Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.7.2012 o 10:58 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 10:58 - 10:58 hod.

Jaroslav Demian
Pán predseda, keď už sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 10:58 - 10:58 hod.

Jaroslav Demian
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy od čísla 1 po číslo 12, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 10:58 - 10:58 hod.

Jaroslav Demian
Vážený pán predseda, v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona vystúpili poslanci: Štefanec, Kollár, Kaník, Mikuš a Frešo. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rozprave neboli podané.
Poslanec Frešo dal procedurálny návrh vrátiť tento návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi, preto dajte hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.7.2012 16:18 - 16:21 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi teda predniesť správu, spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 19. júna 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384 a zákon č. 118 týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 50 zo dňa 19. júla 2012 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 42 zo dňa 17. júla 2012.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú obsahom časti IV tejto správy, ktorú, páni poslanci, máte všetci pred sebou, preto ich nebudem čítať.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. a zákon č. 118/1996 Z. z., schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o tomto vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 59 z 23. júla tohto roku. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy podľa príslušných paragrafov zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem za pozornosť.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2012 10:58 - 11:14 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, v správe o výsledku kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011 v rozprave vystúpili dvaja poslanci, ktorí ale nepredložili žiadne pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Preto navrhujem prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, a to, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o výsledku kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2012 13:32 - 13:34 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o prerokovaní Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011.
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011, tlač 23, rozhodnutím č. 28 z 19. apríla 2012 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Správa bola predložená na základe § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR.
Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet 13. júna 2012 a prijal uznesenie č. 13. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011 zobrať na vedomie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor uznesením č. 38 z 18. júna 2012 schválil správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky k Správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011 ako tlač 23a. Určil poslanca Jaroslava Demiana za spravodajcu výboru. Výbor mu uložil predložiť a poveril ho predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 68 z 1. júna 2012 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrhu okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. A zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Jaroslav Demian
Keďže tento návrh neprešiel, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Jaroslav Demian
Vážený pán predseda, k tomuto vládnemu návrhu zákona v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Je to pani poslankyňa Žitňanská a pán poslanec Kollár.
Pán poslanec Kollár navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto vládnom návrhu zákona. Dajte o tom hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2012 16:07 - 16:16 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80).
Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote. Takže boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods.1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej, 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia tohto vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky po rozprave odporučím, aby Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 68 z 1. júna 2012 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis