Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

15.3.2013 o 12:56 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 15.3.2013 12:56 - 12:58 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016.
Účelom návrhu zákona je zlepšiť podmienky zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov.
Z tohto dôvodu sa navrhuje
- najmä zmena podmienok účasti zamestnancov na rekondičných pobytoch,
- vymedziť činnosť, pri ktorých bude zdravotná spôsobilosť na prácu podmienkou na vydanie preukazu, resp. osvedčenia, alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania na vykonávanie niektorých pracovných činností,
- aby preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení vydávali inšpektoráty práce.
Návrh zákona sa tiež zaoberá a predpokladá s cieľom reagovať na poznatky, ktoré za uplynulé obdobie vyplynuli zo samotnej aplikačnej praxe.
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou sa zároveň článkami novelizuje aj zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

14.3.2013 15:01 - 15:11 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, je mi ľúto, pokiaľ by ste boli bývali mali záujem si vypočuť moju odpoveď, ja by som vám ju veľmi rád povedal aj smerom k Zákonníku práce, boli by ste mi nechali na to časový priestor. Bohužiaľ, takto ho nemám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.3.2013 14:57 - 15:01 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, v prvom rade vás musím trošku vyviesť z omylu. Návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní nebude mať dopad na zamestnanosť, aspoň nie priamy. Ak bude nepriamy, tak si dokonca dovolím povedať, že možno bude aj pozitívny. V novele totiž chceme stanoviť férové pravidlá pre rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Pravidlá, ktoré navrhujeme, na jednej strane nezabrzdia rozširovanie, ako je tomu dnes, na druhej strane stanovujú presné podmienky pre celý proces, aby rozširovanie nemalo škodlivé dopady na jednotlivé podniky, preto vytvoríme priestor zamestnávateľom, aby mohli uplatniť pripomienky k návrhu na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Hodnotiť ich bude tripartitná komisia zložená zo zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a štátu, v tomto prípade Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky a nášho rezortu, rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Aby kolektívna zmluva vyššieho stupňa vôbec mohla byť rozšírená, bude treba splniť podmienku tzv. reprezentatívnosti. Čiže rozširovaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa musí pokrývať väčší počet zamestnancov v danom odvetví ako zamestnávatelia, združených v inej asociácii. Zároveň z rozšírenia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zo zákona úplne vylúčime presne vymedzené kategórie zamestnávateľov, po prvé, na ktorých sa ku dňu účinnosti rozšírenie vzťahuje záväznosť inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, po ďalšie, ktorí sú ku dňu účinnosti rozšírenia v úpadku alebo v likvidácii alebo v ozdravnom režime, prípadne na ktorých sa vzťahuje nútená správa, po ďalšie, ktorí zamestnávajú do 20 zamestnancov, to chcem podčiarknuť ešte raz, ktorí zamestnávajú do 20 zamestnancov, ktorí zamestnávajú aspoň 10 % osôb so zdravotným postihnutím, ktorých postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia stále trvajú, ako aj takých, ktorí ku dňu účinnosti rozšírenia podniku fungujú menej ako 24 mesiacov. Je teda jasné, že veľká skupina malých podnikov bude z rozširovania o záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vylúčená na základe uvedených konkrétnych podmienok. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je približne 82,5 % zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 20. To znamená, automaticky zo zákona sa týchto zamestnávateľov nebude dotýkať rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
Zároveň však upozorňujem, že návrh zákona vychádza z odporúčania Medzinárodnej organizácie práce pod číslom 91 a je plne v súlade s podmienkami, ktoré toto odporúčanie obsahuje. Okrem toho niektoré krajiny Európskej únie majú rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa automaticky priamo zo zákona bez ustanovenia výnimiek, teda rozširovanie sa týka všetkých zamestnancov aj zamestnávateľov v danom odvetví. Jedná sa napríklad o Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko, Rakúsko, Španielsko. V iných krajinách, ako je napríklad Maďarsko, Poľsko, možno toto rozšírenie vykonávať na základe žiadosti zmluvných strán a rozšírenie sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného ministra práce za podmienky predchádzajúceho posúdenia v konkrétnej tripartitnej rade. Obdobný princíp rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ako je v našom návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, sa napríklad uplatňuje aj v susednej Českej republike. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.3.2013 14:56 - 14:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, to, že je niekto absolventom vysokej školy druhého stupňa v odbore sociálna práca, je základný predpoklad na to, aby mohol v danej oblasti pôsobiť. Ale nie je to zďaleka ešte postačujúce pre to, aby mohol konkrétne nastúpiť a mnohé činnosti vykonávať. Preto máme pripravený samostatný projekt vzdelávania v rámci Európskeho sociálneho fondu. Všetci títo pracovníci predtým, než nastúpia a budú realizovať konkrétnu náplň, ktorá im z toho vyplýva zabsolvujú vzdelávanie prostredníctvom rezortného Európskeho sociálneho fondu, teda eurofondov, ešte v priebehu tohto roku. Takže tie riziká, ktoré ste naznačili, by mali byť týmto eliminované.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.3.2013 14:48 - 14:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážená pani poslankyňa, v prvom rade treba uviesť, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vo všeobecnosti časť svojich úloh vykonávajú v teréne. V súvislosti s otázkou, ktorá je zameraná na oblasť možno sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, je osobitne potrebné zdôrazniť, že aj keď sú zamestnanci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamestnancami v štátnej službe, snáď s výnimkou zamestnancov referátov poradensko-psychologických služieb, ich práca rozhodne nie je práca úradnícka. Podmienkou riadneho výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je okrem iného dokonalá znalosť rodinného prostredia dieťaťa či iného prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava. Je to práca, ktorá je svojou povahou založená najmä na terénnej sociálnej práci, pričom jej základným cieľom je vykonávať opatrenia tak, aby mohlo každé dieťa vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí, prípadne ak to nie je možné, v čo najvhodnejšom prostredí náhradnom.
Jednou zo základných úloh rezortu je zabezpečiť podmienky, a to tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne, na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pripravil za týmto účelom koncom minulého roku národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorý sa začal realizovať vo februári tohto roku. Hlavným cieľom národného projektu je vytváranie a rozvoj opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom náhradnom rodinnom prostredí a pokračovanie podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni. Špecifickými cieľmi národného projektu sú skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií, po ďalšie, podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti, po ďalšie, zintenzívnenie transformácie a podpory deinštitucionalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch, komplexná podpora profesionálnych rodín, zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v detských domovoch. Jednou z hlavných aktivít národného projektu je vytvorenie nového modelu manažmentu sanácie rodiny, na čo sa viaže aktivita etablovania rodinných asistentov do štruktúr orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V rámci tejto aktivity bude vytvorených 92 nových pracovných miest takzvaných rodinných asistentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v oddeleniach v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2 na každý úrad. Hlavnou úlohou rodinných asistentov bude výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí za účelom udržania podpory rodiny, predchádzania vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že pôjde o prácu mimoriadne náročnú, požadovanou požiadavkou pre uchádzača je okrem iného vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca. Vytvorené miesta budú reálne obsadzované koncom prvého polroka tohto roku.
Pre úplnosť chcem uviesť aj ďalšie aktivity, ktoré máme rozpracované, respektíve sú v štádiu realizácie. V rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý budú realizovať obce a neverejní poskytovatelia a ktorého cieľom je, po prvé, podpora sociálnej inklúzie s rozšírením dostupnosti opatrovateľskej služby, po ďalšie, posilnenie lokálnych kapacít opatrovateľskej služby a umožniť seniorom a osobám so zdravotným postihnutím zotrvať vo svojej rodine a v komunite s náležitou odbornou pomocou, na tento projekt rátame s 1 500 novými pracovnými miestami v opatrovateľskej službe. Ministerstvo v súčasnosti dokončuje prípravu národného projektu komunitných centier, ktorým sa vytvoria predpoklady na budovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity, cirka 120 centier na Slovensku. Cieľom je zlepšenie životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít ich lepším prístupom k sociálnym službám, aktivitám vykonávaným v komunitnom centre. Komunitné centrum bude poskytovať služby najmä pre rodiny s deťmi. Pôjde o aktivity zamerané na sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, výchovno-preventívnu, vzdelávaciu, aktivačnú činnosť, sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím, nízko prahové programy pre deti a mládež, predškolskú prípravu, programy včasnej starostlivosti, záujmovú činnosť a ďalšie aktivity. Predpokladaný počet novo vytvorených pozícií v rámci týchto komunitných centier predstavuje 615 miest nových komunitných pracovníkov.
Vážená pani poslankyňa, ak by som to mal celé zhrnúť do jedného čísla, celkove ideme posilniť terénnych sociálnych pracovníkov o takmer 2 300 nových osôb. Chcem zároveň poukázať na skutočnosť, že konsolidujeme verejné prostriedky, šetríme, ale v každom prípade nie na úkor ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.3.2013 14:24 - 14:24 hod.

Ján Richter
Pani poslankyňa, uvažujeme o tom, ale nie v tomto kalendárnom roku, ale pre budúci kalendárny rok. Ale už je na to stanovená pracovná skupina, ktorá prehodnocuje alternatívy možného ďalšieho postupu. Takže na vašu otázku odpoviem, áno, pre rok 2014 sa o tom uvažuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2013 14:11 - 14:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážená pani poslankyňa, príspevok na pohreb je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je plnoletá osoba, fyzická osoba, ak, po prvé, zabezpečila pohreb, po druhé, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, po tretie, je trvalý pobyt zomretého na území Slovenskej republiky v čase smrti a, po štvrté, pochovaný zosnulý na území Slovenskej republiky ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Výška príspevku na pohreb predstavuje čiastku 79,67 eura. Úprava výšky príspevku na pohreb je zákonom ustanovená ako možnosť zvýšiť sumu príspevku na pohreb nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorá sa však využíva podľa možností príslušného štátneho rozpočtu. Suma príspevku na pohreb bola naposledy upravená k 1. septembru 2007 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 393/2007 Z. z. V roku 2012 bola podľa verejne dostupných údajov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatená táto čiastka 49 756 osobám v celkovej výške 3 995 000 eur. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2013 18:27 - 18:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. No, pôvodne som uvažoval vystúpiť ďaleko rozsiahlejšie v závere, ale priznám sa, že obsah tej diskusie ma vedie skôr k zhrnutiu niektorých poznatkov a zaujatie možno stanoviska v istej všeobecnej rovine. Celkom iste budem dlhšie hovoriť v druhom čítaní, keď budeme hovoriť trošku konkrétnejšie.
Sme v prvom čítaní a je celkom logické, že rozprava je viac všeobecná, čiastočne je politický motivovaná, no a v značnej časti sme sa presunuli niekde, kde budeme možno na budúcej schôdzi, keď budeme hovoriť o správe o politike zamestnanosti, ale v kontexte zákona o sociálnych službách to vnímam ako celkom prirodzené, pretože nástroje aktívnej politiky trhu práce sú hlavne na realizáciu politiky, politiky zamestnanosti.
Chcem poďakovať tým, ktorí vystúpili, aj za racionálne vystúpenia, návrhy. V konečnej miere by som to zhodnotil tak, že hlavne zo strany opozície to stanovisko, ten pohľad na ten návrh zákona je taká, v úvodzovkách, politika cukru a biča s tým, že za ten cukor, za tie pozitíva je zodpovedná opozícia, ktorá veci pripravila, my sme ich len prebrali, no a za tie kvázi negatíva sme zodpovední my, lebo sme ich tam dali a to tvorí práve to negatívum toho zákona. No hovorím to skoro ironicky, ale aktívna politika trhu práce a realizácie jednotlivých nástrojov, a to chcem zvýrazniť, nemá a nemôže mať nejaký politický rozmer, ktorý ste sa tu viackrát snažili podsúvať, najmä v súvislosti s niektorými zmenami, ktoré teraz navrhujeme.
Aktívna politika trhu práce z môjho pohľadu, a to som zvýraznil v úvodnom slove a podčiarkujem to dvakrát aj teraz, nemá záujem konsolidovať verejné financie. To znamená, ja nechcem sporiť na jednotlivých nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ale mám záujem, aby boli efektívnejšie, aby odstránili plošnosť, aby boli adresné, chcem zamedziť zneužívaniu a, samozrejmá vec, ďaleko viacej akceptovať pri jednotlivých rozhodnutiach regionálne odlišnosti. To znamená, skôr ponúknuť realizáciu regionálneho trhu práce, k tomu je tento zákon.
Druhá vec, ktorú chcem povedať, ak som povedal po tom, čo sme prijali Zákonník práce, že by som bol veľmi rád a urobím všetko preto, aby sa už v tomto volebnom období neotváral, pri tomto zákone poviem opak. Ak život a potreba prinesie, tak som pripravený aj na rok tento zákon otvoriť, veď ten má reagovať na flexibilitu a potrebu regionálneho trhu práce.
To znamená, tu absolútne pripúšťam, ak to bude nevyhnutné, že opätovne do toho vstúpime. Naopak, ten zákon, opakujem ešte raz, je priama reakcia na vývoj trhu práce, ale aj na vývoj regionálneho trhu práce a ten v tejto zložitej situácii môže mať modifikácie, na ktoré bude potrebné jednoducho reagovať. Tá kritika pokiaľ tu zaznela, obligatórnosť, fakultatívnosť, výbory zamestnanosti a ich účinkovanie, riziká, ďalej zdravotne postihnutí a akési ich obmedzenia a kontroly na okresných úradoch práce nie je zákonom presné pomenovanie termínu, veľmi stručne. A hovorím to teraz veľmi úprimne a vážne. Milí priatelia, je mi úplne jedno, či žiadateľ, ktorý požiada o príspevok na podnikanie alebo vytvorenie nového pracovného miesta, do akého kostola chodí a ktorúkoľvek politickú stranu vo voľbách volí. Ja ho podporím, ale myslím si, že išiel by som sám proti sebe a v konečnej miere všetci, ktorí nesieme nejakú zodpovednosť, veď to by bola samovražda, aby sme niekomu zamedzovali. A vyberali, že ty si smerák a ty si ja neviem z akejkoľvek strany. Veď teraz, keď platí obligatórna na rok, viete, v čom je náš problém, že je málo žiadostí na vytváranie nových pracovných miest. Toto je môj problém, to ma pri tom trápi a nie, či o to žiada smerák, kádehák, jehovista, kresťan katolík, alebo neviem kto. To nie je náš problém. My chceme preto vytvoriť efektívnejšiu ponuku jednotlivých nástrojov, aby jednoducho bola motivujúca pre začínajúcich podnikateľov, pre úspešných podnikateľov, pre budúcich živnostníkov, aby využívali tie nástroje. V tomto je tá filozofia toho zákona a odmietam akékoľvek politické rozmery, ktoré do toho ideme vtesnávať. Jedenásť členov, výbory zamestnanosti sú zložené tripartitne. Ak by som mal toto prijať, ja musím spochybniť tripartitu, ktorá funguje aj na celoštátnej úrovni. Veď ja neskúmam, či zamestnávatelia nominujú politického alebo člena politickej strany takej alebo onakej, on tam vystupuje za konkrétne zamestnanecké združenie, či je to RÚZ, či je to Asociácia zamestnávateľských zväzov, alebo či je to Združenie miest a obcí Slovenska. Toto sú tri organizácie, ktoré reprezentujú zamestnávateľov. No ak má dneska predstaviteľ SMER-u alebo smeráci jednu tretinu obecných úradov alebo teda starostov a primátorov, no tak asi tam budú mať nejaké zastúpenie, ak sú v nejakých pozíciach na VÚC-kách a VÚC-ka bude rozhodovať, ja to neviem vylúčiť, že tam nebudú. A v konečnej miere, ja dneska neviem, možnože máme už dneska politickú prevahu aj v Republikovej únii zamestnávateľov a v Asociácii zamestnávateľských zväzov. To skôr ironicky hovorím, ale toto nie je podstatné. Má to tripartitný princíp, a ten je dôležitý. Ja nemôžem spochybňovať, do akej miery by mal záujem ZMOS, samosprávny kraj, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov, ale aj odbory, dávať tam ľudí, ktorí tam budú vidieť svoj biznis. Naopak, tí majú reagovať na regionálne špecifiká trhu práce a tie sú, dnes sa líšia od okresu k okresu. Tie musia reagovať na to, že do toho konkrétneho mesta príde v istú dobu nejaký investor a bude mať záujem sa etablovať v priemyselnom parku, ktorý je tam pripravený. A my musíme na to flexibilne reagovať. Veľmi konkrétne a k tomu sú práve tieto, tieto výbory, aby vedeli toto zohľadniť. To sa nedá plošne riešiť a v konečnej miere aj pri ostatných zákonoch, či už sa týka dávok a ďalších vecí, často voláme a budeme volať po odstraňovaní plošnosti a zabezpečení maximálnej adresnosti, na tom sa asi zhodneme aj s opozíciou.
To je hlavný pohľad, ktorý som tu chcel ponúknuť aj k tým výborom. A preto akékoľvek riziká, ktoré by súviseli s nejakou korupciou, iste, je to všetko o ľuďoch, ale práve tá objektivita je tam daná tým rôznorodým zložením, tým, že to bude verejne dostupné každé jej rozhodnutie, či pozitívne, alebo negatívne, a musí byť zdôvodnené. Takáto merateľnosť, takáto verejná kontrola tu nikdy v ničom nebola! Nebojme sa toho, ja som presvedčený o tom, že toto je ten najmenší problém, ktorý nám môže spôsobiť aplikácia novely tohto zákona, ktorú ponúka.
Rada zdravotne postihnutých, ja vám môžem ponúknuť konkrétne príklady, ktoré tu máme doteraz zneužitia obligatórnosti nárokov na zriadenie chránených dielní. Je ich tu veľmi veľa. Môžem ich citovať, môžem hovoriť konkrétne firmy, snáď jednu takú, ktorá je možno úsmevná, ale možno niečo hovorí. Spišská Nová Ves, na okresnom úrade práce požiadal podnikateľ, predložil všetky potrebné dokumenty preto, aby splnil zákonnú nárokovateľnosť na príspevok. V rámci toho príspevku na podnikanie si kúpil koňa. Je to možné, prečo nie. Samozrejmá vec, v istom čase sa zistilo, že neplnil dohodu, ktorú mal s úradom práce. Otázka, čo budeme robiť? No tak vstúpi do toho asi, asi zákon a budeme žiadať vrátenie prostriedkov. Keď nebudú, no tak sa odpredá kôň. No nemohol sa už odpredať kôň, pretože medzitým pán podnikateľ a jeho rodina toho koňa zjedli.
Čo chcem tým povedať? Nemôže byť absolútny rozmer, keď splní nejaké formálnoprávne veci, že dostane ten príspevok. Ale tu môže splniť ďaleko objektívnejšie kritérium ten výbor, veď ten výbor zhodnotí, čo je to za človeka, kde sa pohybuje, akým spôsobom chce realizovať ten zámer, na ktorý ten účel zákona, zákona pamätá. To znamená, že minimálne v tomto prípade, úmyselne som dal taký krajný, radikálny. Samozrejmá vec, viete, ako zobratie alebo vytvorenie chránenej dielne vo fitnescentre a aby vozíčkari a barličkári precvičovali, na tento úmysel ako, ako zobral tiež podnikateľ a splnil zákonné veci, ktoré súvisia s vytvorením chránenej dielne, no podvody. Samozrejmá vec, že toto chceme odstrániť, nie zabrániť. To preto hovoríme o fakultatívnosti pri zriadení chránenej dielne, ale fakultatívnosť neplatí, naopak, opätovne vstupuje a bude obligatórnosť. To znamená, zákonná nárokovateľnosť na prevádzku tej chránenej dielne. Lebo tam už nemáme polemiku o tom, či je alebo nie je to, to podnikanie, keď už beží a plní účel zákona, zákona, zneužiteľné. Ale toto sme týmto odstránili, veď tu viedol štátny tajomník Ondruš veľmi vážne rozhovory aj s príslušnou organizáciou, mnohé kompromisy sa prijali a našla sa, nechcem povedať, že dohoda, ale minimálne priblíženie názorov. To znamená, tu bol záujem opätovne v ťažkom dialógu sociálnom mnohé veci riešiť a ja som presvedčený, že sa aj poriešili.
Viete a sú tu aj isté štatistické čísla. Od roku 2007 sa na jedno nové pracovné miesto v chránenej dielni zvýšil štátny príspevok 4,1-krát, 4,1-krát. No my zodpovedáme aj nejakým, nejakým tým daňovým poplatníkom, aj tým, čo nás volili. Je to správne? Je to dobré? Za päť rokov 4,1-krát? Ja im to nechcem brať. Ale chcem to ďaleko viacej kontrolovať, chcem, aby to bolo efektívne využívané, mám maximálny záujem, viem, aké je ťažké zamestnať vozíčkara alebo, alebo človeka s akýmkoľvek zdravotným postihnutím. Vytvoríme maximálne v tomto smere pozície preto, aby chránené dielne neubudli. Ale jednoducho chceme seknúť a buchnúť po prstoch tým, ktorí aj tých zdravotne postihnutých zneužívali na predmet svojho podnikania a dosahovania neobjektívneho zisku. O toto ide a toto je hlavný cieľ.
Úplne na záver, filozofia zákona je dostať služby zamestnanosti bližšie k ľuďom. Bližšie do prostredia, kde, kde vytvára sa nejaké nové miesto, aby bolo objektívne zhodnotené. Pokiaľ tu sú nejaké finančné prostriedky na tento predmet podnikania, chceme, aby čo najefektívnejšie boli využité. V tom to súvisí a keď hovorím, dostať sa bližšie k ľuďom, no iná cesta nie je, áno, vedie to cez regionálny trh práce. Regionálny trh práce nemôže zhodnocovať a riadiť niekto z Bratislavy. Ten sa musí riadiť a objektívne zhodnocovať v mieste, kde sa, kde sa ten trh práce regionálny vytvára. A to nemôže nikto iný v tomto prípade garantovať, ani riaditeľ úradu práce, ale akási objektívna skupina ľudí, ktorá je tripartitne zložená. Toto je filozofia, to je hlavný prístup, samozrejmá vec.
Úplne na záver, som pripravený ku každému jednému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý bude smerovať k vylepšeniu, bude mať logiku, bude zodpovedať filozofii toho zákona, sa objektívne postaviť, vrátiť aj so svojimi kolegami, ktorí odborne tieto veci pripravovali a budú posudzovať aj v ďalšom období, reagovať. Chcem vám ponúknuť možnosť aj v období, pokiaľ bude to druhé čítanie, pred tým, než budú zasadať konkrétne výbory, na nejaké konzultácie, vyjasnenie si istých pozícií a názorov, pretože ešte raz opakujem: služby zamestnanosti nemajú charakter pravicový alebo ľavicový, ale musia mať charakter a ambíciu prostredníctvom jednotlivých nástrojov vytvoriť čo najviac pracovných miest, udržať čo najviac ľudí v práci. Ak sa nám toto podarí, vtedy cieľ zákona bude splnený.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2013 11:31 - 11:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Z poverenia vlády Slovenskej republiky vám predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Ide o kľúčovú právnu normu, ktorá upravuje základné nástroje aktívnej politiky trhu práce. Tento zákon ponúka základné nástroje, ktorými štát predovšetkým prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, aby sa opäť vrátili do pracovného procesu, ako aj začínajúcich živnostníkov a podnikateľov, najmä na regionálnom trhu práce. Účelom návrhu novely zákona o službách zamestnanosti je upraviť najmä aktívnu politiku trhu práce tak, ako to vyplýva z časti 3.1 zamestnanosť Aktualizácie Národného programu reforiem Slovenskej republiky na rok 2012, v ktorej sa uvádza, citujem: ,,Aktívne politiky trhu práce prejdú revíziou založenou na reálnom využívaní jednotlivých nástrojov a ich skutočnej efektivite. Vláda pritom položí dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Systém bude jednoduchší, najmä v obmedzení počtu nástrojov a znížením administratívnej náročnosti pri implementácii aktívnej politiky trhu práce."
Zámerom je najmä prehodnotiť obligatórnosť nástrojov tak, aby boli efektívnejšie a účinnejšie. Predstavitelia ministerstva absolvovali v minulom roku viaceré rokovania so zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky či OECD, ktorí hĺbkovo analyzovali vývoj nášho trhu práce a stav služieb zamestnanosti. S medzinárodnými inštitúciami sme konzultovali aj tento návrh novely tak, aby sme zvýšili efektívnosť a účinnosť aktívnej politiky zamestnanosti a vo väčšej miere zabránili aj zneužívaniu viacerých príspevkov. K rovnakému záveru dospela aj hĺbková kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Prihliadajúc na uvedené, sa preto v návrhu zákona o službách zamestnanosti navrhuje zmeniť najmä: zmena obligatórneho charakteru na fakultatívny charakter siedmich príspevkov aktívnych opatrení na trhu práce s cieľom vytvoriť podmienky na lepšie zohľadnenie situácie na konkrétnom regionálnom trhu práce. Ďalej, posilnenie a rozšírenie pôsobnosti výborov pre otázky zamestnanosti pri úradoch práce, čím sa podporí sociálny dialóg zameraný na podporu zamestnávania a vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na regionálnom trhu práce. Ďalej, zaradenie postupu na zabezpečenie transparentnosti a verejnej kontroly v poskytovaní fakultatívnych príspevkov, zrušenie dvanástich aktívnych opatrení trhu práce z dôvodu ich nízkej využívateľnosti v doterajšej praxi. Ďalej prehodnotenie podmienok pre poskytnutie príspevkov aktívnych opatrení na trhu práce vrátane príspevkov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Za ďalšie, obnovenie kompetencií pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny realizovať projekty v rámci svojho územného obvodu s cieľom podpory riešenia problémov nezamestnanosti špecifických skupín v konkrétnych regiónoch. Významná podpora vzhľadom na novelu zákona je kladená aj na zníženie administratívnej zaťaženosti. Chcem zvýrazniť skutočnosť, že novela zákona o sociálnych službách nesleduje konsolidáciu verejných financií, ale najmä efektívnosť, odstránenie plošnosti, adresnosť, zamedzenie zneužívania a aplikáciu regionálnych odlišností.
Vo fáze prípravy zákona sme oslovili okrem aktuálnych sociálnych partnerov aj širokú odbornú verejnosť. Uskutočnili sme niekoľko konzultatívnych rokovaní aj s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. Výsledkom boli kompromisy, ktoré nebudú mať negatívne dôsledky pre chránené dielne či chránené pracoviská. Umožnia vo väčšej miere zabrániť zneužívaniu, pomáhať všetkým, ktorí to myslia poctivo. A zároveň im aj chceme garantovať podporu každej jednej chránenej dielni či pracovisku, ktorá rozbehne svoju činnosť a bude fungovať v prospech zamestnávania zdravotne postihnutých v príslušnom regióne.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaná novela zákona o službách zamestnanosti vytvorí priestor pre väčšiu flexibilitu poskytovania služieb pre nezamestnaných. Vytvorí väčší priestor pre individuálny prístup s dôrazom najmä na boj s dlhodobou nezamestnanosťou. Vytvorí tiež väčší priestor na využívanie pozitívnych skúseností a úspešných nástrojov politiky zamestnanosti z iných krajín, najmä Európskej únie. A spolu s ďalšími opatreniami nám pomôže účinnejšie podporovať zamestnanosť na Slovensku, čo je v súčasnej dobe našou absolútnou prioritou. Z týchto dôvodov vás žiadam o podporu predloženej novely zákona o službách zamestnanosti.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2012 15:05 - 15:06 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za tú doplňujúcu otázku. Dovolím si veľmi stručne ešte raz, v maximálnej miere sa chcem vyhnúť politizovaniu toho problému. To si tie deti nezaslúžia. Ten problém je niekde inde. Jeden z výsledkov mojej kontroly...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Necháme ešte pána ministra, aj keď uplynul čas. Pán minister. Necháme ho odpovedať.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
...vrátane záverov správy pani verejnej ochrankyne práv bude spočívať v troch rozmeroch opatrení. Po prvé, k prehodnoteniu teraz platnej legislatívy, po druhé, vnútorných opatrení vrátane komisie, ktorá rozhoduje o medzinárodnej adopcii detí, aby to nebolo postavené len na ľudí z ministerstva a z centra, aby v tejto komisii boli zahrnutí aj ľudia z mimovládnych organizácií a najmä odborníci, psychológovia a ďalší, ktorí v tomto smere môžu objektívne posúdiť tieto veci. A tretí rozmer je, ideme osloviť všetky detské domovy a následne na základe licencií všetkých organizácií krajín Európskej únie, ktoré sú registrované v Haagu, budú oslovené všetky agentúry, ktoré tú licenciu majú a ktoré majú právo sprostredkovávať medzinárodné adopcie detí. Som presvedčený, že tento systém a kolos opatrení by mal v maximálnej miere pomôcť transparentnosti a problémom, ktoré v minulosti boli, aby sme sa im v budúcnosti vyhli. Skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis