Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.3.2014 o 12:57 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.3.2014 12:57 - 13:00 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, v prvom čítaní v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa Nagya, Martina Chrena, Viliama Novotného a Branislava Škripeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 908). Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ako uvádza dôvodová správa, predložený návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a samosprávnych krajov. Návrh zákona nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie a nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Súčasťou predloženého návrhu zákona je stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 908 z 3. marca 2014 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

5.12.2013 14:24 - 14:24 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Pán minister, nemáte taký pocit, že to bude prvý krok, aby samostatnosť stratil toto inštitút, táto inštitúcia kvôli tomu, lebo keď to budú riadiť, dá sa povedať, nie odborne, ale inak z Bratislavy, samozrejme, tá činnosť nemôže byť taká stopercentná, ako keď majú právnu subjektivitu, to vieme dobre. A máme takú skúsenosť, že keď nejaká inštitúcia stratí správnu subjektivitu, to je prvý krok, právnu subjektivitu, to je prvý krok k tomu, aby, aby, aby začali ísť dole kopcom. Takže preto, či si myslíte, že racionalizačné opatrenia sú dostatočným dôvodom, aby takáto známa a historická inštitúcia stratila tú právnu subjektivitu. Či to nebude fakt ten prvý krok k tomu, aby samostatnosť stratila. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2013 9:31 - 9:33 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcel som už teraz vystúpiť, ale pani poslankyňa Horváthová mala pravdu. Keď sme zistili tento stav a tak, ako aj pán poslanec Novotný tu hovoril, ako väčšina je to u špecialistov. Lebo pôvodne, aj teraz je to tak, že jedna štvrtina ordinačných hodín môže byť vyradených na prednostné vyšetrenie. To znamená, že z tých ôsmich minimálne dve. Ale robia to tak, bohužiaľ, niektorí lekári, že každú hodinu začínajú s tým, že začína prednostne vyšetrovať prvých pätnásť minút. U špecialistu sú aj také stavy, že vyšetrenie netrvá 15 minút, ale hodinu. Tým pádom len celý deň prednostne vyšetruje. A nemôžu sa tam dostať ľudia. A keď sme chceli to trošku regulovať, ako dávali sme pozor na to, aby sme nezasahovali do práv tých lekárov, lebo vieme dobre, že ako väčšina lekárov normálne využíva tie prednostné vyšetrenia, len sú aj takí, ktorí takto to zneužívajú, povedzme to takto, aj keď ich je menšina.
Takže kvôli tomu sme zvolili tento spôsob. Samozrejme, vedeli by sme to tvrdšie a zasiahnuť, mali sme pripravené iné možnosti a hovorili sme aj to, že ako toto budeme monitorovať. Keď to nebude fungovať, naďalej budú takí, ktorí toto budú zneužívať, tak, bohužiaľ, pravdepodobne to musíme my regulovať, napríklad tým, že povieme, že prednostné vyšetrenie môže lekár vykonať len od siedmej do deviatej. A potom už nebude v tom chaos, ale na druhej strane, ako myslíme si, že ako s tým trošku obmedzujeme práva lekárov, lebo on najviac vie, ako tie ordinačné hodiny urobiť. Na druhej strane, aj do práv pacientov, lebo niektorí pacienti práve poobede chcú prednostne byť vyšetrení, lebo ráno, neviem, majú inú robotu.
Takže budeme to sledovať naďalej. Dúfajme, že ako toto už je taký zdvihnutý prst pre tých lekárov, ktorí to nečestne robili a dúfam, že to pochopia, že sme tu všetci pre pacientov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.10.2013 9:09 - 9:17 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh Tibora Bastrnáka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Józsefa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 575.
Za čl. I. sa vkladajú nové čl. II. a III., ktoré znejú: "Čl. II. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z.z., č. 350/2005 Z.z., č. 538/2005 Z.z., č. 660/2005 Z.z., č. 282/2006 Z.z., č. 518/2007 Z.z., č. 662/2007 Z.z., č. 489/2008 Z.z., č. 192/2009 Z.z., č. 345/2009 Z.z., č. 132/2010 Z.z., č. 133/2010 Z.z., č. 34/2011 Z.z., č. 172/2011 Z.z., č. 313/2012 Z. z., č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákon č. 153/2013 Z. z., zákon č. 160/2013 Z. z. a zákon č. 220/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
"V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová "ordinačné hodiny" vkladajú slová "vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti 53b)." Poznámka pod čiarou, odkaz 53b) znie: "53b) § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona číslo, z tohto roku.
Článok III. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkov v stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z. a zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z, zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z, zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z. a zákona č. 220/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 79 ods. 1 písm. za) sa za slová, a, písmena a) sa za slová "samosprávnym krajom" vkladajú slová "s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti 55ba)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 55ba znie:
"55ba) § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona terajšieho z roku 2013 Z. z.".
Bod 2. Za § 102o sa vkladá § 102oa, ktorý vrátane nadpisu znie: "§102oa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. decembra 2013", a tu chcem vás požiadať, aby ste opravili, lebo bol tam preklep, takže "od 1. decembra 2013, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti najneskôr do 31. januára 2014. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré neboli schválené a potvrdené samosprávnym krajom, do schválenia a potvrdenia ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. apríla 2014.".
Čl. II. sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nových článkov sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona. V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 4 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.10.2013 9:03 - 9:06 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 577 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Novela zákona reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. Preto táto novela zavádza určitú reguláciu prednostného vyšetrenia v prvom rade tým, že dáva povinnosť lekárovi, aby doba na prednostné vyšetrenie bola schválená samosprávnym krajom, nezasahuje do dĺžky prednostných vyšetrovacích hodín a naďalej ponecháva samosprávnym krajom, aby rozhodovali o výške doplatku za prednostné vyšetrenie. Ale na druhej strane dáva za povinnosť, aby medzi dobami na prednostné vyšetrenie boli vyhradené minimálne dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.
Musím povedať, že tento zákon vznikol, alebo finál tohto zákona vznikol tak, že sme spolupracovali s ministerstvom zdravotníctva, aj s legislatívou Národnej rady, ktorým ďakujem za tú finalizáciu. Samozrejme, boli tam legislatívno-technické opravy a ešte sa upravilo to, že bude tam prechodné obdobie, dokedy lekári a samosprávny kraj v spolupráci musia tieto veci dať do poriadku. Myslím, že týmto tento zákon bude vylepšený.
Chcem ešte povedať to, že behom tohto obdobia sme sa stretli s dvomi takými zásadnými pripomienkami zo strany pacientov. Hlavne to, že prečo ponechávame samosprávnemu kraju, aby sa rozhodol o výške doplatku, ale ja si myslím, že je to úplne správne, lebo poslanci samosprávnych krajov sú bližšie k občanom ako my. My máme formulovať tie mantinely a zákon. A tí ľudia, ktorí sú tam pri ľuďoch, tak tí by mali rozhodovať o tom, či tu bude nula, euro alebo desať eur. Samozrejme sú rôzne filozofie, že ako to nastaviť. O tom musia rozhodovať naďalej poslanci v samosprávnych krajoch.
Na druhej strane zo strany lekárov sme tiež dostali nejaké pripomienky. Keby som chcel byť kritický, tak by som povedal, že trafili sme s týmto zákonom alebo s touto novelou klinec po hlave. Ale skôr by som chcel tu povedať pozitívnejšie a väčšinou preto nás kritizovali, lebo pravdepodobne neprečítali úplne presne tento zákon kvôli tomu, lebo v tomto zákone nič nie je také, čo by menil ich práva alebo povinnosti. Naďalej môžu, môžu robiť prednostné vyšetrenie, naďalej oni určia tie hodiny, ktoré budú vyšetriť pacientov prednostne, takže nevidím tu žiadny zásah do ich práv. Aj sme dávali pozor na to, aby sme to tu nerobili. Samozrejme, v žiadnom prípade nezasahujeme do práv pacientov, ktorí naďalej môžu sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú využívať prednostné vyšetrenie.
Potom v rozprave by som chcel vystúpiť, lebo mám ešte tu jeden pozmeňovák, ktorý konkretizuje tento zákon. A poprosím vás o podporu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 16:27 - 16:34 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte mi, aby po toľkých invektívach bol skôr vecný ako politický, hoci odvolávanie ministra vždy je aj politická otázka.
Budem aj dosť krátky. Neboli sme medzi predkladateľmi tohto návrhu preto, lebo strana MOST - HÍD od začiatku nesúhlasí s tým, aby ten nešťastný tender sa spájal so smrťou pacientky po autonehode, ale podpísali sme tento návrh kvôli tomu, lebo to neznamená, že nemohli sa stať iné, napríklad hromadné nešťastia. A to bola len vec šťastia alebo náhody, že nič takého sa nestalo.
Je tu úplne jednoznačné, že úradníci na ministerstve podcenili situáciu. Podcenili kvôli tomu, lebo po tom, ako bol vyhlásený tender, ako boli vymenovaní, trvalo im tri týždne, aby po prvýkrát sadli. A pri tom, keď otvorili obálky, tak nezistili, že jednému z uchádzačov chýba certifikát na EMS. Od tej doby už s nimi išlo všetko dole vodou, lebo dostali sa do časového tiesňa. Takže dá sa povedať, že hneď na začiatku urobili tú najväčšiu chybu.
A podcenili situáciu aj kvôli tomu, lebo mohli a mali vedieť, že to bol veľmi zložitý tender. Na záchranky vždy je zložitý tender, jednak kvôli tomu, lebo je to politicky sledované. Vždy to aj tak bolo. Aj preto, lebo je to komplikovaný tender. Veľa vecí sa tam prelína, veľa vecí musia sledovať. A pritom za desať týždňov sedeli len trikrát s tým, že posledné sedenie bolo v hodine dvanástej, na poslednú chvíľu. Vtedy rozhodli, že čo pani ministerka vypísala tender na sedem bodov, z toho oni vyhodnotili len päť. To nemôžem inak komentovať, ako zlyhanie týchto úradníkov.
Ja nebudem špekulovať. Kľudne poviem, že ako nevidím za tým žiadne uprednostnenie nejakého uchádzača, nevidím za tým nič zlé. Len to, že nezvládli svoju situáciu. Boli vymenovaní a nezvládli to, kvôli čomu boli tam. Aj to môžem povedať úplne kľudne, že do tej chvíli, dokedy toto pani ministerka zistila, neurobila žiadnu chybu. Urobila všetko v poriadku, ale ani za to nemôžeme ju viniť, že nezasahovala do tendra.
Ale v každom prípade môžeme ju viniť za to, že keď toto všetko zistila, nekonala. A kvôli tomu tu dnes sedíme. Úplne presne. Konala, ale len tak, že dala podnet, čo tiež je pozitívne, musím povedať, dala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby vyšetrili tú nehodu. Ale na druhej strane proti svojim vlastným úradníkom, ktorí nezvládli situáciu, nekonala. Neurobila nič. A zase nechcem špekulovať, že čo mala urobiť. Znížiť plat, vyhodiť. To je už úplne jedno. To je jej kompetencia. Ale konať musela. Kvôli tomu, lebo je to zlý precedens. Zlý precedens.
Veď to nie je taký tender, že kúpime 100 počítačov, prídu neskôr, zaplatíme viac. Spackaných tendrov na Slovensku už bolo veľa. Aj bude pravdepodobne. Ale kvôli tomu tu sedíme, aby bolo tých spackaných tendrov čo najmenej. A hlavne pri takých udalostiach alebo pri takých tendroch, ako bol aj ten, že mohli alebo mohlo sa stať niečo oveľa horšieho, čo sa stalo. Lebo hovorím, my nespájame smrť vodičky jako s týmto nešťastným tendrom.
Ďalšia vec, o čom musím v krátkosti povedať niekoľko slov, to už tiež tu zaznelo, to je to, že je tu ešte jedna veľmi závažná vec, a to je vládou schválený rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2014. Keď pani ministerka za to hlasovala, tak urobila chybu. Viem, že ešte prebiehajú rôzne rokovania a držím jej palce, aby vybojovala viac peňazí do zdravotníctva.
Lebo viete dobre, vážení páni poslanci, že ten rozpočet stojí na vode. A keď schválite ten rozpočet, tak zdravotníctvo bude minimálne o sto až stodvadsať miliónov eur menej. A to bude chýbať. Bude to chýbať sestrám, lekárom, ale hlavne pacientom to bude chýbať.
A, samozrejme, aj to chcem pani ministerke poradiť, aby silnejšie búchala do stola pána ministra Kažimíra. A keď tam neuspeje, aby lobovala u vás, u poslancov vládnej strany. Lebo nie sme naivní, vieme dobre, že dneska ju neodvoláte. Podržíte ju. Ale pýtam sa, podržíte ju aj pri hlasovaní o štátnom rozpočte? Lebo keď odhlasujete ten rozpočet, čo vláda schválila, tak ste ju zradili. Lebo potom nie my poslanci v Národnej rade budeme odvolávať pani ministerku, ale pravdepodobne budú odvolávať stavovské organizácie, sestričky, lekári, občania na ulici. Bude ju odvolávať ulica. A som o tom presvedčený, že to bude oveľa nepríjemnejšie ako, alebo to, čo sme tu dneska počuli.
A preto vyzývam aj vás poslancov, aby ste pomohli pani ministerke a nedopustili, aby dostupnosť zdravotnej starostlivosti klesla na Slovensku v roku 2014.
Na záver v dobrom dovoľte, aby som povedal, strana MOST - HÍD dnes ani potom nechce z tohto návrhu urobiť politickú kampaň. Ale vadí nám, že naďalej, vadia nám tie precedensy, že naďalej môžu robiť takéto tendre, kde nič sa nedeje, keď minister vypíše sedem bodov a je vyhlásených alebo je vyhodnotených len päť. Nie je to správne. A nám ide len o to, aby tento systém fungoval. Nielen záchranný, ale celý zdravotnícky.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2013 17:04 - 17:04 hod.

Tibor Bastrnák
Vážený pán predseda, chcel by som požiadať vás a celý parlament, aby sme bod 56 prerokovali v piatok ráno o 9.00 hodine. Zmenu programu navrhujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2013 16:39 - 16:40 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je to tak, ako pán poslanec Nagy povedal. A musím ešte povedať to, že mali sme pripravené rôzne formy tohto návrhu práve kvôli tomu, lebo nevedeli sme sa najprv rozhodnúť, či musíme zasahovať do tohto zákona veľmi alebo málo. Ja si myslím, že dobre sme sa rozhodli, že zasahujeme do toho návrhu, dá sa povedať, čo najmenej. Takže ešte raz chcem zdôrazniť, že nezasahujeme do práv lekárov, nezasahujeme do práv pacientov, ale chceme trošku obmedziť to, keď človek chce zneužiť tento zákon, aby mohol to ťažšie urobiť. A preto dúfam, že tento zákon bude prijatý. Ale musím povedať, že aj keby nebol prijatý, tak prídeme s ďalšou novelou tohto zákona, čo máme pripravené, a keď to bude prijaté, takže budem naďalej monitorovať, či to funguje, lebo keby to náhodou, som tu povedal, že to je benígne, nefungovalo naďalej, tak, áno, musíme tvrdšie zasiahnuť proti tým, ktorí zneužívajú literu zákona. A potom budú nejaké obmedzenia, čo doteraz sme nechceli dávať. A dúfam, že ani nebude potrebné ani v ďalšom období ich dávať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2013 16:31 - 16:33 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Presne je to tak, ako pán poslanec hovoril, že jednu štvrtinu môžu využiť lekári na prednostné vyšetrenie, a to v ordinačných hodinách. A, bohužiaľ, práve to robia. Ten príklad bol veľmi, veľmi, veľmi dobrý, že to robia, alebo niektorí to robia, že z každej hodiny prvých 15 minút majú na prednostné vyšetrenie. Ale sú takí špecialisti, ktorí, tak ako to zaznelo veľmi správne, vyšetrujú skoro hodinu alebo možnože hodinu pacientov, a potom zase príde prednostné vyšetrenie druhé, tretie, štvrté. A takto, bohužiaľ, pacienti, ktorí nemajú na to, aby si zaplatili prednostné vyšetrenie z rôznych dôvodov, sa posúvajú, jednak buď čakajú, alebo dostanú termín neskoršie. A tým pádom práve to si sľubujeme od tohto zákona, lebo ten pôvodný zákon bol veľmi dobre myslený, lebo dával možnosť jednak aj lekárom na to, aby mohli urobiť prednostné vyšetrenie, jednak aj pacientom tým, ktorí nemajú čas, sú veľmi zaneprázdnení, aby mohli byť vybavení oveľa skôr, takže aj im dal nejaké možnosti a určité práva. Na druhej strane, bohužiaľ, keď sme zistili, že niektorí toto zneužívajú, tak museli sme zasiahnuť. A tento zásah je relatívne benígny, to znamená, že nie je veľmi tvrdý, lebo necháva aj lekárom ďalej možnosť na poskytnutie prednostného vyšetrenia, na druhej strane chránime tých pacientov, ktorí nemajú na prednostné vyšetrenie, ale takto budú môcť byť vyšetrení oveľa skôr, ako keby sme nechali ten spôsob, ktorý aj pán poslanec Uhliarik tu spomínal. Takže preto je to tak, ako hovoril, je to apolitický návrh zákona, takže dúfam, že to podporí celá snemovňa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2013 16:22 - 16:25 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Novela zákona reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. Preto touto novelou zavedieme určitú reguláciu prednostného vyšetrenia v prvom rade tým, že dávame za povinnosť lekárovi, aby doba na prednostné vyšetrenia bola schválená lekárom samostatného kraja, aby to bolo aj z jeho strany kontrolovateľné. Nezasahujeme do dĺžky prednostných vyšetrovacích hodín a naďalej ponechávame samosprávnym krajom, aby rozhodovali o výške doplatku za prednostné vyšetrenie, ale na druhej strane dávame za povinnosť, aby medzi dobami na prednostné vyšetrenia boli vyhradené dve hodiny na riadnu ordináciu, aby pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.
Zákon návrh zákona nemá vplyv na verejné financie. Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov a na hospodárenie iných právnických osôb, naviac, skráti sa čakacia doba pre pacientov nevyužívajúcich prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na zamestnanosť. Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Preto, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o schválenie predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis