Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2012 o 16:23 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.11.2012 16:23 - 16:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa vyjadril aj ja k predmetnému vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách. Skôr ako začnem to, kvôli čomu som tu hlavne, a to je prednesenie dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, by som možno v krátkosti zareagoval na rozpravu, ktorá tu prebiehala.
Počul som tu úvodné vystúpenie pána poslanca Hrušovského a v zásade plamenné prejavy predstaviteľov KDH. A ja im vcelku nerozumiem. Priatelia, ten zákon sa volá zákon č. 171 z roku 2005 o hazardných hrách a tak ďalej. Ja sa pýtam, kto v roku 2005 bol vo vládnej koalícii? KDH, SDKÚ a SMK. Tri strany, ktoré sa hlásia ku kresťanským koreňom, tri strany, ktoré sa hlásia k pravicovým tézam, tri strany, ktoré navrhli a schválili vládny návrh zákona, ktorý upravoval hazard.
Čo sa udialo, dámy a páni, od roku 2005? Od roku 2005 sa len sprísňujú pravidlá hry, lebo ten zákon bol tak široko postavený, že sa došlo na to, že má širokospektrálne negatívne dopady na spoločnosť. A preto sa pýtam: A vy ste to v roku 2005 nevedeli? Vy ste v roku 2005, ako sa, podľa akých kritérií, morálnych, etických a neviem akých ešte iných, rozhodovali, keď ste predkladali vládny návrh zákona, ktorý odvtedy upravujeme, sprísňujeme a hľadáme z neho nejaké východiská tak, aby sme ho upravili do relatívne prijateľnej podoby?
Môžeme tu moralizovať, môžeme tu sa stavať do rôznych polôh, ale v každom prípade ja si dovolím upozorniť aj na nejaké iné štatistiky alebo aj na nejaké iné štúdie, ktoré podľa môjho názoru hovoria o príčine toho stavu, ktorým je hazard. Prieskum, ktorý bol spracovaný v roku, myslím, že 2007, boli počítačové hry ako rizikový faktor v socializácii dieťaťa vo veku 10 až 15 rokov, poskytuje informáciu, že 40 % opýtaných respondentov chlapcov a 28 % opýtaných dievčat hrá nevhodné počítačové hry, hry s agresívnym násilným nábojom, hry podporujúce nenávisť, rasizmus, intoleranciu, sexuálnu neviazanosť a s obsahom proti ľudskosti a morálke. Ak si zoberiete grafy, ja tie grafy len v krátkosti ukážem, kde je tá populácia zvýraznená, sa hovorí, že počítačové hry v roku, teda v treťom ročníku, v treťom ročníku vyhľadáva na internete základnej školy takmer 90 % detí. Deväťdesiat percent detí v treťom ročníku základnej školy hraje počítačové hry na internete. Postupne ten podiel klesá, v ôsmom ročníku je to 70 percent. Ak hľadáme korene toho, nie sú tie korene ani v hracích automatoch, ale v tom, ako je nastavený celý systém. Ak by som sa vrátil k návrhu pána poslanca Škripeka, o ktorom sa tu relatívne rozsiahlo diskutovalo, tak veľmi podobné, veľmi podobné informácie sú aj pokiaľ ide o otázky toho, že napríklad viac ako 5 % žiakov v treťom ročníku sleduje na internete sex a porno a v ôsmom ročníku to predstavuje takmer 25 percent. Toto je informácia štatistická z roku 2009, dnes tá informácia môže byť ďaleko viacej.
Ak budeme hľadať príčiny, tak sa môžeme spýtať: A zakážeme internet? Alebo urobíme cenzúru internetu? Ako áno, treba regulovať, treba regulovať hranie na automatoch a treba hľadať východiská tak, aby sa tam nenachádzali faktory, ktoré kumulujú negatívne javy a znásobujú ten negatívny efekt, ale myslím si, že treba sa na tento problém pozerať triezvo.
Dámy a páni, prejdem k pozmeňujúcim návrhom, ktoré chcem predložiť.
Prvý pozmeňujúci návrh znie:
V čl. I sa doterajšie body 12 a 13 nahrádzajú novým znením, ktoré znie:
"12. V § 10 ods. 5 písm. d) znie:
"d) môže za podmienok podľa ods. 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) e) a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do konca kalendárneho roka, v ktorom toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť.
13. V § 10 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
(6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa ods. 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obce (Pozn. red.: správne má byť - "obec") oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.". "
Odôvodnenie: Podľa súčasnej právnej úpravy má obec oprávnenie ustanoviť všeobecne záväzným nariadením obmedzenie prevádzkovania hazardných hier, pričom neexistencia takéhoto obmedzenia všeobecne záväzným nariadením je podmienkou na vydanie licencie na prevádzkovanie hazardných hier. Aj keď takáto podmienka je ustanovená zákonom, doterajšia aplikácia zákona ukázala, že je potrebné ustanoviť aj podmienky, za ktorých môže obec túto zákonnú kompetenciu využiť. Navrhuje sa, aby takouto podmienkou bola sťažnosť obyvateľov obce podaná formou petície. Vzhľadom na to, že ide o veci spoločného záujmu obyvateľov obce, javí sa ako najvhodnejšie, aby sa k narúšaniu verejného poriadku vyjadrovali samotní obyvatelia obce, ak by hranie hazardných hier začali pociťovať ako neúnosné zhoršenie kvality života v obci. V občianskej spoločnosti je obvyklé využívanie na vyjadrenie sa k závažným otázkam života obce inštitút petície.
Pokiaľ ide o navrhované kvórum, je možné považovať 30-percentnú hranicu za optimálnu. Rovnaké kvórum je použité už v zákone o obecnom zriadení pri odvolávaní starostu alebo vyhlasovaním miestneho referenda. Petícia oproti referendu sa javí ako pružnejšia, prístupnejšia pre občanov a z tohto dôvodu aj vhodnejšia. Vzhľadom na vyváženie oprávnených záujmov obyvateľov obce a prevádzkovateľov hazardných hier sa navrhuje umožniť, aby prevádzkovatelia hazardných hier nemuseli okamžite ukončiť prevádzkovanie hazardných hier, ale aby mohli toto prevádzkovanie riadne ukončiť, a to k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom všeobecné záväzné nariadenie upravujúce hazardné hry nadobudlo účinnosť.
Zároveň sa za účelom zabezpečenia dostatočnej informovanosti ministerstva financií ako regulačného orgánu navrhuje zavedenie novej povinnosti pre obce, a to predkladanie informácie ministerstvu financií o prijatí takéhoto všeobecne záväzného nariadenia vrátane uvedenia dátumu jeho účinnosti.
Dámy a páni, tento prvý pozmeňujúci návrh reaguje na najviac kritizovanú otázku vládneho návrhu zákona, a to je zavedenie referenda ako inštitútu, ktoré malo byť podmienkou pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia. My sme tento inštitút posudzovali z rôznych hľadísk. A myslím si, že vrátane ministerstva financií sme sa zhodli na tom, že aj zákon o obecnom zriadení 369/1990 napríklad v § 11 ods. 4 písm. f) hovorí, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené, vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce. Ak by malo byť umiestnenie jedného hracieho automatu v krčme považované za najdôležitejšiu otázku života obce, považujem toto za neprimerané, a preto sa prechádza od referenda k vyhláseniu petície a prejaveniu vôle väčšej časti obyvateľov.
Druhý pozmeňujúci návrh.
V čl. I navrhujem vykonať túto zmenu - k čl. I k doterajšiemu bodu 46:
V čl. I v doterajšom bode 46 sa do § 58i vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný najneskôr od 1. apríla 2013 zabezpečiť stály dozor v herni v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2013.".
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vytvoriť dostatočný časový priestor pre prevádzkovateľa hazardnej hry na uzatvorenie pracovného pomeru s fyzickou osobou, ktorá už v súčasnosti vykonáva funkciu stáleho dozoru herní na základe zmluvy s podnikateľským subjektom, ktorý sa podieľa na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry.
Dámy a páni, domnievam sa, že tieto dva pozmeňujúce návrhy svojím spôsobom umožňujú riešenie tých najzávažnejších problémov, ktoré sa v jestvujúcom návrhu zákona vyskytujú. Ten závažný problém je predovšetkým riešený tým prvým pozmeňujúcim návrhom, a to z dôvodu, že rad všeobecne záväzných nariadení obce bol rušený uzneseniami prokuratúry a bol vyhlasovaný ako nezákonný. A snažili sme sa nájsť podmienky také, aby sa nadmieru neobťažovali občania, ktorí považujú proces hazardných hier ako niečo, čo je negatívne, čo negatívne vplýva na ich život, ale na druhej strane, aby sa vytvorili reálne a legitímne zákonné podmienky na to, aby všeobecné záväzné nariadenia nerušili prokuratúry svojimi uzneseniami.
Na druhej strane sú tu tak isto legitímne záväzky Slovenskej republiky. A právo podnikať patrí ako medzi základné ústavné právo každého občana Slovenskej republiky. A tak ako bola prijatá pôvodná novela zákona, myslím, že v roku 2010 alebo 2011, bolo aj toto predmetom sporu. A dúfame, že takto formulovaný pozmeňujúci návrh, ako som ho predniesol, rieši aj tieto otázky. A obce v ďalšom období nebudú už ďalej vystavované možným žalobám za ušlý zisk a náhradu škody, ktorá je spôsobená obmedzením podnikania. Verím, že tento návrh, ktorý je kompromisom v zákonných rámcoch, nájde u vás odozvu. A verím, že ho v tomto znení podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.10.2012 17:15 - 17:29 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom aby Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, že gestorským výborom bude výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, a výbory prerokujú predmetný návrh zákona do tridsiatich dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho schválenia Národnou radou.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.10.2012 17:15 - 17:29 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpilo sedem poslancov. Nikto nepodal žiaden procedurálny návrh.
A preto, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2012 14:40 - 14:42 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, jeden štatistický údaj. V diskusii vystúpilo 7 pánov poslancov. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh, takže hlasovanie v zásade bude veľmi jednoduché. Ak dovolíte, ja by som sa asi dvomi-tromi poznámkami vyjadril k vecnému priebehu rozpravy.
Ja chcem oceniť hlavne to, čo zaznelo v závere vystúpenia pána ministra, že predložený návrh novely vysokoškolského zákona je stále ďalej rokovaný a sú pripravené aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré budú reflektovať široké spektrum názorov, ktoré sa nachádzajú na akademickej pôde. Takisto, čo mňa osobne zvlášť teší, vo všetkých diskusných príspevkoch zaznela snaha zvyšovať kvalitu vysokoškolského štúdia. Ja chcem upozorniť, že tá cesta, ktorou sa chce pán minister vydať novým vysokoškolským zákonom po dvadsiatich novelách, myslím si, že je správna, a poviem aj prečo. Ale, pán minister, myslím, že vás nemusí bolieť hlava z viac ako dvadsiatky novelizácii, lebo len zákony o dôchodku, teda sociálne zákony, ktoré boli prijaté v roku 2004 za pôsobenia prvej Dzurindovej vlády do roku 2006 boli viac ako 20-krát novelizované a ľudia napriek tomu nevystupujú z druhého piliera. Je ich tam viac ako 1,5 milióna. Takže nie je s týmto až taký veľký problém. Ak budeme sa ďalej zaoberať novým vysokoškolským zákonom a systémom skvalitňovania vysokoškolského štúdia, budeme musieť mať na zreteli viacero vecí. Ja upozorňujem predovšetkým aj na populačný vývoj, kde dochádza k počtu, teda k poklesu počtu budúcich študentov, ak zoberiem do úvahy počet vysokých škôl, počet fakúlt, tak ten boj o študentov bude prebiehať asi v dvoch rovinách. Jeden kvalita. A tam, si myslím, že tak, ako poznám situáciu na Slovensku, to bude tá menšia časť boja a druhá časť boja o získavanie študentov bude volanie na nižšie nároky, nižšiu náročnosť štúdia, lebo na Slovensku stále prebieha titulománia bez ohľadu na to, aké mám vedomosti. Chcem mať titul. A myslím si, že toto nie je v záujme Slovenskej republiky, nie v záujme tejto spoločnosti. A s týmto javom sa budeme v budúcnosti musieť veľmi racionálne, rýchlo a tvrdo vysporiadať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2012 14:13 - 14:14 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Jarjabek, ja som tvoj prejav pochopil trošku inak. Ja myslím, že úplne jasne si pomenoval, že sú členovia komisií, sú akademickí funkcionári, ktorí sú volení alebo menovaní príslušnými orgánmi, ktoré sú na to určené. A potom je tu ďalšia skupina ľudí, ktorú si ako svoje poradné tímy vyberajú títo volení a menovaní funkcionári, a teda úplne jasne si pomenoval, že ten ktorý je volený, menovaný, nesie aj zodpovednosť za tú činnosť, ktorú koná, aj za výber tímu, ktorý má ako poradný tím a ktorý pripravuje jeho rozhodnutie, čo ja považujem za správne, a myslím si, že týmto smerom by sa bolo potrebné pozerať aj na veci, aby jednoducho vždy bol niekto zodpovedný a nie, aby sa skrývalo za kolektívne rozhodnutie, kde nie je možné nájsť vinníka. Ja ti chcem poďakovať za to, že si predniesol pohľad na kultúru alebo na umelecké vysoké školstvo z jednoduchého dôvodu. Keď idú umelecké telesá do zahraničia, tieto najlepšie predávajú Slovenskú republiku. Každá významnejšia akcia je za účasti kultúry, ale pokiaľ ide o výchovu týchto umelcov, zjavne vidieť, že aj v tejto oblasti je ešte čo dobiehať, a preto si myslím, že tá ponuka na spoluprácu, ktorá bola podaná, aby sme riešili aj problematiku umeleckého vysokého školstva, je na mieste a budem veľmi rád, ak ju budeme môcť akceptovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2012 11:10 - 11:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel takisto oceniť vystúpenie pána profesora Mamojku a nadviazal by som na niektoré veci, ktoré v tom vystúpení zazneli. Iste je veľmi diskutovanou otázkou v spoločnosti otázka viacerých úväzkov vysokoškolských pedagógov. No ja som to už v tom predchádzajúcom vstupe povedal, že ten problém spočíva v tom, že sa to dneska možno trošku zužuje na otázku garantov, ale zase na druhej strane musím povedať, že tá otázka pri profesoroch, docentoch, ľudí, ktorí majú vedomosti, ako je, podľa mňa, ako absolútne, absolútne na mieste, aby ľudia, ktorí majú čo povedať, majú čo odovzdať, to odovzdávali. Veď nemôže predsa odovzdávať vedomosti niekto, kto ich nemá a spoločnosť, ktorá nechce prijímať vedomosti od tých, ktorí ich majú, ako musí jednoznačne upadať. Čiže z tohto pohľadu je táto otázka určite namieste.
Druhá otázka je otázka spoločenského, ale aj materiálneho ohodnotenia pedagógov. Ak si niekto myslí, že vysokoškolský pedagóg môže byť ohodnotený počtom hodín, ktoré sedí na pracovisku, my sme tomu niekedy na katedre, keď boli takéto pokusy, hovorili, že nie sme duševní nevoľníci, ktorí by mali sedieť osem alebo desať hodín na pracovisku a v zásade výsledok našej práce sa nedá ohodnotiť počtom hodín. Počtom hodín sa nedá ohodnotiť ani počet publikácií, ani počet citácií, ani počet dobrých študentov, ktorých ste vychovali, počet dobrých diplomových prác alebo iných prác, ktoré vyprodukujú študenti, ktorých vediete. Čiže ten proces je trošku zložitejší a treba pravdepodobne o ňom debatovať, ale v každom prípade sa prikláňam k téze, ktorú povedal pán profesor Mamojka, že je potrebné zvýšiť zodpovednosť dekanov a rektorov, lebo pravdepodobne tadiaľto vedie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2012 10:20 - 10:21 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Fronc, ja len jednu takú kratučkú poznámku. Povedali ste vo svojom vystúpení, že si neviete predstaviť, ako by v podnikateľskom sektore niekto nechodil do práce a bral za to peniaze. Ja vám dám taký úplne analogický príklad, sú to zodpovední zástupcovia pri niektorých typov živností. Tým odpovedám aj na otázku, kde je pes zakopaný, to sú garanti. Žiaden odborný asistent nemá štyri plné pracovné úväzky a neučí 60 alebo 80 hodín na vysokých školách, lebo pre tie vysoké školy nie je zaujímavý. Garanti sú aj ku kľúčom ku kvalite vysokoškolského štúdia a sú aj dobrý spôsob vyriešenia tohto problému, je aj kľúčom k tomu, aby sme sa vysporiadali s tým, na čo poukazuje a asi to je hodné aj širšej diskusie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2012 9:54 - 9:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, no vaše vystúpenie by som povedal takým slovenským príslovím, že každá líška svoj chvost chváli. Ale, ak by som na to voľne nadviazal, čo povedal môj predrečník, tak musím povedať, že ak by ste sa dneska vo verejnosti spýtali, kto bol ministrom školstva v predchádzajúcom období, tak 99,9% si nespomenie na meno predchádzajúceho ministra školstva, a hovoriť o zázračných veciach, ktoré boli pripravené, ako môžme, môžme o tom akademicky debatovať, ale realitou je, že do praxe ste neurobili v tejto oblasti absolútne nič. Nebudem sa ale sporiť v týchto, v takýchto politických prekáračkách.
Ja si dovolím zareagovať ešte na jeden fakt, ktorý ste povedali a ktorý nie je pravdou. Povedali ste, že v prípade centier voľného času sa pán minister Čaplovič odovzdal peniaze obciam a proste devastuje školstvo. No ja vám chcem povedať a mali sme to na výbore tento týždeň, kde sme debatovali o pozmeňujúcom návrhu, ktorý rieši školské kluby. Ten príklad je jednotriedna škola obce Párnica, počet detí 13, opakujem: 13, počet detí v školských kluboch: 4011. Ak pán minister niečo urobil , tak urobil to, že bráni tunelovaniu systému a ak sa zabráni takémuto tunelovaniu systému, tak bude viac peňazí na všetky školy, bude viac peňazí v školstve aj na to, čo je potrebné a za čo vy tak isto formálne bojujete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2012 9:25 - 9:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca k vládnemu návrhu zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z., tlač 223.
Dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k tejto tlači č. 223 ako určený spravodajca Výborom Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, ktorý ma určil ako spravodajcu uznesením č. 38 z 12. októbra 2012, a týmto podal spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 207 z 24. septembra 2012 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorsky výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Ďalej konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po rozprave o návrhu zákona sa uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, ak Národná rada rozhodne o prerokovaní zákona v druhom čítaní podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, v súlade s návrhom predsedu Národnej rady odporúčam, prideliť návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny a výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport s tým, že výbory ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som. Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2012 15:46 - 15:46 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, k predchádzajúcemu vystúpeniu by som sa najskôr, ak dovolíte, obrátil smerom k vám. To, že ste z jedného poslaneckého klubu, vás neoprávňuje pri riadení schôdze robiť z parlamentu krčmu IV. cenovej skupiny.
A poprosil by som, ak budú expresívne vystúpenia v budúcnosti, aby ste tento parlament riadili, a nie mlčky tolerovali to, čo sem nepatrí.
Ďakujem.
Skryt prepis