osobitnú výšku správnych poplatkov, a to podľa rovnakých kritérií ako sú stanovené v položke 22a (vnútorná správa). Výšku poplatkov navrhujeme určiť vyššie ako vo vnútrozemí vzhľadom na objektívne vyššie náklady s tým spojené, rozdielna výška poplatkov vo vnútrozemí a na zastupiteľských úradoch sa pripravuje aj u iných položiek sadzobníka konzulárnych poplatkov (napr. cestovný pas) a je obvyklou praxou v členských štátoch Európskej únie.
Možnosť podania žiadostí o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade sa navrhuje od 1. januára 2013. Súvisí to s implementáciou zavádzania elektronického čipu do občianskeho preukazu, ktorý je ustanovený najneskôr na 1. decembra 2012 a s tým súvisiacich úprav v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tieto zmeny už nebude možné z dôvodu efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov realizovať v súčasnom informačnom systéme. Rovnako je potrebné realizovať aj úpravu v informačnom systéme Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a jeho prepojenia s informačným systémom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

8.12.2011 17:24 - 17:24 hod.

Marián Radošovský
Vykázalo ma, že som nehlasoval.
Skryt prepis
 

8.12.2011 17:24 - 17:24 hod.

Marián Radošovský
Pán predseda, žiadam o zmenu v zápise, pri hlasovaní č. 162 ma hlasovacie zariadenie vykázalo akože som nehlasoval, hlasoval som za. Poprosím o zmenu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2011 14:30 - 14:40 hod.

Marián Radošovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, pán minister, páni poslanci, na káve alebo kde, chápem tento predložený zákon ako pokus o riešenie situácie, ktorú nespôsobil ani tento minister, ani súčasné vedenie lesov. To na jednej strane. Na druhej strane potrebuje sanovať problém, ktorý v danej chvíli vyvstal tým, že štátny rozpočet dal povinnosť štátnemu podniku odviesť do štátneho rozpočtu 20 mil. eur, čo je zase, myslím si, namieste, je to správne, je to v poriadku, keď štátny podnik má platiť renty, to znamená mal by slúžiť na podnikanie, na zisk.
Musím povedať, že štátny podnik bol ziskový v minulosti iba pri jednom ministrovi, a to je súčasný minister. To, čo som vám tu už raz vysvetľoval, že za rok a pol dokázala garnitúra predchádzajúcej vlády, ale samozrejme na lesoch pôsobila garnitúra, syn nášho najnepopulárnejšieho politika modernej doby podľa posledných prieskumov, ktorý spôsobil svojimi nevýhodnými zmluvami, podpismi veľmi nevýhodných zmlúv, dlhodobých, na dodávku guľatiny, veľmi nepriaznivú situáciu v drevospracujúcom priemysle, pretože ako správni národovci, ako správni Slováci, podpísali zmluvu nie s odberateľmi, ale s obchodnými firmami, ktoré v tejto chvíli to isté drevo predávajú o 30 eur drahšie, ako je súčasná cena na trhu. Čiže 30 eur ide do súkromného vrecka z každého jedného kubíka a niekto sa dobre vychechtáva a je spokojný, dokonca môže urobiť aj čestné daňové priznanie, pretože všetko je legálne, všetko je v poriadku, akurát štátne lesy, s prepáčením, nemajú z čoho žrať. Ale to už tak býva v našom štáte, a teda je dobré, aby sa tieto strany naspäť vrátili do parlamentu, aby mohli znovu bačovať a aby mohli ďalej zveľaďovať slovenské hospodárstvo aj štátne lesy.
Druhý spôsob, ako sa dalo získavať prostriedky minimálne na chod a teda na správu neodovzdaných lesov, je výkon práva poľovníctva. To je téma, ktorá je dlhodobo zanedbávaná alebo opomínaná, pretože vždy sa nájdu záujmy lobistických skupín, ktoré majú tendenciu najímať lukratívne lesné celky, ktoré majú výnimočnú poľovnú hodnotu, za ceny, ktoré sú veľmi smiešne. Čiže iba raz sa stalo, že ozaj bol odlov a prírastok hodnotený trhovo, a tak boli aj stanovené ceny poľovných revírov, ale samozrejme, že sme na to znovu zabudli a prenajímame 4000-hektárové, 5000-hektárové poľovné revíry za 3 tisíc eur, čo je hodnota jedného strieborného jeleňa, ani nie viac.
Čiže toto všetko som si pokladal, potrebo... povedať na úvod, pretože bez tohto entrée tie ďalšie slová vlastne by nemali ten správny zmysel a menili by možno aj zmysel alebo podstatu slov, ktoré chcem povedať.
Nie som nadšený z tejto novely a vítam návrh predsedníčky výboru a budem takýmto spôsobom teda aj hlasovať. To znamená, že treba sa ďalej zapodievať s týmto návrhom a treba vyriešiť problematiku, ktorá je navrhovaná trošku iným spôsobom a konsenzom vlastne s tými, ktorých sa týka. To znamená s neštátnymi vlastníkmi lesov, ktorým lesy z akýchkoľvek dôvodov neboli vydané.
A teraz o tej tortúre nevydávania. Tá už tu bola omieľaná z každej strany niekoľkokrát. Snaha, či politikov, či združenia, únie neštátnych vlastníkov a podobných všelijakých združení nateraz nedoznala ten úspech, aký by po dvadsiatich rokoch po revolúcii a po reštitúciách, ktoré mali prebehnúť podstatne rýchlejšie, keďže znárodnenie prešlo luskom alebo lusknutím prstom, a dvadsať rokov vlastne tento štát robí prieky vlastníkom pri nadobudnutí vlastníctva.
Samozrejme, že sa na tom podieľajú z istej miery aj štátne lesy a či sa to bude páčiť, alebo nebude páčiť vedeniu štátnych lesov, či súčasnému alebo... Sú procesy, ktoré bežia pomaly, a nehovorím teda už o obvodných lesných úradoch a ďalších inštitúciách, ktoré sú pri tomto dôležité a rozhodujúce. Čiže ale tu treba zmeniť asi legislatívu, a tú poslednú fázu odovzdávania ozaj treba zrýchliť, pretože ja sa fakt čudujem vlastníkom, či pôdy poľnohospodárskej, či lesnej, že toto toľké roky trpia a že sa nedomáhajú svojho práva podstatne razantnejšie a zmysluplnejšie.
Myslím si, že je ešte jeden náhľad, ktorý treba otvoriť a ktorý treba riešiť a netreba pred ním strkať hlavu do piesku ako pštros, čo robíme už dlhé roky a vlastne dávame súhlas na neskutočnú právomoc pre všetky inštitúcie, ktoré sa pohybujú okolo životného prostredia, či sú tu vládne alebo neštátne, a to je otázka postoja k ťažbe kalamitného dreva v chránených územiach, ktorých na Slovensku máme prebytok, nadbytok a hádam, možnože sme najbohatší v celej Európskej únii. V tejto chvíli podľa odhadov kvalifikovaných ľudí, leží na zemi 300- až 400-tisíc metrov kubických dreva. To je presne to, o čo sa uchádza pán minister týmto návrhom riešenia, aby vlastne mohol vyťažiť drevo v takýchto objemoch. Je isté samozrejme to, že pri kalamitnom dreve nedosiahne také speňaženia, s akými tu kalkuluje, ale vedelo by to do istej miery poriešiť problém, o ktorom sa hovorí. Ešte takú poznámku k tomu, že tie čísla, ktoré sa týkajú ako zamestnanosti, nepokladám celkom za dobre vyriešené alebo dobre vypočítané, pretože dnes rentabilita spracovania a vybavenosť aj tých menších píl je už technologicky na úrovni, to znamená, že je už podstatnejší počet zamestnancov, to znamená neohrozujeme v tisícoch, ale ohrozujeme v stovkách zamestnaneckých miest, alebo teda neohrozujeme. Ohrozili tí, ktorí urobili zlé zmluvy a ktorí jednoducho vyfúkli hlavnú spracovateľskú surovinu, a teda predmet podnikania tým, ktorí si ich takto postavili niekoľko rokov dozadu a ktorí investovali do technológií.
Čiže doporučujem, aby sme teda postupovali takým spôsobom, aby tie hospodárske opatrenia, to znamená ťažbu na pozemkoch známych vlastníkov, ktorým nebola pôda vydaná, aby sme ju nekonali bez ich súhlasu, bez ich vedomia a uložili im prevziať svoj majetok. To, či ju budú vlastne ďalej spravovať štátne lesy alebo si ju budú spravovať sami alebo v nejakých spoločenstvách na princípe obchodnej organizácie, akejkoľvek, to už nechajme na vlastníkoch. V tejto chvíli, pokiaľ vám viem dobré čísla, alebo ak sú teda správne, tak vieme o dvestotisíc hektároch neštátnych, neodovzdaných lesných pozemkov a tu treba ozaj riešiť v spolupráci s nimi, pretože vyťažiť im v tejto chvíli les, samozrejme prebierkovým spôsobom, nie holorubom, ale vyťažiť im les, nepokladám celkom za korektné. Čiže prihováram sa za to zmierlivejšie riešenie, ktoré síce nebude promptné a rýchle, ale myslím si, že dôjdeme k spravodlivému riešeniu, tak ako to predložila v návrhu na uznesenie predsedníčka výboru.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Marián Radošovský
Schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Marián Radošovský
Pán predseda, keďže sme odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Martina Pada, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis