Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 14:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.11.2015 14:40 - 14:41 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ja som uviedol, že je mojou eminentnou snahou dostať toto riešenie. A tu treba vidieť jednu vec. To nie je len otázka zvýšenia z 1,4- na 1,5-násobok. My chceme komplexne riešiť celý problém. Dnes sú posudkoví lekári roztrúsení po viacerých inštitúciách. Tu je treba spraviť jednu novú ucelenú inštitúciu, ktorá bude riešiť posudkových lekárov ako takých v celom komplexe, vrátane vzdelávania a ďalších vecí, ktoré sú na to bezprostredne jednoducho naväznuté. Inak povedané, ak SMER – sociálna demokracia dostane podporu od voličov, táto otázka systémového riešenia opatrovateľov bude predmetom programového vyhlásenia vlády. Stačí?
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 26.11.2015 14:32 - 14:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán poslanec, k uvedenému otvorenému listu sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia so zástupcami predkladateľov listu. Prvé dňa 18. júna 2015 na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, druhé bolo na pôde Výboru Národnej rady pre sociálne veci, to sa uskutočnilo 23. júna 2015 a následne 28. septembra tohto roku sa uskutočnilo opätovne ďalšie rokovanie na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Niektoré legislatívne podnety na zmeny obsiahnuté v tomto otvorenom liste mali ambíciu meniť systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ako taký, najmä však výšky peňažných príspevkov na kompenzáciu, prípadne podmienky ich nároku. Na pracovných stretnutiach najviac rezonovala otázka poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, najmä u poberateľov v produktívnom veku. Jedná sa o skupinu opatrovateľov, ktorým sa z dôvodu valorizácie dôchodkovej dávky a nevalorizácie súm životného minima znižuje peňažný príspevok na opatrovanie o sumu, o ktorú dôchodková dávka opatrovaného presahuje 1,4 násobok sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 277,3 eur.
V prípade prijatia akýchkoľvek legislatívnych zmien si ich príprava vyžiada dostatočný časový priestor, a to nielen analýzu, ale aj odhad finančných dopadov a ich zabezpečenia, nakoľko sa jedná o početne veľkú skupinu poberateľov. Každopádne ide o dopady v desiatkach miliónov eur. Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, ktorí opatrujú fyzickú osobu poberajúcu dôchodkovú dávku, je cirka 23-tisíc.
Z toho dôvodu mojou súčasnou snahou a ambíciou je presadiť v treťom sociálnom balíčku v mesiaci december tohto roku zmenu výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá sa javí z pohľadu pisateľov otvoreného listu ako najviac problémová. Akákoľvek zmena legislatívy bude konzultovaná aj s osobami so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií tak, ako to Slovenskej republike ukladá Dohovor Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v článku 4.
Predmetom pracovných stretnutí boli aj podnety nelegislatívnej povahy týkajúce sa podozrenia na pochybenie pri aplikácii zákona v praxi, ktoré prešetrilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe poskytnutých dokumentov, ako sú lekárske a komplexné posudky, rozhodnutia správnych orgánov I. aj II. stupňa, boli na konkrétnych úradoch, v tomto prípade Nitre, Žiline a Michalovciach, v II. polroku tohto roku vykonané dodatočne kontroly.
Siedmeho a 8. októbra tohto roku bola vykonaná kontrola na úrade v Michalovciach, kontrolný orgán skontroloval 70 náhodným spôsobom vybraných spisov. Pätnásteho a 16. októbra bola vykonaná kontrola na úrade v Žiline, kontrolný orgán skontroloval 93 náhodným spôsobom vybraných spisov a v dňoch 26. a 27. novembra tohto roku sa uskutoční alebo prebieha kontrola na úrade v Nitre. Doposiaľ vykonanou kontrolou nebolo na dotknutých úradoch zistené porušenie všeobecne záväzných platných predpisov.
V dňoch 5. až 8. októbra a 14. až 16. októbra sa uskutočnili aj regionálne pracovné stretnutia s posudkovými lekármi úradov na pracoviskách ústredia, konkrétne v Košickom kraji, v Prešovskom kraji, v územnom obvode pracoviska ústredia v Žiline a v územnom obvode pracoviska ústredia v Banskej Bystrici. Dňa 20. novembra tohto roku s posudkovými lekármi obvodov na územnom obvode Bratislavy. V rámci týchto pracovných stretnutí boli posudkoví lekári dôrazne upozornení aj na povinnosti dôkladne sa pri posudzovaní zaoberať všetkými predloženými lekárskymi nálezmi, správami, respektíve odporúčaniami.
Pre úplnosť informácie by som chcel ešte uviesť, že dňa 25. tohto roku bola zástupcami pisateľov otvoreného listu doručená na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny petícia. Konkrétne stanovisko k petičným požiadavkám zaujme rezort práce po ich vyhodnotení a sťažovateľov alebo podávateľov bude informovať.
Pre úplnosť chcem ešte dodať, že pri spracovaní novej legislatívy máme záujem využiť aj zmeny, ktoré priniesol od 1. septembra účinnosť zákona č. 176 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisári budú volení na tejto schôdzi Národnej rady. Tu chcem v prvom rade zdôrazniť, že práve komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa má podieľať na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, presadzovať záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Z uvedeného dôvodu máme záujem veľmi úzko spolupracovať pri tvorbe novej legislatívy aj s týmto novým inštitútom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2015 18:01 - 18:09 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcem poďakovať za tú diskusiu aj napriek tomu, že jej obsah išiel značne nad rámec toho zákona, ktorý predkladáme, to znamená riešenie materského ako takého.

Pokúsim sa zaujať stanovisko aj k tým návrhom, ktoré tu odzneli.

K pánovi Kaníkovi. Ani tu nie je z úcty, už keď ma sedem razy vyzval, mohol ostať a reagovať a čakať nejakú odpoveď, veď v konečnej miere aj to, čo riešime dnes po jedenástich rokoch (vdovy a vdovci) je jeho maslo na hlave. Jedenásť rokov to tu takto bolo. (Potlesk.) Starodôchodcovia, novodôchodcovia, to je jeho maslo na hlave, preto tvrdý populizmus. V tomto období my sme prijali dôchodkovú reformu systémovo, veď sme len v nejakom prechodnom období, čo sa týka formy prechodu z takzvaného švajčiarskeho modelu, to znamená 50 % vývoj miezd a vývoj cien na novú takzvanú dôchodcovskú infláciu. Prognózy Inštitútu finančnej politiky hovoria úplne jasne. Už o dva roky sa predpokladá, že tá dôchodcovská inflácia má narásť niečo cez 2-percentá. To znamená, to je vo vývoji, to sa nedá zákonom upravovať podľa toho, ako v ktorom kalendárnom roku vychádzajú isté čísla, ktoré s tým súvisia, nehovoriac o tom, že tie najslabšie príjmové skupiny dôchodcov my riešime. Navýšili sme vianočný dôchodok a pre budúci rok je po prvý raz v praxi realizovaný minimálny dôchodok, ktorý znova rieši vážne kategórie, kategórie ľudí z hľadiska tých najnižších dôchodcov. To znamená, že z jeho strany to vyznieva možno skôr ako irónia. Opakujem ešte raz. Je záujem riešiť, máme záujem riešiť aj budeme riešiť toto. Ja sa netajím s tým, že nejaká vízia pre budúcnosť, pre to budúce obdobie z pohľadu nášho je možno trinásty dôchodok, ktorým by sa mali v nejakom období začať aj isté veci riešiť. Ale tu sa diskutuje napríklad o ústavnom riešení I. aj II. dôchodkového piliera. A vlastne spochybňuje tie veci, lebo však chceme zakotviť niečo to, čo sme prijali. Ale, ešte raz, nechcem riešiť tento problém. Meritum tej veci je niekde úplne inde.

K pánovi Mihálovi, čo sa týka tej odvodovej úľavy zákona ohľadom hladových dolín. Rozumiem tomu. My tie návrhy a opatrenia sme prijali. Ja nemôžem tvrdiť, že sú plne štandardné. Vôbec pozitívna diskriminácia je neštandardné riešenie, pretože my máme záujem zvýhodniť ľudí, ktorí žijú v tých regiónoch, kde tá nezamestnanosť je najvyššia, aby sme im pomohli v tej sociálno-ekonomickej situácii, v prvom rade sa zamestnať a vôbec dvihnúť tú životnú úroveň. To nie sú štandardné veci a sú asi prechodné. Iste to nebude trvať donekonečna, ak sa nám podarí ľudí v ďaleko väčšej miere zamestnať a jednoducho zvýšiť tú ich životnú úroveň, asi sa potom tie opatrenia budú postupne meniť. Konzultoval som aj s kolegami tú otázku, áno, je tu dvanásť mesiacov, šesť mesiacov, ale znova to je tá pozitívna diskriminácia. Priznám sa, že konzultácie bežali predtým aj so zamestnávateľmi, aj so Sociálnou poisťovňou. Čo sa týka tej praktickej realizácie, nenarazili sme tam na nejaký problém. Ono všeobecne platí, že vznik a zánik toho poistenia môže nastať aj v priebehu mesiaca. Ale ja vôbec nevylučujem, že tejto k problematike sa eventuálne vrátime a budeme hľadať nejaké riešenie, ktoré by mohlo pomôcť tým účtovníčkam, ktoré sa touto problematikou reálne zaoberajú.

V tejto chvíli k tomu návrhu snáď len toľko.

Ale teraz k tomu zákonu, ktorý je predmetom rokovania.

Je tu obdobie a situácia, keď aj v rámci Európskej únie sa veľmi vážne o tejto problematike diskutuje. Ja sa priznám, že viackrát som odpovedal aj na upozornenia a listy z OECD, ktorá žiadala Slovenskú republiku, aby sme znížili ten počet týždňov, v ktorom ženy matky poberajú materské. To tvrdo odmietam. Nevidím na to dôvod a osobne si myslím, že by bolo veľmi zlé, aby sa unifikovala takáto právna norma a rovnako pristupovalo k tomu v Nemecku, Francúzsku, na Slovensku. Máme svoje vlastné špecifiká a podmienky, tu jednoducho treba vychádzať z toho. A ja som osobne rád, že sme v prvej trojke v rámci Európskej únie z hľadiska tej pomoci.

A tá perspektíva aj z hľadiska budúceho roku je z môjho pohľadu úplne jasná. Treba to, ešte raz, zvýšiť o tých 5 %, aby sme dosiahli plnú náhradu straty príjmu tej matky, ktorá na tú materskú jednoducho odišla. Veď riešime problémy aj demografie, ďalších vecí. A toto všetko je potrebné jednoducho pri takýchto skutočnostiach zvážiť, a preto si myslím, že aj projekty, ktoré sme ponúkli, zosúladenie rodiny a práce, to všetko smeruje k mladým rodinám. Je veľa matiek, ktoré majú záujem udržať istý kontakt aj v priebehu výchovy detí, dajme tomu, v tých prvých troch rokoch so svojim pracoviskom a zamestnaním. No tak vytvárame na to podmienky. Opakujem, nevyháňame ženy z materskej do práce, ale tam, kde je vytvorený ten predpoklad a podmienka, tak tam dávame tú šancu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité.

A, opakujem ešte raz, to nie je nič populistické, som presvedčený, že dnes pri navýšení na tých 70 % toho príjmu dosiahne tá žena matka 91,2 % čistého príjmu z toho predchádzajúceho obdobia. Už to je relatívne veľmi pozitívne. A ak sa nám podarí po tom budúcom období v tomto trende pokračovať, som presvedčený, že nielen to bude pozitívne prijaté, ale aj bude to mať priaznivú odozvu aj vo viacerých oblastiach, ktoré ja som sa tu už snažil jednoducho naznačiť.

Treba vidieť aj tú skutočnosť, že ženy, ako postupuje tá doba, kedy rodia prvé deti, sa posúva do ich vyššieho veku. Treba reagovať aj na to. To znamená, je prirodzené, že predtým pracujú, majú sa záujem niekde pracovne uchytiť. No aj na to je potrebné v súvislosti tým materským reagovať a jednoducho pozitívne riešiť tie ženy matky, ktoré predtým pracovali, aby na tom materskom sa to adekvátne prejavilo.

A, samozrejmá vec, v maximálnej miere podporujem aj odstránenie tej diskriminácie, ktorá tu jedenásť rokov trvala, keď pán Kaník svojím rozhodnutím zaviedol dve skupiny, nerovnaké skupiny (vdovy, vdovci), a preto v plnej miere podporujem ten návrh, ktorý sme tu predložili. Ja som ho sľúbil predložiť, prebehlo k nemu aj medzirezortné pripomienkové konanie, len bolo potrebné si niektoré tie veci ešte zanalyzovať a vyjasniť hlavne so Sociálnou poisťovňou. Tu treba vidieť, že sa vraciame niekde jedenásť rokov dozadu. To nie je jednoduché aj z hľadiska analýzy a všetkých ostatných vecí, ktoré s tým úzko súvisia, ale som osobne presvedčený, že odstráni sa skrivodlivosť a nastane spravodlivosť a objektívnosť aj v tejto oblasti, že nebudú riešené dve kategórie vdov a vdovcov, či už to bolo pred rokom 2004 alebo v tomto období.Uchádzam sa o podporu tohto zákona. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2015 16:45 - 16:47 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady, príjemný podvečer prajem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vláda Slovenskej republiky realizuje opatrenie na podporu rodín s deťmi, ktoré sú súčasťou tzv. druhého sociálneho balíka.

Predložený návrh zákona sleduje zlepšenie sociálnej a finančnej situácie osôb, ktoré pred nástupom na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistené.
Vládnym návrhom zákona sa podporujú rodičia detí, resp. osoby, ktoré prevzali deti do osobnej starostlivosti, a to zvýšením nemocenskej dávky na materské zo súčasných 65 % denného vymeriavacieho základu na úroveň 70 %.

V rámci druhého čítania bol návrh zákona prerokovaný vo výbore pre financie a rozpočet, v ústavnoprávnom výbore a výbore pre sociálne veci, v ktorých neboli predložené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2015 10:26 - 10:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Znovu, transpozícia... (Ruch v sále.) Dobre, začnem inak, využijem na to aj túto parlamentnú pôdu, ja chcem z tohto miesta ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny veľmi úprimne poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí ľuďom prácu dávajú. Chcem im poďakovať za to, že vytvárajú pre nich vhodné a dobré pracovné prostredie, že im zabezpečujú bezpečnosť pri práci a že za nich odvádzajú všetky zákonné povinnosti, ktoré majú. Patrí im za to moje úprimné poďakovanie.
Druhá vec, že zabíjame a likvidujeme podnikateľov. No naše zabíjanie a likvidovanie podnikateľov je následné, pribúda zamestnávateľov v štatistikách, pribudlo 120-tisíc nových pracovných miest, ubudlo 70-tisíc nezamestnaných, sociálny zmier sme zabezpečili tým, že sme zrovnoprávnili postavenie zamestnancov a zamestnávateľov v Zákonníku práce na rozdiel od vás. Toto je výsledok našej politiky a to je výsledok aj toho, že máme iný meter na čiernu nelegálnu prácu. Stále si myslím, že v tomto prípade je čo naprávať, pretože čierna práca kriví podnikateľské prostredie a aj samotní podnikatelia majú záujem, aby bola odstraňovaná.
Tento návrh, ktorý predkladám do parlamentu, prešiel Hospodárskou radou vrátane vyjadrenia všetkých zamestnávateľov bez jedinej pripomienky. V plnej miere ho podporili ako dobrý zákon, ktorý znova smeruje k tomu, aby sa vytvorili konkrétne pravidlá a zobjektivizoval trh práce ako taký vrátane podnikateľského prostredia.
Pán Mihál, je mi to ľúto, ale je to zloba predvolebná. Do istej miery tomu rozumiem, ale pripravte sa na to, možno bude horšie ešte v tej vašej strane a budete musieť nejako byť. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 10:14 - 10:17 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým vládnym návrhom zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb sa transponuje do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť presadzovanie smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, a to najmä prehĺbením spolupráce medzi príslušnými inšpekčnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovaní písomnosti, oznamovaní rozhodnutí o uložení administratívnej peňažnej pokuty, o cezhraničnom vymáhaní rozhodnutí a uložení tejto pokuty.
V návrhu zákona sa ďalej navrhuje ustanoviť informačné povinnosti zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, vo vzťahu k Národnému inšpektorátu práce za účelom zefektívnia kontrol, dodržiavania pravidiel vysielania vykonávaných inšpekčnými orgánmi.
V článku II sa navrhuje novelizovať Zákonník práce, v ktorom sa okrem doplnenia definícií vysielajúceho zamestnávateľa, vyslaného zamestnanca navrhuje vo väzbe na transponovanú smernicu zaviesť spoločnú zodpovednosť dodávateľa služby na území Slovenskej republiky a jeho priameho subdodávateľa, ktorý je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za dodržiavanie pravidiel vysielania týkajúcich sa poskytovania minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri vysielaní zamestnanca na územie Slovenskej republiky.
V článku III sa navrhuje novelizovať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v ktorom sa navrhuje ustanoviť zákaz pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa prijať službu alebo prácu, ktoré sú jej na základe zmluvy poskytované prostredníctvom nelegálne zamestnávaných zamestnancov, a to v prípade cezhraničného poskytovania služby po dobu presahujúcu 5 dní v období 12 mesiacov a vnútroštátnej alebo cezhraničnej dodávky práce. Za porušenie tohto zákazu bude možné uložiť prijímateľovi služby pokutu v rovnakej výške ako za nelegálne zamestnávanie.
V článku IV sa navrhuje novelizovať zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, v ktorom sa v súlade s transponovanou smernicou dopĺňa povinnosť Národného inšpektorátu práce informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania na území Slovenskej republiky prostredníctvom webového sídla, spresňujú sa tak isté ustanovenia, ktoré sa týkajú prerokovania protokolu, výsledkov inšpekcie práce.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. V rámci rokovania výborov o tomto návrhu zákona nebol podaný žiaden pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 10:04 - 10:13 hod.

Ján Richter
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 9:17 - 9:21 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predloženým návrhom zákona sleduje vytvorenie priaznivých podmienok pre možnosť zosúladenia rodinného a pracovného života rodičov, udržanie si zamestnania a uľahčenie vstupu na pracovný trh rodičom starajúcim sa o malé deti, a tým aj zvýšenie životnej úrovne rodín s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Poskytovaním tohto príspevku sa taktiež nepriamo vytvára priestor na vznik a rozvoj flexibilnejších služieb starostlivosti o dieťa v domácom prostredí alebo mimo neho v zariadeniach zriadených možno aj fyzickými, respektíve právnickými osobami na to zo zákona určenými.
Týmto vládnym návrhom zákona sa zvyšuje hranica, do ktorej sa príspevok na starostlivosť o dieťa poskytuje, a to z terajších 230 eur na 280 eur. Ak je táto starostlivosť dieťaťu poskytovaná materskou školou zriadenou obcou, hranica príspevku bude 80 eur. Táto suma predstavuje náklady rodiča na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v takomto zariadení, pričom rozhodujúce sú sumy úhrady určené všeobecne záväzným nariadením obce.
Pri stanovení maximálnych súm príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva na čiastočnú úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s takouto starostlivosťou o dieťa, u poskytovateľov tejto starostlivosti sme vychádzali z priemerných nákladov rodičov u uvedených poskytovateľov tejto starostlivosti.
Týmto vládnym návrhom zákona sa tu súčasne odbúrava administratívne náročné preukazovanie skutočných nákladov na starostlivosť o dieťa, keď na preukázanie nákladov bude postačovať písomná dohoda o jej poskytovaní, resp. jej zmena v materskej škole zriadenej obcou, nebude musieť rodič preukazovať náklady vôbec, pretože potom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sám overí výšku úhrady prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce, resp. mesta. Zároveň pokiaľ ide o materské školy, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, bude rodič preukazovať náklady na starostlivosť o dieťa rozhodnutím, resp. potvrdením riaditeľa materskej školy.
V rámci prerokovania návrhu zákona v určených výboroch Národnej rady Slovenskej republiky boli uplatnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré majú výlučne legislatívnotechnický charakter a s ktorými sa aj ja ako predkladateľ stotožňujem. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 9:01 - 9:17 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu novely zákona päťky o službách zamestnanosti, ktorý sme predložili na rokovanie Národnej rady, bola skutočnosť, že sme mali záujem pomôcť minimálne z hľadiska administratívnej náročnosti živnostníkom, samostatne zárobkovo činným osobám, prípadne ďalším, ktorí prejavia nejaký záujem o jeden z nástrojov z hľadiska aktívnej politiky trhu práce, pretože medzitým sa udiali isté veci, ktoré umožnili, aby sme takúto novelu predložili. To znamená, nebol som viazaný ani programovým vyhlásením vlády, ani nejakým uznesením vlády, ale OPIS, to znamená informačné technológie na jednotlivých úradoch z hľadiska štátnej správy, pokročil natoľko, že sme chceli odbremeniť žiadateľov o jednotlivé príspevky, aby nemuseli chodiť po úradoch a zaobstarávať si nejaké tlačivá a potvrdenia, pretože prepojenie jednotlivých inštitúcií štátnej správy je v takej situácii, že ten úradník na úrade práce si kliknutím na ten počítač dokáže zistiť potrebné údaje či už z registra trestov. To znamená, hlavná myšlienka skutočne bola o tomto. A treba povedať, že bola aj veľmi pozitívne prijatá aj na Hospodárskej rade, aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní všetci predstavitelia ako sociálny partner zamestnávateľov, či to je RÚZ, AZZZ, alebo ZMOS, to kvitovali a poďakovali za to, že takúto novelu dávame. Tým chcem naznačiť, že nebol záujem meniť veci, ktoré sme do zákona päťky dali predtým, pretože my sme urobili zásadnú reformu zákona päťky, kde jednak o 50 % sa znížil počet nástrojov, zaviedli sme tzv. tripartitné výbory na úrovni okresných úradov práce. Tu chcem len skonštatovať, že všetky parametre a čísla jednoznačne potvrdzujú správnosť tohto rozhodnutia, častejšie som používal výraz, že sa nám darilo za menej peňazí urobiť viacej muziky, pretože viac ľudí sme dokázali implementovať na trh práce za relatívne nižšie náklady. To znamená, efektívnosť sa do toho jednoducho premietla. To je toľko k tomu zákonu a prečo je tá novela.
Tá diskusia dnes, samozrejme, ide ďaleko viacej úplne iným smerom. A to je opatrovateľská služba, alebo vôbec sociálne služby ako také. My sa aj tou problematikou zaoberáme, pričom všetci zainteresovaní sú súčasťou pracovných komisií, ktoré sa podieľajú na príprave nového zákona uceleného, pretože sociálne služby veľmi úzko súvisia aj s opatrovateľskými službami, i keď vždy som tvrdil a budem tvrdiť, a my to máme potvrdené aj v programovom vyhlásení vlády, že naším záujmom je udržať toho seniora čo najdlhšie vo svojom rodinnom, prirodzenom prostredí. A ten kamenný dom, to znamená sociálne zariadenie, mala by byť inštitúcia, keď už sú vyčerpané tie možnosti, ktoré súvisia so zabezpečením toho seniora v tom rodinnom, prirodzenom prostredí.
My sme museli otvoriť v kontexte tejto novely aj zákon, ktorý hovorí o posudkových lekároch, ktorý sa už týka tej inej problematiky, ale treba povedať, že posudkoví lekári sú súčasťou opatrení aktívnej politiky trhu práce, pretože v mnohých prípadoch sa vyjadrujú, majú svoje postavenie, poslanie uchránených dielní a tak ďalej.
Nebol tu cieľ vyvolať diskusiu o sociálnych službách, som presvedčený o tom, že bude priestor v tom budúcom roku na to, pretože tá veľká zásadná novela úplne zmení tú doterajšiu filozofiu a nebude toto nejaký dotačný mechanizmus rovnako prispieť na každé jedno lôžko, ale podľa stupňa odkázanosti, čo, si myslím, bude ďaleko objektívnejšie a spravodlivejšie.
Toľko k tej diskusii.
Samozrejme, nedá mi nezaujať stanovisko vzhľadom na to, že tu boli zoširoka otvorené otázky, ktoré sa týkajú projektu. Áno, roku 2003 prebehla fiškálna decentralizácia, originálna kompetencia z hľadiska aj opatrovateľskej služby prešla na obce a mestá. Prešlo isté obdobie, jednoducho obce a mestá sa v plnej miere s touto úlohou, zákonnou povinnosťou plne nevyrovnali, akútny nedostatok opatrovateľov sa jednoducho javil, a preto sme my na ministerstve pristúpili k tomu, že sme využili finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt, prostredníctvom ktorého sa zamestnalo 3 600 opatrovateliek. No a, samozrejme, adekvátne tomu zabezpečovali tú opatrovateľskú službu pre klientov, okolo ktorých sa starali.
Tu chcem povedať jednu vec, možno aj vzhľadom na vyjadrenia, keď pán Mihál povedal, že mu je smutno, že tento projekt dopadol tak, ako dopadol. Tento projekt dopadol dobre, k 16-tisíc opatrovateľom, ktorí momentálne sú pod gesciou obcí a miest, pribudlo 3 600 opatrovateľov. Pán Mihál, tá potreba už bola aj vtedy, keď ste vy boli ministrom, to nevzniklo zo dňa na deň. Na rozdiel od vás my sme to riešili, 28 mil. išlo do tohto projektu, a tak ľudia sa zamestnali a, treba povedať, odviedli kus statočnej a poctivej práce. Jednak aj z tohto miesta im chcem úprimne poďakovať. Ale keď vstupovali do toho projektu, veľmi dobre vedeli, kedy sa začína a kedy sa končí ten projekt. To je jednoznačné. A to vedeli aj obce a mestá, pretože boli súčasťou tohto projektu. Ony sa tiež viaceré obce a mestá do toho projektu prihlásili a využili tie možnosti z hľadiska čerpania tých prostriedkov. To znamená nič prekvapujúceho.
Každý jeden projekt sa končí nejakým tým vyhodnotením, samozrejmá vec, má k tomu čo povedať vždy aj Brusel ako neoddeliteľná súčasť toho projektu. To prebehlo, pričom my začiatkom decembra spúšťame novú výzvu. Ten projekt, ktorý ideme spúšťať ďalej, však nebude úplne detailná opakovačka toho predchádzajúceho. To je niečo úplne nové. Dali sme dohromady verejných, neverejných poskytovateľov, obce a mestá, vyhodnotil sa ten predchádzajúci 28-miliónový projekt, kde sme povedali, čo je dobré a čo treba uplatniť do toho budúceho obdobia. Zvýraznila sa tak potreba, že vo viacerých prípadoch bude dobré polovičné pracovné úväzky urobiť, to znamená zabezpečiť nejaké poskytnutie opatrovateľskej služby na štyri hodiny, pretože viaceré rodiny sa už po návrate ľudí z práce vedia o toho svojho príbuzného postarať. To znamená, toto všetko, tieto skutočnosti zohľadňuje ten nový projekt. Ten nový projekt tiež je plánovaný na tých 3 600, možno toho bude viac vzhľadom na to, ak budú polovičné pracovné úväzky. A do tohto projektu sme investovali prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu 50 mil. Ja som osobne presvedčený, že to treba vysoko ohodnotiť, vysoko kvitovať, i keď robíme istú nadprácu vzhľadom na to, že obce a mestá v plnej miere takúto originálnu kompetenciu nezabezpečujú. Viac k tomu hovoriť v tejto chvíli nechcem.
K obsahu, k meritu veci.
Pán poslanec Brocka, máte pravdu, zhodou okolností od poslancov KDH dvakrát bola ambícia novelizovať mobilitu za prácou, ale, treba povedať, nie tak, ako to riešime my. Ten prvý návrh, myslím, že bol od pána Zajaca, súvisel s tým, že bol záujem zmeniť len podmienku trvalého pobytu na prechodný pobyt, finančnú dotáciu nemenil. A ten druhý návrh, ktorý bol z dielne KDH v tom období predchádzajúcom ponúknutý, tu bol príspevok na 12 mesiacov vo výške 125 eur. To znamená polovičný príspevok z toho, čo teraz navrhujeme my. My sme navrhli komplexné riešenie aj úpravy podmienok, aj úpravy výplaty, to znamená tej maximálnej čiastky. Povedali sme, že to bude platiť pre 70 kilometrov minimálne od miesta trvalého bydliska. Zároveň sme zmenili podmienku trvalého bydliska na prechodné bydlisko a uviedli sme tam až 80 % oprávnených nákladov na bývanie do výšky 250 eur. Myslím si, že systémové riešenie, ktoré tu je, ktoré ponúkame, som presvedčený, môže byť mobilizačné a viacerých, ktorí chodia na tzv. týždňovky, môže mobilizovať pre to, aby mali chuť pracovať a zamestnať sa a dochádzať za prácou. A myslím si, že to je hlavný cieľ tohto projektu ako takého.
Teraz z toho návrhu alebo pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Mihála, ak dovolíte, požiadal som aj kolegov, aby sa vyjadrili k tomu návrhu, budem citovať, že ak občan, ktorý je spoločníkom spoločnosti, členom dozornej rady, členom predstavenstva a nie je zamestnancom a predloží návrh na zmenu v Obchodnom registri o jeho výmaze alebo zániku jeho funkcie, prípadne členstva, takýto občan je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z uvedeného vyplýva, že takýto občan nemusí čakať na výmaz, ktorý uskutoční súd, ale úrad práce ho môže hneď riešiť.
Sme toho názoru, že zmena, ktorú navrhuje pán poslanec Mihál, nie je realizovateľná, nakoľko samostatne zárobkovo činná osoba podáva až po ukončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. 3. nasledujúceho roka daňové priznanie, v ktorom uvádza príjem za predchádzajúci kalendárny rok. V čase, keď by takýto občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak ako to navrhuje pán poslanec Mihál, nevie preukázať objektívny spôsob, príjem, pričom úrad by nevedel posúdiť skutočnosť, či občan napĺňa podmienky uchádzača o zamestnanie.
Pán poslanec, takýto list s takýmto obsahom za čias vášho pôsobenia vo funkcii ministra vtedy námestník generálneho riaditeľa sekcie služieb a zamestnanosti pán inžinier Marcel Schwarz, poslal na všetky úrady práce, kde o týchto istých skutočnostiach oboznámil úrady práce z hľadiska metodiky, ako majú postupovať. To znamená, že je to riešené, metodicky usmernené kvázi dlhé roky. Takáto informácia išla v roku 2006 ako prvá a v roku 2012 sa opätovne zopakovala.
Toľko reakcia k tomu návrhu.
Čo sa týka ešte tých vašich pripomienok smerom k tomu vyraďovaniu. Áno, my ani nieže sprísňujeme, ale skonkretizujeme podmienky toho vyradenia, ktoré v tomto zákone alebo návrhu sú, pretože sme toho názoru, že aj ten uchádzač o zamestnanie, ktorý dostane šancu na vzdelávanie, rekvalifikáciu, prípadne nejaký príspevok, musí efektívne s týmito prostriedkami jednoducho narábať. A preto po tomto zákon, ak bude prijatý, bude musieť plniť isté podmienky. Uzavrie sa tak klasická zmluva medzi úradom a uchádzačom o prácu, kde sa zaviaže, že ten uchádzač bude plniť riadnu dochádzku na rekvalifikáciu, vzdelávanie, jednoducho ďalšie úlohy, ktoré z toho vyplývajú v presne stanovených termínoch, pretože v mnohých prípadoch sa toto nedeje. O tomto bude písomne poučený. Naším cieľom je tým zabrániť zneužívaniu vynaložených verejných financií a zabrániť vyhýbaniu sa účasti na jednotlivých nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, treba povedať, vyhýbaniu sa tomu po tom, čo danú ponuku prijal, akceptoval tie podmienky, keď aj napriek tomu ten rekvalifikačný kurz alebo nejaký ten konkrétny nástroj nezabsolvoval zo subjektívnych dôvodov. To znamená dvojnásobnú stratu, po prvé, nezamestnal sa, pretože nenadobudol kvalifikáciu na prácu, a, po druhé, finančné prostriedky investované do jeho prípravy na nové zamestnanie vlastne vyjdú nazmar, pretože nebudú zrealizované na ten účel.
No a čo sa týka vôbec toho vyraďovania z evidencie, pán poslanec Mihál, priemer toho vyraďovania mesačný v rokoch 2010 a 2011 bol taký, že v roku 2010 to bolo 4-tisíc uchádzačov, ktorí boli vyradení pre nespoluprácu (alebo iné dôvody) s úradmi práce, v roku 2011 to bolo 3 900 tých uchádzačov v priemere na mesiac. Poviem pre informáciu, v roku 2014 za môjho pôsobenia ten priemer na mesiac bol 2 500, v roku 2015 za tých doterajších deväť-desať mesiacov je to 2 100, to znamená polovičné čísla, ktoré sa týkajú celkového počtu tých vyradených, z toho predchádzajúceho obdobia. Myslím si, že tie čísla netreba komentovať, jednoznačne potvrdzujú, že my nemáme záujem niekoho z práce vyhadzovať. Nie, my máme záujem zabezpečiť, aby sa uchádzači o zamestnanie dostali na trh práce, 120-tisíc nových pracovných miest, 70-tisíc ľudí, ktorí z evidencie úradov práce vypadli, pretože si našli prácu, sú toho konkrétnymi dôkazmi. A ja som veľmi rád, lebo za tými 120-tisíc novými, pracovnými miestami sú konkrétni ľudia a rodiny, ktoré si zlepšili svoje sociálno-ekonomické postavenie.
Všetko z mojej strany, samozrejmá vec, uchádzam sa o podporu tejto novely zákona. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.11.2015 18:24 - 18:28 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Dovoľte, aby som vám poprial príjemný večer. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným cieľom vládneho návrhu zákona je upraviť legislatívne prostredie v oblasti služieb zamestnanosti tak, aby podpora v zamestnanosti poskytovaná zo strany štátu mohla byť pre príjemcov dostupnejšia a menej zaťažujúca. Preto návrh zákona obsahuje výrazné zjednodušenie administratívnej záťaže pri poukazovaní splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.
Návrh zákona reaguje na odporúčania Rady Európskej únie, aby Slovensko prijalo opatrenia s cieľom účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť, okrem iného aj prostredníctvom druhej šance na vzdelávanie a individuálneho prispôsobenia ďalšieho odborného vzdelávania. Navrhuje sa rozšíriť možnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov aj o kurzy a programy vzdelávania, ktoré nie sú akreditované, ale poskytujú odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné pre vykonávanie príslušných pracovných činností.
Tento návrh taktiež reaguje na pozitívne výsledky aplikačnej praxe, konkrétne projektu REPAS, ktorý sa realizuje od konca minulého roka. Už od začiatku jeho realizácie sa prostredníctvom tohto projektu podporila rekvalifikácia takmer 12-tisíc uchádzačov o zamestnanie.
Súčasne sa navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou zmenou nastavenia príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý v súčasnosti patrí medzi najmenej využívané aktívne opatrenia na trhu práce. Preto sa navrhuje jeho poskytovanie neviazať iba na zmenu trvalého pobytu, ale umožniť poskytnúť ho aj v prípade nahlásenia prechodného pobytu v súvislosti s presťahovaním sa v nadväznosti na získané zamestnanie. Zároveň sa navrhuje zmena spôsobu jeho poskytovania z paušálneho jednorazového príspevku na mesačný príspevok poskytovaný počas šiestich mesiacov, v prípade znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie až počas dvanástich mesiacov.
V rámci rokovania výborov Národnej rady bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorým sa vytvorí možnosť poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní aj právnickej osobe, respektíve fyzickej osobe, ktorá nezamestnáva žiadneho zamestnanca, napríklad samostatne zárobková činná osoba, ale vytvorí nové pracovné miesto, na ktoré chce prijať do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vo veku do 25, respektíve 29 rokov. Ďalším podaným pozmeňovacím návrhom sa rieši kolízia medzi týmto návrhom zákona a návrhom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Obidva pozmeňovacie návrhy podporujem a odporúčam schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis