Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

27.11.2014 o 15:10 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 27.11.2014 15:10 - 15:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem pekne aj ja, možno vaším prostredníctvom aj samosprávnym krajom. Dôležité je, že pri týchto krízových centrách, ktoré plnia trošku širší diapazón, vznikajú špecializované zariadenia sociálnych služieb tohto charakteru priamo pre ženy a ich deti, ktoré, som presvedčený, že môžu v značnej miere už tie problémy, ktoré, som povedal, vyústili do potreby individuálneho riešenia, zabezpečiť. Samozrejmá vec, naším, by som povedal, konečným cieľom, systémovým cieľom je aj prevencia. To znamená, zabezpečiť a urobiť všetko pre to, aby matky a deti nemuseli odchádzať z prirodzeného rodinného prostredia.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.11.2014 15:02 - 15:09 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán poslanec, zmeníme tému, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky považuje násilie na ženách za jeden z najzávažnejších problémov, ktorý je dôsledkom stále pretrvávajúcich nerovností, rodových stereotypov a predsudkov voči ženám a dievčatám v našej spoločnosti a bráni dosiahnutiu rodovej rovnosti. Preto sa snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, aké sú obsiahnuté v nedávno schválenej Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti a príslušnom akčnom pláne na roky 2014 až 2019.
Špecificky zamerané opatrenia sú obsiahnuté najmä v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 až 2019, ktorý vláda Slovenskej republiky prijala vlani v decembri a ktorého ambíciou je vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu a osvetu o ňom.
Za významný krok považujeme aj Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Bol prijatý v roku 2010 a tento rok vstúpi do platnosti a v súčasnosti sa v podmienkach Slovenskej republiky pripravujeme na jeho ratifikáciu, ktorú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plne podporuje a urobí všetko pre jej uskutočnenie v budúcom roku v zmysle schváleného národného akčného plánu.
Na pomoc ženám ohrozených násilím pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj veľmi konkrétne opatrenia a projekty, ako je národná bezplatná nonstop linka, posilnenie kapacít špecifických poradenských služieb a vytvorenie koordinačno-metodického centra na rodovo podmienené domáce násilie. Projekty budú implementované inštitútom pre výskum práce a rodiny v spolupráci s odborom rodovej rovnosti a príležitosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, od čoho si sľubujeme vytvorenie inštitucionálneho rámca na zabezpečenie trvalo udržateľnej koordinácie štátnej politiky v tejto oblasti.
Kvôli potrebe mať takúto inštitúciu na národnej úrovni bol inštitútom práce a rodiny rozšírený aj štatút o poskytovaní sociálnych služieb vo forme dištančného poradenstva prostredníctvom telefónnej linky a cez internet. Novinkou, predstavenou pri príležitosti tohto významného dňa, je aj ministerstvo vnútra pripravené novelizovať zákon č. 171 o Policajnom zbore, ktorý umožní policajtom vykázať násilnú osobu zo spoločného obydlia na 10 dní. Platný zákon hovorí o 48-ch hodinách, čo sa ukazuje ako nedostatočná doba na zaistenie bezpečnosti osoby ohrozenej násilím. Návrh novely bol pripravený na základe konzultácií s odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti, aj medzivládnymi, mimovládnymi organizáciami.
Pozitívnou správou je aj podpora Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho sociálneho fondu v tomto i v novom programovacom období, ktoré predstavujú nevyhnutný zdroj finančných prostriedkov na posilnenie existujúcich služieb v sociálnej oblasti v tejto problematike, ale aj ďalších systémových opatrení obsiahnutých v spomínanom národnom akčnom pláne.
Zhodou okolností je to práve dnešný deň, kedy sa prostredníctvom neziskovej organizácie Centrum Slniečko v Nitre otvára a predstaví nový projekt "Život bez násilia", tzv. bezpečný ženský dom, priestor pre plnohodnotný život bez násilia. Sú to z nórskych prostriedkov štyri bezpečné ženské domy. Pozitívum je, že Úrad vlády takú istú čiastku vyčlenil zo štátneho rozpočtu, to znamená na výstavbu ďalších, celkove ôsmich tzv. bezpečných domov. To znamená 35 rodinných miest spolu až pre 80 – 90 klientov z nórskeho mechanizmu, taký istý počet prostredníctvom štátnych prostriedkov. Osobne si myslím, aj napriek tomu, že my v operačnom programe nemáme tzv. tvrdé prostriedky investičného charakteru, že budeme hľadať formu a spôsob ako podporiť aj tento priestor pre opodstatnené fungovanie takýchto zariadení.
Na záver chcem zdôrazniť, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ani žiadne iné ministerstvo či organizácia nedokážu tento problém riešiť a vyriešiť samostatne. Rozhodujúca je tu medzirezortná spolupráca a zabezpečenie komplexného prístupu, čo by sme chceli systémovo zabezpečiť aj špecifickým zákonom, ktorý máme v pláne pripraviť a realizovať v procese legislatívnom v budúcom roku. Veľmi dôležitou súčasťou tohto systému a prevencie je spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti pomoci ženám a ich deťom ohrozeným násilím. Predstavujú neodmysliteľný a rozhodujúci článok tohto systému, za čo im aj pri príležitosti spomínaného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách chcem aj z tohto miesta, aj touto formou úprimne poďakovať.
Skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

27.11.2014 11:18 - 11:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán predseda Národnej rady, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe vlastného podnetu za účelom riešenia praktických problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce agentúrami dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi. Reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, z ktorých vyplývajú viaceré nedostatky pri dodržiavaní pracovno-právnych predpisov alebo ich obchádzanie zo strany agentúr dočasného zamestnávania, ako aj užívateľských zamestnávateľov, napríklad zastieraním dočasného pridelenia inými právnymi úkonmi s cieľom vyhnúť sa plneniu zákonných povinností, ktoré z dočasného pridelenia vyplývajú, alebo fingovanými pracovnými cestami a neoprávneným vyplácaním cestovných náhrad s cieľom vyhnúť sa daňovým a odvodovým povinnostiam.
Zámerom návrhu zákona je posilnenie ochrany zamestnancov dočasne prideľovaných na výkon práce agentúrami dočasného zamestnávania, posilnenie ich práv, ktoré im vyplývajú zo zákona, vrátane tých, ktoré sú prebrané zo smerníc Európskej únie, a zníženie ich neistoty v trvaní takéhoto druhu zamestnania.
Za týmto účelom sa navrhuje v zákone najmä:
Po prvé, zakázať dočasné pridelenie zamestnancov na výkon práce, ktoré Úrad verejného zdravotníctva zaradil do IV. kategórie takzvaných najrizikovejších prác; po druhé, vymedziť takzvané zastreté dočasné pridelenie, to sa týka najmä poskytovania služieb na základe obchodno-právnych vzťahov; po tretie, obmedziť dĺžku dočasného pridelenia na 24 mesiacov; za ďalšie zaviesť povinnosť užívateľského zamestnávateľa vyplatiť dočasne pridelenému zamestnancovi porovnateľnú mzdu s jeho kmeňovým zamestnancom, ak túto mzdu neposkytla agentúra dočasného zamestnávania; za ďalšie ustanoviť pre agentúru dočasného zamestnávania pri uzatváraní pracovného pomeru na určitú dobu s dočasne prideleným zamestnancom povinnosť určiť dobu trvania tohto pracovného pomeru konkrétnym dátumom jeho skončenia tak, aby nemohlo dôjsť k skončeniu pracovného pomeru nepravidelne, napríklad zo dňa na deň.
V súvislosti s povinnosťami ADZ-tiek určiť dobu trvania pracovného pomeru na určitú dobu konkrétnym dátumom jeho skončenia. Pred uplynutím tejto doby sa v prechodnom období do 30. júna budúceho roku pracovný pomer skončí uplynutím určenej doby, ktorej dĺžka bude závisieť od trvania dočasného pridelenia. Po 1. júli 2015 bude možné prípadné predčasné skončenie dočasného pridelenia pracovný pomer skončiť výpoveďou klasicky podľa Zákonníka práce.
Na rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky k problematike agentúrneho zamestnávania sa uskutočnila veľmi bohatá a hodnotná diskusia. Viacerí poslanci, a to aj z radov opozície, vyjadrili súhlasný postoj s tým, že súčasný stav agentúrneho zamestnávania najmä postavenie zamestnanca v rámci jeho pracovnoprávneho vzťahu je neakceptovateľný. V opozícii sa dokonca objavili názory, aby riešením bolo úplne zakázať zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Treba povedať, že vzhľadom na zakotvenie tohto inštitútu v právach Európskej únie úplne zrušenie agentúrneho zamestnávania jednoducho nie je možné.
Na rokovaní výboru pre sociálne veci boli predložené viaceré pozmeňujúce návrhy. Ja ako predkladateľ som ich odporučil a podporil pre plénum na schválenie. Reaguje sa tak napríklad na prípady z aplikačnej praxe, keď zamestnávatelia pri kontrole nelegálneho zamestnávania tvrdia, že so zamestnancom nedohodli mzdu, a teda nejde o výkon závislej práce. Zamestnávatelia argumentujú tým, že ide o tzv. prácu na skúšku, ktorú zamestnanec vykonáva bez nároku na odmenu. Týmto fingovaným tvrdením sa zamestnávatelia snažia vyhnúť zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie. Preto to v tomto zákone riešime.
Reagujeme aj na prípady v oblasti školstva, ktoré boli dosť medializované, keď školy uzatvárajú s pedagogickými zamestnancami pracovné pomery na určitú dobu iba do konca júna, pričom v letných mesiacoch júl a august sú títo zamestnanci nútení prihlásiť sa do evidencie nezamestnaných na úrady práce. Podľa pozmeňujúceho návrhu bude možné s pedagogickým zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu najkratšie do 31. augusta. Tým sa vyhneme tomu, že ich počas prázdnin jednoducho prepustia. To je výsledok dohody s ministerstvom školstva. Samozrejmá vec, okrem výnimočných prípadov keď pôjde o zastupovanie zamestnancov, napríklad počas materskej dovolenky, péenky a podobne, čo je úplne iná kategória. Tieto pozmeňujúce návrhy, ako aj ostatné legislatívnotechnické pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe akceptujem a odporúčam ich plénu Národnej rady schváliť.
Ďakujem za pozornosť, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

9.11.2014 16:21 - 16:23 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým za, tí, ktorí sa vecne vyjadrili k veci. Ja som mal ambíciu vo svojom vystúpení reagovať na veci, ktoré sa bezprostredne dotýkajú rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nemám ambíciu ani zodpovednosť na to, aby som mohol reagovať za pozície aj iných rezortov. Ale za svoj rezort si zodpovedám a mal som záujem tu nielen si vypočuť ten veľmi ostrý prejav, ale naň reagovať.
Nereagoval som na minulosť. Ja som reagoval na prítomnosť. Viac ako milión eur dopady z týchto dvoch podvodných zmlúv sme museli riešiť teraz z dopadu rozpočtu ministerstva. (Potlesk.) Ja som musel okrátiť ľudí, nedostali mzdy, ktoré si zaslúžia! To je o tejto vláde, to je aj o mojej zodpovednosti. Preto to hovorím, to nie je minulosť, to je veľká prítomnosť.
Druhá poznámka, daňový poradca a minister práce sociálnych vecí a rodiny, pán Matovič, však to je veľký rozdiel. Daňový poradca sa tým živí, ale minister práce, sociálnych vecí a rodiny musí odstraňovať, nazvem to, tie diery, pokiaľ ten zákon má, a nie ich spisovať a rozdávať. V konečnej miere ja môžem poďakovať, veľakrát tak upozornil možno aj na zákonoch, ktoré som ja dával. Ja som len to mal záujem pomenovať. A zdalo sa to byť veľmi, hm, nechcem povedať aké, že návšteva, ktorá príde na ministerstvo, či už domáca alebo zahraničná, dostala takúto publikáciu. Ja neviem, podnikal ako minister? (Reakcia z pléna.) Možno, že ju mali aj v anglickej verzii, podľa toho, čo pani Nicholsonová povedala.
No a tretia vec, k pani Nicholsonovej. No, pani poslankyňa, ja celkom nerozumiem, no, ja sa mám hanbiť za výber vášho poradcu?! Veď ja som len poukázal na váš výber. A povedal som (výkrik v sále), že mojím záujmom je pôsobiť inak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2014 15:50 - 16:05 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, netúžil som tu dnes veľmi vystupovať, pretože mám ešte v živej pamäti mimoriadnu schôdzu na moje odvolávanie, kde som mal ambíciu a v podstate skoro v hodinovom vystúpení zaujal stanoviská, pohľady ministerstva k mnohým veciam, ktoré tu boli predtým použité, kritizované. No a mám taký dojem... Ale začnem ešte niečím iným.
Pán poslanec Mihál, ja by som sa tiež rád pripojil k všetkým tým gratulantom, srdečne blahoželám. A zároveň vás chcem poprosiť, odovzdajte môj pozdrav aj pani manželke. Myslím to veľmi úprimne, pretože na ministerstve, kde pôsobím, pôsobila aj ona, odovzdala tam kus veľmi dobrej a poctivej roboty.
Teraz smerom k vám. No, v prvom momente som mal dojem, že ste si zabudol vymeniť papiere z tej minulej schôdze, lebo vy ste vlastne hovoril o mne. A to už bolo minule, tá schôdza, dnes je iná, síce ona sa podobá ako vajce vajcu z hľadiska návrhu, podobný bol na Richtera, teraz je podobný aj na premiéra, dovolím si povedať nepodložený, pretože pán premiér koná. Možno ste pritvrdili jazyk a použili iný jazyk, na ktorý tiež nie som zvyknutý od vás, ale aj napriek tomu nie je to prvýkrát čo z tohto miesta hovorím, že vždy som si vážil a budem vážiť mojich predchodcov, ktorí pôsobili na ministerstve práce a sociálnych vecí, pretože je to veľmi, veľmi náročný rezort, a každý jeden, kto mal ambíciu a popasoval sa s úlohami, ktoré mali záujem vylepšiť sociálnu situáciu ľudí, zlepšiť zamestnanosť, si zaslúži môj obdiv.
Ale teraz k veci. Opakovať všetky tie isté zdôvodnenia, ktoré som použil pred týždňom, alebo neviem, koľko je tomu, 10 dní, by bolo asi na škodu veci. Vy ste použil ten istý algoritmus, v podstate ste zopakoval viaceré vystúpenia, ktoré ste pred tým pomenovával aj pri jednotlivých zákonoch tak, jako som ich predkladal postupne sem na rokovanie Národnej rady. Snáď čo je nóvum, že ste dnes možno spochybnil aj sám seba, to znamená, už aj tú legislatívu, za ktorú ste hlasoval. Myslím teraz na tú anuitu, nehovoriac o tom, že tam bol veľmi veľký časový priestor a taká konzultácia a komunikácia s opozíciou, ako si ja osobne nepamätám, pretože bola snaha nieže vylepšiť, ale jednoducho prispôsobiť legislatívu k tomu, aby tí, ktorí vstúpili do druhého piliera, mohli od 1. januára budúceho roku jednoducho dôchodky brať. Vy dobre viete, že pán poslanec Kaník, vtedy minister, pripravil legislatívu, ktorá bola nevykonateľná. A práve preto mojou ambíciou bolo neurobiť úpravy len v druhom pilieri, ale urobiť základné zmeny v prvom pilieri, druhom pilieri, treťom pilieri. Vypracovala sa anuita, to znamená nový zákon o vyplácaní dôchodkov. A v krátkom čase predložím do tejto ctenej snemovne návrh zákona o minimálnom dôchodku. Tým si dovolím povedať, že zavŕšim dôchodkovú reformu ako takú.
K niektorým číslam, ktoré ste použili v súvislosti s nezamestnanosťou alebo zamestnanosťou. Viete, čo je pre mňa podstatné? Že sme na tom v celkovej zamestnanosti lepšie, ako sme boli za vlády Ivety Radičovej, to vy dobre viete (potlesk), my sme sa dostali už do prvej vlády Roberta Fica. Čo sa týka zamestnanosti, od januára tohto roku pribudlo 40-tisíc nových pracovných miest, od januára minulého roku je to 76-tisíc nových pracovných miest. To je odpoveď na všetku tú kritiku, ktorá súvisí s politikou zamestnanosti alebo nezamestnanosti. Jednoducho mojím cieľom je pre mladých ľudí zabezpečiť hlavne prácu. Tí, ktorí si už svoje odrobili, pripraviť im dôstojnú starobu. A k tomu môže dopomôcť aj tých 12,70 navýšenia vianočného dôchodku, respektíve ďalších 12, spolu až na 100 eur pre tie najnižšie dôchodkové skupiny. V konečnej miere vy ste tento príspevok tiež nezrušili, to znamená, že ste ho akceptovali, a ja vám chcem za to stadiaľto poďakovať. Každopádne vás chcem ubezpečiť, že pre budúci rok urobím všetko pre to, aby sme ho ešte viacej navýšili. To je odpoveď na tú kritiku smerom k týmto veciam.
No a už len jedna poznámka, aby som sa predsa ešte vrátil k tej minulej schôdzi. Nie je tu už pán poslanec Zajac, svoje si odrečnil, ale v podstate vystúpil aj pán poslanec Zajac a podobne aj vy. S plnou vážnosťou a zodpovednosťou, priatelia, vás žiadam, ak máte fakty a argumenty o nejakom porušení zákonov, nie ministra, ale generálneho manažéra strany SMER – sociálna demokracia, spred šiestich rokov, tak vás poprosím, konajte si svoju občiansku povinnosť. To je jasná odpoveď. Ja vám v tomto smere budem v maximálnej miere súčinný. Namiesto toho tu rozprávate rozprávky, ktoré sa nepáčia a zastrašujú aj malé deti.
Na rozdiel od mojich predchodcov si dovolím vrátiť sa trošku do minulosti, hoci pán poslanec Hlina to nemá veľmi rád, ale podobná kritika, strašenie a podobné invektívy, ako tu boli teraz, zazneli, aj keď končila prvá vláda Roberta Fica. Spočívalo to v tom, že vtedajšia pani ministerka Tomanová mala ix ráz porušovať zákon, klientelizmus, korupcia. No, mali ste dva roky na to, aby ste to vyšetrili, aby ste to napravili. Jednoducho, aby ste dokázali tie všetky svoje tvrdenia. Výsledok: bublina spľasla.
Podobne je to aj dnes. Nič viacej, len holá kritika, ničím nepodložená. Treba povedať, že podľa všetkého sa pre vás nezačala kampaň len ku komunálnym voľbám, ale už asi aj k veľkým voľbám, a asi si budeme musieť zvykať na to, že tá nervozita v tomto parlamente bude rásť minimálne u tých subjektov, ktoré to, inak povedané, nemajú isté, alebo podľa všetkého v budúcom období nemusia v tomto parlamente ďalej pôsobiť.
Aký je rozdiel medzi mnou a vami? Keď som prebral rezort, samozrejmá vec, vytýčili sme si jasné priority, napísali programové vyhlásenie vlády, no a v intenciách toho máme záujem pôsobiť.
Čo sa týka eurofondov, ktoré tu tiež boli viackrát spomínané, no, áno, čiastočne máme pozastavené preplácanie, čo sa týka Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za dopytove orientované projekty z rokov 2011 a 2012. Opakujem, 2011 a 2012. Mojou hlavnou úlohou je zabezpečiť a presvedčiť všetky audity a kontroly, aby akékoľvek dopady na Slovenskú republiku, ja to nevnímam, že to je Mihál a to je Richter, to je Slovenská republika, boli čo najmenšie. Jednoducho, aby korekcie neboli. Chválapánubohu, darí sa mi to. Možno v tom je ten rozdiel, že vy si tu robíte istý, hľadáte si politického protivníka aj s politickým strašením. Naopak, moja pozícia je iná: pripraviť čo najlepšiu aj najvýhodnejšiu pozíciu pre Slovenskú republiku.
No a to, čo ma mrzí, je možno projekt alebo kauza, ktorá sa bezprostredne, a to už nie je o minulosti, pán poslanec Hlina, ale to je o prítomnosti tohto rezortu a štátnych peňazí, dotkla.
Ja sa ju pokúsim v krátkosti pomenovať, pretože možno sa vám v tom predchádzajúcom období podarilo vtiahnuť do netransparentných, a použijem čiastočne váš výraz, možno až špinavých postupov aj svetové autority. Myslím tým medzinárodné inštitúcie, ktorých transparentnosť ja absolútne nespochybňujem. Hovorím to preto, že to nie je minulosť, ale je to prítomnosť z hľadiska dopadov na terajší štátny rozpočet. A, samozrejmá vec, keď sú dopady na terajší štátny rozpočet, ja musím niekde ubrať, na mzdách, možno na kapitálových výdavkoch, jednoducho ukrátiť ľudí, ktorí si to nezaslúžia, pretože sa na týchto dopadoch nepodieľali.
Jeden prípad, ktorý je bezprostredne spojený s tým nedávnym obdobím, ale opakujem ešte raz, dopady má na terajší štátny rozpočet: zmluva so Svetovou bankou a UNDP, to znamená zastúpenie OSN na Slovensku.
Prvá poznámka, deň pred pádom vlády Ivety Radičovej podpisuje minister Mihál zmluvu so Svetovou bankou na sumu 359-tisíc eur.
Druhá poznámka, deň po páde vlády Ivety Radičovej podpisuje minister Mihál zmluvu so zastúpením OSN na Slovensku na sumu 653-tisíc eur.
Obidve zmluvy boli uzatvorené na poradenské služby. Obidve zmluvy majú rovnaké znenie, až na malé výnimky, len názov prijímateľa a, samozrejmá vec, že aj sumy, je iný. Obidve zmluvy sú v anglickom jazyku, žiadna z nich nemá oficiálny preklad. V obidvoch zmluvách sa ministerstvo zaväzuje poslať po podpise zmluvy, opakujem, po podpise zmluvy, 20 % z dohodnutej sumy na účet uvedených inštitúcií do desať dní po podpise. V jednom prípade to bolo 71-tisíc, v druhom prípade 136-tisíc eur. Tých 20 % nie je podmieneným dodaním žiadnych výstupov. A čo je najpodstatnejšie, zmluva so Svetovou bankou nebola ani zverejnená v centrálnom registri zmlúv, čo podľa slovenských zákonov znamená, že je neúčinná. Je protizákonná, zo strany bývalého vedenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je to podvod.
Pani poslankyňa Žitňanská, veľký kus roboty v súvislosti s registrom, ale ani vaši kolegovia z tej bývalej vlády vás nerešpektovali a nepostupovali podľa toho.
Obe zmluvy mali byť financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V dôsledku naplnenia podmienok pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zapríčinených pánom ministrom Mihálom a pani štátnou tajomníčkou Nicholsonovou, nakoniec museli byť hradené zo štátneho rozpočtu. Opakujem ešte raz, zo štátneho rozpočtu. Zmluvy sú nevyvážené, pre ministerstvo nevýhodné a diskriminujúce.
Položte si otázku, páni z opozície, koľko sa za tie peniaze dalo urobiť pre zlepšenie sociálne odkázaných ľudí.
Pán poslanec Hlina, použijem tú vašu rétoriku: čo by na to povedal Fero z Oravskej Lesnej a Jano z Detvy a čo na to povie Alojz Hlina z Bratislavy? Skúste mi na to odpovedať.
No a je tu ešte jedna vec. A tu trošku nadviažem na vystúpenie pána poslanca Číža. Exminister Mihál ako minister, ako predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne, pretože to automaticky z funkcie ministra vyplýva, hosťom a delegáciám, ktoré prichádzali na ministerstvo práce a sociálnych vecí, dával ako dar svoju publikáciu Ako ušetriť pri platení daní a odvodov. Minister práce, sociálnych vecí zodpovedný za odvody, predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne, všetkých obdarovával publikáciou Ako ušetriť pri platení daní a odvodov.
Myslím si, že toto už nepotrebuje komentár. To nie je terajšie pôsobenie poslanca, to je ministra zodpovedného za sociálne odvody a predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorá má za úlohu kontrolovať hospodárne a efektívne narábanie s prostriedkami daňových poplatníkov.
No a títo istí volajú po transparentnosti, chovajú sa ako morálne čisté autority, dokonca podpisujú návrhy na odvolanie ministrov, respektíve premiéra. No aj toto sú tie mimoriadne schôdze a ľuďom na Slovensku to treba jednoducho nahlas povedať.
A ešte jedna poznámka. Som rád, že nemusím na svojich poradcov dávať trestné oznámenia za to, že kradli. Zodpovednosť aj za výber mali aj pani Radičová, aj pani štátna tajomníčka Nicholsonová.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2014 21:20 - 21:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Uvedomujem si, že nemám záverečné slovo, ale že idem normálne do rozpravy. Veľmi stručne. Ak som sa vyjadril vo svojom vystúpení, že som čakal viac odôvodnení, priznám sa, že som čakal viac aj v rozprave. Demagógia a populizmus. Nič nové tu nezaznelo a to ja odmietam. Súhlasím v tomto prípade výnimočne s pánom poslancom Mihálom, že veľmi podivuhodná schôdza. Súhlasím s vami. Zamýšľam sa nad tým, o čom to vlastne táto schôdza tu mala byť. Nenachádzam celkom odpoveď. Ale každopádne si ju zapíšem a bude celkom iste v mojom životopise, pretože takéto chvíle sa asi často neopakujú. Ja to musím rešpektovať, keď splníte podmienky, pán poslanec.
Čo sa týka samotnej rozpravy. Zazneli tu, ak boli vecné podnety, niektoré také, s ktorými sa rád budem ďalej zaoberať, ale v podstate sú to tie isté veci, ktoré zazneli aj pri bežných zákonoch, ktoré som sem predkladal, ku ktorým ste sa mali možnosť vyjadriť. Nič nové som tam zásadné nevidel.
Áno, je tu nová vec, stratégia o rodovej rovnosti. Prirodzene, o tom sa tu dosť hovorilo. Pre mňa táto vec nie je uzatvorená. Len je to veľmi citlivá, a tak jak rokujem so sociálnymi partnermi vždy a mám záujem nájsť nejaký transparentný stred, bude to aj v tomto prípade. Pre niektorých poslancov, ktorí tu vystúpili, ja budúci týždeň mám ešte stretnutie s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska k tejto problematike. Ale čo chcem povedať a to s plnou vážnosťou, nikdy nepôjdem ďalej dozadu, ako sme dnes. Sú tam niektoré pripomienky, ktoré smerujú roky dozadu. Jednoducho tam sa nedá ísť. Ale som pripravený rokovať a presviedčať a, samozrejmá vec, že aj počúvať druhú stranu.
Tým reagujem na pani poslankyňu Šípošovú. No, ak na tom ministerstve počúvam viacej niektorých funkcionárov možno, ako je treba, môžem sa nad tým zamyslieť, ale ja sa nepasujem do roly absolútneho odborníka na sociálnu politiku, politiku zamestnanosti, rodinnú politiku, dôchodkovú politiku, inšpekciu práce. Snažím sa manažovať ten proces a počúvať odborníkov, ktorých tam mám, ktorí tam boli predtým a v podstate fungujú, asi budú aj po mne fungovať a ja si ich vážim.
To, čo odmietam z hľadiska tej diskusie, je akési delenie, ktoré som tu počul, napríklad tých exekútorov na nejakých dobrých, ktorých ste odmenili a podporili vy, a zlých, ktorých sme v 82 prípadoch z hľadiska nových pracovných miest podporili my. To asi takto nie je. Ja nepoznám ani nijakého Krutého, ani nijakých ďalších, ani neviem sa vyjadriť k tomu, či má alebo nemá zlaté kľučky alebo aké na dverách, a nie je mi to v tomto prípade absolútne, ako je mi to jedno, že ktorý a aký. Pre mňa je dôležité, do akej miery napĺňa podmienky.
A treba povedať, áno, a to tu už zvýraznil aj pán poslanec Podmanický, že je diametrálny rozdiel medzi zapojením sa do projektu mladých ľudí aj so záväzkom podržať minimálne tých šesť mesiacov to pracovné miesto, z 80 % z hľadiska terajších výsledkov dokonca udržať aj po uplynutí tejto doby. To sú diametrálne odlišné veci ako dotácie, či je to absolventská prax alebo iné paragrafy, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých nástrojoch. Ale ja vás za to nekritizujem ani neodsudzujem. Vnímam to ako normálne a prirodzené, že táto podpora aj v tých predchádzajúcich rokoch jednoducho išla. Odmietam akékoľvek podozrenia z nejakého klientelizmu. Vyjadrujem ochotu spolupracovať s akýmkoľvek kontrolným alebo neviem akým orgánom, ktorý by mal záujem riešiť otázku môjho fungovania na ministerstve.
Pán poslanec Mičovský, vy rešpektujte vnútrostranícke záležitosti, ktoré má každá jedna politická strana vrátane politickej strany SMER. My pokiaľ máme stretnutia, sú to vnútrostraníckeho charakteru, ktorú sú v strane doslova rodinné, a pokiaľ sa stretávame a komunikujeme, je to záležitosť príslušníkov tej strany. To by som vás chcel poprosiť, lebo ak pôjdeme do tejto roviny v tejto poslaneckej snemovni, to tu budú referáty o straníckych podujatiach a rozhodnutiach, a to asi nie je cieľom. To je odpoveď na tú vašu otázku.
Ešte raz ďakujem za všetky podnetné návrhy, ktoré tu zazneli. Samozrejmá vec, že chcem poďakovať aj za podporu, ktorá mi vo viacerých vystúpeniach bola vyjadrená. Ďakujem pekne ešte raz. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2014 19:23 - 19:24 hod.

Ján Richter
Pani podpredsedníčka, chcem reagovať len veľmi stručne a jednoducho na vás, na vaše vystúpenie, s jednou veľkou prosbou, do mňa sa opierajte, koľko chcete, ale vyžiadam si od vás, aby ste nerýpala do mojej rodiny. Moja rodina nemá čo spoločné s fungovaním tohto ministerstva, za ktoré zodpovedám. Vyprosím si, aby ste sa opierala do mojej rodiny.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2014 15:42 - 16:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážení páni poslanci, vážené poslankyne, pán predkladateľ, nemám veľmi možnosť a často byť v takejto zostave, skôr býva opačne. Ak dovolíte, možno budem hovoriť trošku dlhšie, ale myslím si, že je právom každého obvineného – a ja som tu dneska v takejto pozícii – povedať si svoj názor na argumenty, ktoré tu zazneli. Priznám sa, že som čakal v tom úvodnom vystúpení, že sa dozviem niečo konkrétneho, prečo a z akých dôvodov mám byť odvolaný, ale minimálne pokladám za potrebné rozviesť tú stať, ktorá hovorí o tom, že Richter nezvládol agendu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, preto sa pokúsim tie veci veľmi rozmeniť na drobné.
Veľmi si vážim túto snemovňu na to, aby som tu rozoberal stranícke veci, a myslím si, že aj vy. Nepamätám si, kedy sa tu rozoberali vnútorné veci KDH ani SDKÚ a už vôbec nie tej vašej strany, lebo však ešte asi nebola šanca a príležitosť. Ale s plnou zodpovednosťou môžem povedať, že bolo, je a bude na rozhodnutí mesta, obce, či a ktorú agentúru, poradenskú službu si vyberie. Je to ich slobodné rozhodnutie, ale logicky aj zodpovednosť, tak ako je zodpovedný príslušný riadiaci orgán, to znamená ministerstvo, za činnosť a postup pri hodnotení jednotlivých žiadostí, projektov, prípadne výberových konaní, tak takúto istú zodpovednosť má aj zadávateľ. Naším prirodzeným cieľom je a bude napomáhať a využiť možnosti pri čerpaní finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, o ktoré sa môže príslušná obec alebo mesto jednoducho uchádzať. Je preto nezmyselné akékoľvek obvinenie na akéhokoľvek straníckeho funkcionára ohľadom zodpovednosti za činnosť jednotlivých operačných programov. Za tie nesú plnú zodpovednosť funkcionári ministerstiev. Máme objektívny záujem, aby čerpanie eurofondov bolo efektívne, transparentné, a záujem na plnení cieľa, na ktorý sme sa voči Európskej únii zaviazali. Ja prehlasujem z tohto miesta, že beriem plnú zodpovednosť za operačný program, ktorý prináleží môjmu ministerstvu z hľadiska čerpania jednotlivých postupov, ale bol by som rád, aby ste túto zodpovednosť, a to sa obraciam smerom k opozícii, brali aj vy.
Priatelia, vy ste boli dva roky vo vláde. Vy ste dva roky mali možnosť robiť vnútorné, vonkajšie kontroly, audity. Vy ste mohli nechať za porušenie zákona ľudí zatvárať. Pýtam sa, prečo ste to neurobili.
Ešte raz, absolútne sa hlásim k plnej zodpovednosti a budem konkrétne hovoriť, čo sa týka Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pretože cítim sa byť zodpovedný a beriem zodpovednosť za tento operačný program. Samozrejme, od čias, keď som zobral funkciu ministra, a to, čo bolo predtým, som si tiež mal možnosť preveriť a viem, do akej miery mám niesť zodpovednosť aj za to predchádzajúce obdobie, pretože to programové obdobie je jednoducho dlhšie.
Teraz, ak dovolíte, k meritu veci. Zvládnutie, respektíve nezvládnutie agendy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. No nielen vzhľadom na charakter zdôvodnenia návrhu na moje odvolanie, ale vzhľadom aj na mediálne vystúpenia tých, ktorý sa pod návrh podpísali, by som teraz rád sa dotkol celkového pôsobenia na čele ministerstva. Z hľadiska kompetencií naše ministerstvo zodpovedá za politiku zamestnanosti, sociálnu politiku, rodinnú politiku, sociálne poistenie a dôchodkové sporenie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, inšpekciu práce, ako aj sociálno-právnu ochranu detí a rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Dôležitou oblasťou, na ktorú zameriavam svoju pozornosť, je celkom prirodzene politika zamestnanosti a kľúčovým cieľom je znižovanie miery, ale aj počtu nezamestnaných na Slovensku. V tejto oblasti sú výsledky najpozitívnejšie za posledné štyri roky.
Áno, výsledkami sme sa dostali do prvej vlády Roberta Fica a prekonali sme všetky neduhy, zlé rozhodnutia – či už legislatívne, alebo projektové – predchádzajúcej vlády pani Radičovej. Miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni 12,44 %, v podstate najnižšia od decembra roku 2010, ale čo je najdôležitejšie, a to je celková miera nezamestnanosti, je ešte aktuálnejšia a dostávame sa až do novembra 2010 s výškou v nezamestnanosti.
No a keby páni, ja neviem, Kaník, možno pán Beblavý, ako to majú veľmi radi, chceli zasa argumentovať, a v konečnej miere vystúpila v tomto smere aj pani poslankyňa Nicholsonová, nejakou zmenou metodiky, tak upozorňujem, že aj celkový počet nezamestnaných je najnižší za posledné 4 roky a klesol na 378-tisíc ľudí, čo sa týka disponibilných, tých je 335-tisíc. Tento trend popritom potvrdzujú aj ďalšie údaje inštitúcií, ako je Národná banka Slovenska, Štatistický úrad alebo Eurostat. Osobitne upozorňujem, že sa nám podarilo prvýkrát od roku 2006, čo sa týka tohto mesiaca, respektíve minulého znižovať nezamestnanosť aj v septembri – teda v mesiaci, keď tradične nezamestnanosť stúpa. A opäť to nie je len hra s číslami, lebo sme to dosiahli nie administratívnym vyraďovaním z evidencie, ale tým, že do riadiacej práce nastúpilo vyše 20-tisíc ľudí a čo je, by som povedal, podstatné a vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne, vytvorilo sa 20-tisíc nových pracovných miest. Osobitne ma teší, že pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, kde evidujeme o 15-tisíc menej evidovaných nezamestnaných ako za vlády pani Radičovej.
Toto je úplne iný prístup, aký zvolil môj predchodca na prelome rokov 2011 a 2012, keď v čase predvolebnej kampane, kedy zúfalo potreboval prezentovať aspoň nejaké pozitívne výsledky, keďže nárastom počtu pracovných miest sa veľmi pochváliť nemohol, tak dal pokyn na vykonanie celoslovenskej akcie Očista. Pani poslankyňa Nicholsonová, boli ste tam ako štátna tajomníčka. Očista, písomne podpísaná pánom vtedajším ministrom, zdokladovaná. V rámci tejto Očisty za necelé 3 mesiace bolo nahnaných na úrady práce vyše 78-tisíc nezamestnaných, z ktorých napokon vyše 2 600 dali narýchlo vyradiť z evidencie, samozrejme bez toho, aby im úrady pomohli do zamestnania. Môžem to doložiť príslušnými materiálmi, ktoré sa tejto problematiky týkajú.
Naopak, dôkazom súčasného pozitívneho vývoja sú aj údaje o raste zamestnanosti. Podľa Národnej banky Slovenska prekročil medziročný rast zamestnanosti 2 percentá. Údaje Slovenskej poisťovne, ktorá má z tohto hľadiska najpresnejšie štatistiky, ukazujú nárast počtu zamestnancov o vyše 40-tisíc od začiatku tohto roka a ak by som mal pomenovať, od 1. januára 2013 je to 76-tisíc nových pracovných miest.
Viem, páni a dámy z opozície, čo na to budete hovoriť – nie je to len moja zásluha, a to v tomto smere úplne súhlasím aj s pánom premiérom, je to istým spôsobom aj vďaka hospodárskemu rastu, jednoducho vývoju ekonomiky. Lenže predtým si uvedomte, že dnes nemáme ani taký hospodársky rast, aký zaznamenala vláda Ivety Radičovej, ktorý dokonca prekročil hranicu 3 %, a predsa sa v oblasti zamestnanosti nedarilo tak ako dnes. Neostáva iné, len priznať, že popri hospodárskom raste sa na týchto výsledkoch podieľajú aj kroky nášho rezortu. Väčšia flexibilita a efektivita služieb zamestnanosti po vlaňajšej novele zákona, ktorú ste toľko kritizovali. Lepšia spolupráca so sociálnymi partnermi a samosprávami pri riadení výdavkov na podporu zamestnanosti. Modernejší a európskejší Zákonník práce, ako aj stále vysoká úroveň sociálneho dialógu, ktorú na Slovensku udržiavame. To všetko vyúsťuje do lepšieho podnikateľského prostredia, ktoré vy tak často spochybňujete a v ktorom sa firmy neboja rozširovať produkciu a prijímať nových zamestnancov. Ale aj presne cielené opatrenia, akými bol projekt na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov, ktorým sme v priebehu uplynulých dvoch rokov pomohli s nákladom 70 mil. eur nájsť si prácu takmer 12-tisíc mladým nezamestnaným.
Upozorňujem, že keď som prišiel na ministerstvo v apríli 2012, na stole som našiel návrh, ktorý mal za 39 mil. eur zamestnať 2 000 ľudí, a to len v troch krajoch a polovica z nich mala byť mladí do 29 rokov. Aj to je dôkaz, že sme tento projekt, ktorým sme jednak pomohli mladým, jednak pre Slovensko sme zachránili 70 mil. z eurofondov, ktoré by boli inak jednoducho sa nevyčerpali, sme skutočne zvládli. A pripravili sme to za pár týždňov aj so sociálnymi partnermi, vrátane ťažkých rokovaní v Bruseli. A práve tieto rokovania stanovili podmienky, ktoré sme neskôr už nemohli ovplyvňovať a nesmeli sme ich jednoducho porušovať. Pokladám za potrebné, nechcem vás unavovať, tie podmienky pomenovať, lebo sa týkajú aj pána exekútora Krutého.
Po prvé, nediskriminácia žiadateľa podľa sektora výroby či služieb, v ktorom pôsobí. Prvá podmienka Bruselu.
Druhá, rovnaký prístup k žiadateľom bez ohľadu na veľkosť podniku, či je to mikro, malý, stredný alebo veľký podnik alebo jednoducho podľa európskych kritérií, samozrejme, vrátane občianskych združení a neziskových organizácií.
Po tretie, predloženie dokladov o začatí činnosti minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti.
Po štvrté, doklad o vykonávaní činnosti v dĺžke najmenej 12 mesiacov vo forme účtovnej závierky alebo výročnej správy.
Po piate, doklady potvrdzujúce, že žiadateľ má splnené daňové a odvodové povinnosti.
Po šieste, čestné prehlásenie o uspokojených nárokoch zamestnancov, o neexistencii záväzkov voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii či súdom určenej správe.
Pán navrhovateľ, ani som nechcel veriť, kto všetko podpísal váš návrh aj s jeho odôvodnením. Lebo ak vám prekáža podpora zamestnávania u exekútorov, tak sa láskavo v prvom rade obráťte na svojich kolegov, bývalých pánov ministrov Kaníka, Mihála, Radičovú, ako aj štátnych tajomníkov Beblavého a Nicholsonovú. Za pôsobenia pána Kaníka a pána Beblavého ako štátneho tajomníka totiž úrady práce podporili a financovali prácu na päťdesiatich exekútorských úradoch pre celkove 72 mladých nezamestnaných: Budem konkrétnejší:
Úrad práce v Bardejove, podporený exekútor pán Voloch, aby sme nehovorili len o Krutom alebo najkrutejšom, päť pracovných miest v rokoch 2004 - 2005.
Úrad práce Martin, podporený pán Milan Somík, osem pracovných miest v rokoch 2004 - 2005.
Úrad práce Prievidza, podporený doktor Klinec, desať pracovných miest v rokoch 2003 - 2004.
Úrad práce Zvolen, jedným súdnym exekútorom, ktorým bol pán Kubinec, dostal podporu na päť nových pracovných miest v roku 2003 - 2004.
Súdny exekútor doktor Zachar dostal štyri pracovné miesta alebo podporu na štyri pracovné miesta v sledovanom období, a to celkom zaujímavé, v mestách Dolný Kubín, Námestovo a Ružomberok.
Súdny exekútor pán doktor Kabáč vytvoril a dostal podporu na tri pracovné miesta, a to v okresoch Považská Bystrica, Námestovo.
Mohol by som pokračovať, ale tu si treba uvedomiť, že povinnosť zverejňovať uzatvorenie dohody na Centrálnom registri zmlúv bola až od 1. 1. 2011. To znamená, toto mám z podkladov konkrétnych úradov práce.
A keďže pán Mihál aj s pani Nicholsonovou na ministerstve pôsobili kratšie, rezort pod ich vedením stihol financovať len 46 exekútorov a podporiť 52 mladých, ktorí u nich jednoducho pracovali. Znova môžem čítať konkrétne mená (potlesk), konkrétnych, zhodou okolností som tam našiel aj dvoch menovcov pána Mihála. Samozrejme, tým nič netvrdím ani nehovorím. Jednoducho zdokladované veci.
Pýtam sa vás, priatelia, po tom, čo ste, pán predkladateľ, tu povedali, čo tu zaznelo, trváte stále na tom, čo ste povedali smerom... No dobre a potom ideme hodnotiť exekútorov, či je krutý, najkrutejší alebo aký? Jednoducho podporujú sa nové pracovné miesta, podporovali sa v minulosti, podporujú sa teraz a pokiaľ k tomu budú adekvátne projekty, budú sa podporovať aj ďalej.
A tu chcem povedať jednu dôležitú vec. Minuli na to moji predchodcovia peniaze zo štátneho rozpočtu a z eurofondov. Ale v ani jednom z týchto prípadov nešlo o osobitný projekt, ktorého podmienky schvaľoval Brusel. V mojom prípade to tak bolo. Ja som ich presne prečítal. To znamená, že to bolo na plnom rozhodnutí vzhľadom na nastavenie jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Preto jednoducho, ak ani toto vyčíslenie pre vás, pán Hlina, nepoodkryje istý priestor a možno iné rozmýšľanie, no tak vzhľadom na to, že ten návrh na odvolanie podpísali aj páni Kaník a Mihál, prepáčte, ale musím povedať, vnímam to ako farizejstvo. Poznamenávam, že najskôr pred svojím opozičným prahom si pozametajte a potom vylievajte špinu na vládu!
Ešte raz pripomínam, že som rovnako ako predchádzajúci ministri musel rešpektovať zásadu nediskriminácie vo vzťahu ku všetkým zamestnávateľom. Myslím, že to je celkom logické. Navyše v podpore zamestnávania mladých u každého jedného zamestnávateľa v rámci spomínaného projektu rozhodol tripartitný výbor, kde bolo zastúpenie odborárov, zamestnávateľov, obcí a miest, vúciek a v menšine len troch predstaviteľov úradu práce. V týchto prípadoch rozhodovali len úradníci.
Viacerí poslanci sa v predchádzajúcom období rozplývali tým, aká je alebo bude veľká korupcia v súvislosti so zmenou charakteru fungovania týchto výborov. Naopak, transparentnosť, a to potvrdil život, pretože čo sa týka vlaňajška, rozhodovali vyše 4 000 prípadov a len 232 žiadostí nepodporili z objektívnych dôvodov, pretože nespĺňali najzákladnejšie podmienky pre to, aby mohli byť udelené.
Dôrazne si tiež vyprosím obvinenia, že čerpanie eurofondov riadim neefektívne a nehospodárne. Áno, Slovensko má isté problémy, ale my financujeme národné projekty z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia priebežne aj v súčasnosti, platby pozastavené jednoducho nemáme. Od apríla 2012 sme celkovo odštartovali 227 nových projektov za vyše 310 mil. eur. Čerpanie financií z operačného programu sme zvýšili o 350 mil. eur, inak povedané zo 40 % na 72 % celkových zdrojov, teda za 32 mesiacov, a to už povedal aj pán premiér, sme vyčerpali približne taký istý objem prostriedkov ako za predchádzajúcich 63 mesiacov.
Tu je treba si spomenúť a možno pomenovať aj posledné fungovanie pani ministerky Radičovej, kedy boli pozastavené platby tohto operáku a až pot om, čo pani ministerka Tomanová prijala opatrenia a v apríli dvetisícsiedmeho roku boli opätovne tieto veci spustené. Možno aj to by malo byť z hľadiska zodpovednosti tých, ktorí sa často pýtajú prečo.
Áno, prečo boli pozastavené? Pretože sa zle čerpali, netransparentne, audit zistil problémy a bolo potrebné odstraňovať problémy. Odstraňovali ich ministri za prvej vlády Roberta Fica.
Čo sa týka istých problémov, áno, pokiaľ ide o korekcie či výdavky, ktoré Európska komisia nechce uznať a mám ich doteraz tieto, to je cirka 16 % celkového objemu, to sú dopytové projekty, a to najmä z rokov 2011 a 2012, pán Mihál. 2011 a 2012. Ale treba povedať, že máme záujem, ale problém nebol na ministerstve. Problém bol hlavne v súvislosti s verejným obstarávaním u mimovládnych organizácií. Ale objektívne problém je, samozrejme, v operačnom programe, za ktorý nesieme zodpovednosť. Zdá sa, že tie korekcie dokážeme v priebehu tohto mesiaca vysporiadať. Predpokladám, že môžu byť okolo 8 miliónov. V našom operáku je však výhoda, že ich chcem operatívne použiť pre aktívnu politiku trhu práce v roku 2015 a v žiadnom prípade nedopadneme tak, že by akékoľvek finančné prostriedky prepadli.
Celkovo sme za môjho pôsobenia podporili vytvorenie takmer 60-tisíc pracovných miest s investíciou 223 miliónov. A to si vyžaduje maximálnu operatívnosť a efektívnosť, lebo keď som prišiel na ministerstvo, zdedil som po pánovi Mihálovi rozpočet, v ktorom sa na strane 4 uvádzalo: "Znamená to, že na opatrenia aktívnej politiky trhu práce nemá ministerstvo vo svojom rozpočte zabezpečené žiadne zdroje štátneho rozpočtu." (Potlesk.) Operatívne bolo potrebné tieto veci riešiť.
Toto je štátnická zodpovednosť vo vašom podaní, vážená opozícia?
A keď si už dovolíte vyčítať mi efektivitu, no tak v roku 2011 pán Mihál a pani Nicholsonová minuli na aktívnu politiku zamestnanosti vyše 162 mil., za ktoré dokázali umiestniť na trhu práce 121 100 nezamestnaných. Richter vlani použil necelých 127 mil., ale na trhu práce sme dostali vyše 200-tisíc nezamestnaných. To je efektívnosť. (Potlesk.)
Ale ako ste ukázali v zdôvodnení návrhu na moje odvolanie, vy máte radi konkrétne príklady, tak ešte jeden prípad. Ide o dva projekty. Jeden z dielne môjho predchodcu, ktorý ma teraz chce odvolať, a druhý z mojej dielne. V prvom prípade boli projekty financované z Európskeho sociálneho fondu. Pán Mihál cez inak užitočné protipovodňové opatrenia podporil zamestnanie ľudí na šesť mesiacov za 513 eur na mesiac za osobu. Ja som na nezamestnaných mladých na 18 mesiacov minul 365 eur na mesiac a osobu. Z ľudí, ktorí robili na protipovodňových opatreniach, sa 89 % vrátilo do evidencie úradov práce. Ale z mladých, ktorí už ukončili môj projekt, cirka 7-tisíc, až 80 %, zostalo naďalej pracovať. Samozrejmá vec, že už bez akejkoľvek podpory štátu. Jednoducho získali podporu zamestnávateľov a dostali zmluvu na dobu neurčitú. Takže drahšie, na kratšiu dobu a neúspešnejšie z hľadiska udržateľnosti – to je podľa vás pozitívny výsledok. Ale lacnejšie, na dlhšiu dobu a udržateľne aj po vyčerpaní podpory – to je podľa vás zlyhanie. Nuž, nečudujte sa, že vás občania posielajú preč z tohto parlamentu, priatelia.
A hoci sa usilujete moju prácu vykresliť v čiernych farbách a nepochybujem, že dnes si tu vypočujem na svoju adresu veľa populistických útokov, tvrdo pokračujem v začatej práci aj naďalej. Boli sme medzi prvými krajinami, ktoré Európskej komisii predložili návrh realizácie záruk pre mladých. Od 1. januára uzrie svetlo sveta prvá z nich, a to je príspevok na zamestnávanie pre mladých ľudí, ktorí doteraz nikdy nepracovali. Veľmi intenzívne s ministrom školstva pánom Pellegrinim presadzujeme a pracujeme na zmene zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá posilnením prvku duálneho vzdelávania celkom iste a systémove zlepší prepojenie odborného školstva a reálnych potrieb trhu práce. Máme zároveň pripravený projekt Prácou k zamestnaniu, ktorým chceme umožniť mladým získať nezamestnaneckú skutkovú pracovnú prax v reálnych podmienkach v konkrétnych podnikoch. A odbornú kvalifikáciu najmä v nedostatkových remeslách a robotníckych profesiách poskytujeme mladým nezamestnaným so základným vzdelaním. Je ich 112-tisíc na úradoch práce, z nich je 22-tisíc bez ukončenia základnej školy. V rámci tohto projektu možnosť Späť do školy a získať si tzv. malý učňovský list.
Nerád by som však zostal len v rovine politiky zamestnanosti, lebo pôsobenie môjho rezortu je oveľa širšie. Nebudem opakovať, čo som tu už raz hovoril v oblasti pracovného práva, vrátili sme pracujúcim ľuďom dôstojnosť a silu pri ochrane svojich prirodzených záujmov a potrieb. Bojujeme proti ich zneužívaniu zo strany nepoctivých zamestnávateľov. Chápem, že to nie je niečo, čo vy nemôžete prehltnúť, ale kritizovať nás za novú modernú reguláciu agentúrneho zamestnávania je výsmechom desaťtisícom ľudí, ktorí teraz pracujú v nedôstojných podmienkach. Na tomto mieste chcem jasne deklarovať, že trpezlivo o tom komunikujeme aj so zamestnávateľmi. Uvedomujeme si citlivosť tohto problému, ale nepodľahneme žiadnym lobistickým tlakom, aby nepoctivé agentúry naďalej zarábali státisíce eur na úkor svojich zamestnancov. (Potlesk.)
Keď už ste, pán Kaník, podpísali návrh na moje odvolanie, pozrite sa láskavo, ako fungujú v tejto oblasti agentúrneho zamestnávania vaši okresní funkcionári. Možno aj bývalí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Oberanie ľudí o zárobky, falošné cesťáky, prepúšťanie ľudí zo dňa na deň bez akejkoľvek kompenzácie alebo dočasné zamestnávanie trvajúce celé roky – to všetko sa skončí. Vážené dámy a páni z opozície, aj ja toto považujem za dôležitý výsledok svojho pôsobenia na ministerstve.
Zamestnávanie načierno je tiež zneužívaním ľudí, preto som vytvoril špecializovaný útvar inšpektorov práce na kontrolu nelegálneho zamestnávania, tzv. Kobru. Výsledok: Rok predtým sme skontrolovali 11-tisíc firiem a našli sme 779 nelegálne zamestnaných. A v prvom roku fungovania Kobry to už bolo takmer 20-tisíc firiem a bezmála 2-tisíc nelegálne zamestnaných. To je veľmi slušná fabrika.
Pochopiteľne, že narástol aj objem udelených pokút, lebo sme dôslední a efektívni. Avšak mojím cieľom nie je za každú cenu zarábať na pokutách, ale vyčistiť podnikateľské prostredie, zvýšiť jeho kvalitu, chrániť korektnú hospodársku súťaž a posilniť konkurencieschopnosť poctivých podnikateľov. Nelegálna práca totiž ľudí okráda o mnohé pracovné a sociálne práva zabezpečené zákonom, medzi ktoré patrí aj garantovaná mzda. A tu treba povedať, že výsledky našej práce sa aj v tejto oblasti každopádne pozitívne menia.
Ministerstvo ani vláda nevedia priamo ovplyvňovať zamestnávateľov, ako majú svojich zamestnancov platiť, ale vieme ovplyvniť, koľko najmenej musí každý zamestnanec dostať. A keďže stále považujem platy na Slovensku za nízke a často nezodpovedajúce našej vysokej produktivite práce, dôsledne sa každý rok venujeme určeniu výšky minimálnej mzdy. Výsledkom je, že v roku 2015 porastie čistý príjem z minimálnej mzdy historicky o najvyššiu sumu doteraz v podmienkach novej Slovenskej republiky. Najhoršie zarábajúcim ľuďom pridáme 32 eur mesačne, čím získajú vlastne trinásty plat. Samozrejmá vec, nechceme pritom zaťažiť ani podniky vyššími nákladmi, a preto tieto veci budú realizované prostredníctvom odpočítateľných poistných odvodov. Zvýši to príjem pracujúcich rodín, a teda sa zlepší ich sociálna situácia, prostredníctvom spotreby to môže hospodárstvu jednoducho zvýšiť atraktivitu práce oproti sociálnym dávkam a prirodzene očakávam z tohto titulu aj vzhľadom na ďalšie nástroje vyššiu zamestnanosť. Zdôrazňujem to preto, aby bolo jasné, že nejde o žiadny ľavicový populizmus, ale o systematické opatrenie, ktoré zapadá do rámca podpory pracujúcich a podpory práce ako takej.
Presne do tohto rámca patria aj zmeny v oblasti hmotnej núdze. Novelou zákona sme zabezpečili, že aj poberatelia získavajú pracovné návyky, aby mali väčšie šance vrátiť sa naspäť do práce. Vyslúžili sme si za to veľa kritiky, ale dnes môžem povedať, že bezmála 99 % poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorých sa táto zmena týka, lebo treba povedať, že tam nejde o dôchodcov a ďalších, sa do aktivačných činností zapojili. Aby to nebolo len formálne, vyčlenili sme na túto činnosť a organizáciu a kontrolu 847 ľudí z úradov práce po celom Slovensku a na spoluprácu sme presvedčili 2 936 obcí a miest a 909 ďalších poväčšine mimovládnych organizácií, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti v rámci tohto opatrenia. Je to obrovský kus roboty, ktorého pozitívne výsledky sa prejavujú aj v tom, že medziročne poklesol počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi o vyše 33-tisíc ľudí a výdavky na túto dávku poklesli o vyše 16 mil. eur. Sociálne odkázaní zvyšujú svoje šance zamestnať sa. Vniesli sme väčšiu spravodlivosť do sociálneho systému, v obciach, mestách sa robí kus užitočnej práce a to všetko bez toho, aby vzniklo sociálne napätie či dokonca nepokoje a rabovačky, ako sme boli toho svedkom za pôsobenia pána ministra Kaníka. Naopak, na cestách po Slovensku sa stretávame s mnohými pozitívnymi ohlasmi. Nepochybne je to aj preto, lebo popri zmene zákona projektovo podporujeme aj 200 pracovníkov v komunitných centrách a ďalších takmer 900 terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú vyše 74-tisíc ľuďom. A toto všetko robíme preto, aby sme bojovali proti chudobe, aby sme sociálne odkázaných ľudí pozdvihli na vyššiu úroveň.
A bez ohľadu na to, koľko bude opozícia naprázdno bez argumentov hovoriť, je to výsledok systematickej práce, dámy a páni z opozície. Svedčí o tom zmena spôsobu zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu, aby sme viac pomáhali penzistom s nízkymi dôchodkami, a svedčí o tom aj zmena vzorca na výpočet vianočného príspevku tak, aby sme dosiahli vyššiu solidárnosť s nízkopríjmovými penzistami. Hornú hranicu príspevku sme tak zvýšili na 88 eur a čo sa týka ďalšieho príspevku, ten sa pohybuje až do výšky 100 eur pre najnižšie príjmové skupiny dôchodcov. Celkove sme sumu na vianočné dôchodky zvýšili tento rok na 81 mil. a nezabúdame ani na tých, ktorí sa o seba už postarať jednoducho nedokážu.
Už ste zabudli, že krátko po nástupe do funkcie som musel zachraňovať aj spolu s poslancami vládneho SMER-u odkázaných klientov domovov sociálnych služieb, lebo pán Mihál z nich urobil takmer bezdomovcov, keď im naordinoval radikálne zvýšenie poplatkov až na 50 % nákladov alebo ekonomicky oprávnených nákladov. Ja som na rozdiel od vás novelou zákona zaviedol nové druhy sociálnych služieb, sprísnil podmienky registrácie a finančnej podpory z verejných zdrojov a zvýšil ochranu príjmov týchto ľudí. Zmenou zákona som presadil, že exekútori, pán poslanec Hlina, nemôžu siahať dôchodcom na ich peniaze do výšky 100 % životného minima, čo je bezmála 200 eur mesačne, zatiaľ čo v predchádzajúcom období to bolo len 60 percent. A nerobím z toho politickú reklamu, nerobím z toho politickú reklamu, ako vy, pán Hlina, ale reálne pomáham a konám týmto ľuďom, ktorí sú jednoducho na to odkázaní. Celkom budeme mať v roku 2015 k dispozícii už 22-tisíc lôžok pre odkázaných ľudí, čo je za môjho pôsobenia nárast takmer o 10-tisíc lôžok, čiže takmer 100-percentné zvýšenie. Samozrejme, je to prostredníctvom osobitného projektu, na ktorý sme vyčlenili 28 mil. eur a ktorý dnes financuje prácu aj vyše 1 300 opatrovateľov, ktorí sa starajú o vyše 1 600 odkázaných ľudí a ďalší pribúdajú.
A keď už hovorím o dôchodcoch, musím vám, vážení opoziční politici, pripomenúť, že to bola práve vaša vláda, ktorá zlikvidovala samostatný poradný orgán pre problematiku seniorov a urobili ste z nej len jeden z pracovných výborov rady vlády pre ľudské práva. Ja som však presadil návrat vzťahu k seniorom na najvyššiu možnú úroveň a obnovili sme samostatnú radu vlády Slovenskej republiky pre seniorov.
Veľmi dôsledne však myslím nielen na terajších, ale aj na budúcich dôchodcov. Je pre mňa priam neuveriteľné, že návrh na moje odvolanie pokojne podpísali ľudia, ktorých chyby som musel so svojím kolektívom spolupracovníkov naprávať hneď po nástupe do funkcie. Uskutočnili sme významné, ale veľmi dôležité zmeny v dôchodkovom systéme, aby sme zabezpečili jeho udržateľnosť. Bez našej tzv. anuitnej novely by sa ani len nedali vyplácať dôchodky z druhého piliera. Inak povedané, v čase, keď sa prihlasovali sporitelia do druhého dôchodkového piliera, nevedeli, za akých okolností a podmienok budú dôchodky čerpať, pretože ten zákon bol nedokonalý a hlavne nevykonateľný. Samozrejmá vec, je tu istý problém, a to je otázka nízkej sumy, za ktorú si nedokážu zakúpiť doživotný dôchodok, ale to je už problém úplne iný. Znížili sme administratívnu záťaž a vytvorili transparentné a konkurenčné prostredie, aby ľudia mali čo najviac informácií. Otvorene hovorím, že sa obávam sklamaní, ktoré mnohí ľudia zažijú, keď uvidia svoj dôchodok z druhého piliera, ale my sme po desiatich rokoch už nemohli urobiť viac, než odstrániť aspoň tie najhoršie nástražné míny tohto systému, ktorý je dielom pravicovej vlády. O mojej zodpovednosti z hľadiska riadenia rezortu, vážená opozícia, vydávajú svedectvo nie vaše neodôvodnené útoky a obvinenia, ale zníženie poplatkov v treťom dôchodkovom pilieri a zvýšenie ochrany ľudí, ktorí v ňom majú svoje peniaze, ale aj zavedenie daňovej úľavy do výšky 180 eur.
V mojej práci však nezabúdam ani na tých najbezbrannejších. Do roka po mojom nástupe do funkcie sme na ministerstve zriadili hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Už dlho sa hovorilo o tzv. ombudsmanovi pre zdravotne postihnutých, ale až za môjho pôsobenia dostanete za chvíľku do rúk návrh zákona, ktorým sa inštitút tzv. komisára pre osoby so zdravotným postihnutím reálne vytvorí. A financovať ho budeme zo štátneho rozpočtu.
Po novele zákona o službách zamestnanosti sme zvýšili aj podporu pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých. Napríklad vlani sme oproti roku 2012 podporili o 163 pracovných asistentov viac, bolo ich predtým 764, a to sumou skoro 4 mil. eur, ktorá medziročne vzrástla o vyše milión eur. Výdavky na prevádzku chránených dielní sme zvýšili o vyše 1,5 mil. eur na takmer 18 mil. eur ročne, čím sme podporili vytvorenie 6 800 pracovných miest pre zdravotne postihnutých, čo predstavuje medziročný nárast o 800 ľudí.
Vážené dámy, vážení páni, už aj na základe tohto vecného výpočtu je zrejmé, že zo strany opozície je tento návrh iba chabým pokusom zakryť úpadok volebných preferencií, ale aj vlastné chyby a zlyhania v predchádzajúcom období. Nepochybne k nim patrí aj činnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Pani, áno, poslankyňa Nicholsonová predviedla porádnu dávku farizejstva, keď sa mediálne predvádzala na týchto citlivých témach, za ktoré však nesú plnú zodpovednosť, lebo ako štátna tajomníčka ich totálne ignorovala a nevenovala sa im.
Pani Nicholsonová, nie vy, bol som to ja, kto okamžite reagoval na informácie, ktoré vám osobne boli dobre známe už aj v minulosti. Bol som to ja, kto vyzval na rokovanie svojho britského partnera, a bol som to ja, kto na otočku letel do Londýna, aby sme pomohli slovenským deťom a ich rodičom, zatiaľ čo vy ste sa v tom čase v Bratislave producírovali pred médiami, hoci ste predtým varovné informácie ignorovali, ja som okamžite naštartoval procesy, ktoré za vášho pôsobenia na ministerstve spali alebo nefungovali vôbec. Výsledkom boli dôsledné zmeny, ktoré zefektívnili činnosť centra, zriadili sme komisiu pre medzištátne osvojenie s tímom odborníkov, v roku 2013 sme na výživnom zo zahraničia pre naše deti vymohli bezmála pol milióna eur a ďalších cirka 100-tisíc predstavujú priame platby. Centrum vedie vyše 70 konaní vo vzťahu k našim deťom v zahraničí, najviac, prirodzene, vo Veľkej Británii a v Českej republike. Výsledkom zmien, ktoré som v centre uskutočnil, je zvýšený záujem ľudí o jeho služby, a preto aj zvýšená úroveň jeho činnosti pri ochrane slovenských detí v zahraničí. Navyše v budúcom roku zriadime aj úrad komisára pre deti, čiže tzv. detského ombudsmana, ktorého Slovensko nemá, hoci je signatárom dohovoru o právach detí. A to už dlhé roky.
A keďže som na začiatku tohto výpočtu spomenul medzi kompetenciami môjho ministerstva aj oblasť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, musím na tomto mieste uviesť aj aktivitu výboru pre oblasť, v ktorej dávame rovnaký priestor pre zástancov všetkých názorov a pohľadov. Verím, že k rozvoju modernej slovenskej spoločnosti na Slovensku prispeje aj celoštátna stratégia rodovej rovnosti, akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 až 2019, ktoré sme schválili na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady práve v tomto týždni. Hlavným cieľom dokumentov je zabezpečiť rovnaké postavenie žien v našej spoločnosti vrátane ich platového ohodnotenia v zamestnaní.
Vážené dámy a páni z opozície, keď ste sa už v predvolebnom ošiali rozhodli dať návrh na moje odvolanie, považoval som za prejav korektnosti voči verejnosti predstaviť v celej šírke moje pôsobenie vo funkcii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Namiesto vašich žlčových útokov a ničím nepodložených obvinení som ponúkol vecný výpočet toho, čo som za vyše dva roky dosiahol, ale aj porovnaní s výsledkami mojich predchodcov. Držal som sa iba konkrétnych faktov, ponúkol som iba verejne dostupné údaje. Zákerné údery pod pás nechávam teraz na vás. Mojou filozofiou je seriózny prístup k plneniu predvolebných prísľubov i programu vlády, seriózny partnerský dialóg pri hľadaní riešení, otvorený postoj k verejnosti a pocit zodpovednosti za sociálny rozvoj Slovenska. Hoci viem, že ani ja nie som bez chýb, hoci sa neuspokojujem s dosiahnutým znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti, zlepšením sociálnej starostlivosti v oblasti sociálnych služieb, potieraním chudoby a sociálneho vylúčenia či zlepšením úrovne ochrany pracujúcich, uprednostňujem konkrétnu prácu pred prázdnymi rečami.
Je mi preto úprimne ľúto, že namiesto toho, aby som sa mohol venovať svojej práci, musím tu dnes robiť štatistu v trápnom divadelnom predstavení z dielne upadajúcich opozičných politikov. Moje vysvedčenie, vážení opoziční predstavitelia, nebudete vystavovať vy, ale slovenskí voliči, ktorým sa kedykoľvek pozriem do očí. Táto schôdza je smutnou vizitkou a dôkazom vašej zúfalej bezradnosti.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

23.10.2014 14:51 - 14:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Môžem len potvrdiť, že pri príprave nového zákona je veľmi úzka súčinnosť jednak dvoch rezortov, to znamená ministerstva školstva a ministerstva práce, ale čo je veľké pozitívum, aj jednotlivých výrobných zväzov, pretože bez kapitánov slovenského priemyslu by asi ťažko bolo veľmi efektívny zákon o odbornom vzdelávaní pripraviť. Ja som veľmi rád, že veľmi pozitívne pristúpili k tejto záležitosti. No a čo je dôležité, je aj to, že v priebehu prípravy aj ďalšieho obdobia bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne podávať ministerstvu školstva, ale aj vyšším územným celkom ako zriaďovateľom stredných škôl informácie o potrebe trhu práce z hľadiska jednotlivej odbornosti a podľa toho aby vedeli prispôsobiť vzdelávanie nových absolventov stredných škôl.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

23.10.2014 14:44 - 14:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady.
Vážený pán poslanec, aj keď reč čísel býva suchá, som presvedčený, že situáciu v nezamestnanosti nemožno prezentovať rukolapnejšie ako čerstvými štatistickými údajmi o nezamestnanosti za september tohto roku, ktoré nedávno zverejnilo a prezentovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Septembrová miera evidovanej nezamestnanosti predstavuje výšku 12,44 % a je najnižšia od decembra 2010. Celková miera nezamestnanosti predstavuje výšku 14,01 % a je najnižšia od novembra 2010. roku. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavuje počet 335 720 osôb a je najnižší od decembra 2010. roku. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie predstavuje 378 020 osôb a je najnižší od novembra 2010. roku. Na trh práce sa umiestnilo v mesiaci september 20 773 uchádzačov o zamestnanie, čo je najviac od apríla minulého roku. V kategórii uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov sa v medzimesačnom porovnaní na trh práce umiestnilo o 3 190 uchádzačov viac. V kategórii uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov sa v medzimesačnom porovnaní na trh práce umiestnilo o 603 osôb viac. V kategórii dlhodobo nezamestnaných sa v medzimesačnom porovnaní umiestnilo na trh práce o 1 686 osôb viac. V septembri tohto roku sme zaznamenali medzimesačný pokles nezamestnanosti, čo nie je obvyklý jav pre mesiac september. V septembri nezamestnanosť mesačne klesla naposledy v roku 2006. V tomto mesiaci sme zaznamenali aj najvyšší odtok na trh práce od apríla minulého roku. Hlavným dôvodom je účinnosť opatrení v podobe národných projektov, vhodne uplatnené nástroje z hľadiska politiky trhu práce, zákona 05 o službách zamestnanosti a, samozrejmá vec, že aj napriek nárastu absolventov, ktorý je pre apríl z hľadiska maturantov prirodzený, môžeme veľmi pozitívne hodnotiť aj medziročný počet mladých evidovaných z hľadiska poklesu o 14 321 osôb.
Podobne sa darí aj v ďalšej kategórii znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, za čím jednoznačne stoja projekty na podporu regionálnej zamestnanosti, ktoré realizujú jednotlivé úrady práce, ďalej odvodová úľava, zlepšenie spolupráce so zamestnávateľmi pri evidencii pracovného miesta na konkrétnych úradoch práce. Za netradičným poklesom stojí aj dopad krehkého oživenia hospodárstva v krajinách Európskej únie u našich hlavných exportných partnerov, ktorý sa premietol aj do slovenského hospodárstva v podobe väčšieho dopytu zamestnávateľov, keď počet voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce vzrástol medziročne o 4,5-tisíca. Dnes ponúkajú, alebo majú v evidencii úrady práce 10 700 voľných miest a podobné signály prichádzajú aj z agentúr, ktoré sprostredkovávajú zamestnanie. To znamená, aj toto jednoznačne dokresľuje oživenie ekonomiky a prirodzený záujem o zvýšenie počtu zamestnancov. Kým v minulom roku na úradoch práce bolo evidovaných 21 % čerstvých absolventov, v tomto roku, samozrejme v úvodzovkách, je to len 16 percent. Prirodzene, že veľké očakávania máme aj od nového zákona o odbornom vzdelávaní, o ktorom podrobne hovoril predo mnou pán minister školstva.
Veľkým pozitívom mesiaca september je aj vývoj zamestnanosti. V priebehu mesiaca septembra vzniklo 20-tisíc nových pracovných miest, čo tiež nebýva obvyklý jav, a preto si dovolím povedať, že to je výsledkom dobrého Zákonníka práce, pozitívneho podnikateľského prostredia a sociálneho zmieru, ktorý medzi sociálnymi partnermi pretrváva. Chcem im za to aj z tohto miesta úprimne poďakovať.
Skončil som.
Skryt prepis