Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2018 o 15:17 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 15:17 - 15:18 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najskôr poďakujem mojim predrečníkom, ktorí teda podporili tento môj pozmeňujúci, alebo náš pozmeňujúci návrh, veľmi si to vážim. Berem pána Poliačika tak, že tiež nie je proti, ale teda nerozumel asi, čo som povedala alebo predložila, alebo odôvodnila skôr, pretože nie že ochraňujem včely, ale podporujeme včelárov, ktorí sa o včely starajú. Takže myslím si, že takto by sme to mohli chápať. A už to, že prečo ich podporujeme a že prečo sú včely dôležité a že prečo chceme podporiť v rámci toho celého aj revitalizáciu na vidieku a prečo chceme, aby namiesto bazénov a ostrihaných trávnikov nám kvitli sady, ovocné sady a aby včeličky lietali a opeľovali jabĺčka, myslím si, že nechcem to ako pani učiteľka niekde v šlabikári vám čítať, ale asi vám to treba takto jasne polopate povedať, aby ste rozumeli.
Takže ďakujem, pán kolega.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2018 14:58 - 15:10 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani kolegyňa, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, troška ste ma doplietli s tým koťogo - nekoťogo, máme nový výraz, teda aspoň ja som sa dnes naučila nový výraz (povedané so smiechom), ale teraz troška vážnejšie, ak dovolíte. Dovoľte, aby som vám v stručnosti predstavila pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám spolu s pánom kolegom Jurajom Soboňom k novele zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Pozmeňujúci návrh reflektuje na požiadavky Slovenského zväzu včelárov, ktorý žiadal, aby sa súkromná výroba destilátov nevzťahovala len na ovocie z domácej pestovateľskej činnosti, ale aj na med z domácej produkcie.
Milí prítomní, ja by som chcela fakt veľmi stručne, ale úprimne povedať svoje myšlienky. Myslím si, že slovenské včelárstvo dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky na medzinárodnej úrovni, a to nielen v kategórii medov, ale aj v kategórii medovín. Som presvedčená, že dosiahnuté úspechy deklarujú kvalitu nášho slovenského medu. Lenže destilát z medu dnes nie je objektívne možné vyrobiť, keďže právny poriadok Slovenskej republiky takýto pojem nepozná. Súkromná výroba destilátov by sa teda nemala obmedzovať len na vlastné dopestované ovocie, ale aj na vyprodukovaný med v prípade, že sa teda včelár rozhodne časť svojej vlastnej produkcie prepracovať na destilát. Včelárstvo je súčasťou kultúry a vidieka Slovenska, a preto si myslím, že si zaslúži našu pozornosť, a týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý predkladáme, by sme radi podporili včelársku obec, pričom tento krok by mohol pomôcť náš vidiek revitalizovať, v čoho dôsledku by sa mohla zvýšiť aj rozloha ovocných sadov, vzrástol by počet včelstiev, ktoré sú pri opeľovaní nenahraditeľné a ďalšie, ďalšie, pozitívne sprievodné javy.
Budem jednou vetou troška možno poetická, keď spomeniem, že Albert Einstein povedal, že keď umrie posledná včela, zostávajú ľudstvu iba štyri roky života. Preto si myslím, že by sme si mali vážiť ľudí, ktorí sa o včely starajú, a aj takýmto spôsobom im umožniť spracovávať destilát z medu, pokiaľ to uznajú za vhodné. Náš pozmeňujúci návrh okrem toho sprísňuje už tie sprísnené podmienky žiadateľa o súkromnú výrobu destilátov tým, že sa zvyšuje veková hranica na 21 rokov, a tiež že v prípade vykonania priestupku bude tento súkromný výrobca destilátu a medu vymazaný z registrácie ihneď.
Teraz, ak dovolíte, by som prečítala samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej a Juraja Soboňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka a Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 o spotrebnej daní z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Takže bod č. 1. V čl. I bod 4 znie:
4. Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 10 Súkromná výroba destilátu
1. Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá, ako som povedala v odôvodnení, dovŕšila 21 rokov veku, nebola odsúdená za trestný čin, a ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods.1 alebo 2 a priestupku podľa osobitného predpisu od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.
2. Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu, v objeme najviac 25 litrov na fyzickú osobu podľa ods. 1 v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa ods. 1, žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 litrov sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.
3. Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac v stolitrovom na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení.
4. Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa ods. 1 alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby podľa ods. 1, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo na užívanie nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.
5. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
6. Fyzická osoba podľa ods. 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa ods. 3 ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Prílohou oznámenia podľa prvej vety je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba podľa ods. 1, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona.
Fyzická osoba podľa ods. 1 v oznámení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b) druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
c) dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
d) adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
7. Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,
b) evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,
c) druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum, kedy súkromný výrobca nadobudol destilačné zariadenie, a adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,
d) dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu,
e) dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu.
8. Ak fyzická osoba podľa ods. 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s ods. 6, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie, pridelí fyzickej osobe podľa ods. 1 evidenčné číslo a vydá tejto osobe písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Osoba podľa prvej vety sa považuje sa súkromného výrobcu destilátu podľa tohto zákona.
9. Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa ods. 6.
10. Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol
a) odsúdený za trestný čin,
b) uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu.
Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa ods. 7
a) na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b) ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,
c) ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,
d) ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom podľa osobitného predpisu,
e) ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
12. O výmaze podľa ods. 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.
13. Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa ods. 11, je možné zaradiť tú istú fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu opätovne najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
§ 253 Trestného zákona, § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011.
V čl. 1 bod 6 znie:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Priestupky
1. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona a nie je výrobcom podľa § 2 ods. 5.
2. Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak a) vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin
b) vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c) vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3, vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c) vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,
d) vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
e) použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo iný med než med z vlastnej produkcie,
f) uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,
g) neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.
3) Ministerstvo uloží za priestupok podľa
a) ods. 1 pokutu od 500 eur do 3 000 euro,
b) ods. 2 pokutu od 100 do 3 000 euro.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.“
Na záver by som chcel poprosiť, požiadať v nadväznosti na predložené pozmeňujúce návrhy vynímam na osobitné hlasovanie body 5 a 8 spoločnej správy.
Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za pozornosť a verím, že týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý som spolu s kolegom pripravila, prispejeme k tomu, že po tej, myslím si, že dlhej rozprave aj v kuloároch, ale teda aj na, samozrejme, výbore, dospejeme k tomu, že tak ako povedal pán podpredseda Bugár, pomôžeme tým malým, tým drobným producentom, pestovateľom ovocia a medu. Ale na druhej strane myslím si, že týmto pozmeňujúcim návrhom sprísňujeme a kontrolujeme, kontrolujeme to, aby nedošlo k nejakým veciam, ktoré tu boli kolegom Hegerom spomenuté.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 17:57 - 17:58 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Najradšej by som reagovala na pána kolegu Dostála, ale, samozrejme, rokovací poriadok mi to nedovoľuje. Škoda.
Takže chcela by som povedať pani kolegyni Kiššovej tiež pár slov. Keď som vás, pani kolegyňa, počúvala, tak chcela by som vás, sa vás opýtať, že troška si protirečíte, ale troška dosť, pretože v kuse nám vyčítate, pri každom vystúpení, že Slovenská národná strana neponúka systémové riešenia. Teraz, keď sme prišli s návrhom, aby sa stalo povinnosťou aj zvykom motivovať zamestnancov tým, že zamestnávatelia budú povinní poskytovať napríklad aj teda formou týchto rekreačných poukážok finančnú podporu na ich relaxáciu a zároveň aj na rozvoj cestovného ruchu, čiže to je taký uzatvorený kruh a jedno s druhým. Sú to spojené nádoby, jedno druhým, s druhým je spojené, tak to nám vyčítate. Ale na druhej strane vo vašej rozprave ste povedali, že ľudia potrebujú jedni wellness, iný chce ísť do kina, iný chce ísť tam, druhý tam. A to sa vás pýtam, podľa vás toto je systémové riešenie? Takže troška, keby ste si to tak upratali, lebo naozaj vidím v tom protirečenie.
Ďakujem pekne. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 12:05 - 12:06 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec kolega Kotleba, ja som sa prihlásila výlučne kvôli tomu, že som chcela aj ja podotknúť, že celá vaša rozprava sa v podstate netýkala témy, ktorá, ktorú tu máme na stole predloženú. Sám ste to aj potvrdili, a pritom sám ste povedali, že ide o sekundovú záležitosť v celom procese. To som si tak všimla, ako ste to zdôraznili, ale napriek tomu 25 minút ste venovali kritike neprítomných poslancov a procedurálnemu návrhu, ktorý bol v tomto pléna pre vás, bohužiaľ, asi, ale naozaj demokraticky schválený.
Pán Kotleba, vy ste koľkokrát odišli z tohto pléna aj s celým vaším klubom a v podstate si to nikto ani nevšimol. Viete, prestaňte podsúvať občanom také tie demagógie alebo také vaše možno predstavy, že niekto si už balí kufre na dovolenku, niekto je flákač, niekto tu nesedí a tak ďalej. Každý sa spovedáme svojmu voličovi. Našťastie my sa nespovedáme vášmu voličovi, vy sa svojmu spovedáte. Takže každý si robme svoje témy, a prosím vás, nediktujte poslancom, kedy majú čo robiť. Každý pozná rokovací poriadok, vie, čo je jeho povinnosťou. Ja viem, že vás to rozčarovalo, ako ste povedali, že teda poslanci odišli, ale skutočne je to ich zodpovednosť a nepodsúvajte občanom, že poslanci nič nerobia. Nie je to pravda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 16:10 - 16:12 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, dúfam aj ja teda, že ma počúvate, lebo vám chcem povedať, nič si nerobte ani z poslankyne Remišovej, lebo tá má pomýlené aj volebné obdobie a, prepáčte, ani nevie, že Slovenská národná strana je vo vláde dva roky.
Takisto si nič nerobte z pani Zemanovej, lebo ona hovorí, že nie je sudca, ale stále súdi.
Kto robí, tak robí aj chyby, to je úplne normálne a samozrejmé. Ale ja si vážim, že akonáhle pani ministerka sa dozvedela o chybách, ktoré nastali v agrorezorte, podala trestné oznámenie a ďalšie teda dôsledky vyvodila voči zodpovedným pracovníkom.
Ja mám svoju skúsenosť, a to ako nielen poslankyňa v tomto parlamente, ale ako aj členka výboru pre pôdohospodárstvo s prácou pani ministerky a som svedkom toho, že je otvorená akejkoľvek komunikácii, akejkoľvek diskusii so všetkými subjektami, či je to už vidiecka platforma, mladí farmári, SPPK a ďalšími, vinári, ovocinári a tak ďalej.
Ja som hľadala teraz zápisnicu z 15. 5., to bola, to bolo stretnutie poslaneckého klubu, pani ministerky, zástupcov ministerstva. Na budúci týždeň pokračuje toto rokovanie, nie je to prvé ani posledné, kde sa zúčastnili Združenie vlastníkov pôdy a rodinných firiem, fariem Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, neviem, či dobre prečítam Élő vidék - Živý vidiek, toto neviem po maďarsky prečítať, prepáčte, zástupcovia Vidieckej platformy a tak ďalej.
Prosím vás, nie je pravda, že sa pani ministerka uzatvára pred nejakou komunikáciou.
Neviem, kto je na balkóne, možno práve tí, čo sa k nej nedostali, ja verím pevne, že aj toto stretnutie bude môcť absolvovať v plnom zdraví a určite sa pokročí ďalej.
Ďalej by som chcela ešte v rýchlosti povedať, že tiež si veľmi vážim, a pozor, to nie je len teraz, ponuka od pani ministerky, ale aj od generál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:37 - 11:38 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Fecko, je dosť dojemné alebo veľmi dojemné, že sa vás zastáva a podporuje, samozrejme, váš kolega, predseda pán Matovič, ktorý nechodí do práce a vytýka pani ministerke, ktorá sa vzdialila možno na pár minút, že sa niekde schováva, a nazval ju škodnou. To je vrchol. Skutočne sa mi dvíha nad týmito vetami žalúdok. Sme ľudia a hádam treba ísť možno aj na toaletu.
Prosím vás, pán kolega Fecko, ja keď vás porovnám s pani Nicholsonovou, tak vidím jeden rozdiel. Pani Nicholsonová ako echt opozičná politička vytiahne všetko možné na to a preto, aby znemožnila pani ministerku a tým aj Slovenskú národnú stranu. Ale, pán Fecko, ja vás poznám aj ako kolegu z nášho výboru pre pôdohospodárstvo, kde ste tisíckrát ocenili a podporili konanie pani ministerky a celého ministerstva. Zhodnotili ste, podporili ste významné veci, ako ústavný zákon o pôde, dvojaká kvalita potravín, podpora domácich potravinárov, zákon o prenájme pôdy. Áno, mali ste výhrady, ale vždy ste hovorili pozitívne a veľmi pekne na výbore a mala som, považovala som vás za takého ako keby aj priateľa v tejto oblasti.
Ale zrazu, čo sa stalo? Zasvietili kamery, pán Fecko sa zmenil a útoky, dosť také závažné, nenávistné reči, ktoré tu počúvam, ja tomu nemôžem uveriť.
Viem aj to, že pani ministerka vysvetlí okrem iného aj napríklad ten inštitút náhradného užívania pozemkov, pretože táto legislatíva je veľmi zložitá. A znova, pán Fecko, mnoho vecí ste aj teraz vytrhli z kontextu. Emócie, uvedomte si, nie sú vyššie ako právo, a preto sa treba držať platnej legislatívy a zdravého rozumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 17:26 - 17:28 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Simon, pán kolega, máte taký zázračný dar, že zo všetkého urobíte nejakú takú kauzu, vytrhnete veci z kontextu, a presne je to o tých babkách s tými vajíčkami. Teraz sa všetky babky, ktoré nás počúvajú, zhrozia, že teda nebudú môcť chovať svoje sliepky. Nie je to tak, práve naopak. My máme stále viac záujem o to, aby sme podporovali predaj z dvora, hej. Čiže len treba čítať ten zákon celý a kompletne a presne o tej registrácii a to, čo ste hovorili, platí pre farmy.
Čo sa týka tých krmív, chcela by som vám povedať, že veď práve v tomto zákone o veterinárnej starostlivosti hovoríme o tom, že zviera má právo na primeranú stravu, na vodu, na primerané prostredie, v ktorom žije. To znamená, že áno, treba, samozrejme, posudzovať aj to, ako a čím tieto zvieratá sú kŕmené. To je, pravdaže, dôležité.
Čo sa týka toho čipovania, hovoríte o 10 eurách, ale veď práveže tým mojím pozmeňovacím návrhom sme zastropovali, že to čipovanie bude stáť 10 eur, a ešte príde návrh, veď som to avizovala, že dáme prechodné obdobie pre ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tých 10 eur ani nemusia zaplatiť. Ide o to, že to čipovanie, ako som povedala vo svojom prejave v rozprave, je dôležité nielen pre samotné zviera, ale aj pre majiteľa a ako človeka takého a plus teda celé životné prostredie, ale aj našu spoločnosť.
Takže ja len poprosím, aby ste nezavádzali občanov takýmito vytrhnutými a takými poplašnými správami, ktoré fakt nie sú opodstatnené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 16:51 - 16:52 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za reakcie. No vidím alebo počujem, že v podstate možno aj sa dopracujeme k takému, takej všeobecnej zhode, pretože naozaj naprieč politickým spektrom asi nám všetkým záleží na tých zvieratkách, a aby sme sa stali fakt dôstojnou krajinou, ktorá, si myslím, že aj v tomto môže sa ako priblížiť k tým vyspelým krajinám, a naozaj tie svoje zvieratká, ktoré máme, ich aj takýmto spôsobom ochránili.
Ale, pán Poliačik, už sme sa o tom facebooku raz rozprávali. Len tak ja nie som tu celkom nováčik, vy ste ešte nesnívali možno o parlamente, keď ja som tu už sedela, ale o to nejde, po prvé (reakcia z pléna), po druhé, ešte by som chcela povedať, že ja neviem, kto mi toho vášho psa dal na facebook, ale ja mám svojho psa (povedané so smiechom), takže troška to tak odľahčíme, a po tretie, ale chcela by som poďakovať aj pánovi kolegovi, pomôžte mi, Maržžž... Baránikovi, nie, par..., prepáčte, Martinákovi, ešte ohľadom toho, prepáčte, ohľadom toho čipovania z toho dôvodu, že pozor, my nielenže chránime čipovaním alebo chránime psov a majiteľov, ale my čipovaním ochránime aj ľudí, ktorých napríklad pes môže napadnúť, a my vieme, ak bude psík začipovaný a pohrýzol niekoho v lese alebo, alebo na ulici, budeme vidieť okamžite povedať, či ten pes, áno, je začipovaný, tým pádom vieme, či je zaočkovaný proti besnote, tým pádom nemusíme sa dať očkovať, keď vieme, že psík je zaočkovaný, čiže pozor, ono to má taký, to je taký uzavretý kruh a má to vplyv aj na normálne na zdravie ľudí, nielen majiteľov psov alebo samotných psíkov.
Ale ďakujem veľmi pekne za pozitívne reakcie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 16:29 - 16:44 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, milé kolegyne, dovoľte mi, aby som sa teda aj ja prihovorila pri tejto príležitosti, ktorá je možnože aj dlhodobo očakávaná, a konečne sme pristúpili k prerokovaniu tak dôležitého, podľa nás dôležitého zákona o veterinárnej starostlivosti. Dnes totižto máme príležitosť prerokovať zákon, ktorý priblíži Slovenskú republiku k vyspelým štátom západnej Európy, a to práve prijatím rozsiahlej novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Môžeme povedať, že v právnom poriadku Slovenskej republiky už nebude ďalej zviera vnímané ako vec, ale ako cítiaca bytosť.
Po tom, ako Slovenská národná strana presadila ústavnú ochranu našej pôdy, prichádzame definitívne s ďalším a dovolím si povedať, že významným, významnou zákonnou úpravou, ktorá zásadným spôsobom mení terajšiu právnu úpravu, ktorú tu máme ako dedičstvo rímskeho práva, a to, že zviera už po schválení, ak teda príde k schváleniu tohto zákona, nebude viac vecou.
Zaznamenala som aj pár úsmevov v tejto sále a ja by som chcela povedať, že, samozrejme, Slovenskej národnej strane záleží na tom, aby sa občania Slovenskej republiky mali čoraz lepšie, aby sa cítili bezpečne, aby životné prostredie napomáhalo k ich zdravotnému stavu, ale chcem povedať aj to, že neverili by ste, koľko občanov a koľko ľudí v tomto štáte zaujíma to, ako chránené, ako vnímané budú ich zvieratá a povedzme ľudovo - domáci miláčikovia.
Od schválenia, ak teda príde k schváleniu tohto nášho, našej novely, ktorú predkladáme v mene ministerstva pôdohospodárstva, bude zviera zadefinované, chcem citovať, dovoľte: „Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami.“
Myslím si, že to je podstatné, čo teraz som povedala.
Dovoľte, aby som pri tejto príležitosti veľmi stručne vyvrátila aj také nezmyselné argumenty, ktoré sa ku mne často dostávajú, a odzneli tu niekedy aj z úst opozičných politikov, a to s takým podtónom troška vulgarizovaným alebo smiešnym, že: „A čo teraz, pes bude môcť dediť, uzatvárať manželstvo?“ a podobné nezmysly, keďže už teda zviera nebude vec. Aj toto je v tejto novele špecifikované, a to tak, že zviera, vysvetľujeme, nie bude subjektom, ale objektom práva.
Táto problematika je dlhodobo, ako som povedala, vnímaná a citlivo vnímaná celou širokou verejnosťou, ale je v prvom rade odborná. A to znamená, a to pri všetkej úcte k opozičným poslancom alebo k opozičným kolegom, nie je možné, aby sme na kolene, ako to párkrát aj v tejto sále bolo predložené, sa priblížili k novele s tým, tohoto zákona s tým, že nebola prerokovaná odbornou verejnosťou, ale hlavne neprešla cez odborné orgány, hlavne teda na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. A ja chcem povedať, že o tejto skutočnosti svedčí takmer 200 pripomienok, poviem presné číslo, bolo ich presne 195, ktoré boli podané v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a všetky boli riadne vyhodnotené a hlavne množstvo dobrých nápadov z nich boli aj zapracované priamo do tohto zákona.
Napriek netrpezlivosti opozície, ktorá sa bez riadneho legislatívneho procesu párkrát snažila predkladať čiastkové poloriešenia prostredníctvom poslaneckých návrhov, uzrelo svetlo sveta alebo uzrel svetlo sveta tento komplexný zákon, ktorého okrem toho takého zľudovatelého, že zviera nie je vec, rieši mnoho ďalších problémov, týkajúcich sa ochrany zvierat a starostlivosti o ne. Myslím si, že tak to je, je to správne a návrh, dovolím si dúfať, podporia aj naši opoziční kolegovia.
Novela má zabezpečiť také hlavné tri ciele, aby som bola stručnejšia, a to zabezpečiť ochranu zvierat, nastaviť, určiť systém fungovania a zabezpečiť možnosť aplikácie, teda chcem povedať, aby zákon nebol schválený len pre zákon, ale aby bol systém nastavený tak, aby všetci ľudia mali reálnu možnosť tento systém dodržiavať, a to bez ohľadu na ich sociálne postavenie. Vysvetlím ďalej.
Ale chcela by som ešte povedať, že novela riešiť ďalší veľký problém, ktorý úzko súvisí s postavením zvierat, resp. s ich kvalitou života. Ide o špekulatívne množiteľstvo. Bolo to tu už spomínané aj mojou kolegyňou a je naozaj neuveriteľné, čoho sú ľudia schopní pre to, aby mali biznis, aby zarobili peniaze, a trpia tým naozaj zvieratá. Riešením je podľa nás povinné čipovanie psov, a to 12 týždňov od narodenia alebo pri zmene vlastníka, a následná jednoduchá identifikácia. Čipovanie vykoná veterinár, ktorý potom registruje psov - má na to v podstate nejakú lehotu určenú, v novele zákona je 24 hodín - a ich držiteľov v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Tiež by som touto cestou chcela upokojiť majiteľov svojich psíkov, miláčikov domácich, ktorí sa obávajú o to, že či to čipovanie nebude bolestivé, koľko to bude trvať a tak ďalej. Ubezpečujem, podľa rokovania s veterinármi naozaj to čipovanie, toho čipovania sa nemusia obávať. Nie je bolestivejšia ako obyčajná podkožná injekcia a celý zákrok trvá do 20 minút. Čipovanie je dôležité preto, okrem iného, že zjednoduší identifikáciu podozrivých z nelegálneho množiteľstva, a jednak môže pomôcť útulkom, ktoré budú vedieť psíka zaradiť alebo vrátiť majiteľovi, ktorý sa ho, ktorý ho stratil. Novela rieši problematiku komplexne. To znamená, že cez identifikáciu, registráciu, kontrolu až po sankcie.
Čo sa týka túlavých zvierat, Štátna veterinárna a potravinová správa bude schvaľovať ich odchyt a viesť ich register. Aby bol však zachovaný cieľ, ktorý som spomínala, a aby naozaj tento zákon bol vykonateľný, ide nám hlavne o to, aby sme sa tu nehrali na niečo, že ideme urobiť, a nakoniec výsledok by bol neefektívny, so skupinou poslancov podávam tiež, podávam pozmeňujúci návrh, kde naozaj primárnym cieľom tohto návrhu je, aby si aj ľudia v hmotnej núdzi mohli dovoliť psíkov začipovať. Keďže však počas aj dnešného dňa prebiehali rokovania s odbornou verejnosťou a aj na základe ďalších dohôd, ja vo svojom pozmeňujúcom návrhu vylúčim jeden bod a myslím si, že bude veľmi vhodné, keď potom v ďalšej rozprave ten pozmeňujúci môj návrh bude doplnený ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý upraví práve to, čo chceme dosiahnuť, a to, aby čipovanie bolo dostupné, skutočne dostupné všetkým ľuďom, ktorí vlastnia psíkov, alebo teda ktorí do nejakého obdobia týchto psíkov chcú mať a chcú vlastniť.
Novela ďalej značne rozširuje spektrum konaní, ktoré sa považujú za týranie zvierat. Za všetky spomeniem napríklad dopovanie zvierat omamnými látkami, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa s cieľom zbaviť sa ho a ďalšie. Taktiež sa rozširujú právomoci úradných veterinárnych lekárov, ktorí už budú môcť vstupovať na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku, ale pozor, vtedy, ak bude ohrozený život zvieraťa alebo zdravie človek alebo zvieraťa, alebo toho obydlia. Pri úhyne zvieraťa veterinár posúdi príčiny úhynu a dá impulz ďalším kompetentným orgánom, ak zistí, že zvieratko bolo utýrané.
Návrh zákona myslí aj na problematiku cirkusových zvierat, ktoré budú podliehať prísnejšej kontrole, pretože, povedzme si, že mnohokrát za všelijakými peknými kúskami v cirkuse, naozaj vieme, že sú hodiny a možnože dni, týždne, mesiace trápenia práve týchto zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa bude vydávať rozhodnutie o schválení, prípadne rušiť tieto rozhodnutia cirkusov.
Ešte sa vrátim k sankciám. Každý zákon, ktorý teda má mať nejaký účinok, tak musí obsahovať aj sankcie. Musím povedať, že z ministerstva nám prišli návrhy, ktoré boli, kde boli uložené pokuty od 300 do 800 euro za to, že teda ľudia si toho psíka svojho nezačipujú, avšak po rozhovoroch s občanmi, s odbornou verejnosťou a s poslancami sme sa dohodli na tom, že teda navrhujeme, aby táto pokuta bola znížená primerane na maximálne 50 eur. Takisto sme hovorili o tom, že pri, tieto peniaze budú príjmom obce, ktoré, samozrejme, aj dnes majú povinnosť, aby zriaďovali útulky a aby sa teda o zvieratká, ktoré sú opustené alebo nejakým spôsobom bez majitelia, majiteľa v tej chvíli, aby bolo o nich postarané.
Na záver mi dovoľte, aby som prečítala pozmeňovací návrh a veľmi pekne vás požiadala, ctených kolegov bez ohľadu na to, či ste z koalície alebo opozície, aby ste sa, aby teda ste vyjadrili podporu tomuto návrhu, a ja chcem povedať len toľko, že strašne, si myslím, že je dôležité, aby sme tento zákon pustili do praxe, a vôbec sa nevyhýbame tomu, aby sme ho, samozrejme, počas praxe aj novelizovali, pretože naozaj až tá prax ukáže, že ešte kde by sme mohli vylepšiť spôsob tak, aby sme zachovali vlastne tú dôstojnosť zvieraťa, ktoré, ja si myslím, že mi dáte za pravdu, má svoju dušu, má svoje vnímanie, a ja veľakrát hovorím, že keby ten náš psík vedel rozprávať, tak ktohovie, čo by nám povedal.
Takže dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh poslancov Evy Antošovej, Petra Antala, Tibora Bernaťáka, Jána Kvorku, Mikuláša Krajkoviča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Takže bod 1:
1. Čl. 1 bod 50 § 13 ods. 1 písm. h) sa „slová § 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§19 ods. 9“ a na konci sa dopĺňajú slová „a o oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci“.
Dovoľte, aby som článok, bod 2 vypustila práve preto, ako som povedala, že veľmi sa snažíme o to, aby bolo umožnené všetkým občanom aj občanom naozaj tým, ktorí nemajú na to tých 10 euro, tie peniažky, aby si začipovali psa, aby to tak mohli urobiť, aby sa konečne poriadok aj so zvieratkami v našom štáte upravil.
3. V čl. 1 sa za bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
78. § 19 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta podľa § 48 ods. 1, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 na obec.
(11) Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.“
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. 1 bod 81 sa v § 23 ods. 1 v úvodnej vete za slovom „kozí“ vypúšťa čiarka a slová „zver z farmového kovu a bežce“ sa nahrádzajú slovami „a zver farmového chovu“ a vypúšťa sa slovo „len“.
5. V čl. 1 sa za bod 163 vkladá nový bod 164:
164. V § 48 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.“
Doterajšie odseky 1 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 11. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú a súčasne sa vykoná prečíslovanie odsekov v súvisiacich bodoch.
6. V čl. 1 bod 169 znie (to je bod 6):
„j) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu, ktoré je predmetom premiestňovania, alebo pri zmene vlastníka psa, nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa, alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.“
7. V čl. 1 bod 171 znie:
Paragraf... V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t) použije na kŕmenie zvierat krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,
u) zabije zviera bez povolenia rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný predpis.“
8. V čl. 1 sa za bod 175 vkladá nový bod 176, ktorý znie:
„V § 48 ods. 7 sa slová 1 až 4 nahrádzajú slovami 2 až 5.“
Následné body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. 1 bod 177 znie:
V ods. 10 druhá veta:
„V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa ods. 2 pokutu do 250 eur a za priestupok podľa ods. 3 až 5 pokutu do 650 eur.“
10. V čl. 1 sa za bod 177 vkladá nový bod 178, ktorý znie:
„(11) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu okrem pokuty uloženej podľa ods. 1, ktorá je príjmom rozpočtu obce, v ktorej má vlastník psa, ktorý pokutu uhradil, trvalý pobyt.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
11. Čl. 1 bod 202 § 54g, ods. 2 sa slová „31. augusta 2019“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2019“.
A posledný, 12. bod:
12. V čl. 1 bod 202 sa § 54g dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„Pokutu podľa § 48 ods. 1 je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí 6 mesiacov od skončenia prechodného obdobia podľa ods. 2.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 16:57 - 16:59 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že v tejto sále nikto nepochybuje o tom, že tu nemáme radi zvieratá, práve naopak. Ako tu už bolo viackrát povedané (zaznievanie gongu), ešte v roku 2017 ministerstvo pôdohospodárstva predložilo zákon, kde sme ho tak ľudovo nazvali, že zviera nie je vec. Ja sa tiež veľmi čudujem pánovi Simonovi za tie jeho výroky, ale, samozrejme, je to jeho vec, je to jeho názor, ale nemôžem naozaj s tým súhlasiť.
Ale zároveň by som chcela poprosiť aj kolegov a kolegyne teda ešte o trochu trpezlivosti, pretože pokiaľ ja mám informácie, tak ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré vlastne pripravuje ten pôvodný návrh zákona, postupuje presne tak, ako postupovať má. Totižto komunikuje s odbornou, ale aj širokou verejnosťou, a pokiaľ teda mám informácie, trvá to naozaj tak dlho, ako to tu bolo povedané, ale nie preto, že by sa nerobilo, ale preto, že veľmi dlho prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, lebo tento zákon naozaj nie je jednoduchý. Všimnite si, koľko len z nás ľudí sa prihlási do debaty, do diskusie a v podstate nemáme všetci rovnaký názor. Dokonca ani opozícia sa v tomto, ako vidíme, nevie zjednotiť v tomto názore na tento zákon.
Takže poprosila by som ešte o troška trpezlivosti, pretože máme záujem na tom, aby tento zákon bol naozaj urobený dobre a aby sme sa zaň nemuseli hanbiť, a ešte raz podotýkam, pán Simon, zviera nie je vec.
Ďakujem.
Skryt prepis