Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

3.12.2014 o 17:25 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 3.12.2014 17:25 - 17:26 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Pán predseda, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2014 10:42 - 10:43 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ešte malú poznámku tiež k pani poslankyni. Myslím, že je korektné, ale nielen vo vašom vystúpení, ale vo vystúpení niektorých kolegov spomenúť, že tieto problémy, ktoré spomínate, čo sa týka bielych koňov a podobne, sú problémy dlhodobé a mohli ich už riešiť oveľa viac dozadu rôzne vlády, či naľavo, či napravo, to len akože na margo.
Ale vzhľadom na to, ako bolo naznačené, na závažnosť preberanej problematiky a rozsah pozmeňujúcich návrhov navrhujem teda hlasovať o návrhu zákona až v utorok o 11.00 h.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2014 16:38 - 16:40 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, vážený pán guvernér, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 1312. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň požiadala predsedu Národnej rady prerokovať návrh na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 1317 z 20. novembra 2014 pridelil tento návrh vlády Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 26. novembra 2014.
Gestorský výbor prerokoval návrh vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska a prijal k nemu uznesenie č. 378 z 24. novembra tohto roku, v ktorom súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. za guvernéra Národnej banky Slovenska v súlade s § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

26.11.2014 16:55 - 17:10 hod.

Jaroslav Demian
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode 9 zo spoločnej správy. Bod 9 má odporúčanie gestorského výboru schváliť, avšak upozorňujem, že v rozprave som podal pozmeňujúci návrh, ktorý rieši uvedenú problematiku komplexnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2014 14:37 - 14:46 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny:
K čl. I
1. V čl. I doterajšom § 11 ods. 3, 4 a 6 sa za slová "predpokladaná daň" vkladajú slová "u jedného správcu dane".
2. V čl. I doterajšom § 11 odsek 12 znie:
"(12) Preddavok na daň platí daňovník tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, spôsobom podľa osobitného predpisu." S odkazom na poznámku pod čiarou č. 11. (Pozn. red.: správne má byť 18.)
3. V čl. I doterajší § 14 vrátane nadpisu znie:
"§ 14 Správa dane
(1) Správu dane vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 3 písm. e), správcu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(2) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane podľa odseku 1, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 20)
(3) Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani, vymáhania daňového nedoplatku na dani a vyrubenia úroku z omeškania na dani považuje sa za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani alebo nedoplatok na dani vznikol. Pri zmene miestnej príslušnosti je na uloženie pokuty príslušný ten správca dane, ktorému malo byť daňové priznanie podané.
(4) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis. 21)
4. V čl. I poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
"20) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z."
Odôvodnenie k týmto prvým štyrom bodom pozmeňujúceho návrhu:
Z dôvodu plynulého prechodu na nový zákon o dani z motorových vozidiel sa navrhuje zachovať spôsob zúčtovania zaplatených preddavkov na daň spolu s podaním daňového priznania k tejto dani za celé zdaňovacie obdobie tak, ako bol zavedený zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
5. V čl. I doterajšom § 16 ods. 3 sa slová "30. novembri 2014" nahrádzajú slovami "31. decembri 2014".
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k článku II
6. Doterajší článok II znie:
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. .../2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa číslo "21,9" nahrádza číslom "29,2."
2. Za § 7d) sa vkladá § 7e), ktorý znie:
"§ 7e)
Daňové úrady rozdelia, poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 01. januára 2015 prvýkrát v januári 2015."
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z už prijatej novely zákona 564/2004 Z. z. na októbrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k čl. III.
7. V doterajšom čl. III doterajší bod 9 znie:
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 104i) Prechodné ustanovenia k úpravám určeným od 01. januára 2015
(1) Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.
(2) Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Výnos cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 01. januára 2015 neuplatňuje."
Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú k čl. VI.
8. V doterajšom čl. VI sa vypúšťajú slová: "01. decembra 2014 okrem čl. I. § 1 až 15 a § 16 ods. 1 a 2, čl. II, čl. III bodov 1 až 5 a 7, 8, 10 a 11 a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť".
Odôvodnenie:
V nadväznosti na odloženie hlasovania o návrhu zákona na mesiac november a s tým súvisiacu zmenu účinnosti zákona k 01. januáru 2015 sa navrhujú úpravy dátumov, ktoré sa týkajú zmeny rozpočtového určenia výnosu dane z motorových vozidiel vrátane príslušenstva tejto dane, ako i výnosu cestnej dane vrátane výnosu z pokút a sankčných úrokov k nej sa viažucich, vrátane zmeny dátumu posledného odvodu výnosu dane z motorových vozidiel za mesiac december do 15. januára 2015.
V nadväznosti na vyššie uvedené pozmeňujúce návrhy je potrebné body 9 a 10 spoločnej správy vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Na záver ešte chcem vás informovať, kolegyne, kolegovia, že som spolu s ďalšími dvoma poslancami stiahol podpis spod pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Petrák, takže o tomto návrhu pri hlasovaní už nebudeme hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 15:52 - 15:53 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ďakujem za tvoje vystúpenie a plne s ním súhlasím. Ja som doteraz v tejto rozprave nevystupoval, ale to sa už nedá k toľkým klamstvám a zavádzaniu opozície sa nevyjadriť.
Vážený pán Lipšic, pán Hlina aj ostatní, ospravedlňte sa. Ospravedlňte sa Robertovi Ficovi, Pavlovi Paškovi i ostatným poslancom a voličom SMER-u. Údajne, možno, pravdepodobne, asi a podobne, to je váš slovník, vážená opozícia. Počúvate sa?! Dokážte svoje tvrdenia, alebo sa ospravedlňte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2014 14:26 - 14:28 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, tiež som chcel začať tým ako kolega Kéry, lebo ste začali s tými pozitívami, ktoré tento zákon prináša, a potom ste skĺzol a povedal, čo by to alebo ako by to malo, alebo prečo sa vám nepáči ten návrh. Možno som čakal, že by ste povedal, ako potom to riešiť inak tie, tie veci, ktoré ste spomínal v úvode, to, že máme rozdielny počet kilometrov ciest, rozdielny výber dane, objemy dane a tak ďalej. Správne si aj poznamenal, že už sa nebude prerozdeľovať daň z motorových vozidiel. Tá zostane príjmom štátu a rozdeľovať sa bude podiel na dani z príjmu fyzických osôb, kde sa zvyšuje percentuálny podiel o 7,3 %, a podľa vplyvov k tomuto zákonu, ktoré je priložené, tam je aj napočítané, ako bude, akými objemami sa to navýši v nasledujúcich rokoch.
Hovorí sa aj o tom, že sa samosprávy stanú príliš závislé od štátu tým, že sa táto daň bude na úrovni teda zákonom, na úrovni štátu a tak ďalej. Tak sa chcem opýtať, lebo viete povedať, aké percento z celkových príjmov samosprávneho kraja, Prešovského napr., tvorí daň z príjmu z motorových vozidiel. Lebo všetko ostatné sú príjmy alebo teda gro príjmov je práve podiel na dani z príjmu fyzických osôb. Takže treba sa na to takto pozrieť a možno hľadať mechanizmus.
A už len poznámku k tomu, že by sme vedeli možno vykryť väčší výnos s daňou motorových vozidiel, napr. spoplatnením obchvatov miest, no ja si myslím, teda že tí zahraniční tiráci alebo tie nákladné autá si kupujú už tú známku niekde pri vstupe do Slovenskej republiky, neprejdú obchvat z Bratislavy bez známky a potom idú ďalej, kde jednoducho, prípadne kde platia, prípadne kde platia mýto, takže si myslím, že toto, toto asi nebude ten, ten, to, čo by malo nahradiť možný prípadný výpadok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2014 11:54 - 11:57 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1322 zo 16. septembra tohto roku pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 344 zo dňa 7. októbra 2014, ústavnoprávny výbor uznesením č. 500 zo dňa 7. októbra 2014 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 182 zo dňa 7. októbra 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 352 zo 14. októbra tohto roku. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2014 14:03 - 14:05 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1149 z 25. augusta 2014 pridelil návrh týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnej zmluve zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 325 zo 4. septembra tohto roku a ústavnoprávny výbor uznesením č. 466 z 2. septembra tohto roku.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 z 9. septembra tohto roku.
Výbor ma týmto uznesením určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predniesť návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

16.9.2014 18:50 - 18:53 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1050) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1270 z 8. júla 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanovisko poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 321 zo dňa 4. septembra 2014, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 456 zo dňa 2. septembra 2014, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 275 zo dňa 8. septembra 2014 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 139 zo dňa 8. septembra 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 54 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade
vládny návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1050) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 326 z 9. septembra 2014.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril 1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a 2. navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis