Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 9:03 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 9:03 - 9:05 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1719) a informoval vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1958 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 11:49 - 11:51 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.6.2015 16:41 - 16:43 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1606).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2015 9:31 - 9:36 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis

24.
Ďakujem, pani predsedajúca. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1699 z 5. mája 2015 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
2. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
3. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. dňa 9. júna 2015, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou, uznesenie č. 608 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona dňa 16. júna 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou, uznesenie č. 157 zo 16. júna 2015.
4. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh:
V čl. I druhý bod v prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa slovo „chrómen“ nahrádza slovom „chromen“. Ide o gramatickú úpravu textu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, nemusíte, spoločnú správu majú všetci páni poslanci rozdanú, nemusíte čítať tie zmeny, ktoré sú v časti asi IV spoločnej správy.
Takže nech sa páči.

Andreánsky, Ladislav, poslanec NR SR
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporučil schváliť s odporúčanou pripomienkou, pripomienkou uvedenou v IV. časti spoločnej správy.
Poveril spoločného spravodajcu výborov Ladislava Andreánskeho predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, gestorským výborom, č. 164 zo 16. júna 2015.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2015 14:37 - 14:38 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1461). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

10.3.2015 14:03 - 14:07 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru a uviedol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1460 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1467 zo 4. marca 2015 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1460.
Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti na opätovné prerokovanie. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 2. marca 2015 č. 2143-2015/KPSR rozhodol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval dňa 10. marca 2015 zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti a návrh prezidenta pri opätovnom prerokovaní zákon neprijať ako celok. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení, uznesenie č. 569. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na svojej 45. schôdzi dňa 10. marca 2015 prerokoval zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti a návrh prezidenta Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijať ako celok. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení, uznesenie č. 150.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 10. marca 2015. Gestorský výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v pôvodnom znení. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo č. 151 z 10. marca 2015. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril spravodajcu Ladislava Andreánskeho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Skončil som, pán predseda. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2014 15:13 - 15:14 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, kolegovia, kolegyne. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo spravodajcom k návrhu uvedeného zákona, tlač 1288. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 15:56 - 15:57 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda parlamentu spomínal ohrozenie jeho súkromia, ohrozenie jeho rodiny vrátane jeho detí. Dva dni počúvam v tomto parlamente, že si predseda parlamentu na bývanie privlastnil verejné priestranstvo, čo je úplne holý nezmysel. Multifunkčný bytový dom, v ktorom býva, je mimo parku, mimo Petrovho sadu, len s ním susedí.
A je nemysliteľné v dnešnej dobe a v našej republike vyzývať, aby sa dav extrémistov a anarchistov zhromažďoval pred hocikoho bytovým domom a demonštroval pred ním, ohrozoval jeho rodinu. To tu naozaj (potlesk), to tu naozaj chceme v krátkej dobe mať pouličné nepokoje typu Balkán alebo typu kyjevský Majdan?!
Týmto vás vyzývam, pán Lipšic aj pán Hlina, ak nie ste zbabelci, ospravedlňte sa za dva týždne trvajúci hon na osobu a rodinu predsedu parlamentu Paľa Pašku.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi, gestorský výbor odporúča schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Tým sme vyčerpali hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, návrhoch z rozpravy. Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis