Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.11.2015 o 15:51 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 15:51 - 15:54 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1695.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1899 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 500 zo dňa 3. novembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 718 zo dňa 4. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojím uznesením č. 270 zo dňa 3. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 47 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 521 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som predniesol spoločnú správu a pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladané návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 15:47 - 15:47 hod.

Jaroslav Demian
Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na vyjadrenie pána ministra chcem požiadať teda o posunutie hlasovania o tomto bode.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 15:31 - 15:34 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tlač 1725.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1908 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona boli vo výboroch prijaté tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 505 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením 723 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 41 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 526 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu uviesť správu a na rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladať návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

10.11.2015 13:36 - 13:38 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplnia niektoré zákony (tlač 1633).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1898 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 496 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 712 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy sú v bode IV tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločnú správu výborov gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 515 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

10.11.2015 13:29 - 13:32 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735). 
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1910 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie výborom, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Súčasne určila za gestorský výbor výbor pre financie a rozpočet.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 512 zo dňa 3. novembra 2015 a ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 725 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. 
Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: a) spoločne o bodoch 3 až 5, pardon, spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 17 s návrhom schváliť, o bode 4 s návrhom neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 528 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Jaroslava Demiana, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 10:13 - 10:14 hod.

Jaroslav Demian
 

Vystúpenie 20.5.2015 14:33 - 14:34 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis

4.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, vážení členovia vlády, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013. Správu o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 rozhodnutím č. 1564 z 18. mája 2015 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s termínom ihneď. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Určenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 419 zo dňa 19. mája 2015. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu zobrať na vedomie. Zo strany výboru, ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský na svojej schôdzi konanej dňa 19. mája 2015 schválil uvedenú správu o výsledku prerokovania správy svojím uznesením č. 420. Určil ma za spoločného spravodajcu a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie k tejto správe tvorí prílohu tejto správy.
Vážená pani podpredsedníčka, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2015 14:06 - 14:09 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1428, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada svojím uznesením č. 1636 zo 17. marca 2015 pridelila vládny návrh zákona výborom Národnej rady na prerokovanie: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 410 zo dňa 28. apríla 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 585 zo dňa 30. apríla 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 232 zo dňa 23. apríla 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Spolu ich je 13. Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1428, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 413 z 5. mája 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 10:53 - 10:54 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla tohto roku a gestorský výbor do 4. mája tohto roku.
Vážený pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu k návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 10:49 - 10:50 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister financií, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre financie a rozpočet za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla tohto roku a gestorský do 4. mája tohto roku.
Pán podpredseda, prosím vás, otvorte k tomuto návrhu rozpravu.
Skryt prepis