Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 18:04 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 18:04 - 18:04 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, ja rovnako ako opozičný kolega pán Peťko Pčolinský poruším rokovací poriadok a nebudem reagovať na pána kolegu, ktorý bol v rozprave, pretože nás vyzýval pán Pčolinský, aby sme prišli do sály. My sme do sály prišli a pána Pčolinského nikde nevidíme. Keď by sme boli spravodliví, možno ho vidíte, ja ho nevidím. Keby sme boli spravodliví, tak si tiež zrátame, koľko ľudí tu sedí z opozície a mohli by sme robiť štatistické preteky. Ja si myslím, že o tom to nie je.
My si od vás bereme príklad, pán Dostál. Vy keď zvolávate mimoriadnu schôdzu, nie ste schopní ju ani otvoriť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:06 - 16:08 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Ja by som si dovolila predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Dôvodom tohto pozmeňujúceho návrhu boli menšie pripomienky zo strany legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky, takže dovoľte, aby som ho predložila
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej k návrhu zákona poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa doterajší text nahrádza týmto textom:
„V § 43 ods. 5 písm. b) znie:
b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti s výnimkou uvedenia na trh Slovenskej republiky bezodplatným poskytnutím kozmetického výrobku dennej spotreby po dátume minimálnej trvanlivosti, ktorý je bezpečný, osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov, 47p) pričom tieto kozmetické výrobky musia byť následne na trhu uvádzané bezodplatne, zoznam kozmetických výrobkov dennej spotreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47p znie:
„47p) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.11.2019 16:01 - 16:03 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, keď som predkladala novelu zákona o potravinách č. 152, ktorá sa týkala práve plytvania potravín a možnosti darovania a povinnosti následne darovania potravín z obchodných reťazcov, ktoré by ináč vyhodili do kontajnera, a nie je to malé číslo, vychádza to ročne okolo 700-tisíc ton. Tieto potraviny sa môžu darovať teraz charitám. My sme navrhli, aby sa teda mali povinnosť.
Pri tomto zákone som sa však stretla ešte s jednou zásadnou komoditou, ktorá chýba ľuďom v núdzi. Ono práve z prostredia tretieho sektora a charít som sa dozvedela, že teda ľuďom, samozrejme, prioritne chýbajú potraviny, ale mnohokrát títo ľudia nemajú ani základné hygienické potreby od mydla až po zubnú pastu. Možno je to pre niekoho neuveriteľné, ale, bohužiaľ, je to tak. Pri kozmetických výrobkoch rovnako dochádza k prekročeniu dátumu minimálnej trvanlivosti a často expirované výrobky sú však veľmi dobre použiteľné, len určitým spôsobom sa zhorší ich kvalita, čo pre človeka v núdzi nie je žiadnym problémom. Napr. šampón už nemá takú vôňu alebo farbu, alebo teda mydlo možno už nie je tak parfumované, ale pre týchto ľudí to naozaj problém nerobí.
Preto som navrhla, aby distribútor mohol sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že nemôžu ohroziť zdravie ľudí aj po dátume minimálnej trvanlivosti, a to bezodplatne organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou. Toto je v podstate úvodné slovo k tomuto zákonu v druhom čítaní a prihlásila som sa do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:54 - 10:59 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcela som si to poistiť, lebo v tomto parlamente niekedy neviete, čo je lepšie spraviť. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo v rozprave.
Ešte raz teda aj pre tých, čo tu neboli, by som len zhrnula, že pozmeňujúci návrh vychádza, ktorý predkladám, vychádza práve zo stretnutí, ktoré prebiehali po prvom čítaní. Boli to stretnutia so zástupcami obchodných spoločností, boli to stretnutia so zástupcami tých najväčších reťazcov, ktorých sa vlastne tento zákon dotýka. Ja som ich aj vymenovala: SAMO, TESCO, COOP Jednota, spoločnosť Free Food, ktorí súhlasia a v podstate vyjadrili podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Na druhej strane, samozrejme, som sa musela opýtať aj tej druhej strany, a to sú charity, ktoré takisto prejavili aj písomný súhlas, že takto, takýto pozmeňujúci návrh by im vyhovoval.
Takže bola by som veľmi rada, keby aj poslanci, ktorí možno boli na tom pôdohospodárskom výbore, keby počúvali a mali záujem o danú tematiku, tak skutočne, si myslím, že by bolo to hlasovanie iné. Úprimne, v rozprave si to môžem dovoliť povedať, chýbala mi aj moja kolegyňa z opozície, s ktorou si vieme fakty vždy vymeniť, a myslím, že keď ide o spoločnú dobrú vec, a v tomto prípade ide naozaj o elimináciu plytvania potravinami, ktoré je enormné na Slovensku, a zároveň pomoci ľuďom v núdzi, tak verím tomu, že by sme spoločnú reč aj na našom pôdohospodárskom výbore našli. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Takže ak dovolíte, by som rada prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Evy Antošovej k návrhu zákona Evy Antošovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. V § 6 ods. 5 písm. d) sa slová „bezodplatného prevodu podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „uzavretia darovacej zmluvy podľa odseku 7 alebo odseku 8“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. 1 doterajší bod 1 znie:
„1. V § 6 odsek 7 znie:
(7) Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkami s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 , je povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, aspoň s jednou osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 11 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.
Tu by som chcela upozorniť, že treba prečíslovať, pozor na prečíslovanie.
3. V čl. 1 doterajší bod 2 znie:
V § 6 za odsek 7 sa vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Iný prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ podľa odseku 7 uvádzajúci na trh potraviny môže uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín, ktoré sú po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, s charitatívnou organizáciou, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Na charitatívnu organizáciu sa vzťahujú všetky povinnosti podľa odsekov 7 a 13.
(9) Zmluva o darovaní podľa odsekov 7 a 8 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať minimálne
a) harmonogram plnení,
b) podmienky dodania a prevzatia potraviny.
Doterajšie odseky 8 a 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.“
4. V čl. 1 doterajší bod 3 znie:
V § 6 ods. 11 až 13 sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová „alebo odseku 8“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.

5. V čl. 1 sa za doterajší bod 3 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú takto:
„3. V § 6 ods. 12 a 13 sa slová „bezodplatne prevádza“ nahrádzajú slovom „daruje“. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
4. V § 6 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsek 11“. Nasledujúce body sa prečíslujú.
Posledný, 6. bod:
V čl. 1 doterajší bod 4 znie:
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) nesplní povinnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní podľa § 6 alebo 7 a odseku 8.“
7. V čl. 1 sa za doterajší bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie:
5. V § 28 ods. 4 písm. i) sa za slová „bezodplatného prevodu podľa § 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „uzatvorenia darovacej zmluvy podľa § 6 ods. 7 alebo ods. 8“.
Posledný bod.
8. V čl. II sa rok „2020" nahrádza rokom „2024“.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:45 - 10:51 hod.

Eva Antošová
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 13:45 - 13:48 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto môjho predloženého návrhu je zabezpečiť spomaľovanie spotreby, resp. lepšieho využívania zdrojov, aby bolo chránené životné prostredie, a zároveň sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.
Tento návrh má zabezpečiť ekologické používanie kozmetiky, pričom distribútor bude môcť sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že nemôžu ohroziť zdravie ľudí aj po dátume minimálnej trvanlivosti, a to bezodplatne organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na životné prostredie a rodinu.
Takže keď môžem povedať tromi vetami alebo takú hlavnú myšlienku, tak ako som navrhla, aby sme pomohli alebo sa snažili pomôcť charitám a ľuďom v núdzi, ktorí naozaj by boli vďační za každý ten rezeň, o ktorom hovoril pán Pčolinský, a nájdeme cestu, ako týmto ľuďom potraviny, ktoré sa vyhadzujú do koša a nič im nie je a sú v poriadku, aby ich dostali títo ľudia.
Tak pri stretnutí s charitatívnymi organizáciami som sa dozvedela mnoho iných vecí a podnetov a jednou z nich je práve to, že často ľuďom chýbajú základné hygienické potreby, a to - vážne - od mydla až po zubnú pastu. Myslím to vážne. Pre nás je to asi nepredstaviteľné aj prevažne pre veľkú časť Slovenska, ale naozaj sú ľudia, ktorí sa nemajú čím umyť. Sú to ľudia, ktorí žijú v rozličných teda organizáciách, ktoré spravuje charita, ale nie sú na to prostriedky, aby boli takto vybavené.
Preto navrhujeme, aby pri kozmetických výrobkoch, keď dôjde k prekročeniu dátumu minimálnej trvanlivosti a často takto exspirované výrobky sú ale použiteľné a nič im nie je, len sa možno zhorší ich vôňa alebo farba, čo si myslím, že pre ľudí to nemusí mať žiadny nejaký význam, tak navrhujem, aby distribútor mohol sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že naozaj ale neohrozia zdravie ľudí, a to po dátume minimálnej trvanlivosti bezodplatne organizáciám, ktoré sa touto charitatívnou činnosťou zaoberajú.
Myslím si, že je to ďalší krok pomoci ľuďom, ktorí našu pomoc a pozornosť potrebujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 13:33 - 13:36 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže dovoľte mi, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aby som predložila zákon, ktorý sa mení, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu, môjho návrhu zákona je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami. Tento môj návrh má ambíciu značne znížiť tvorbu potravinového odpadu najmä v maloobchode s potravinami. Podobné riešenie môžeme vidieť aj v Českej republike. Češi sa už popasovali s týmto problémom a ja si myslím, že sa to podarí aj nám.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na životné prostredie, verejné financie a rodinu.
Účinnosť zákona navrhujem od 1. 1. 2020.
Chcela by som povedať len pár myšlienok, že na stretnutie, na stretnutiach s charitatívnymi organizáciami sa naozaj preukázalo, že návrh úprimne vítajú a podporujú. Celý svet sa borí totižto s plytvaním potravín a na jednej strane, ak by som to tak mohla povedať objemovo, až jedna tretina jedla končí v koši a na druhej strane je z deviatich ľudí jeden človek hladujúci, hladný. Slovensko nie je výnimkou.
Na Slovensku sa vyhodí ročne 700-tisíc ton potravín, a pritom máme naozaj charity a organizácie, ktoré, naopak, môžu pomôcť tisícom ľuďom.
Už platí zákon od roku 2016 a tiež je to zásluha Slovenskej národnej strany, kedy sme umožnili obchodným reťazcom a obchodníkom darovať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitám za predpokladu, že sú bezpečné. Výsledky nie sú zlé, ale chcela by som týmto návrhom, aby sme posunuli tieto výsledky ešte ďalej a teraz by mal obchodník povinnosť darovať potraviny, doteraz mal možnosť, teraz by mal povinnosť. Myslím si, že tieto veľké prevádzky, pretože navrhujem to pre prevádzky, ktoré sú väčšie ako 400 m2, majú vybavenie aj kapacity, aby toto všetko zvládli.
A teraz by som chcela zdôrazniť, že samozrejme, že musíme zohľadniť ale celý proces distribúcie potravín do obchodov, od obchodu až po človeka v núdzi. Bude to veľká logistická úloha týkajúca sa skladov, prepravy a vlastne celej tej logistiky, o ktorej hovorím.
Na druhej strane sa podobný zákon osvedčil v Maďarsku, ako som povedala, či v Čechách alebo v Maďarsku, tak sa to určite podarí aj u nás a urobím naozaj všetko pre to.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 13:26 - 13:28 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne vystupujúcim v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Ja by som, a ďakujem aj Peťovi Pčolinskému, asi obedoval vtipnú kašu, lebo je mimoriadne vtipný dnes.
Ja by som chcela ísť od konca, ale veľmi stručne.
Prosím pekne, Peťo Pčolinský aj pani kolegyňa Zemanová, opísali ste, aj ste to povedali, áno, takáto je realita na dedinách. Takto vyzerá reálna situácia na Slovensku. No ale na čo sme tu my? My vieme, aký je stav, nie je dobrý, schválili sme zákon zviera nie je vec, zostane teda v šuflíku, nebudeme v ňom pokračovať, lebo skonštatujeme, že takýto je stav. A toto bol môj cieľ. Presne ste ho trafili a ja vám zaň veľmi pekne ďakujem.
Dnes som otvorila túto tému na pôde parlamentu. Zákon nebudem sťahovať. Mám pocit, že sme naozaj inteligentní, dospelí a rozumní ľudia a vidím a viem aj od ľudí, ktorí už tu dnes, teraz teda nie sú prítomní, že chcú tento zákon podporiť, všeobecne im nevadí, práve naopak, vedia, že je takáto potreba naozaj chrániť zvieratá, že zvieratá sú súčasťou nášho životného prostredia a nášho života a že keď sa hlásime k modernému, vyspelému prostrediu v rámci celej Európskej únie, takže aj Slovensko je štátom, ktorý preukáže svoju humánnosť, svoju ľudskosť, a teda aj svoju, svoj postup k tomu, aby sme tieto zvieratá ochránili.
A preto aj navrhujem prechodné obdobie, aby bolo dlhšie, ja som to povedala, aby si tí ľudia na to zvykli, aby boli vychovávaní, aby, aby sme robili osvetu, že prečo teda tento zákon chceme schváliť. Čiže žiadny nátlak, žiadne strašenie. Nejdeme dávať teraz pokuty, pretože budeme hovoriť o tom prechodnom období, ktoré ja budem sama navrhovať, aby bolo dlhšie, keď vidím teda, že ľudia nie sú na to pripravení.
Ale len posledná veta. Keby sme teraz nezačali, tak zase sa nezačne neviem kedy a tento stav, ktorý ste opísali, a ten, ktorý nám v podstate nevyhovuje a môžeme sa zaň v podstate aj hanbiť, tak ten by zostal naďalej.
Takže ďakujem veľmi pekne za vaše podnety a teším sa naozaj na tú diskusiu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 12:58 - 13:01 hod.

Eva Antošová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za slovo, dovoľte, aby som predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Chcela by som len povedať, že keď sme pred dvomi rokmi schválili zákon, zviera nie je vec, tak už vtedy sme deklarovali, že tento zákon nezostane na papieri a je teda každý krok dôkazom. Napríklad aj včerajšie schválenie zákona o zákaze kožušinových chovov.
Dnes prichádzam s ďalším návrhom, ktorého cieľom je v zmysle zákonného definovania zvieraťa ako cítiacej bytosti zabrániť zbytočnému týraniu a utrpeniu psov, ktorí sú uviazané na reťaziach, špagátoch, a teda podobných nástrojoch. Držanie psa na reťazi spôsobuje naozaj zvieraťu utrpenie, má negatívny vplyv na jeho zdravie a môže aj vyvolať trvalú poruchu správania.
Chcela by som len povedať ešte, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a predložený návrh zákona nebude mať sociálny vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu ani na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na verejné financie.
Chcem povedať, sme v prvom čítaní, kde ešte by som chcela upozorniť, že navrhujem, aby účinnosť zákona bola od 1. 1. 2022, a to vzhľadom na potrebu adaptácie spoločnosti na túto skutočnosť.
Samozrejme, po prvom čítaní sme pripravení na ďalšiu širokú diskusiu spolu aj s kolegami z opozície. Predtým predchádza diskusia najmä s organizáciou Humánny pokrok a Sloboda zvierat. Ale, samozrejme, nebránime sa ďalšej širokej diskusii. Môžeme takisto diskutovať aj o výnimke, o výnimkách napríklad pre psov strážiacich hospodárske zvieratá.
Na záver mi dovoľte povedať takú zásadnú, filozofickú síce, ale zásadnú myšlienku, aby si, sme si my uvedomili, ale aj naši občania, že mať psa nie je povinnosť. Mať psa je v postate každého dobrá vôľa a je na zvážení, keď si človek psa zadováži, je na jeho zvážení, aby sa vedel oňho aj postarať. Poviem to troška tak možno komicky, ale má svoju podstatu. Keď si kúpite koňa, tak ho tiež nedáte na balkón. To znamená, že keď máte psíka alebo si ho idete zaobstarať, tak je dôležité sa vedieť oňho postarať a vedieť, čo vás čaká.
A posledná úplne myšlienka. Mala som aj také maily, kde ma upozorňovali ľudia na dedinských psíkov, ktorí sú väčšinou naozaj uviazaní na reťazi, a že slúžia, že keď príde poštár, tak pes zašteká. Prosím vás pekne, pes je podľa zákona, nie je vec a je to cítiaca bytosť a takýto zvonček, v úvodzovkách, si naozaj nemôžeme vo vyspelej spoločnosti dovoliť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2019 11:50 - 11:51 hod.

Eva Antošová