Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 14:18 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:18 - 14:18 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Pán Mazurek, pred chvíľkou mi tu kolega hovorí, nehlás sa, nemá to zmysel na neho reagovať, napriek tomu poviem aspoň dve myšlienky. Pretože myslím si, že mali by ste sa v prvom rade starať o svoju vlastnú stranu a neriešiť našu stranu, po prvé. Po druhé, necítim sa ako chudák, vôbec nie. A hlavne, čo vám chcem povedať, necítim v sebe nenávisť, o ktorej hovoríte vy, a chcem vám povedať, že tú nenávisť šírite vy medzi ľuďmi. A to je, to je to najnebezpečnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:07 - 14:08 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Kollár, viete čo, chcela som povedať niečo podobné, ako môj predrečník pán kolega Paška, ale tak to skrátim a poviem to ináč. Pozrite sa, to, čo si robíte vo svojom súkromí, je vaša vec, takmer vaša vec. To, čo si robíte doma, je vaša vec, ale tu ste v parlamente, a myslím si, že tá prvá veta, ako mňa to zaskočilo a ja si neželám, aby sme na takejto úrovni riešili problém ktoréhokoľvek zákona.
Pán Kollár, ja som svoje deti, neviem, ako vy vaše deti, máte ich dosť, budete vychovávať, ale ja som svoje deti vychovávala tak, aby si vážili učiteľov, aby si vážili verejných činiteľov, aby si vážili prezidenta a aby si vážili politikov. No dnes som presvedčená, že kebyže mám malé deti, tak radšej vypnem televízor, aby vás nevideli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 13:56 - 13:57 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, vy na začiatku svojej rozpravy ste povedali, že nami predkladaný zákon je absurdný. No ja keď som vás počúvala, najmä zo začiatku, tie vaše výpočty sú čisto absurdné a sú to špekulácie domotané a skutočne vám skoro nikto nerozumel. Na rozdiel od vás, pán kolega, aj od pána prezidenta, som presvedčená, že prijatie tohto zákona je nevyhnutné a vyžiadala si to politická nekultúra na Slovensku. Totižto náš zákon rieši v prvom rade transparentné financovanie a demokratické princípy vo vnútri každej politickej strany. Podotýkam, že keby sme nemali na Slovensku politické strany so štyrmi ľuďmi, politické strany porušujúce zákon o financovaní, politické strany bez adresy, marketingové firmy, ktoré dokážu vyrobiť z neznámeho človeka primátora, a tak ďalej a tak ďalej, naozaj vtedy by ste mali pravdu, tento zákon by potrebný nebol.
A tie pripomienky, že napríklad politická strana zapatroší doklady. Prepáčte, ak teda má politická strana bordel vo svojich papieroch, prepáčte za výraz, tak potom ako takáto politická strana by chcela riadiť tento štát?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 15:17 - 15:18 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najskôr poďakujem mojim predrečníkom, ktorí teda podporili tento môj pozmeňujúci, alebo náš pozmeňujúci návrh, veľmi si to vážim. Berem pána Poliačika tak, že tiež nie je proti, ale teda nerozumel asi, čo som povedala alebo predložila, alebo odôvodnila skôr, pretože nie že ochraňujem včely, ale podporujeme včelárov, ktorí sa o včely starajú. Takže myslím si, že takto by sme to mohli chápať. A už to, že prečo ich podporujeme a že prečo sú včely dôležité a že prečo chceme podporiť v rámci toho celého aj revitalizáciu na vidieku a prečo chceme, aby namiesto bazénov a ostrihaných trávnikov nám kvitli sady, ovocné sady a aby včeličky lietali a opeľovali jabĺčka, myslím si, že nechcem to ako pani učiteľka niekde v šlabikári vám čítať, ale asi vám to treba takto jasne polopate povedať, aby ste rozumeli.
Takže ďakujem, pán kolega.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2018 14:58 - 15:10 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážená pani kolegyňa, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, troška ste ma doplietli s tým koťogo - nekoťogo, máme nový výraz, teda aspoň ja som sa dnes naučila nový výraz (povedané so smiechom), ale teraz troška vážnejšie, ak dovolíte. Dovoľte, aby som vám v stručnosti predstavila pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám spolu s pánom kolegom Jurajom Soboňom k novele zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Pozmeňujúci návrh reflektuje na požiadavky Slovenského zväzu včelárov, ktorý žiadal, aby sa súkromná výroba destilátov nevzťahovala len na ovocie z domácej pestovateľskej činnosti, ale aj na med z domácej produkcie.
Milí prítomní, ja by som chcela fakt veľmi stručne, ale úprimne povedať svoje myšlienky. Myslím si, že slovenské včelárstvo dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky na medzinárodnej úrovni, a to nielen v kategórii medov, ale aj v kategórii medovín. Som presvedčená, že dosiahnuté úspechy deklarujú kvalitu nášho slovenského medu. Lenže destilát z medu dnes nie je objektívne možné vyrobiť, keďže právny poriadok Slovenskej republiky takýto pojem nepozná. Súkromná výroba destilátov by sa teda nemala obmedzovať len na vlastné dopestované ovocie, ale aj na vyprodukovaný med v prípade, že sa teda včelár rozhodne časť svojej vlastnej produkcie prepracovať na destilát. Včelárstvo je súčasťou kultúry a vidieka Slovenska, a preto si myslím, že si zaslúži našu pozornosť, a týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý predkladáme, by sme radi podporili včelársku obec, pričom tento krok by mohol pomôcť náš vidiek revitalizovať, v čoho dôsledku by sa mohla zvýšiť aj rozloha ovocných sadov, vzrástol by počet včelstiev, ktoré sú pri opeľovaní nenahraditeľné a ďalšie, ďalšie, pozitívne sprievodné javy.
Budem jednou vetou troška možno poetická, keď spomeniem, že Albert Einstein povedal, že keď umrie posledná včela, zostávajú ľudstvu iba štyri roky života. Preto si myslím, že by sme si mali vážiť ľudí, ktorí sa o včely starajú, a aj takýmto spôsobom im umožniť spracovávať destilát z medu, pokiaľ to uznajú za vhodné. Náš pozmeňujúci návrh okrem toho sprísňuje už tie sprísnené podmienky žiadateľa o súkromnú výrobu destilátov tým, že sa zvyšuje veková hranica na 21 rokov, a tiež že v prípade vykonania priestupku bude tento súkromný výrobca destilátu a medu vymazaný z registrácie ihneď.
Teraz, ak dovolíte, by som prečítala samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej a Juraja Soboňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka a Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 o spotrebnej daní z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Takže bod č. 1. V čl. I bod 4 znie:
4. Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 10 Súkromná výroba destilátu
1. Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá, ako som povedala v odôvodnení, dovŕšila 21 rokov veku, nebola odsúdená za trestný čin, a ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods.1 alebo 2 a priestupku podľa osobitného predpisu od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.
2. Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu, v objeme najviac 25 litrov na fyzickú osobu podľa ods. 1 v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa ods. 1, žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 litrov sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.
3. Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac v stolitrovom na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení.
4. Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa ods. 1 alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby podľa ods. 1, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo na užívanie nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.
5. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
6. Fyzická osoba podľa ods. 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa ods. 3 ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Prílohou oznámenia podľa prvej vety je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba podľa ods. 1, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona.
Fyzická osoba podľa ods. 1 v oznámení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b) druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
c) dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
d) adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
7. Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,
b) evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,
c) druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum, kedy súkromný výrobca nadobudol destilačné zariadenie, a adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,
d) dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu,
e) dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu.
8. Ak fyzická osoba podľa ods. 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s ods. 6, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie, pridelí fyzickej osobe podľa ods. 1 evidenčné číslo a vydá tejto osobe písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Osoba podľa prvej vety sa považuje sa súkromného výrobcu destilátu podľa tohto zákona.
9. Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa ods. 6.
10. Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol
a) odsúdený za trestný čin,
b) uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu.
Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa ods. 7
a) na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b) ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,
c) ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,
d) ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom podľa osobitného predpisu,
e) ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
12. O výmaze podľa ods. 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.
13. Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa ods. 11, je možné zaradiť tú istú fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu opätovne najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
§ 253 Trestného zákona, § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011.
V čl. 1 bod 6 znie:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Priestupky
1. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona a nie je výrobcom podľa § 2 ods. 5.
2. Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak a) vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin
b) vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c) vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3, vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c) vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,
d) vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
e) použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo iný med než med z vlastnej produkcie,
f) uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,
g) neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.
3) Ministerstvo uloží za priestupok podľa
a) ods. 1 pokutu od 500 eur do 3 000 euro,
b) ods. 2 pokutu od 100 do 3 000 euro.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.“
Na záver by som chcel poprosiť, požiadať v nadväznosti na predložené pozmeňujúce návrhy vynímam na osobitné hlasovanie body 5 a 8 spoločnej správy.
Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za pozornosť a verím, že týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý som spolu s kolegom pripravila, prispejeme k tomu, že po tej, myslím si, že dlhej rozprave aj v kuloároch, ale teda aj na, samozrejme, výbore, dospejeme k tomu, že tak ako povedal pán podpredseda Bugár, pomôžeme tým malým, tým drobným producentom, pestovateľom ovocia a medu. Ale na druhej strane myslím si, že týmto pozmeňujúcim návrhom sprísňujeme a kontrolujeme, kontrolujeme to, aby nedošlo k nejakým veciam, ktoré tu boli kolegom Hegerom spomenuté.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 17:57 - 17:58 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Najradšej by som reagovala na pána kolegu Dostála, ale, samozrejme, rokovací poriadok mi to nedovoľuje. Škoda.
Takže chcela by som povedať pani kolegyni Kiššovej tiež pár slov. Keď som vás, pani kolegyňa, počúvala, tak chcela by som vás, sa vás opýtať, že troška si protirečíte, ale troška dosť, pretože v kuse nám vyčítate, pri každom vystúpení, že Slovenská národná strana neponúka systémové riešenia. Teraz, keď sme prišli s návrhom, aby sa stalo povinnosťou aj zvykom motivovať zamestnancov tým, že zamestnávatelia budú povinní poskytovať napríklad aj teda formou týchto rekreačných poukážok finančnú podporu na ich relaxáciu a zároveň aj na rozvoj cestovného ruchu, čiže to je taký uzatvorený kruh a jedno s druhým. Sú to spojené nádoby, jedno druhým, s druhým je spojené, tak to nám vyčítate. Ale na druhej strane vo vašej rozprave ste povedali, že ľudia potrebujú jedni wellness, iný chce ísť do kina, iný chce ísť tam, druhý tam. A to sa vás pýtam, podľa vás toto je systémové riešenie? Takže troška, keby ste si to tak upratali, lebo naozaj vidím v tom protirečenie.
Ďakujem pekne. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 12:05 - 12:06 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec kolega Kotleba, ja som sa prihlásila výlučne kvôli tomu, že som chcela aj ja podotknúť, že celá vaša rozprava sa v podstate netýkala témy, ktorá, ktorú tu máme na stole predloženú. Sám ste to aj potvrdili, a pritom sám ste povedali, že ide o sekundovú záležitosť v celom procese. To som si tak všimla, ako ste to zdôraznili, ale napriek tomu 25 minút ste venovali kritike neprítomných poslancov a procedurálnemu návrhu, ktorý bol v tomto pléna pre vás, bohužiaľ, asi, ale naozaj demokraticky schválený.
Pán Kotleba, vy ste koľkokrát odišli z tohto pléna aj s celým vaším klubom a v podstate si to nikto ani nevšimol. Viete, prestaňte podsúvať občanom také tie demagógie alebo také vaše možno predstavy, že niekto si už balí kufre na dovolenku, niekto je flákač, niekto tu nesedí a tak ďalej. Každý sa spovedáme svojmu voličovi. Našťastie my sa nespovedáme vášmu voličovi, vy sa svojmu spovedáte. Takže každý si robme svoje témy, a prosím vás, nediktujte poslancom, kedy majú čo robiť. Každý pozná rokovací poriadok, vie, čo je jeho povinnosťou. Ja viem, že vás to rozčarovalo, ako ste povedali, že teda poslanci odišli, ale skutočne je to ich zodpovednosť a nepodsúvajte občanom, že poslanci nič nerobia. Nie je to pravda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 16:10 - 16:12 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, dúfam aj ja teda, že ma počúvate, lebo vám chcem povedať, nič si nerobte ani z poslankyne Remišovej, lebo tá má pomýlené aj volebné obdobie a, prepáčte, ani nevie, že Slovenská národná strana je vo vláde dva roky.
Takisto si nič nerobte z pani Zemanovej, lebo ona hovorí, že nie je sudca, ale stále súdi.
Kto robí, tak robí aj chyby, to je úplne normálne a samozrejmé. Ale ja si vážim, že akonáhle pani ministerka sa dozvedela o chybách, ktoré nastali v agrorezorte, podala trestné oznámenie a ďalšie teda dôsledky vyvodila voči zodpovedným pracovníkom.
Ja mám svoju skúsenosť, a to ako nielen poslankyňa v tomto parlamente, ale ako aj členka výboru pre pôdohospodárstvo s prácou pani ministerky a som svedkom toho, že je otvorená akejkoľvek komunikácii, akejkoľvek diskusii so všetkými subjektami, či je to už vidiecka platforma, mladí farmári, SPPK a ďalšími, vinári, ovocinári a tak ďalej.
Ja som hľadala teraz zápisnicu z 15. 5., to bola, to bolo stretnutie poslaneckého klubu, pani ministerky, zástupcov ministerstva. Na budúci týždeň pokračuje toto rokovanie, nie je to prvé ani posledné, kde sa zúčastnili Združenie vlastníkov pôdy a rodinných firiem, fariem Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, neviem, či dobre prečítam Élő vidék - Živý vidiek, toto neviem po maďarsky prečítať, prepáčte, zástupcovia Vidieckej platformy a tak ďalej.
Prosím vás, nie je pravda, že sa pani ministerka uzatvára pred nejakou komunikáciou.
Neviem, kto je na balkóne, možno práve tí, čo sa k nej nedostali, ja verím pevne, že aj toto stretnutie bude môcť absolvovať v plnom zdraví a určite sa pokročí ďalej.
Ďalej by som chcela ešte v rýchlosti povedať, že tiež si veľmi vážim, a pozor, to nie je len teraz, ponuka od pani ministerky, ale aj od generál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:37 - 11:38 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Fecko, je dosť dojemné alebo veľmi dojemné, že sa vás zastáva a podporuje, samozrejme, váš kolega, predseda pán Matovič, ktorý nechodí do práce a vytýka pani ministerke, ktorá sa vzdialila možno na pár minút, že sa niekde schováva, a nazval ju škodnou. To je vrchol. Skutočne sa mi dvíha nad týmito vetami žalúdok. Sme ľudia a hádam treba ísť možno aj na toaletu.
Prosím vás, pán kolega Fecko, ja keď vás porovnám s pani Nicholsonovou, tak vidím jeden rozdiel. Pani Nicholsonová ako echt opozičná politička vytiahne všetko možné na to a preto, aby znemožnila pani ministerku a tým aj Slovenskú národnú stranu. Ale, pán Fecko, ja vás poznám aj ako kolegu z nášho výboru pre pôdohospodárstvo, kde ste tisíckrát ocenili a podporili konanie pani ministerky a celého ministerstva. Zhodnotili ste, podporili ste významné veci, ako ústavný zákon o pôde, dvojaká kvalita potravín, podpora domácich potravinárov, zákon o prenájme pôdy. Áno, mali ste výhrady, ale vždy ste hovorili pozitívne a veľmi pekne na výbore a mala som, považovala som vás za takého ako keby aj priateľa v tejto oblasti.
Ale zrazu, čo sa stalo? Zasvietili kamery, pán Fecko sa zmenil a útoky, dosť také závažné, nenávistné reči, ktoré tu počúvam, ja tomu nemôžem uveriť.
Viem aj to, že pani ministerka vysvetlí okrem iného aj napríklad ten inštitút náhradného užívania pozemkov, pretože táto legislatíva je veľmi zložitá. A znova, pán Fecko, mnoho vecí ste aj teraz vytrhli z kontextu. Emócie, uvedomte si, nie sú vyššie ako právo, a preto sa treba držať platnej legislatívy a zdravého rozumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 17:26 - 17:28 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Simon, pán kolega, máte taký zázračný dar, že zo všetkého urobíte nejakú takú kauzu, vytrhnete veci z kontextu, a presne je to o tých babkách s tými vajíčkami. Teraz sa všetky babky, ktoré nás počúvajú, zhrozia, že teda nebudú môcť chovať svoje sliepky. Nie je to tak, práve naopak. My máme stále viac záujem o to, aby sme podporovali predaj z dvora, hej. Čiže len treba čítať ten zákon celý a kompletne a presne o tej registrácii a to, čo ste hovorili, platí pre farmy.
Čo sa týka tých krmív, chcela by som vám povedať, že veď práve v tomto zákone o veterinárnej starostlivosti hovoríme o tom, že zviera má právo na primeranú stravu, na vodu, na primerané prostredie, v ktorom žije. To znamená, že áno, treba, samozrejme, posudzovať aj to, ako a čím tieto zvieratá sú kŕmené. To je, pravdaže, dôležité.
Čo sa týka toho čipovania, hovoríte o 10 eurách, ale veď práveže tým mojím pozmeňovacím návrhom sme zastropovali, že to čipovanie bude stáť 10 eur, a ešte príde návrh, veď som to avizovala, že dáme prechodné obdobie pre ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tých 10 eur ani nemusia zaplatiť. Ide o to, že to čipovanie, ako som povedala vo svojom prejave v rozprave, je dôležité nielen pre samotné zviera, ale aj pre majiteľa a ako človeka takého a plus teda celé životné prostredie, ale aj našu spoločnosť.
Takže ja len poprosím, aby ste nezavádzali občanov takýmito vytrhnutými a takými poplašnými správami, ktoré fakt nie sú opodstatnené.
Ďakujem.
Skryt prepis