Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.9.2014 o 11:55 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

10.9.2014 11:55 - 11:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za slovo. Predloženým návrhom zákona sa transponuje čl. I smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy.
Všeobecná zásada proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy by preto mala byť začlenená do postupov systémov riadenia rizík inštitúcií a prispôsobená ich osobitostiam. Zavedením týchto prísnejších požiadaviek sa zníži riziko zlyhania doplnkových dôchodkových spoločností alebo zamestnaneckých dôchodkových spoločností, čo prispeje k vyššej stabilite finančného systému v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci celej Európskej únie.
Skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2014 11:53 - 11:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, novela zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti sa predkladá na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky na rok 2014 a je pokračovaním reformy verejnej správy ESO.
Účelom návrhu zákona je úprava inštitucionálneho zriadenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľstva a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti. Navrhovanou právnou úpravou sa sleduje zabezpečenie lepšej koordinácie štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti so zachovaním adresnosti poskytovaných služieb vo vzťahu k občanovi. Okrem zvýšenia kvality výkonu samotných odborných činností, navrhované riešenie usporiadania miestnej štátnej správy zjednoduší riadiace vzťahy zjednotením riadiacej a kontrolnej činnosti.
Na tento účel sa navrhuje zrušiť právnu subjektivitu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako rozpočtových organizácií a v tejto súvislosti zaviesť postavenie úradu práce ako preddavkovej organizácie zapojenej na rozpočet ústredia a vymedziť oblasti, v ktorých bude mať úrad práce spôsobilosť konať, napr. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú mať naďalej postavenie správneho orgánu príslušného na rozhodovanie v prvom stupni, budú mať spôsobilosť byť účastníkom súdneho, prípadne exekučného konania.
V súvislosti so zmenou právnej subjektivity úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tiež navrhujeme upraviť postavenie ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako zamestnávateľa pre všetkých štátnych zamestnancov a zamestnancov na ústredí a na úradoch a upraviť jeho pôsobnosť najmä v oblasti výkonu štátnej správy v oblasti zabezpečenia odbornej prípravy, vzdelávania štátnych zamestnancov.
Súčasne sa navrhuje zmeniť postavenie riaditeľa úradu práce z politickej funkcie na funkciu vedúceho štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe a upraviť spôsob jeho vymenúvania a odvolávania. V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné vykonať aj úpravy v ďalších právnych predpisoch, a to v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2014 11:48 - 11:51 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Výsledkom aktívnej spolupráce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so zástupcami predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl a zástupcami Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky pri vytváraní koncepcie sociálnej a pracovnej politiky týkajúcej sa žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl a mládeže je návrh zákona, ktorým sa navyšuje hranica príjmu, ktorý nezakladá povinné dôchodkové poistenie študentom vykonávajúcim práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov na jednotnú sumu, vrátane zrušenia diferenciácie tejto hranice na základe veku.
Cieľom tohto návrhu je prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá vytvorí rovnaké podmienky povinného dôchodkového poistenia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí sú v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, pri súčasnom rešpektovaní účelu týchto dohôd zabezpečiť príjem študentov počas ich štúdia. Týmto návrhom sa sleduje najmä zlepšenie podmienok uplatnenia sa študentov na trhu práce, ako aj odstránenie doterajšieho diferencovaného prístupu.
V súčasnosti je hranica príjmu, ktorý nezakladá povinné dôchodkové poistenie študentom vykonávajúcim práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov diferencovaná v závislosti od veku študenta, konkrétne od dovŕšenia 12. roku veku. Maximálna suma mesačného, resp. priemerného mesačného príjmu je v roku 2014 pre študentov do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšili 18 rokov, 68 eur a pre študentov po dovŕšení 18. roku veku 159 eur. Predloženým návrhom sa táto hranica navrhuje zjednotiť a zvýšiť až na sumu 200 eur.
Študent, ktorý uzatvorí dohodu, si môže určiť, že na základe nej nebude povinne dôchodkovo poistený, ak jeho mesačný, resp. priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur. Študent si môže určiť v jednom kalendárnom mesiaci len jednu dohodu, pričom ak uzatvorí viac dohôd, z každej ďalšej dohody bude povinne dôchodkovo poistený. Ak mesačný, resp. priemerný mesačný príjem študenta z takejto určenej dohody presiahne 200 eur, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, ale poistné na dôchodkové poistenie bude platiť len z toho, čo v jeho príjme presiahne hranicu 200 eur.
Skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2014 11:44 - 11:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je najmä zvýšiť motiváciu dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v produktívnom veku nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením. Navrhuje sa preto upraviť nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok. Oproti súčasnému stavu, keď podmienkou nároku na osobitný príspevok je skončenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, sa umožňuje súbeh poskytovania osobitného príspevku s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi občanovi, ktorý je v dlhodobej neaktívnej... a nastúpi následne do práce. Súčasne sa ustanovuje nová podmienka pre vznik nároku na osobitný príspevok, ktorou je dohodnutie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času s dohodnutým príjmom minimálne vo výške minimálnej mzdy, resp. jej pomernej časti zodpovedajúcemu skrátenému úväzku.
Zmena sa navrhuje aj pri podmienke dohodnutej maximálnej výšky príjmu z tohto vzťahu, a to zo súčasného trojnásobku na dvojnásobok minimálnej mzdy. Návrh zákona vymedzuje výšku osobitného príspevku na dvoch úrovniach a dĺžku poberania osobitného príspevku najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to vo výške 126,14 eura prvých 6 mesiacov a 63,07 eura ďalších 6 mesiacov.
Toľko úvodom, uchádzam sa o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní.
Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2014 11:00 - 11:02 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Sme v prvom čítaní. Je to hlavne politická debata, čo si uvedomujem. A uvedomujem si, že tá rozprava bola v značnej miere podmienená rozhodnutím, ktoré predchádzalo tomuto bodu programu, čo nesúvisí s týmto zákonom, a je mi ľúto, že sme sa museli venovať tejto politickej problematike pri tak citlivej oblasti, ako je vianočný dôchodok.
Vianočný dôchodok alebo vianočný príspevok máme zavedený v Slovenskej republike od roku 2006. Pretrval obdobie aj vašej vlády. Možno problém bol v tom, že na rozdiel od nás ste ho nezvyšovali. (Potlesk.) Zvýšil som vianočný dôchodok vlani o 10 mil., tohto roku ho zvyšujem o ďalších 10 mil. Urobím všetko preto, aby sa v budúcom roku opätovne tento vianočný dôchodok zvyšoval, pretože postihuje pozitívne tých, ktorí sú na to odkázaní. A to sú nízkopríjmové skupiny dôchodcov. Za týmto účelom, za týmto cieľom vždy budem mať záujem, aby sa ten dôchodok zvyšoval.
K vecným pripomienkam. Trvám na tom, čo som povedal smerom k exekútorom. Pán poslanec Hlina, už som tu raz hovoril, riešite si právnou cestou, cestou súdov problém, ktorý máte so štátnym tajomníkom Burianom. Ja to akceptujem. Zároveň hovorím, ak by neuspel pán štátny tajomník v tomto súdnom spore, ja konám. Povedzte vy, čo urobíte, keď neuspejete. Potom budete u mňa chlap. (Potlesk.)
Druhá vec. Neviem, či nerozumiete, alebo nechcete rozumieť, na čo sa dajú použiť európske peniaze. Toto sú príspevky zo štátneho rozpočtu. Kompletne celý príspevok na vianočný príspevok sú štátne peniaze. Na to nie je možné použiť európske peniaze. To značí aj k tým pripomienkam smerom k doprave a k ďalším veciam. Nie je možné realokovať na tento účel. Európske peniaze majú úplne iný účel a sú presne definované podľa jednotlivých priorít konkrétnych operačných programov. K ostatným vecným pripomienkam sa, prirodzene, rád zapojím do rozpravy a diskusie v priebehu druhého a tretieho čítania. Uchádzam sa o podporu tohto návrhu v prvom čítaní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2014 9:25 - 9:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Len k vecným pripomienkam, ktoré tu zazneli v tom vystúpení, pretože kompletne zhrniem v záverečnom slove. Pán poslanec, problémy s exekúciami smerom k dôchodcom pretrvávajú roky. Bola to vláda Roberta Fica a minister Richter, ktorí túto problematiku na základe odporúčania generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne riešili. Áno, dnes majú stopercentnú garanciu do výšky životného minima.
Druhá vec, vianočný príspevok nepodlieha exekúcii. Nemusíte dávať žiadne návrhy a pripomienky, to je ošetrené. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.9.2014 18:36 - 18:41 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po vykonaní zásadných opatrení v dôchodkovom systéme, ktoré podporili jeho dlhodobú stabilitu a finančnú udržateľnosť, sa v tomto období primárne orientuje na sociálne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Medzi tieto skupiny ohrozené sociálnym vylúčením patria aj poberatelia dôchodkov.
Jednou z dôležitých sociálnych výziev je vytváranie predpokladov na zvyšovanie kvality života občanov, celkovej životnej úrovne nízkopríjmových poberateľov dôchodkov práve vo vianočnom období, pretože práve vianočné obdobie je obdobím, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. K naplneniu tohto cieľa má prispieť práve zvýšenie vianočného príspevku k dôchodku.
Návrhom zákona sa zvyšuje miera solidarity s poberateľmi najnižších dôchodkov. Navrhuje sa zvýšenie maximálnej sumy vianočného príspevku zo 75 eura na 87,26 eura. Dochádza tak k zvýšeniu o 12,26 eura. Poberatelia nízkych dôchodkov do výšky životného minima budú mať nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku, to je 87,26 eura. So stúpajúcou sumou dôchodku, respektíve viacerých dôchodkov sa bude suma vianočného príspevku postupne znižovať. V roku 2014 bude mať nárok na vianočný príspevok taký poberateľ dôchodku, respektíve viacerých dôchodkov, ktorých suma je najviac 494,40 eur. Naviac s cieľom ďalšieho zlepšenia postavenia nízkopríjmových dôchodcov sa v roku 2014 navrhuje aj jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura. Toto jednorazové zvýšenie sa bude týkať tých poberateľov vianočného príspevku, ktorých dôchodky, respektíve sumy viacerých dôchodkov sú maximálne do výšky dvojnásobku sumy životného minima.
Nami navrhované zmeny budú v praxi znamenať, že maximálna suma vianočného príspevku jednorazového zvýšenia v roku 2014 bude pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima rovných 100 eur. Novou právnou úpravou sa má docieliť aj zmena v spôsobe posudzovania nároku na vianočný príspevok tak, aby ustanovené podmienky reflektovali všetky vyplácané dôchodky z cudziny, dôchodky vyplácané zo systému starobného dôchodkového sporenia a dôchodky vyplácané z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. V dôsledku takejto právnej úpravy bude vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením poskytnutý práve tým poberateľom, ktorých skutočný nízky dôchodkový príjem vyplácanie vianočného príspevku reálne odôvodňuje.
Poskytnutie vianočného príspevku bude mať pozitívny vplyv približne na 1 158 760 poberateľov dôchodkov a jednorazové zvýšenie vianočného príspevku v roku 2014 bude mať pozitívny vplyv až na 784 790 poberateľov dôchodkov.
Ďakujem pekne. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

9.9.2014 16:59 - 17:01 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Možno len dve, tri poznámky. Po prvé, návrh na skrátené konanie podávam podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa, vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, to som sa snažil vyjadriť vo svojom vystúpení. To znamená, toto je paragraf, v zmysle ktorého, a článok, predkladám tento návrh a stojím si za tým návrhom.
A teraz k vecnej stránke možno len dve poznámky, lebo mám ten dojem, že som celkom nebol pochopený. Povedal by som, že v tomto návrhu sú dva v jednom. Jeden je klasický návrh na zvýšenie o 12,26 eura, ktoré je súčasťou zákona o vianočnom príspevku, a je tu nový jednorazový príspevok vo výške 12,74 v priemere. Na úplne inú kategóriu a množstvo dôchodcov sa vzťahuje klasický zákon a na úplne inú kategóriu sa vzťahuje tento jednorazový prídavok. Čo sa týka toho jednorazového prídavku, áno, my sme ho v značnej miere pripravili v objeme 10 mil. eur na základe valorizačného mechanizmu a výšky zvyšovania dôchodkov pre budúci rok. V tom je to, čo som sa snažil pomenovať, prečo a z akých dôvodov. To znamená, nie tá prvá časť toho zákona, ale tá druhá. Ale vzhľadom na to, že to tvorí jeden celok, že účinnosť zákona má byť od 1. októbra, je nevyhnuté skrátené konanie, o ktorého podporu sa v tomto čítaní uchádzam.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

9.9.2014 15:43 - 15:52 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ak ste ma chceli vyprovokovať do diskusie, tak to sa vám každopádne podarilo. Ale, dovolíte, ja emócie nabok, tu je veľmi vážna téma. A ja chcem skôr teraz reagovať k nevecnej stránke, možno k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu, pretože to je tu momentálne vecný problém, ktorý riešime.
Je tu treba povedať genézu a tá tu sčasti bola naznačená viacerými. Rok 2006,  prvá vláda Roberta Fica, pani ministerka Tomanová, veľmi kreatívny návrh – zavedenie vianočného dôchodku. Po toľkých rokoch vianočný dôchodok tu stále je. Práve preto si dovolím povedať, že kreatívny, dobrý a systémový, lebo ste to nezmenili ani vy. Akceptovali ste, že je to potrebné. A je to potrebné, stále je tu veľmi veľká skupina nízkopríjmových dôchodcov, ktorej treba týmto spôsobom pomáhať, aj keď jednorazove. (Potlesk.) To je treba si uvedomiť.
Teraz poďme ďalej. Vaše roky vlády, aj napriek tomu, že ste to štyri roky predtým kritizovali ako populizmus, tvrdý, Ficov, Tomanovej a neviem koho, nezmenili ste to, ostal zachovaný, chválapánubohu, ako ateista poviem.
Rok ´13, áno, podarilo sa mi navýšiť 10 mil. eur na vianočný príspevok. Vzhľadom na to sa menili zákony a robili sme novelu zákona, ktorú ste vy spomínali.
Rok ´14, no, prirodzene, mal som záujem minimálne o to, čo sa v minulom roku vyplatilo zachovať, a vzhľadom, a to je meritum veci, na vývoj valorizácie po dôsledných rokovaniach so sociálnymi partnermi zo strany dôchodcov som pochopil, že je potrebné niečo robiť navyše. Chválabohu, že valorizácia je taká, aká je, lebo tá inflácia, zvýšenie ceny tovarov a služieb nie je také, ale tu treba povedať, to sú štatistické ukazovatele, to sa rovnako každého nedotýka a už vôbec nie tých najnižšie príjmových dôchodcov.
A v tom je ten rozdiel v tomto zákone, pretože tu je nejaká základná sadzba zákona a jednorazový príspevok, ktorý tu doteraz nebol, v tom je ten, nóvum tohto zákona. Tu sú dve položky, jedna má výšku 12,74 priemerne a druhá má rozdiel dve desatiny, ale riešime dve samostatné kategórie. Jedna sa týka širšieho diapazónu a u tej druhej kategórie sme išli na dvojnásobok životného minima, to znamená necelých 400 eur. V tom je to nové, a prečo a v čom je ten dôvod, že nespali. Mimochodom, pán poslanec, v drvivej väčšine sú to všetko tí istí pracovníci na ministerstve, ktorí tam boli aj za vás, len tých neschopných som vymenil. To znamená, nezaslúžia si, aby ste ich takto tituloval, čo sa týka postupu.
Samozrejmá vec, že sme vedeli. Ale viete na čo sme čakali? No na výsledok valorizácie dôchodkov a ten bol známy minulý týždeň, pretože to má presné čísla, obdobia, kedy štatistika vydáva čísla a na základe toho sa potom vypláca valorizácia. My vieme, že najvyššie valorizácia pre budúci rok je 5 eur v jednej kategórii a už potom len nižšie. To bol jeden z dôvodov, prečo sme mali záujem vstúpiť do toho a reagovať, priamo reagovať a navýšiť po dôkladných sedeniach a, a, by som povedal, aj komunikácii so samotnými seniormi.
A chcem poďakovať, pretože to nie je jednoduché počúvať veľakrát ako sa, a, bohužiaľ, aj v tejto snemovni, stavajú mladí proti starým. Táto spoločnosť je založená na súdržnosti a medzigeneračnej solidarite starých voči mladým a mladých voči starým.
My riešime sociálne opatrenia aj pre mladých ľudí, vy ste neriešili. Ideme riešiť stavanie škôlok, jaslí, to je jeden z vážnych problémov spoločnosti, o ktorý máme záujem, a pôjdu tam relatívne veľké peniaze. Ja ponúkam zriadenie tzv. detských kútikov, bývalých jaslí závodných a škôlok, ktoré sa idú budovať vo fabrikách. To znamená, ideme pomôcť aj mladým mamičkám, ktoré majú záujem dajme tomu na polovičný pracovný úväzok sa vrátiť a pracovať. To znamená áno, napr. zvýšenie toho, možnosti zárobku pre študentov na tých 200 eur, no však to je pomoc mladým ľuďom. Viete v čom? Nechal som si urobiť podrobnú analýzu tých 64 000 dohôd a 60 % tých študákov pracuje preto, aby mohlo študovať. To znamená, oni sú bytostne odkázaní, lebo ich sociálne zázemie v rodinách také nie je. To sú dôvody. Áno, riešime alebo snaha je riešiť kompletne tie kategórie, ktoré sa týkajú, v žiadnom prípade tu nevidím dôvod stavať mladých proti starým, alebo opačne.
Ja som osobne presvedčený, že... No, a potom k tej polemike, ktorá tu bola vedená, ľudská dôstojnosť či o ľudských právach. No, pán poslanec, hádam sa na tom zhodneme, že je. Viete, nie pohľad ministra alebo poslanca, skúsme postaviť tým ľuďom, ktorí sú na tom balkóne a ktorí nás možno pozerajú, aký majú názor na dvanásť, alebo niektorí v tých najslabších kategóriách, až 24 eur, ktoré dostanú navyše, čo to pre nich znamená. Ja som presvedčený, že veľmi veľa. Každé euro, ktoré dokáže zvýšiť životnú úroveň, je aj o dôstojnosti, je aj o ľudskej dôstojnosti. Takto to treba vidieť. My nemôžme mnohé veci hodnotiť na základe našich príjmov, ale na základe príjmov tých ľudí, ktorí sú veľakrát odkázaní len na ten dôchodok, lebo už ani privyrobiť si nevládzu a nemôžu. A to sa týka tých nižších dôchodkových skupín, ktorí sú tzv. starodôchodcovia, ktorých ste tiež vy vytvorili, a, bohužiaľ, len isté lepenie a snaha isté veci eliminovať možno nestačia, lebo tá kategória je a bude vždy takýmto spôsobom už postihnutá.
Preto vás chcem pekne poprosiť aj do tej ďalšej rozpravy, stavajme to k, smerom ministrovi, čo všetko zanedbal, ale nestavajme to na mladých proti starým, na medzigeneračnú solidaritu. Nevytvárajme v spoločnosti nejaké napätie, ono tu nie je. Ja veľakrát chápem a sedím s tými sociálnymi partnermi, ktorí v tomto prípade sú, hlavne Jednota dôchodcov, ale aj kresťanskí seniori, a nachádzame zhodu. A ja si vysoko vážim aj z ich strany veľký stupeň solidarity. A napríklad povedali to, keď som otvoril otázku možnosti zmeny Zákonníka práce a z doplnenia výpovedného dôvodu, povedali áno, možno práve prišiel ten čas, že by sme my mali prejaviť istý stupeň solidarity voči mladým. Ja im za to ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

9.9.2014 14:20 - 14:22 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vám popriať pekný deň. Dovoľte mi, aby som predložil návrh na skrátené legislatívne konanie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov, ktorého cieľom je zvýšiť životnú úroveň nízkopríjmových poberateľov dôchodkov, znížiť možné riziko chudoby a tým prispieť k naplneniu ich práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Nakoľko sa vianočný príspevok poskytuje v,  spravidla v decembri, je potrebné prijať návrh zákona v dostatočnom časovom predstihu tak, aby inštitúcie zodpovedné za jeho výplatu stihli včas realizovať navrhnuté opatrenia a vykonať všetky úkony potrebné na jeho výplatu.
Ďalším dôvodom je termín poznania výšky valorizácie a tým aj štandardného zvýšenia dôchodkov, to je až začiatok mesiaca septembra, a nielen v tomto roku, ale v každom roku.
Z tohto dôvodu si dovoľujem požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o schválenie návrhu na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis