Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.10.2014 o 14:19 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.10.2014 14:19 - 14:23 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je najmä zvýšiť motiváciu u dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v produktívnom veku, nájsť si a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Navrhujeme preto upraviť nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktoré umožnia na rozdiel od súčasného stavu, keď podmienkou nároku na osobitný príspevok je skončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, súbeh poskytovania osobitného príspevku s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi občanovi, ktorý po dlhodobej neaktivite nastúpi do práce. Podmienkou je, že pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah je dosiahnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času s dohodnutým príjmom najmenej v sume minimálnej mzdy, respektíve jej pomernej časti zodpovedajúcej kratšiemu pracovnému času. Zmena sa navrhuje aj pri podmienke dohodnutej maximálnej výšky príjmu z tohto vzťahu a to zo súčasného trojnásobku na dvojnásobok minimálnej mzdy.
Návrh zákona vymedzuje výšku osobitného príspevku na dvoch úrovniach a dĺžku poberania osobitného príspevku najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a to 126,14 eura v prvých šiestich mesiacoch a 63,07 eura v ďalších šiestich mesiacoch.
Predložená novela bola predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru, ako aj výboru pre sociálne veci, na ktorom boli pani poslankyňou Šedivcovou predložené pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom, okrem niektorých legislatívno-technických úprav, je reagovať na problémy pri aplikácii zákonov o pomoci v hmotnej núdzi.
V súvislosti s účasťou na zákonom určenej činnosti, ktorá je podmienkou pre vznik nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi, pozmeňujúci návrh pani poslankyne rieši najmä súbeh takejto činnosti s výkonom trestu povinnej práce, vylučuje z povinnosti splniť podmienku výkonu činnosti poberateľov predčasného starobného dôchodku, invalidov a tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
Ďalšou zmenou obsiahnutou v tomto pozmeňovacom návrhu je upustenie od povinnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odstúpiť od dohody s obcou, jej rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti pri akomkoľvek porušení dohody, najmä ak ide o menej závažné porušenie dohody, pretože za obligatórne odstúpenie sa v praxi ukazuje, ako kontraproduktívne, vzhľadom k cieľu, na ktorý chce príslušnými ustanoveniami zákon poukázať a dosiahnuť.
Pre zamedzenie pochybností pri aplikácii zákona pani poslankyňa vo svojom návrhu zákona zároveň navrhuje explicitne ustanoviť povinnosť vrátiť pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok poskytnutý neprávom alebo vo väčšej sume aj v prípade, ak túto skutočnosť nespôsobila fyzická osoba, čím reagujeme na výkladové problémy vzniknuté v konkrétnej praxi. S predmetným návrhom na zmeny predloženého návrhu zákona sa stotožňujem a podporujem ich.
Na záver ešte pripomínam, že ambíciou predloženého návrhu zákona je predovšetkým vytvoriť priestor pre výraznejšiu podporu tých, ktorí sa vlastnou aktivitou, najmä prácou snažia vymaniť z hmotnej núdze.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

15.10.2014 11:51 - 12:09 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keď som predkladal návrh novely Zákonníka práce v dvanástom roku, uviedol som, že nebudem mať záujem opätovne túto legislatívnu normu otvárať, pretože chcem, aby jednak zamestnávatelia, aj zamestnanci mali istú stabilitu, pretože takýto zákon by sa nemal často otvárať a meniť pravidlá. Napriek tomu som tu s návrhom, pretože aplikačná prax priniesla potrebu a nevyhnutnosť túto problematiku v tomto dielčom, parciálnom probléme, ktorý sa týka ADZ-iek, jednoducho otvoriť.
Hlavný dôvod spočíva v tom, že agentúrne zamestnávanie je zneužívané a to si treba povedať otvorene, zneužívané nielen zo strany ADZ-iek, ale aj užívateľských zamestnávateľov. Je to spoločná zodpovednosť a preto sú niektoré opatrenia a úlohy smerované aj-aj. Nehovoriac o tom, že oni majú perfektný priestor mnohé veci si upraviť klasickou obchodnou zmluvou, kde si akékoľvek riziká, ktoré môže zakladať pre nich aj tento zákon, vedia vyvážiť a jednoducho obchodne zagarantovať.
To znamená, že posilnenie ochrany zamestnancov je nevyhnutné a k tomu jednoducho smerujeme a ak by som mal bez ohľadu na to, že tá diskusia bola široká a týkala sa vlastne dvoch materiálov, možno z môjho pohľadu zhodnotiť, nikto neodmietol potrebu realizácie takéhoto zákona. Treba povedať, neodmietli ho ani sociálni partneri, ani zamestnanci, ani zamestnávatelia, dokonca ani reprezentanti jednotlivých agentúr dočasného zamestnávania. Aj tí priznali, že sú tie problémy, ktoré sme pomenovali, že jednoducho treba riešiť, použijem tvrdý výraz, prišróbovať nové veci v prospech agentúrneho zamestnanca. Samozrejmá vec, že ten sociálny dialóg bežal skôr ku konkrétnym článkom, ktoré sú tam a ja som osobne rád, aj z tohto miesta chcem aj napriek tomu, že sme v prvom čítaní, ktoré je skôr politické, poďakovať sociálnym partnerom, že prijali mnohé kompromisy. Veď, čo ja viem, obmedziť dĺžku dočasného pridelenia na 24 mesiacov, to je kompromis. Pôvodne bolo 12 mesiacov vzhľadom na požiadavky zamestnávateľov, aj predstavitelia zamestnancov pristúpili ku kompromisu, ktorý, si myslím, že je jednoducho veľmi, veľmi ústretový, dobrý, dáva flexibilitu, dáva možnosť, aby sa tieto veci jednoducho naplnili. Aj to, čo sa týka, otázku rizikovej práce, pôvodne sme navrhovali aj tretí rizikový stupeň, ale to je hluk, ten sa dotýka každej automobilky a proste väčšej strojárenskej fabriky. Z toho sme jednoducho ustúpili, lebo je to logické, je to pragmatické, štvorka je niečo úplne iné, tam sa na tom každopádne zhodli, že tento rizikový stupeň tam musí byť zakotvený.
Tým chcem naznačiť, že vnímam tak, že aj tu je všeobecný súhlas s tým, že nejaká novela musí ísť a musia sa niektoré tie skrivodlivosti, ktoré sú, v realizačnej praxi napraviť. Dávam prísľub, že som pripravený aj v rámci druhého čítania na akékoľvek pozmeňováky aj so svojimi kolegami reagovať. Ak to bude pozitívne, vylepším materiál. Súhlasím s vami, to nie je pravicový, ľavicový toto materiál, tak ako aj pred tým, som pripravený načúvať a môžeme sa o týchto veciach celkom vážne baviť.
Teraz ak dovolíte, predsa len aj napriek tomu, že je to prvé čítanie, by som rád k niektorým veciam konkrétnejšie zareagoval, minimálne ku kolegovi Mihálovi, ktorý dosť konkrétne niektoré veci pomenoval a možno niektoré veci treba aj trošku zovšeobecniť. No aliancia personálnych agentúr a odvolávky, pán poslanec, viete, že tam nie je veľká jednota medzi nimi, že tam je nejaká asociácia, z ktorej pán Sirota odišiel, založil alianciu, ale to je ich problém. To ja nechcem a nebudem riešiť. Každopádne tá asociácia je väčší reprezentant, ak môžem použiť tento výraz, ale pre mňa nie je podstatné. Podstatné, rokovali sme aj s jednými, aj s druhými, mali sa možnosť vyjadriť, pripomienkovať veci, neboli z procesu vyjednávania vynechaní, to znamená, že ten priestor každopádne bol.
Ďalšia vec. Nie Richter vytvoril legislatívne podmienky pre to, aby vznikli ADZ-ky. Tie už sú tu druhé desaťročie, to treba povedať jednu vec. Zhodou okolností pán Mihál, viem, že tiež plánoval nejaké zmeny, použil som tu raz výraz prišróbovať, niečo podobné robiť, no neprešlo to ani do hospodárskej rady. Každopádne ten život si vyžiadal prijať isté regulatívy. Preto od 1. mája minulého roku v rámci novely zákona o službách v zamestnanosti, päťky, sme prijali nejaké, by som povedal, opatrenia smerom k agentúrnemu zamestnávaniu a potom sa tu vrátime aj k tým číslam, ktoré tu boli povedané. Vyplynuli z toho nejaké úlohy v podobe nejakých formulárov a náležitostí, ktoré zo zákona tieto agentúry mali poplniť. Stav je taký, že z 1 200 si povinnosť splnilo 184. U všetkých ďalších ostatných beží správne konanie. Reálne predpokladám, že do konca roka tu bude pôsobiť 50 % z toho množstva, čo tu bolo predtým. Osobne to vidím tak, že viacerí zakladali agentúry dočasného zamestnávania ako živnostník, keď si vybavuje živnosť a tie neviazané živnosti si automaticky všetky napíše, lebo raz ich môže na niečo potrebovať. To znamená, to neboli objektívne čísla a viaceré tie agentúry, s ktorými sa rokuje, vlastne ani neprotestujú pri tom správnom konaní. Opakujem ešte raz, je to zbytočne veľa, Slovensko nepotrebuje toľkoto agentúr, vytvára to priestor pre možnú korupciu, obchádzanie zákonov a tá regulácia je jednoducho nevyhnutná.
Teraz konkrétne k niektorým tým dotazom, ktoré tu boli. To znamená, že tá povinnosť predkladať výročné správy ADZ je platná od 1. 5. Bude ukončené správne konanie u toho veľkého množstva, no tak v tom prípade sa aj zverejnia čísla na tej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre túto chvíľu viem povedať, že 184 splnilo zákonnú povinnosť, sú a budú. Čo bude s ostatnými, to je výsledok nejakého správneho konania, ktoré je v procese. Ale to sme zaviedli my, opakujem ešte raz, od 1. mája minulého roku.
Môže sa prideliť päťkrát, áno, až po piatich dňoch môže, teda nemusí byť pridelený. No, o čo nám v tomto prípade hlavne išlo? Potrebujeme dať väčšiu istotu zamestnancovi, ktorý pôsobí v jednotlivej ADZ-ke, aby sa nestalo to, čo doteraz je objektívne možné, a to sa tu v konečnej miere aj povedalo, zo dňa na deň je na ulici. To znamená, preto tu boli veľmi vážne debaty aj so zamestnávateľmi, do akej miery akceptujú to, že budú musieť nejakú ochrannú ruku nad tými zamestnancami akceptovať. Riešili sme to po dohode tak, že šesť mesiacov je tu prechodné obdobie, platia isté ochranné opatrenia, no a od 1. 7. budúceho roku platí rovnako Zákonník práce aj na agentúrnych zamestnancov. Myslím si, že absolútne seriózne, po dohode so sociálnymi partnermi akékoľvek iné obmedzenia, bude platiť kompletný Zákonník práce s akoukoľvek výpoveďou, ktorá súvisí aj so zmluvou na dobu určitú. To znamená, že áno. Tu treba povedať, tak ako zamestnanec nemôže dať výpoveď okamžite, ideme zaviesť, aby aj zamestnávateľ nemohol dať výpoveď okamžite, ale aby tam boli konkrétne ochranné prvky, ktoré Zákonník práce obsahuje.
No a čo sa týka tej otázky medzinárodných záväzkov, dohovor Medzinárodnej organizácie práce hovorí o povinnosti prekonzultovať zmeny s reprezentatívnymi organizáciami z hľadiska sociálnych partnerov, sociálneho dialógu. To sa uskutočnilo, v konečnej miere pri každej pracovnej legislatíve sa to pravidelne urobí, no a uviesť vykonané zmeny, to je ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí. To znamená, že nie je tu, nič neporušujeme z hľadiska Medzinárodnej organizácie práce. Je to v súlade s odporúčaniami, v konečnej miere my aj pravidelne tieto veci s nimi konzultujeme. No a je tu jedna nová smernica, ktorá hovorí o zodpovednosti, o vysielaní pracovníkov, smernica Európskej únie, ktorú sme akceptovali, no a v rámci toho sa nedá baviť iba o spoločnej zodpovednosti. ADZ-ka, aj konkrétna firma, ktorá zamestnáva pracovníka v rámci ADZ-ky. To znamená, to nie je náš výmysel, ani Richterov, to je smernica Európskej únie. Tá už dneska platí v celej Európskej únii, no a samozrejmá vec, že vrátane Slovenska. Tu som sa pokúsil priamo zareagovať na niektoré tie konkrétne veci, ktoré tu zazneli. Opakujem ešte raz, som pripravený úzko spolupracovať aj so svojimi kolegami a baviť sa o každej jednej pripomienke, ktorá v rámci druhého, respektíve tretieho čítania, alebo či už vo výboroch alebo tu v pléne zaznie.
No a bol by som zlý minister, keby som nezaujal stanovisko aj k tomu druhému návrhu. Ak dovolíte, pokúsim sa v krátkosti jedno stanovisko, ktorým budem reagovať naň, prečítať, ktorý sa týka návrhu pánov poslancov Mihála a poslankyne Kiššovej v súvislosti k Zákonníku práce.
Dovolím si tvrdiť, že súčasné znenie zákona je štandardným pracovnoprávnym predpisom na úrovni obdobných pracovných noriem v rámci Európskej únie, ktoré je v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce, smernicami Európskej únie, rozsudkami Európskeho súdneho dvora. Pracovné právo vzniklo na základe skutočnosti, že postavenie účastníkov pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca nie je rovnocenné a teda je jeho cieľom aj ochrana zamestnanca a zabezpečenie základných sociálnych práv zamestnancov, teda tých fyzických osôb, ktoré vykonávajú závislú prácu. Zákonník práce umožňuje zmluvnú voľnosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom, avšak za predpokladu, že budú dodržané základné sociálne istoty ustanovené v tomto zákone. Mám za to, že vzhľadom k tomu, že súčasné znenie zákona je výsledkom dohôd, minimálne kompromisov sociálnych partnerov, ide o znenie zákona, v ktorom je miera práv a povinností medzi zamestnávateľom a zamestnancom vyvážená, pričom je zabezpečená aj dostatočná pružnosť v týchto vzťahoch. Z hľadiska informovanosti zamestnanca považujeme za vhodné, že priamo v Zákonníku práce sú ustanovené aj právne rámce upravujúce postavenie zástupcov zamestnancov pri zastupovaní zamestnancov, postavenie zástupcov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľom a postavenie zástupcov zamestnancov v prípade zamestnávateľa pôsobí, ak pôsobia viacerí zástupcovia zamestnancov. Návrh nového Zákonníka práce z väčšej časti preberá znenie terajšieho Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, pričom sú v ňom zakomponované zmeny niektorých ustanovení zákona, alebo sú niektoré ustanovenia zákona vypustené napríklad ustanovenia, ktoré sa týkajú kolektívnych vzťahov, respektíve sú samostatne upravené.
Sme toho názoru, že nie je potrebné prijímať nový Zákonník práce, nebránim sa pritom a akceptujem potrebu zmien jednotlivých ustanovení zákona, nakoľko požiadavka na jeho zmeny môže vyplynúť zo zmeny smerníc, alebo prípad prijímania nových smerníc v rámci Európskej únie, prípadne vydaním rozsudku Európskeho súdneho dvora, ratifikáciou dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, alebo ako reakcia na potreby aplikačnej praxe, čo je prípad toho predchádzajúceho môjho návrhu. Tieto zmeny by sa však mali uskutočniť v rámci existujúcich kódexov pracovného práva po veľmi dôkladnej diskusii v rámci sociálneho dialógu so sociálnymi partnermi, čo sa v prípade prvého návrhu celkom samozrejme aj uskutočnilo.
Toľko základné veci, možno toho všeobecného charakteru. Ak by som mal konkrétne reagovať na návrhy, ktoré sú zakotvené v tomto Zákonníku práce, no zásadne nesúhlasím a nikdy nemôžem súhlasiť, aby sa upravovali veci, napríklad prekážky v práci, prekážka v práci, vyšetrenie, ošetrenie v zdravotníckom zariadení, aby bola bez náhrady mzdy, stravovanie, aby v zmysle terajšej pozície musí zabezpečiť, bolo len v pozícii môže, aby dovolenka mala byť krátená o jednu dvanástinu za každých 21 zmeškaných zmien. Aj čo sa týka mzdy, nemôžem súhlasiť so znížením príplatku za prácu na nadčas pri rizikových prácach z 35 na 25 %, ani na prácu vo sviatok z namiesto 50 % na 25 %. Nemôžem súhlasiť s tým, aby normy spotreby práce určoval len zamestnávateľ bez nejakej interakcie so zástupcami zamestnávateľov. Tak isto, čo sa týka rušenia definície závislej práce, naopak, ja si myslím, že sa nám podarilo viacerých živnostníkov z donútenia týmto prípadom realizovať, pretože sme vytvorili k tomu isté ochranné mechanizmy.
Ja si myslím jednu vec, pán poslanec Mihál, že možno bolo ďaleko, ďaleko horšie, že sme prostredníctvom toho predchádzajúceho Zákonníka práce umožnili doslova okrádať ľudí, ktorí robili tretiu zmenu, pretože napriek tomu, že robili do šiestej do rána, príplatok mali platený len do piatej do rána, čo pokladám za úplný nezmysel. Je to na škodu veci, pretože tí ľudia za nočnú prácu si zaslúžia celosmenový príplatok. Toľko by som možno k tomu. No a tu zneli otázky, čo priniesol môj Zákonník práce, ak si ho môžem dovoliť takto pomenovať, čo možno predchádzajúci Zákonník práce pána Mihála? Napriek tomu, že bol liberálny alebo liberálnejší aj ten predchádzajúci, si dovolím povedať, že v súčasnosti je menší počet nezamestnaných, teraz nehovorím o disponibilných, o celkovej miere nezamestnanosti a podarilo sa mi od januára minulého roku aj s mojimi kolegami vytvoriť 75-tisíc nových pracovných miest. To je výsledok terajšieho Zákonníka práce, ktorý je vyváženým z hľadiska postavenia práva a zodpovednosti zamestnávateľa aj zamestnanca. Tým zároveň dokumentujem, že terajší Zákonník práce spĺňa všetky podmienky, je výsostne aktuálny, je v osvedčených podmienkach Slovenskej republiky a nepokladám za potrebné ho jednoducho v tejto chvíli meniť.
Na druhej strane, akceptujem skôr, ako istý predvolebný možno ťah použitie tohto návrhu Zákonníka práce ďaleko liberálnejšieho, i keď, no, liberáli, ako tvrdia, že možno by Zákonník práce napísali na desať strán. Tu to nie je desať strán, je tam isté zúženie, na päť strán, hovorí pán Droba, no. Tak asi ste sa celkom v tomto smere možno nedopĺňali. Ja som osobne presvedčený, že Zákonník práce je základná pracovná norma, ktorá musí obsahovať základné práva, povinnosti a zodpovednosť minimálne tých dvoch základných sociálnych strán. Z uvedeného dôvodu nepodporujem návrh, ktorý predkladá pán poslanec Mihál a pani poslankyňa Kiššová ohľadom novely Zákonníka práce.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.10.2014 17:41 - 17:47 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa predkladá na základe vlastného podnetu za účelom riešenia praktických problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce agentúrami dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi.
Návrhom zákona sa reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, z ktorých vyplývajú niektoré nedostatky pri dodržiavaní pracovnoprávnych predpisov alebo ich obchádzanie zo strany agentúr dočasného zamestnávania, ako aj užívateľských zamestnávateľov napríklad zastieraním dočasného prideľovania inými právnymi úkonmi s cieľmi vyhnúť sa plneniu zákonných povinností, ktoré z dočasného pridelenia vyplývajú, alebo fingovanými pracovnými cestami a neoprávnenými vyplácaniami cestovných náhrad s cieľom vyhnúť sa daňovým a odvodovým povinnostiam.
Zámerom návrhu zákona je posilnenie ochrany zamestnancov dočasne prideľovaných na výkon práce agentúrami dočasného zamestnávania, posilnenie ich práv, ktoré im vyplývajú zo zákona, vrátane tých, ktoré sú prebrané zo smerníc Európskej únie, a zníženie ich neistoty v trvaní takéhoto druhu zamestnávania.
Za týmto účelom sa navrhuje najmä zakázať dočasné pridelenie zamestnancov na výkon práce, ktoré Úrad verejného zdravotníctva zaradil do štvrtej kategórie, to znamená najrizikovejšie práce.
Za ďalšie vymedziť takzvané zastreté dočasné pridelenie, to znamená právny úkon, najmä poskytovanie služieb na základe obchodných vzťahov, ktorý sa bude považovať za dočasné pridelenie a pri ktorom bude potrebné zabezpečiť zamestnancom nároky, ktoré vyplývajú z dočasného pridelenia.
Za ďalšie obmedziť dĺžku dočasného pridelenia na 24 mesiacov a umožniť predĺženie alebo opätovné pridelenie k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi najviac päťkrát. Zaviesť povinnosť užívateľského zamestnávateľa vyplatiť dočasne pridelenému zamestnancovi porovnateľnú mzdu s jeho kmeňovým zamestnancom, ak takúto mzdu neposkytla agentúra dočasného zamestnania.
Ustanoviť pre agentúru dočasného zamestnávania pri uzatváraní pracovného pomeru na dobu určitú povinnosť určiť dobu trvania tohto pracovného pomeru konkrétnym dátumom jeho skončenia a nie neurčito nejakou udalosťou, napríklad skončením zákazky, tak aby nebol, aby nemohlo dôjsť k skončeniu pracovného pomeru nepredvídateľne, napríklad zo dňa na deň.
V súvislosti s povinnosťou ADZ určiť dobu trvania pracovného pomeru na určitú dobu konkrétnym dátumom jeho skončenia. V prípade skončenia dočasného pridelenia zo strany užívateľského zamestnávateľa alebo ADZ pred uplynutím tejto doby sa v prechodnom období do 30. júna budúceho roku pracovný pomer skončí uplynutím určitej doby, ktorej dĺžka bude závisieť od trvania dočasného pridelenia. Po 1. júli 2015 bude možné v prípade predčasného skončenia dočasného pridelenia pracovný pomer skončiť výpoveďou.
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou Zákonníka práce článkami sa novelizuje aj zákon č. 566 o Národnej banke Slovenska s cieľom zakotviť výnimku z navrhovaných obmedzení trvania počtu opakovaného dočasného pridelenia pre zamestnancov NBS, ktorí budú plniť úlohy v rámci osobitného systému dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie.
Za ďalšie zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách zamedziť obchádzaniu poskytovania porovnateľné mzdy dočasne prideleným zamestnancom cez poskytovanie cestovných náhrad a súčasne sa navrhuje ustanoviť priamo užívateľskému zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť dočasne pridelenému zamestnancovi cestovné náhrady za pracovnú cestu, na ktorú ho vyšle.
Ďalej zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti vo väzbe na nevyhnutné legislatívne úpravy, ktoré súvisia s navrhnutými zmenami v Zákonníku práce, a zároveň sa navrhuje upraviť výška pokuty za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia.
Toľko k predmetnému návrhu zákona, uchádzam sa o podporu tejto novely v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

11.9.2014 14:55 - 14:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
K tomu šatstvu. Nie, tento projekt ako taký neráta so šatstvom, ale sú tu organizácie, ktoré sú našimi partnermi, ako napríklad katolícka charita a ďalšie, ktoré pravidelne sa touto problematikou venujú a, samozrejmá vec, že tá bude pokračovať. Ale tento projekt hovorí o potravinových balíčkoch, o hygienických balíčkoch, o teplých, použijem výraz, polievkach pre bezdomovcov počas zimného obdobia a o poskytnutí pomoci ľuďom, ktorí sa na základe niečoho môžu dostať veľmi rýchlo do hmotnej núdze, živelnej pohromy a ďalších vecí, ktoré, bohužiaľ, život prináša.
Skryt prepis
 

11.9.2014 14:47 - 14:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. Vážený pán poslanec, návrh operačného programu bol 14. 8. 2014 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, 3. septembra schválený vládou Slovenskej republiky a dňa 11. 9. následne odoslaný Európskej komisii. Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov odo dňa predloženia operačného programu. Členský štát následne poskytne Komisii všetky potrebné dodatočné informácie a podľa potreby pripraví navrhovaný operačný program. Za predpokladu, že sa všetky pripomienky vznesené Komisiou primerane zohľadnia, Komisia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu z 11. marca o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby prostredníctvom vykonávacích aktov schváli návrh operačného programu najneskôr do šiestich mesiacov, o čom bude následne členský štát informovať. Celkový objem navrhovaných finančných prostriedkov je 65 miliónov do roku 2020, samozrejme, z toho 55, použijem výraz, je európskych a 10 miliónov je vnútroštátne financovanie, nazvem to spoluúčasť Slovenskej republiky. V operačnom programe sa navrhuje, aby podmienky poskytovania napĺňali nasledovné cieľové skupiny: Po prvé, pre poskytovanie potravinových balíčkov dispozícia alebo distribúcia by mala byť štyrikrát ročne, ide o fyzické osoby žijúce vo svojej domácnosti v prostredí pre fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba, v zariadeniach sociálnych služieb a, samozrejmá vec, bez poskytovania stravy. To znamená, že sú to tri kategórie. Je to rodina s nezaopatrenými deťmi, podľa doterajšej analýzy by to predstavovalo cirka 53-tisíc rodín, po druhé, je to fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, nemá príjem zo zárobkovej činnosti a je im poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, to by malo byť 11-tisíc osôb, a fyzická osoba, ktorá je invalidná, nemá príjem zo zárobkovej činnosti a je mu poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi. Tu sa cirka jedná o 6-tisíc osôb. Ďalej je to fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá príjem zo zárobkovej činnosti a je mu poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, tu sa jedná o 5-tisíc osôb. Sú to ďalej iné fyzické osoby v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskou organizáciou, čo sa týka potravinových balíčkov. Po druhé, je to poskytovanie hygienických balíčkov, distribúcia jedenkrát ročne, ide o rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytne táto pomoc, samozrejmá vec, musia byť poberateľmi v hmotnej núdzi. Je to tých 53-tisíc rodín.
Pre poskytovanie, druhá pomoc je alebo druhá forma mimo tých balíčkov potravinových a hygienických je poskytovanie teplého jedla, distribúcia v októbri až marec, jedná sa o fyzické osoby bez prístrešia, ide o osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Použijem jednoduchý výraz – bezdomovci. Tých je cirka 8-tisíc, predpokladáme, ktorým by sa takáto forma pomoci poskytla. Potom je ďalšia pomoc, ide o pomoc pre poskytnutie darovaných potravín, ktoré poskytujú pravidelne obchodné reťazce pred ukončením doby záruky, tá by sa priebežne distribuovala prostredníctvom partnerských organizácií.
V procese prípravy boli prijaté viaceré opatrenia s cieľom zapojiť zainteresované strany do prípravy operačného programu, na základe nominácií oslovených organizácií boli ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny menovaní členovia pracovnej komisie, ktorí zastupujú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a Potravinová banka Slovenska. Pri príprave operačného programu sa brali do úvahy skúsenosti členov tejto pracovnej skupiny z poskytovania a distribúcie potravín s cieľom vyvarovať sa nedostatkov, ktoré vznikli pri implementácii potravinovej pomoci v minulosti. Návrh operačného programu počíta s využitím infraštruktúry a personálnych kapacít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušných úradov práce v regiónoch a, samozrejmá vec, že celej siete partnerských organizácií. Už samotné zapojenie mimovládneho sektora, ktorý pracuje s týmito klientami alebo s týmito skupinami klientov, pre ktoré sa opatrenia tohto operačného programu navrhujú, kombinácia materiálnej pomoci, ako sú potraviny a hygiena, so sprievodnými opatreniami, ako je poradenstvo a iná pomoc, samotná štruktúra pomoci, to znamená, že nie ako v minulosti len múka z hľadiska balíčkov, ale jej rôznorodosť a rozvrstvenie do viacerých etáp, štyrikrát ročne, minimalizujú riziko, ktoré sa prejavilo v tom predošlom období pri distribúcii potravinových balíčkov, ktoré vlastne predstavovali múku a nejaké cestoviny.
Skončil som.
Skryt prepis
 

11.9.2014 14:47 - 14:48 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, pri odpovedi na vašu otázku sa možno je treba vrátiť aj do nejakej krátkej minulosti. Nemám mandát vlády, aby som hovoril za vládu, ale minimálne za svoj rezort a, samozrejmá vec, postup aj týchto operatívnych riešení komunikujem aj s kolegom ministrom hospodárstva, môžem tlmočiť pripravenosť vlády Roberta Fica pomôcť investorom etablovať sa na juhu Slovenska. Ale ak dovolíte, ste politik, ja si dovolím položiť aj jednu politickú otázku. Prečo vaši predchodcovia v predchádzajúcich rokoch v Strane maďarskej koalície aj MOST – HÍD neurobili ďaleko viacej preto, aby sa budovali nielen mosty a cesty zo Slovenska do Maďarska, ale aby sa etablovali na južnom Slovensku investori, aby slovenskí občania žijúci na juhu získali prácu na Slovensku a nemuseli chodiť do Maďarska? (Potlesk.) Ešte raz potvrdzujem, je naším záujmom, ale musí prejaviť záujem hlavne samospráva, ponúknuť priestory, my sme pripravení budovať priemyselné parky aj na juhu. Samozrejmá vec, ja vyviniem maximálne úsilie aj na podporu nových pracovných miest, to vás ubezpečujem. (Potlesk.)
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 11.9.2014 14:39 - 14:45 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som v úvode odpovede na vašu otázku zdôraznil, že k situácii, ktorá vznikla v závode Nokia spoločnosti Microsoft v maďarskom Komárome sme od začiatku pristupovali s plnou zodpovednosťou a s uvedomením si nutnosti bezchybnej mnohostrannej medzinárodnej komunikácie, ktorá má za cieľ rýchlo a efektívne riešiť neľahkú životnú situáciu slovenských občanov pracujúcich v tomto závode.
Koncom júla tohto roku úradu práce v maďarskom Komárome bolo nahlásené hromadné prepúšťanie v závode Nokia spoločnosti Microsoft, ktoré sa dotkne spolu 1 858 zamestnancov, z nich 675 občanov Slovenskej republiky, a to vrátane pracovníkov subdodávateľských firiem, občanov na materskej dovolenke, práceneschopných občanov a podobne. Vzápätí som zvolal rezortné koordinačné rokovanie za účasti vedenia ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj riaditeľky primárne dotknutých úradov práce v Komárne a sekundárne dotknutých úradov práce v Nových Zámkoch. Na tomto operatívnom stretnutí sme sa venovali príprave preventívnych krokov z našej strany, ktoré v súčinnosti s kompetentnými na maďarskej strane zabezpečia maximálnu podporu a pomoc pri uplatňovaní všetkých nástrojov aktívnej politiky trhu práce a ktoré má rezort k dispozícii vrátane využitia finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
V tom čase sa problémom zaoberala aj Európska komisia prostredníctvom komisára pre zamestnanosť László Andora, nášho komisára Maroša Šefčoviča, ktorých som oslovil.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne následne začal napĺňať obsah stanovenej stratégie s metodickým riadením ústredia práce, ktoré ma pravidelne informuje o vývoji situácii a spolu komunikujeme o ďalších krokoch.
Po skončení vyjednávania odborovej organizácie so zamestnávateľom a vyjasnení nadchádzajúceho procesu Úrad práce v Komárne po dohode s partnerskou organizáciou a zamestnávateľmi zriadil priamo v závode vysunuté pracovisko, na ktorom pracovníci úradu práce poskytovali poradenstvo a ďalšie služby slovenským zamestnancom. Na základe dotazníkov, ktoré úrad práce vypracoval pre prepúšťaných zamestnancov, bola spracovaná profilácia prepúšťaných a ich možnosti uplatnenia na trhu práce. Na základe takto získaných poznatkov, ako aj po analýze požiadaviek možných zamestnávateľov úrad práce pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie vhodných rekvalifikačných kurzov. Úrad práce v Komárne zabezpečil účasť v súčinnosti so spoločnosťou Samsung Galanta a štyroch ďalších zamestnávateľských agentúr ponúkajúcich pracovné pozície pre viac ako 500 záujemcov s miestom výkonu práce tak na Slovensku, ako aj v prihraničnej oblasti Maďarska na burze, ktorá bude 12. 9., to znamená, zajtra organizuje spoločnosť Microsoft priamo v priestoroch závodu v Komárome. Na burze sa, samozrejme, aktívne zúčastní aj komárňanský úrad práce. Táto burza práce je určená pre prepustených zamestnancov závodu a okrem už spomínaných na nej sa zúčastní 50 firiem s ponukou cirka 3 000 voľných pracovných miest, ktoré budú, ktoré zodpovedajú profilácii prepustených zamestnancov. Finančné prostriedky, ktoré po vyjednávaní firma Microsoft vyčlení na vzdelávanie a rekvalifikáciu prepustených zamestnancov, bude spravovať maďarská štátna nadácia zamestnanosti. Riaditeľka Úradu práce v Komárne sa v priebehu niekoľko dní stretne s riaditeľom nadácie, aby spoločne nastolili postupy čerpania týchto prostriedkov pre prepustených zamestnancov zo Slovenska. V októbri 2014 je naplánovaná burza práce, ktorú zorganizuje Úrad práce v Komárne v rámci projektu World Market, v ktorom je významným partnerom. Súbežne prebiehajú intenzívne rokovania so slovenskými aj maďarskými zamestnávateľmi, ktorí prejavili záujem o pracovnú silu z nášho regiónu.
V závere si dovoľujem podať informáciu o postupe prepúšťania. K 30. 9. tohto roku dostalo výpoveď 60 % zamestnancov, výroba v závode pokračuje do konca septembra tohto roku a zvyšných 40 % zamestnancov dostane výpoveď začiatkom októbra tohto roku. Výpovedná doba je maďarskou legislatívou stanovená na jeden mesiac, zvyšuje sa podľa dĺžky trvania pracovného pomeru o pätnásť dní až jeden mesiac na základe kolektívnej zmluvy o ďalší mesiac. Výpovedná doba zamestnancov tak bude končiť v druhej polovici novembra, respektíve začiatkom októbra. Do tejto doby vyvinieme maximálne úsilie na zabezpečenie plynulého prechodu do nového zamestnania, prípadne rekvalifikácie pre čo najväčší počet záujemcov o prácu.
Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2014 10:07 - 10:16 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, veľmi stručne k rozprave. V podstate pozmeňovacie návrhy nezazneli ani na výboroch včera, kde som bol osobne prítomný na všetkých troch, ani dnes, tým predpokladám, že nie je záujem meniť a dopĺňať návrh zákona, že s ním je všeobecný súhlas. A ja chcem oceniť aj podrobnejšie sa vrátim k vystúpeniu pána Mihála. V podstate vo svojom vystúpení skôr podporil nové veci, ktoré do tohto návrhu zákona zavádzame, jednak čo sa týka väčšej solidarity, to znamená zohľadnenia dôchodkov aj zo zahraničia, pretože je to fenomén, ktorý je tu aktuálny, európsky trh je voľný trh z hľadiska pracovnej sily a je celkom prirodzené, že nielen v tejto oblasti, ale aj vo všetkých ďalších bude treba zohľadňovať veškeré príjmy a aj nielen pri dôchodkoch, ale možno aj ďalších, ostatných činnostiach. Som rád, že v podstate podporil aj väčšiu solidaritu pri tom jednorazovom príspevku. To ma teší.
Na druhej strane ako, ako všetky myšlienky, ktoré ponúka ďalej, ako vylepšiť, začnem predsa len trošku, dva-tri roky dozadu. Ja mu chcem poďakovať, že nezrušil vianočný príspevok aj napriek tomu, že strana, ktorú zastupuje, a vôbec opozícia to štyri alebo tri roky pred tým hlásala. To je jedno veľké pozitívum. Na druhej strane s plnou vážnosťou chcem povedať, vždy sa ukloním a poďakujem každému ministrovi a každej vláde bez ohľadu na to, či bude pravicová, ľavicová, liberálna alebo aká, ktorá nájde odvahu a peniaze a akýmkoľvek spôsobom dôchodcom zvýši príjem. To je vízia a výsledok tejto vlády a na to som hrdý, vlani desať miliónov navyše, tohto roku desať miliónov navyše; to nie je málo. Samozrejmá vec, vzhľadom na počet dôchodcov, a keď sa to rozráta, možnosti, je logická vec, že tie majú svoje limity, ale na toto som jednoducho, jednoducho hrdý.
Čo sa týka tých konkrétnych pripomienok, ktoré zazneli. No toto, čo sme ponúkli, je výsledkom aj nejakého sociálneho dialógu. Dobre viete, že na tomto rezorte sa nedá pôsobiť bez toho, že by sa mnohé veci nekonzultovali so sociálnymi partnermi, či už sú to zamestnávatelia, zamestnanci, v tomto prípade celkom prirodzene predstavitelia seniorského stavu, odborári, ktorí tiež do toho majú čo hovoriť, to vždy treba tieto veci zvažovať, a tieto veci sú premietnuté z hľadiska výšky dôchodku aj v tomto návrhu, ktorý tu je, aj tých 494 je takýto výsledok. Áno, ďaleko solidárnejšie a hlbšie sme šli s tou pridanou hodnotou, s tým jednorazovým, kde sme išli na dvojnásobok životného minima. Pretože si myslím, že títo ďaleko viac potrebujú ten príspevok, aj tých dvanásť alebo podľa toho, koľko eur im to vychádza podľa príjmu, pre nich je to ďaleko a ďaleko dôležitejšie. Tu treba pripomenúť, že zásluhovosť, no tá sa vyrátava a zohľadňuje pri výpočte dôchodku ako takého, to znamená, tieto atribúty sú jednoducho tam veľmi konkrétne zohľadnené.
Z toho, čo ste naznačili, ja neviem, vdovské, vdovecké, sirotské, no tu treba vidieť jednu vec, tento príspevok má trošku iný, iný zmysel. V prvom rade zohľadňuje jednotlivca a jeho príjem a nie príjem rodiny, čo niektoré sociálne dávky, samozrejmá vec, že zohľadňujú. To znamená, že ja nechcem zhodiť úplne zo stola túto myšlienku, koniec koncov aj otázku zhodnotenia príjmu a zohľadňovania, my sme veľmi, veľmi nad týmto rozmýšľali, aj kolegovia hľadali spôsob ako. Len viete, jestvujú tam aj veľmi veľké riziká, napríklad pozastavenie vzhľadom na dobu, ja viem, že bola by to veľmi veľká, vhodná parketa hlavne pre vás, pán poslanec, nájsť ďalšiu dieru v zákone, ktorú by bolo treba niekde plátať. Áno, je to otvorená otázka, uvedomujem si, že toto má isté riziká, vôbec nevylučujem, som pripravený spolu komunikovať a spolupracovať z hľadiska budúcnosti pri optimálnejšom zohľadnení objektivity. Ale v tejto situácii každopádne chcem povedať, že sme prijali alebo uplatnili systém umenia možného pri nastavení tohto zákona, a čo je dôležité a čo ešte raz chcem podčiarknuť, najmä tá skutočnosť, že sa znovu tejto vláde podarilo nájsť prostriedky a navýšiť o desať miliónov a práve preto ten jednorazový príspevok, ktorý zohľadňuje dvojnásobok životného minima. To, to je to najdôležitejšie, čo chcem k tomuto poznamenať.
K pánovi poslancovi Hlinovi. No v prvom rade zopakujem, vianočný príspevok ako štátna sociálna dávka nepodlieha exekúcii, hovorili sme to aj včera, keď tvrdíte niečo iné, klamete. Ak exekútor napriek tomuto zoberie tie peniaze, no porušuje zákon a prináleží mu všetko, čo zákon obsahuje. To znamená, nech sa zodpovedá na súde za to, že porušuje zákon. Ale opakujem ešte raz. Nemáte, dôchodcovia, obavu, ani nemajte, že by vám niektorý exekútor siahol na túto dávku. Ak to urobí, opakujem ešte raz, porušuje zákon.
Čo sa týka tých vašich ďalších pripomienok, ktoré súvisia s tými zákonmi, pri ktorých ste neboli. No, mne je to ľúto, mne je to ľúto, lebo ja som tak trošku žil v tom, že ponúkame riešenia, ktoré sú prosociálne, riešia dlhodobo nezamestnaných, riešia aj mladých ľudí. Vy ste uprednostnili marketingový politický priestor na tlačovke. Ja to akceptujem. Máte na to plnú, plný nárok, ale mrzí ma to. Rád by som si o obsahových veciach bol býval s vami na tú tému pohovoril. Vítam možnosť akýchkoľvek návrhov na vylepšenie týchto zákonov. Koniec koncov máme pred sebou druhé čítanie, sú výbory, som pripravený spolupracovať aj vysvetľovať. Lebo sú isté veci, kde my môžeme, a sú isté veci, kde len preberáme odporúčania, resp. návrhy, ktoré predkladá, predkladá Brusel a Európska komisia. To sa týka napríklad garancie a záruky pre mladých. My sme si nevyberali. Oni ponúkli a dali pravidlá a my sme mali možnosť povedať "akceptujeme a berieme" alebo "neberieme" a prídeme o 72 miliónov. My sme povedali, že akceptujeme a berieme. V tom prípade máme limity a možnosti, kde sa môžeme pohybovať. Ale o tom by som veľmi rád, veľmi rád hovoril na budúci, na budúcej schôdzi, keď budeme v druhom, resp. treťom čítaní.
Pán poslanec Hlina, ak dovolíte, budem trošku osobnejší. Niekedy mám pocit, že máte naučených pár fráz, ktoré opakujete pri každom zákone a keď je tu Richter, samozrejme, vždy k tomu pridáte Buriana. Ja vás ešte raz prosím, ak je niečo v riešení niekde na súde, je to najideálnejší spôsob, kde si akýkoľvek osobný spor, pokiaľ ho máte, s mojím štátnym tajomníkom viete riešiť. Opakujem. Ja som včera povedal, akonáhle uspejete svojím tvrdením, ja vyvodím závery. Viac ako nemôžem v tomto prípade. Len neprenášajte problém sem, ktorý je váš nejaký osobný, osobný problém smerom k pánovi štátnemu tajomníkovi.
A teraz, ak dovolíte, možno budem aj trošku nepríjemný, ale chcem zhrnúť celú tú diskusiu a vaše vystúpenia aj v tej predchádzajúcej časti. Akceptujem, že ste mohli byť viacerí istým spôsobom roztrpčení s tým, že tu bolo prijaté nejaké rozhodnutie, ktoré pre vás nebolo komfortné, s ktorým ste nečakali, s ktorým ste nesúhlasili, lebo ste mali svoj zámer vzhľadom na vystúpenia, ale istý stupeň ľudskej dôstojnosti, pán poslanec, pri vašich vystúpeniach by ste si mali zachovať. Budem nepríjemný a poviem to tak: Cítim sa bezpečnejšie v zoologickej záhrade, viete, lebo keď tam idem, na tej klietke je veľakrát nápis: "Pozor, zviera pľuje!" Vy tu veľakrát uplatňujete spôsob a komunikáciu, kde takáto tabuľka nie je. Skúste sa nad tým zamyslieť. To nie je žiadne opozično-koaličné, ľudsky sa k vám prihováram, zamyslite sa nad tým. Sporme sa o obsah, sporme sa o veci, od toho to tu je. K tomu tá snemovňa je, ale zachovajte normálny spôsob ľudskej komunikácie, ktorú celkom prirodzene v takej inštitúcii, ako je Národná rada Slovenskej republiky, nielen ja, ale aj tí, ktorí na nás pozerajú a počúvajú, celkom prirodzene očakávajú. Chcem vám za to vopred poďakovať.
Tým som skončil. Uchádzam sa o vašu podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2014 9:04 - 9:08 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám v druhom a v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 592/2006 o poskytovaní vianočného príspevku.
Jednou z dôležitých sociálnych vízií je vytváranie predpokladov na zvyšovanie kvality života občanov, celkovej životnej úrovne nízkopríjmových poberateľov dôchodkov. Návrhom zákona sa zvyšuje miera solidarity s poberateľmi najnižších dôchodkov. Navrhuje sa zvýšenie maximálnej sumy vianočného príspevku zo 75 eur na 87,26 eura. Dochádza teda k zvýšeniu o 12,26 eura. Poberatelia nízkych dôchodkov do výšky životného minima budú mať nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku, to je na 87,26 eura. V roku 2014 bude mať nárok na vianočný príspevok taký poberateľ dôchodku, resp. viacerých dôchodkov, ktorého suma je najviac vo výške 494,40 eura. Naviac s cieľom ďalšieho zlepšenia postavenia nízkopríjmových dôchodcov v roku 2014 navrhujem aj jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura. Toto jednorazové zvýšenie sa bude týkať tých poberateľov vianočných príspevkov, ktorých dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov sú maximálne do výšky dvojnásobku životného minima. To je v súčasnosti 396,18 eura vrátane. Nami navrhované zmeny budú v praxi znamenať, že maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia v roku 2014 bude pre dôchodky, ktoré nepresahujú sumu životného minima. Ich maximálna výška bude 100 eur.
Novou právnou úpravou chceme docieliť aj zmenu o spôsobe posudzovania nároku na vianočný príspevok tak, aby ustanovené podmienky reflektovali všetky vyplácané dôchodky vrátane z cudziny, dôchodky vyplácané zo systému starobného dôchodkového sporenia, dôchodky vyplácané z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, resp. vojakov. V dôsledku takejto úpravy bude vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením poskytovaný práve u týchto poberateľov, ktorých skutočný nízky dôchodkový príjem vyplácania vianočného príspevku sa reálne v návrhu zákona aj odôvodňuje.
Poskytnutie vianočného príspevku bude mať pozitívny vplyv na približne 1 158 760 poberateľov dôchodkov. Tá pridaná hodnota, to znamená jednorazové zvýšenie vianočného dôchodku, resp. príspevku v roku 2014 bude mať pozitívny vplyv na ďalších 784 790 poberateľov dôchodku.
Skončil som a zároveň sa uchádzam o podporu v druhom a v treťom čítaní tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.9.2014 11:55 - 11:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa predkladá na základe Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike, ktorý prijala Slovenská republika, vychádzajúc z odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí, ktorým bolo členským štátom Európskej únie odporučené zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec určený na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej príprave na povolanie nemali platné zamestnanie trvajúce najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, a to prostredníctvom rozšírenia nástrojov pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytovaných na základe zákona o službách zamestnanosti.
Na tento účel sa navrhuje najmä doplniť aktívne opatrenia na trhu práce a príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní. Zohľadňujúc národné, regionálne a miestne okolnosti, sa zavedením nového opatrenia navrhuje uplatniť na rozšírenie zamestnanosti mladých ľudí na vekovú hranicu do 29 rokov, pričom vo vekovej skupine do 25 rokov sa v súlade s odporúčaním Rady Európskej únie navrhuje predmetné opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa navrhuje predmetné opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov.
Súčasťou návrhu zákona sú aj úpravy súvisiace s potrebou splnenia, spresnenia pojmu absolvent školy, rozšírenia okruhu vzdelávacích programov a potrebou zosúladenia zákona o službách zamestnanosti so súčasným právnym stavom v oblasti verejného obstarávania.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis