Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2012 o 10:18 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2012 10:18 - 10:20 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Brocka, ja mám naozaj niekedy pocit, že vy sedíte v inom parlamente ako ja. Ako môžete povedať niečo také, že my si neuvedomujeme v akej situácii sa nachádzame? Na úvod tohto rokovania parlamentu boli predložené konsolidačné návrhy zákonov, pretože sa nachádzame v nejakej situácii, ktorá nie je lichotivá, ale vy napriek tomu poviete, že nevieme, v akej situácii sa nachádzame. Dokonca ste ma nabádali, aby sme zavádzali ľudí a vyhovárali na to, že nám to môže pomôcť, lebo tá bývalá vláda to prijala, a nám to môže pomôcť. No nehnevajte sa, my sme takí neúprimní neni. Takí farizeji, ako ste vy, my nie sme. My hovoríme s ľuďmi otvorene a ak je tu problém, že je potrebné konsolidačný balík prijímať, tak to robíme takým spôsobom, aby sme to rozkladali na tých predovšetkým, ktorí to dokážu, a nie na tých najbezbrannejších, a to sú, predpokladám a na tom zhodneme, práve tí, ktorí prijímajú sociálnu službu.
Ošklbávanie štátu, prepáčte, aké ošklbávanie štátu? Štát zatiaľ nedal na sociálne služby žiadne peniaze, práve naopak, potrebujeme urobiť komplexnú novelu, aby sme si vyjasnili ako budeme ďalej financovať, pretože dnes musia samosprávy financovať na úkor iných kompetencií, zdravotníctva, dopravy atď. sociálne služby.
Pani Gibalová, k tomu nemôžem nič iné povedať, že máte asi úplne diametrálne predstavy o štáte. Ako môže štát diktovať niečo zákonom do originálnej kompetencie samosprávy? V živote ste v samospráve neboli, asi preto je to tak.
Čo sa týka PCG, pán poslanec Uhliarik, za vás hovorí výsledok v zdravotníctve. Poďte do našich nemocníc a porozprávajte sa s tými lekármi, ktorí musia robiť za menej peňazí ako tí druhí to isté a majú rovnaké atestácie. Pán Osuský, k tomu, čo ste povedali sa nebudem vyjadrovať, lebo to je taký nezmysel... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2012 9:44 - 10:06 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Príjemné dopoludnie, vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, pani poslankyne. Dovoľte mi na úvod, ako predložím svoj pozmeňujúci návrh, by som chcel sa vyjadriť k novele zákonov, ktoré predkladá pán poslanec Raši. Vieme veľmi dobre, v akej situácii sa nachádza zdravotníctvo a kde sa za účinkovania predchádzajúcej vlády dostalo. Ja to chcem zámerne pripomenúť, aby sme videli aj v kontexte týchto udalostí, prečo práve takáto novela prichádza a z akého dôvodu. Po prvý krát v histórii bola vyhlásená mimoriadna situácia, vyhlásená mimoriadna situácia, čo bolo spôsobené práve situáciou v zdravotníctve, a myslím si, že také niečo v histórii Slovenska ešte nebolo, a dúfame, že už ani nebude.
Dnes nemocnice sú konfrontované existenčnými problémami, pretože to, čo sa dosiahlo, alebo presnejšie, to, čo bolo vyrokované nie celkom koncepčne za bývalého ministrovania, tak spôsobuje existenčné problémy nemocniciam v tom, že platby zdravotných poisťovní či už od 1. 4., alebo od 1. 7. nepokrývajú v mnohých nemocniciach ani náklady na hrubé mzdy. Áno, dobre počujete.
Dámy a páni, panie poslankyne, páni poslanci, zopakujem ešte raz, platby zdravotných poisťovní v niektorých nemocniciach od 1. 4. a v niektorých od 1. 7. nepokrývajú ani náklady na hrubé mzdy. Toto je výsledok v zdravotníctve, kde sme sa dopracovali. V súčasnosti ministerstvo zdravotníctva v koordinácii aj s výborom pre zdravotníctvo sa snaží urobiť opatrenia také, aby sa táto situácia stabilizovala. Je to uvoľnenie 50 miliónov, ktoré boli v rezerve a mnohé ďalšie opatrenia, ktoré súvisia so šetrením, ale aj s prerozdelením finančných prostriedkov, ktoré každý občan Slovenskej republiky musí zaplatiť povinne prostredníctvom zdravotného poistenia. Preto sa konečne dnes ide zohľadňovať aj tzv. chorobnosť. Pretože veľmi dobre vieme, keď vznikali súkromné poisťovne, že do súkromných poisťovní predovšetkým išli poisťovatelia, ktorí sú tzv. ten zdravší kmeň. To boli ľudia, ktorí sú v mladom alebo v strednom veku, ale všetci ostatní občania sú vo väčšine poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Kde prirodzene náklady na liečby sú omnoho vyššie. Táto novela, ktorú predkladá práve pán poslanec Raši, toto zohľadňuje. Prináša aj ďalšie veci, ktoré je potrebné zastabilizovať, a povedať, ako to chceme s verejnou zdravotnou, s verejným zdravotníctvom ďalej, pretože v prípade, ak nebudeme mať zadefinovanú minimálnu sieť, tak sa nám môže opakovať situácia, že každý si bude robiť, čo chce, a predsa štát je tu na to, aby túto vec jasne zadefinoval. Nemôže to nechať na voľný priebeh tzv. trhu. Pretože dnes, bohužiaľ, musím skonštatovať, že do zdravotníctva sa pustil biznis. A náš záujem je, aby sme tento biznis zastavili a zabezpečili verejné zdravotníctvo pre každého, kto si zaplatí v zdravotnej poisťovni, zdravotné poistenie zo zákona. Čiže plne podporujem tento návrh a môžem aj vyjadriť obdiv, že dokázali za taký krátky čas spoločne aj s ministerstvom pripraviť tieto novely. Samozrejme, že je možno, niektoré veci tam môžu byť ešte diskutabilné, ale určite to bolo robené s dobrým vedomím a svedomím riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu v zdravotníctve.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som pri tomto zákone rovnako otvoril ďalšiu horúcu tému, ktorú bolo potrebné bezprostredne po vymenovaní novej vlády riešiť. A teraz sa dostávam k meritu môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý chcem predložiť. Páni poslanci z bývalej vládnej koalície, na návrh pána ministra Mihála v zákone 448 o sociálnych službách navrhli jedno ustanovenie, ktoré sme tu v parlamente vtedy ešte ako v opozícii kritizovali a prinášali sme pádne argumenty, prečo to nie je dobré. Preto hneď po ustanovení vlády došlo k rokovaniu s ministrom práce a sociálnych vecí, s pánom Richterom spoločne so zástupcami zriaďovateľov domovov sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb, to znamená zástupcov obcí a miest a zástupcov samosprávnych krajov, aby sme túto situáciu, ktorá je akútna, okamžite riešili. Došlo k dohode medzi ministerstvom a samosprávou, že jediný spôsob, ako to dokážeme vyriešiť, je, aby sme vstúpili do niektorého zo zákonov, ktorý je v súčasnosti v druhom čítaní, aby sme mohli stihnúť termín, do ktorého je možné toto ustanovenie súčasne v zákone platné zrušiť.
O čo ide? Vážené panie poslankyne, páni poslanci, samosprávy sú povinné do 30. júna t.r. prijať všeobecne záväzné nariadenie pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré hovorí o tom, že všetci klienti musia zaplatiť minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov ako svoj poplatok. Keď sme argumentovali pri prijímaní tohto zákona rozdielnosťou jednotlivých regiónov, keď sme argumentovali, že sú tam ustanovenia, ktoré zvyšujú administratívnu náročnosť, keď sme argumentovali, že nie je možné vymáhať to, čo bude vznikať nedoplatkami od klientov, od príbuzných a nebodaj, že budeme musieť byť v pozícii tých, čo budú skúmať majetok klienta alebo príbuzných, tak nikto nám neveril. Na tomto stretnutí boli všetky samosprávne kraje, dokonca aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý podľa mojich predstáv ako celkom racionálne pristupoval k tomuto, aby sme sa dohodli na tomto spoločnom riešení, napriek tomu je v Národnej rade predložený návrh zákona, ktorý absolútne nerieši tento problém, pretože je len v prvom čítaní. A my to musíme stihnúť do 29., pretože do 30. júna je potrebné prijať všeobecné záväzné nariadenia. Dámy a páni, dovoľte mi teda, aby som teraz predniesol v zmysle rokovacieho poriadku pozmeňujúci návrh a k tomu aj príslušné zdôvodnenie ešte na doplnenie. Pozmeňujúci návrh k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na úvod by som aj pre spravodajcu chcel dať do pozornosti, že aby sa mohol tento pozmeňujúci návrh v zmysle legislatívy uplatniť a bol v poriadku, dávam do pozornosti procedurálny návrh, že hlasovanie o bodoch 43 a 69 zo spoločnej správy navrhujem, aby sa hlasovalo osobitne.
Pozmeňujúci návrh, bod 1 V čl. I v bode 15 § 38a vrátane nadpisu znie:
"§38a Prechodné ustanovenia k úpravám účinnosti od 1. júla 2012."
Táto úprava musela byť jasne odlíšená od platnosti môjho pozmeňujúceho návrhu, pretože tu dochádza k prelínaniu dvoch zákonov alebo zákonov, ktoré súvisia so sociálnom starostlivosťou a zdravotníckymi zákonmi.
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná plniť povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) prvýkrát do 20. septembra 2012.
(2) Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca do 31. decembra 2011, je povinná zaslať za tohto poistenca do 15. augusta 2012 príslušnej zdravotnej poisťovni údaje o spotrebe kategorizovaných liekov za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011, ktoré obsahujú
a) rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) kód kategorizovaného lieku,
c) počet balení kategorizovaného lieku,
d) kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
e) dátum vydania alebo odania kategorizovaného lieku.
(3) Index rizika nákladov vydaný na rok 2012 sa naposledy použije pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac jún 2012. Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na mesiace júl až december 2012 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 4 do 15. júla 2012; ak im ministerstvo zdravotníctva zašle chybový protokol, sú povinné údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať do 31. júla 2012.
(4) Na účely výpočtu rizika nákladov na mesiace júl až december 2012 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 8 do 15. júla 2012.
(5) Ministerstvo zdravotníctva vydá do 10. septembra 2012 na obdobie od 1. júna 2012 do 31. decembra 2012 všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví index rizika nákladov a všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví zoznam farmaceuticko-nákladových skupín.
(6) Mesačné prerozdeľovanie za mesiac máj 2012 a mesačné prerozdeľovanie za mesiac jún 2012 sa vykoná podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2012.
(7) Úrad pri ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 použije za obdobie
a) od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona vlnení účinnom do 30. júna 2012,
b) od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnosti od 1. júla 2012.
(8) V rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 úrad uvedie celkovú sumu povinného poistného za každú zdravotnú poisťovňu (je to § 27 a ods. 9 písm. a) prvý bod) rozdelenú na dve rovnaké časti.
(9) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 4 do 15. augusta 2012; ak im ministerstvo zdravotníctva zašle chybový protokol (podľa § 28 ods.7), sú povinné údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať do 20. septembra 2012.
(10) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2103 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva údaje podľa § 28 ods. 8 do 15. augusta 2012.
(11) Od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 je sadzba poistného pre štát 4,328381343 % z vymeriavacieho základu.
Toľko k tejto časti pozmeňujúceho návrhu. Táto úprava je, súvisí s prechodným ustanovením v nadväznosti na navrhovanú účinnosť novely zákona 448, ktorú teraz prednesiem o sociálnych službách. To znamená, preto som aj navrhoval zo spoločnej správy osobitné hlasovanie v bode 43 a 69. Pretože ho nahrádzam týmto ustanovením, kde je jasne vysvetlené dátumovo, ako sa majú veci dotiahnuť.
Po druhé. V mojom pozmeňujúcom návrhu je, za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z, nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona 551/2010 Z. z. a zákona 50/2012 Z. z. sa mení takto: 1. V § 72 ods. 2 prvej vety sa slová "ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa v druhej vete neustanovuje inak" nahrádzajú slovami "ekonomicky oprávnených nákladov" a vypúšťajú sa druhá veta a tretia veta.
2. V § 110 c) sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší čl. III sa primerane označí. Vloženie nového čl. III sa premietne aj v názve zákona. Ustanovenie v účinnosti sa upraví tak, aby nový čl. III nadobudol účinnosť 29. júna 2102.
Zdôvodnenie : Uplatnením vykonávania tejto povinnosti obci a samosprávnym krajom sa neprimerane zvýšia úhrady za poskytované sociálne služby s ohľadom na reálne výšky starobných a invalidných dôchodkov občanov, ale očakávaný efekt zvýšenia príjmov za sociálnu službu bude minimálny. Týmto spôsobom sa zákonom o sociálnych službách nerieši komplexný systém financovania sociálnych služieb, ale sa prenáša neprimeraná záťaž na prijímateľov sociálnych služieb a ich rodiny. Vzhľadom na skutočné výšky dôchodkov prijímateľov sociálnych služieb budú uplatňovaním dotknutého ustanovenia zákona o sociálnych službách poskytovateľom sociálnych služieb vznikať neprimerane vysoké pohľadávky v porovnaní s očakávanými príjmami, ktoré mala novela zákona o sociálnych službách priniesť. Nárastom pohľadávok prijímateľov sociálnych služieb vzrastie aj administratívna náročnosť na ich evidenciu a vymáhanie. Uplatňovaním dotknutého ustanovenia zákona o sociálnych službách sa neprimerane zníži aj dostupnosť terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb, nakoľko sa neprimerane zvýši suma úhrady za ich poskytovanie. Týmto by sa jeden z hlavných zámerov zákona o sociálnych službách prioritne poskytovať sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí stal nedosiahnuteľný. Cieľom predloženého návrhu je návrat k pôvodnému zneniu § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, podľa ktorého poskytovateľ sociálnych služieb určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Samospráva, resp. poskytovatelia sociálnych služieb vedia najlepšie určiť sumu úhrady za sociálne služby práve s ohľadom na ekonomicky oprávnené náklady dotknutého druhu sociálnych služieb v konkrétnom regióne, v obci, v meste s ohľadom na skutočne reálne príjmy prijímateľov sociálnych služieb.
Odôvodnenie je, ešte by som doplnil o jednu takú zo závažných vecí, ktorú je potrebné povedať, pretože akosi sa stáva čoraz viacej módou, že štát potom, ako vytvorí samosprávu, nedodržiava základné pravidlá a začína diktovať samospráve to, čo má robiť v originálnych kompetenciách. Pritom Európska charta samosprávy jasne hovorí o tom, že všetky tieto veci, ktoré sa týkajú presunu, to znamená na princípe subsidiarity a decentralizácie na samosprávu a stáva sa to originálnou kompetenciou, má to byť už v kompetencii samosprávy, aby o tom rozhodovali volení zástupcovia samosprávy. V tomto prípade sa stalo, že štát direktívne nariadil niečo, čo má určovať samospráva. Samospráva je práve určená na to, aby zohľadňovala všetky rozdiely, ktoré sú v rámci Slovenska. A to, že sú tie rozdiely, nemusíme o tom rozprávať. Preto aj napríklad prijímanie európskej pomoci kohéznej je rozdelené na Bratislavu a zvyšok Slovenska, pretože napríklad Bratislava má inú životnú úroveň, iné priemerné HDP alebo presnejšie nadpriemerné HDP Európskej únie, ale zvyšok Slovenska má podpriemerné HDP. A tomu zodpovedajú aj invalidné aj starobné dôchodky a toto môže zohľadniť jedine samospráva. Čiže toto je na doplnenie toho zdôvodnenia, ktoré som prečítal k tomuto bodu.
V čl. III, teda bod 3 v čl. III sa slovo "júna" nahrádza slovom "júla". Tu upravuje tento pozmeňujúci návrh ešte to, že v podobnom návrhu pána poslanca Rašiho bolo platnosť od 1. júna, teraz sa to posúva na 1. júla. Čiže... (Prerušenie vystúpenia spravodajcom. Krátka pauza.)
Ešte ma upozornil pán kolega, aby to bolo v poriadku v zmysle zápisu. V čl. III, opravujem, jedná sa o zákon nie 445 ale 455/1991 Z. z. Ďakujem pekne za upozornenie, pán spravodajca. Toto je merito veci môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý som sa snažil aj primerane zdôvodniť. Som pripravený prípadne aj na ďalšie otázky vo faktických poznámkach odpovedať.
Chcem ešte na záver povedať, že bolo to prediskutované s predkladateľom tohto zákona, ktorý predpokladám, že to, čo sme sa spoločne dohodli, to aj potvrdí. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 18:24 - 18:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Kaník, nevkladajte nám do úst, čo sme nepovedali, a nerobte z bohatých ľudí nepriateľov, ktorých máme my proti sebe. My vôbec nemáme bohatých ľudí alebo tých, ktorí zarobia viacej, ako nepriateľov. To je váš názor. Nie náš. Sú to naši partneri, ktorých sme mimochodom oslovili aj v rámci zamestnávateľských zväzov, kde sú predovšetkým veľkí podnikatelia združení do diskusie o tomto programovom vyhlásení vlády. Tak nerobte z nich našich nepriateľov, pretože náš záujem nie je nič iné, aby sme solidárne rozložili to, čo v súčasnosti je potrebné riešiť aj vďaka kríze, ktorá tu nastala.
A ak máme nejakých nepriateľov, v úvodzovkách, a to by sme mali mať spoločne, a to sú práve podnikatelia, ktorí keď bude daň aj 5-percentná alebo 25-percentná, budú vždy robiť daňové podvody, budú vždy robiť všetko pre to, aby nemuseli odvádzať daň. A toto áno, to podčiarkujem. Lebo podľa vašej filozofie, o ktorej hovoríte, že progresívna daň je niečo zlé, v podstate všade v tých krajinách, kde progresívna daň funguje, by mala klesať životná úroveň. Ale prepáčte, ja som si nevšimol, že napríklad v Dánsku klesá životná úroveň. Ja som si nevšimol, že vo Švédsku klesá životná úroveň. A dokonca ani vo Fínsku. Ani v Nórsku, kde je najvyššia kvalita života. A je to práve preto, že je tam väčšia solidarita. Je to práve preto, že je tam aj napríklad progresívna daň. Takže to, čo hovoríte, len chabo obhajujete neobhájiteľné, pretože realita hovorí o niečom inom.
No a k tým DSS-kám len toľko chcem povedať. Viete čo ste vy sa snažili urobiť? Iba to, aby sa mohol robiť za garantované peniaze štátu biznis. A to sú DSS-ky. Prečo nevznikla štátna DSS-ka? Na to ste neodpovedali dodnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 17:52 - 17:54 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem k vášmu vystúpeniu, pán poslanec. Plne potvrdzujem, že diaľnice, cesty a povedzme infraštruktúra vrátane železníc a iných dopravných ciest sú tepnami ekonomiky. A myslím si, že nie je tu v sále nikto, kto by bol proti tomu, aby sa stavali čím skôr, čo najrýchlejšie, a teraz to najdôležitejšie, čo som chcel povedať, tam, kde sú najpotrebnejšie. Pretože vy ste vo svojom vystúpení povedali, že keby sa postavila diaľnica juhom do Košíc, už by bola dávno postavená.
Pán poslanec, to popiera všetky základné technické, odborné a neviem ešte aké základné princípy, ako sa diaľnice stavajú. Vám dávam do pozornosti napríklad multimodálne koridory, ktoré sú európskou súčasťou. To je piaty a šiesty, ktorý neprechádza južným Slovenskom, ale prechádza historickou cestou, či už jantárovou, juh - sever, smerom na Žilinu, alebo východ - západ. Preto sa stavia diaľnica D1 tam, kde je naprojektovaná, pretože historicky je zaradená ako multimodálny koridor európskeho významu. Čiže tuto sa nemusíme spochybňovať a myslím si, že takto to treba brať. A myslím si, že to, čo je skonštatované v programovom vyhlásení vlády, plne napĺňa práve tieto kritériá. Sme súčasťou Európskej únie a musíme na to prihliadať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 11:21 - 11:21 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, nerozumiem naozaj celkom tomu, ako to vlastne chcete vyriešiť, lebo vy popierate aj dobré úmysly. Čiže mali tam byť asi uvedené zlé úmysly. Dokonca ste povedali, že vám to pripomína dokument z obdobia 12. a 13. zjazdu, a vzápätí ste v závere povedali, že oceňujete mnohé dobré veci, ktoré sú tam spomenuté, dokonca ste spomínali aj systém bakalárskeho vzdelávania. Tak ja potom neviem z vášho vystúpenia, či teda je to dokument z 12. zjazdu alebo to nie je dokument z 12. zjazdu. Alebo ste chceli len zámerne ideologicky dehonestovať tento dokument, pritom viete, že tento dokument je strategický a musí mať takéto formulácie. Napokon pozrite si vaše vlastné programové vyhlásenie vlády, za ktoré ste vy hlasovali.
Ale vrátim sa k tomu školstvu, o ktorom ste hovorili, že sú tam nekonkrétne veci uvedené. Prečítajte si state, napríklad týkajúce sa odborného vzdelávania. Vaše videnie je také, že cesta motivácie na žiaka. Nuž, normatív je tá motivácia? Že chcem žiaka za každú cenu, lebo je nositeľom peňazí? A potom sme na gymnázia dostávali študentov, ktorí na to nemali. Vy hovoríte o korupcii už dopredu, tak preto tam berme aj trojkárov.
Alebo vaše videnie je také, že popri tom liberálnom vzdelávaní je potrebné, aby tu povznikali súkromné školy a každý nech sa nejakým spôsobom už postará, pretože dôležitá je motivácia. Ale kvalita nám kdesi chýba. Práve naopak, pán poslanec, ja si myslím, že v tomto vyhlásení sa o školstve hovorí úplne jasne o tom, ako deformácie práve v odbornom vzdelávaní, aj v stredoškolskom vzdelávaní odstrániť, a preto ho veľmi, veľmi oceňujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 16:24 - 16:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec a bývalý exminister zdravotníctva. Očakával som, že vystúpite pokornejšie, že vystúpite aj s určitou sebareflexiou po tom všetkom, čo ste spôsobili, a doslova môžem povedať, spáchali v zdravotníctve. Pretože vaše vystúpenie môžem hodnotiť skôr ako cynické vystúpenie škodoradostného chlapca, ktorý mal niečo dokázať, nedokázal to, a za jeho pôsobenia sa stalo niečo, čo ešte ani história Slovenska ani Československa nezažila, bol vyhlásený núdzový stav. Núdzový stav, ktorý sa vyhlasuje v prípade ohrozenia republiky pri nejakých iných situáciách. Ale vy ste bol ten, ktorý ste to spôsobili. Vy ste ten, ktorý škodoradostne dnes hovoríte o nejakých piatich percentách, a pritom vy ste tu predkladali so svojimi poslancami štyri percentá odvodov za poistencov štátu. Vy teraz hovoríte o nejakých akciových spoločnostiach, ktoré boli pripravené de facto na privatizáciu. Pán minister, keby vznikla akciová spoločnosť tak, ako ste ju, pán exminister, pardon, aby som vás neurazil, keby bola tak urobená transformácia na akciové spoločnosti, ako ste ju mali pripravenú, tak to bola len otázka času, kedy by sa majetok stal vlastníctvom súkromných veriteľov, ktorí dnes, dnes úverujú zdravotníctvo. Vďaka tomu, čo ste nastavili. No a, ešte som už len očakával, kedy poviete o tej oddlženosti. Veď ako ste vy oddlžili nemocnice, prosím vás, verejné, keď nemocnice krajské ste z toho úplne vylúčili? A to sú rovnako pacienti, ktorí tam chodia a platia si zdravotné poistenie. Toto všetko ste vy spáchali, vy sa postavíte tu a budete hovoriť, že sme nič neurobili? (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2012 10:20 - 10:36 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Novotný, pri vašom vystúpení som mal pocit, ako keby ste prišli ešte len dnes prvýkrát do parlamentu, ba dokonca ako keby ste v živote neboli súčasťou koalície, ktorá riadila zdravotníctvo, skutočne. A preto mi dovoľte, aby som trošku pre osvieženie pamäti aj poslancov, aj všetkých tých, ktorí sa budú pozerať možno na tento prenos, povedal, čo urobila SDKÚ pre zdravotníctvo. Áno, urobila to, že pripravila transformáciu na akciové spoločnosti a následne privatizáciu nemocníc. Urobila to, že všetko, čo bolo schopné a prinášalo financie, tzv. zlaté vajíčka nemocniciam, ste sprivatizovali za vašich dvoch Dzurindových vlád. A pokračovali ste v tom aj v predchádzajúcej vláde. A všetko to, čo nie je lukratívne, ste nechali na verejných nemocniciach. Toto je výsledok toho, čo ste urobili. Ale vy ste ešte išli ďalej. To sa ešte nikomu nepodarilo, aby sa postavili proti sebe dva stavy, lekári a zdravotné sestry. Vy ste to tak krásne vyšpičkovali, že dnes je zdravotníctvo v absolútnom kolapse. A to je váš výsledok.
Pán poslanec, dojemný záujem o regionálne nemocnice z vašej strany, skutočne dojemný. Prečo ste potom hlasovali proti oddlženiu regionálnych nemocníc, keď sa oddlžovali. Kde ste boli vtedy? Na Marse? Vy ste hlasovali proti tomu , aby neboli oddlžené regionálne nemocnice, a dnes chcete niečo hovoriť o tom, že tam nie je o regionálnych nemocniciach nič napísané. Prečo ste hlasovali proti zverejňovaniu zmlúv zdravotných poisťovní a nemocníc, ktoré boli odsunuté, dostali výnimku? Toto všetko ste vy robili. A dnes sa tvárite, ako keby sa nič nedialo, ako keby ste boli najväčší záchranca nemocníc. To, čo je dnes napísané v programovom vyhlásení vlády, je dobré, pretože hovorí o zdravotníctve ako o celku. Nemôžeme rozlišovať regionálne nemocnice a štátne, pretože rovnako poskytujú zdravotnú starostlivosť, ako aj tie druhé. A vy ste preto neurobili absolútne nič. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2012 9:34 - 9:50 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec, ja sa vyjadrím k tej prvej časti, v ktorej ste hovorili o školstve. A budem hovoriť o strednom školstve, pretože aj z pozície môjho postavenia v kraji máme dostatok znalostí, ako sa to vyvíja. A musím konštatovať, že napriek tomu, že oceňujem vašu snahu, riešenie kvality vzdelávania, do určitej miery sa snažíte zamlčovať veci, ktoré sú faktmi.
Hovorili ste o tom, že nemôže sa začať boj na podporu odborného vzdelávania tým, že budeme bojovať proti gymnáziám. Ale zamlčali ste napr. to, že gymnáziá dnes rapídne nám klesajú, čo sa týka kvality vzdelávania. Zamlčali ste napr. to, že dnes keď štátna škola alebo verejná škola, či už VÚC-karska alebo štátna, nezoberie nejakého žiaka s horším priemerom na štúdium, zoberie ho súkromná škola, gymnázium, bez akýchkoľvek problémov. Toto je fakt.
Hovorili ste o tom, že odborné vzdelávanie zároveň produkuje najviac nezamestnaných. To je takisto veľmi zjednodušené. A mrzí ma, že ste to takto položili, pretože sme tu mali obdobie, keď jednoducho nám práve odborne vzdelaní absolventi chýbali. A je snaha aj súčasnej vlády. A myslím si, že veľmi dobrá.
No a na záver mi dovoľte, aby som vám niečo pripomenul. Hovoríte o tom, že ak príde jogín, tak bude jogovo ovplyvnené vzdelávanie a tak ďalej. A použili ste ďalšie príklady.
Vaše vystúpenie, som mal pocit, je príliš ambivalentné. Východniari tomu hovoria, že i tak še dá, i tak še dá. Vy ste povedali, že aj tak sa dá, aj tak sa dá. Nuž potom neviem si predstaviť, ako by vyzeralo v prípade hypoteticky, že vy by ste boli ministrom školstva, ako by ste riadili to ministerstvo, keď vo vašom vystúpení ste povedali, že aj toto by bolo dobré, aj toto by bolo dobré. Ale nepovedali ste, ako by to bolo naozaj skutočne dobré. Takže zamyslite sa, prosím, vás nad tým. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

3.5.2012 17:23 - 17:38 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi ste sa nechali veľmi rozptýliť tým počúvaním v aute, pretože tak nesúrodý prejav z vašej strany som už dlho nepočul. Ja to podložím faktami, aby ste vedeli prečo. Hovorili ste o tom, že sme ešte nerokovali o programovom vyhlásení vlády jednej strany. No, samozrejme, raz sa to musí stať, že možno prejde aj takýto výsledok, ale už ste nepodotkli, na základe demokratických volieb. Lebo potom vzápätí ste použili ďalší výraz a hovorili ste o tzv. Národnom fronte. Pretože pre vás sociálni partneri nič neznamenajú. Pre vás sociálni partneri sú len nástrojom, keď ho potrebujete na zneužite. Tak ten národný front, pán poslanec Brocka, sa dnes nazývajú sociálni partneri. A ak vám to neušlo ešte, pán poslanec, ste hovorili o tom, ako je to zlé, aby bola jedna strana vládnuca, a vzápätí ste povedali, že je lepšie koaličný partner, a na záver ste povedali, no ale jeden koaličný partner nám neumožnil urobiť toto a on je ten zlý. Vždy sa nájde niekto zlý, a to sme si zvykli u vás, že tí zlí sú iní, nie vy za KDH. Hovorili ste o tom, že sme rozriedili ten náš program. Prečo ste nepovedali konkrétny príklad? Práve naopak, sám ste povedali a potvrdili v tom je tá nesúrodosť vášho vystúpenia, že sme ho rozšírili o cirkev. Tú cirkev, o ktorú sa vy opierate, a vždy ju použijete iba vtedy, keď je vám dobrá. A viete o tom, že tá cirkev je súčasťou toho národného frontu, ktorého ste vy takto nazvali? Skúste sa ich spýtať, že či sa cítia členmi národného frontu, tak ako ste ho vy nazvali.
No a potom ste hovorili, že sme sľúbili všetko všetkým. Pán poslanec, my sme nesľúbili napríklad podnikateľom, že budú mať nižšie dane. Práve naopak, sme im sľúbili, že budú mať vyššie. Určite nebudú vyskakovať, ale nie je to tak, ako ste povedali, že sme im sľúbili všetko.
Skryt prepis