Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2018 o 16:12 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 16:12 - 16:24 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som podal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu príslušného zákona, ktorý teraz prerokuvávame (tlač 988). A na začiatku veľmi krátko to odôvodním.
Ide väčšinou o legislatívno-technické úpravy, potom v troch bodoch zosúladenie s nariadením EHS, pritom je ešte zapracovaná transpozícia prerokovanej smernice Komisie EÚ a potom aj kvôli tomu musím predložiť tento pozmeňovák, lebo je v platnosti antibyrokratický, alebo vstúpil do platnosti antibyrokratický zákon a musíme zosúladiť aj s tým túto novelu. Asi to je všetko a plus ešte, čo je dôležité, rozpočtová organizácia Agentúra rozvoja vodnej dopravy bola zriadená k 31. 12. 2010, ministerstvo prehodnotilo opodstatnenosť ďalšej existencie samotnej rozpočtovej organizácie a z dôvodu optimalizácie systému procesov verejného sektora bude jej úlohy vykonávať príslušný útvar ministerstva ako právny nástupca agentúry. Takže asi tieto zmeny sú v tejto, v tomto pozmeňováku.
A keď dovolíte, tak prečítam celý pozmeňovák k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
"1. Slová "zmluvný štát" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "štát, ktorý je zmluvnou stranou" v príslušnom tvare."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. I sa za deviaty bod vkladá nový desiaty bod, ktorý znie:
"10. V § 13 ods. 3 sa slová "§ 22 ods. 11 písm. e)" nahrádzajú slovami "§ 22a ods. 7 písm. d)"."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
"(7) Skúšobná komisia uzná uchádzačovi úspešne vykonanú štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku v Slovenskej republike alebo úspešne vykonanú odbornú skúšku v zahraničí z predmetu, ktorý je obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu."."
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4. V čl. I bode 22 sa za slovami "písm. c) sa" vkladajú slová "na začiatok vkladajú slová "kópia lodného osvedčenia," a".
5. V čl. I sa za dvadsiaty piaty bod vkladá nový dvadsiaty šiesty bod, ktorý znie:
"26. V § 21c ods. l sa vypúšťa odkaz 12da vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12da."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
6. V čl. I bode 26 § 22a ods. 2 sa za slová "kapitána l. triedy" vkladá čiarka a slová "z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok".
7. V čl. I bode 26 § 22a ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter."
8. V čl. I bode 26 § 22a ods. 7 písm. a), bode 36 § 28 ods. 2 písm. a) a bode 65 § 39 písm. n) treťom bode sa vypúšťa odkaz 12da. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou 12da. V nadväznosti na túto zmenu sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
9. V čl. I bode 27 § 22b ods. 3 sa vypúšťajú slová "podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie".
10. V čl. I body 51 a 52 znejú:
"51. V§ 38a sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.
52. V § 38a ods. l sa slovo "Agentúra" nahrádza slovom "Ministerstvo" a vypúšťajú sa v písmene e) bodkočiarka a slová za bodkočiarkou a písmená g) a h)."
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
11. V čl. I sa za päťdesiaty druhý bod vkladá nový päťdesiaty tretí bod, ktorý znie:
"53. V § 38a odsek 2 znie:
"(2) Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, písm. d) alebo písm. e) a pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu majetku štátu, ktorý bude využívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu podľa predchádzajúcej vety, alebo dňom prevzatia ďalšieho obstaraného majetku prechádza bezodplatne správa stavby alebo ďalšieho majetku na zmluvne dohodnutého správcu."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
12. V čl. I bode 67 § 39 písm. aa) sa nad slovom "predpisu" odkaz "23a)" nahrádza odkazom "23)".
13. V čl. I bode 67 § 39 písm. ab) sa slová "podľa § 38a ods. 4" nahrádzajú slovami "podľa § 38a ods. 2".
14. V čl. I bode 67 § 39 písm. ab) nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
15. V čl. I bod 92 znie:
"92. Príloha č. l sa dopĺňa šestnástym bodom a sedemnástym bodom, ktoré znejú:
"16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).
17. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018)"."
16. V čl. V bod 1 znie:
"1. V§ 48 ods. 3 písm. a) sa slová "po prechode správy tohto majetku podľa osobitného predpisu, 56a)" nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu, 56a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
"56a) § 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
17. V čl. V sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová "Agentúre rozvoja vodnej dopravy" nahrádzajú slovami "Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky"."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
18. V čl. VI sa slová "7. októbra 2018" nahrádzajú slovami "2. januára 2019".
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 91 § 43e slová "7. októbra 2018" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "2. januára 2019" v príslušnom tvare a slová "6. októbra 2018" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. januára 2019" v príslušnom tvare.
Vzhľadom na tieto navrhované zmeny súčasne žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bodu 7 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán podpredseda, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 16:30 - 16:31 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, musím s vami súhlasiť, ja si myslím, že to bolo korektné vystúpenie a je to pravda, že lex Žitný ostrov a hlavne ako táto problematika fakt tu desaťročia bola zanedbaná, a preto som rád, že pán minister od nástupu do funkcie hneď na tento problém upozornil a sľúbil, že donesie sem komplexný návrh. A je to pravda, že aj vaši kolegovia sa snažili a doniesli sem návrh. Aj vtedy bolo povedané, že aj by sme to podporili, ale, lebo bolo to napísané s dobrým úmyslom, ale na druhej strane nebol to dostatočne komplexný návrh. A preto ďakujem pánovi ministrovi, ktorý sľúbil nám, že donesie sem komplexný návrh. Máme to na stole a dúfam, že bude to tak, ako ste aj vy na to upozornili, že od tejto doby alebo od, keď vstúpi tento zákon do platnosti, od tej doby už nikto nikdy nebude zabúdať nielen na Žitný ostrov, ale všeobecne na ochranu prírody a hlavne pitnej vody, čo je naše obrovské bohatstvo. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem pánovi ministrovi za tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:11 - 12:13 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, milé dámy, vážení páni dovoľte, aby som vám odôvodnil príslušný návrh zákona.
Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného, z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne zo zákona presne stanovených podmienok. Na Slovensku, rovnako ako i v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou postavená mimo zákon. Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu.
Návrh z uvedeného dôvodu definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu v rámci zákona č. 467/2002 Z. z. a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátu vykonávať, okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok. Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť tržbu destilačného zariadenia, zároveň musí byť splnená i daňová povinnosť. V tomto smere nie je možné upraviť výnimku z daňovej povinnosti s ohľadom na legislatívu Európskej únie.
Návrh ďalej upravuje kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ďalej len ministerstvo, kompetencie colných orgánov a tiež ukladanie sankcií v prípade porušenia zákonov, zákona. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona predpokladá mierne priaznivý vplyv na verejné financie a mierne nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh nebude mať vplyv na životné prostredie, zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.
Ďakujem pekne. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2018 13:51 - 13:53 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som krátko odôvodnil náš návrh. Železničná sieť obsahuje niekoľko tratí, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a nepremáva na nich žiaden vlak. Udržanie takýchto tratí je však nehospodárne, na čo poukázal aj dokument Revízia výdavkov v doprave schválený vládou Slovenskej republiky ako uznesenie č. 461 z 5. októbra 2016. Samotné rušenie tratí je však nezvrátiteľný krok a prípadné nové vybudovanie z dôvodov zmeny mobility, rozvoja priemyslu a zamestnanosti, či iných hospodársko-spoločenských faktorov by si vyžiadalo podstatne vyššie náklady než navrátenie do prevádzkyschopného stavu. Zároveň vzniká čoraz častejšia spoločenská potreba a požiadavka na využitie takýchto neprevádzkovaných tratí na iný účel než vlaková doprava. Aktuálne znenie zákona neumožňuje po vyčerpaní možnosti prenájmu alebo predaja iný postup než úplné zrušenie tratí vrátane odstránenia všetkých súčastí podľa stavebných predpisov, čo generuje ďalšie náklady a výdavky.
Navrhovanou úpravou sa umožní využitie neprevádzkovaných tratí na účel dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka alebo miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu a eliminujú sa aj prípady ohrozenia bezpečnosti, keď verejnosť využíva na svoj presun peši alebo bicyklom trasy pozdĺž cestných komunikácií, ktorých väčšina neposkytuje bezpečný priestor po ich okrajoch.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 17:23 - 17:28 hod.

Tibor Bastrnák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 16:42 - 16:43 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že keď ste počúvali pani ministerku, dosť komplexne zhrnula všetko, čo je pozitívne, a poukázala aj na nie problémy, že keď tu v parlamente alebo vo výbore budeme veľa politikárčiť, tak veľmi málo posunieme dopredu zdravotníctvo.
A preto ja si myslím, že to bolo veľmi dobré, že aj pán poslanec Krajčí z opozície na to upozornil nás všetkých, samozrejme, aj nás, aj vás. A dúfam, že v ďalšom období fakt viac budeme odborne rozprávať, ako politiku robiť zo zdravotníctva. Som o tom presvedčený, že to pomôže systému.
A pani ministerke ešte raz ďakujem aj za záverečné slovo, lebo bolo to veľmi dobré, aj za tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 16:10 - 16:12 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Áno, viete, v zdravotníctve je najhoršie to, že keď povieme pravdu, tak potom každý do nás začne kopať, s prepáčením, hej.
A tak ako pán poslanec Jurzyca hovoril, on ako finančník má úplný iný pohľad na vec ako my zdravotníci, hej. A, bohužiaľ, musíme povedať, že keď zoberieme to, čo on hovorí, je to pravda, ale potom začneme zatvárať nemocnice a je tu politický problém. Je to úplne jedno, kto to urobí, tak neni to jedno, kto to urobí, samozrejme, ale je to okamžite politický problém, hej. A opozícia to bude využívať, a, samozrejme, preto žiadna koalícia, alebo nie žiadna, ale väčšinou sa to nerobí. Takže buď hovoríme pravdu a urobíme veľkú rekonštrukciu a potom bude viac lekárov, bude viac sestier a tak ďalej a tak ďalej, alebo ideme v týchto šľapajach, veľakrát politicky sa rozhodneme a potom veru, veru ešte dlho, dlho budeme zápasiť s týmito problémami, lebo je tu aj takáto vec, ako sa to volá, že demografia. A o tom veľmi málo rozprávame, ale je to veľmi dôležitá vec.
A viete, keď ste hovorili, pán poslanec Suchánek, o tom, že ako hovoril ste jeden príklad. Prepáčte, že aj ja poviem jeden príklad. Môj otec je obvodný lekár, má 80 rokov, nie na východe Slovenska, ale na západe a v okrese štvrtom, v tej najväčšej dedine je obvodný lekár. On musí slúžiť, musí aj pacientov, a keď náhodou niečo sa stalo, dúfam, že ešte dlho bude medzi nami, tak vám garantujem, že na toto miesto nenájdete lekára budúce 2, 3, 4 roky. A to nie je len o motivácii, ale o tom, že nie sú lekári. A takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 15:56 - 16:06 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, milé dámy, vážení páni, nechystal som sa, že dnes budem tu pred vami hovoriť k tomuto zákonu, ale musím aj ja dodať niekoľko viet a trošku možnože ozrejmiť kolektívnu pamäť.
Ale najprv chcem povedať, že vítam tento návrh vládneho zákona kvôli tomu, lebo fakt rieši a zlepšuje veľa vecí. V každom prípade zlepšuje rezidentský program alebo ten systém rezidentského programu, zlepšuje dnešný stav, čo tam je, rozširuje možnosti v tomto systéme a reaguje na stav tohto systému. Samozrejme, nemôžeme byť stopercentne spokojní, ale tu musíme a ďalej musíme na tom pracovať, aby tento systém bol lepší a lepší, ale na druhej strane musíme dodať aj to, že musíme vnímať aj tie obmedzenia, ktoré máme, keď chceme zlepšiť tento systém.
Na jednej strane, viete dobre, že sú rôzne nariadenia Európskej únie, ktoré platia aj u nás, a musím povedať, že keď celý tento systém sme začali nastavovať na trošku inú koľaj v roku 2002, -3, -4 ako za druhej Dzurindovej vlády, možnože sme ešte nevideli niektoré veci, ktoré dneska platia aj v EÚ a tak všeobecne, a musím povedať, že veľa-veľa dobrých vecí sa vtedy vymyslelo, ale čas ukázal, že boli aj chyby. O tom aj dneska bola reč tu od rôznych kolegov.
Na druhej strane ako musíme vidieť aj to, že našťastie a veľmi to asi všetci aj vítame a hovorím, že, hurá, je aj náš školský systém, je takým, že veľmi ťažko do toho zasahuje ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva, a preto niekedy aj to nám bráni v tom, aby sme rozvíjali alebo aby sme zdokonaľovali tento systém ešte. Veď vieme dobre, že na strednú zdravotnícku školu, alebo nie takto sa to menuje, sú také školy, kde by sa hlásilo dvakrát toľko ľudí a jednoducho riaditelia alebo vedenie školy to medzí kvôli rôznym iným veciam.
Takže fakt je toho veľa problémov, ale ja si myslím a musím veľmi pochváliť pani ministerku, ktorá s touto témou už roky rokúce sa zaoberá, posledné dva roky veľa-veľa urobila v tomto a veľakrát sme komunikovali a fakt musíme vidieť na jednej strane tie pozitíva a musíme vidieť aj tie obmedzenia, ktoré nás všetkých v tomto bránia.
Musím aj to povedať, že dneska tá naj, tá téma, ktorá bola najviac debatovaná, boli tie APS-ky alebo predtým LSPP. Ja si myslím, že pán poslanec Blanár veľmi dobre povedal, že hoci každý hovoril, že veď LSPP tu existovalo a bolo to dobré, každý musel to vidieť, že to už len dožíva a je pred kolapsom, takže aj preto muselo ministerstvo vstúpiť do tohto systémy, do tohto systému, prepáčte.
Musím povedať, že je to moja vina, nie som na to veľmi hrdý, ale za druhej Dzurindovej vlády, keď ministerstvo chcelo zrušiť vtedy LSPP úplne, tak vtedy ja som vstúpil do toho a zachránil som LSPP kvôli tomu, lebo som si myslel, že to bude dosť veľký skok, keď zo dňa na deň rušíme LSPP. A hoci vtedy začali tie rýchla zdravotná pomoc a tak ďalej, takže boli aj nové črty tohto systém alebo nové veci v tomto systéme, ktorý sa vtedy menil. Ale na druhej strane ako musím povedať, že fakt som cítil, že to bude, bude obrovský skok a budú z toho len problémy.
Ale aj to je pravda, že vtedy dostali sme prísľub, že ministerstvo urobí veľkú analýzu a zmení tento systém LSPP, lebo to každý ináč videl, že malo trhliny a nefungovalo to tak, ako by bolo treba. A od tej doby každý minister sľuboval, že to zmení, a preto som rád, že teraz sa to dostalo do programového vyhlásenia vlády a fakt sa to začalo meniť.
Áno, je to pravda, že v tých projekt tímoch, ktoré boli postavené, boli tam všetky zainteresované skupiny pozvané, ako boli rôzne návrhy a z toho vznikol ten, ktorý, na ktorý teraz opozícia hovorí, že nie je to dokonalý. Iste nie je to dokonalý, ale v každom prípade rieši ten systém. A, bohužiaľ, musím povedať, že boli tu aj chyby, aj to si musím priznať. A prvá chyba bola tá, o čom teraz málo hovoríme, lebo ja si myslím, že politici aj z opozície, aj z koalície bojovali za to, aby bolo čo najviac bodov, aby postupnosť zdravotnej starostlivosti bola najširšia. A ja si myslím, že to je dobrá vec. Môžeme si podať ruky a možnože občania to vnímajú pozitívne. Ale na druhej strane musíme povedať, že vidíme, že viac lekárov nie je v systéme, ale viac bodov je.
Takže, samozrejme, že, bohužiaľ, môže sa to stať, že nebudú všade ani po druhom kole, nebude všade obsadený každý bod. Ale to je realita dnešná, či sa nám páči, či nie.
A za to obviňovať ministerstvo, že oni niekde zlyhali, je veľmi, veľmi, nehovorím, že nefér, ale v každom prípade dosť čudné, čudná vec, lebo ministerstvo zo dňa na deň nevie vychovať, neviem, koľko lekárov chýba v systéme - dva-, tri-, štyri-, neviemkoľko tisíc.
Takže musím povedať, že môže sa to stať a ja od začiatku, ako tento zákon bol na svete, som vždy komunikoval to, že hoci je to dobré, že sme zachránili bod tu, tu a tu, ale každý musí s tým počítať, že keď tam nebude záujem tých lekárov slúžiť, tak, bohužiaľ, politici urobili všetko, ale občania musia sa opýtať tých dotyčných, že prečo nie. Hej? Takže musíme a pravdepodobne nebudem vôbec prekvapený, keď po druhom kole budú také body, ktoré nebudú obsadené, a pravdepodobne tie body nejakým, zmenou, nejakou zmenou zákona musíme potom riešiť a pravdepodobne mali by vypadnúť zo systému.
Takže ešte niekoľko vecí k tomu, dobrovoľnosť. Je to veľmi dôležité, aby to zaznelo, ešte raz dobrovoľnosť, čo sa týka služieb, nikdy nebola, nikdy nebolo na mieste kvôli tomu, lebo stále z tohto sme neurobili nič. To znamená, že nikto nehovoril, že to bude na dobrovoľnej báze. Bohužiaľ, áno, hlavne lekárska komora a niektorí lekári tu komunikovali, ale vždy to bolo, že keď nebudú obsadené tie body, tak, áno, musia títo ľudia slúžiť, hlavne prvý kontakt kvôli tomu, lebo od poisťovne oni fakt peniaze dostávajú na pacienta a logicky na 24 hodín. Nikdy ten systém nebol dotiahnutý do konca, ale keď budú trucovať, tak, bohužiaľ, nemôžu sa čudovať, že budú musieť slúžiť, hej? Lebo, samozrejme, nemôžeme, nemôžeme, aby celý systém, dovoliť, aby celý systém skolaboval.
Na druhej strane musím povedať, že, áno, sú tu nezrovnalosti, lebo v nemocniciach lekári musia slúžiť, prvý kontakt musí slúžiť a obvodní lekári nemusia slúžiť. Taký je systém.
O transparentnosti som už hovoril. Preto som hovoril, že nie v procese alebo v systéme je chyba, lebo ten zákon keď sa tvoril, keď mám dobré informácie, tak, áno, lekárska komora hovorila, že pomôže k tomu, veď bojovali za to, čo aj dosiahli, ale teraz pomôžu, aby tie stavy tam, kde sú lekári, aby, áno, boli aj služby. A preto zrazu niektorí lekári začali trucovať a, ale to nie je chyba ministerstva, možnože je to chyba dobrej vôle ministerstva, že tomu uverili vtedy, ale chceli každému dobre. Vidíme, že, bohužiaľ, nedá sa to vždy urobiť.
Ja si myslím, že tu, a preto bol ten pozmeňovák, na základe čoho tým lekárom, keď budú slúžiť alebo budú zadelení cez VÚC-ky, tak sa znižuje nie o 50 %, ale len o 25 % mzda. Na druhej strane aj organizátorovi sa znižuje tá mzda alebo môže sa znížiť. Na druhej strane je tam ešte aj klauzula, že po štyroch mesiacoch, keď nesplní svoj záväzok, tak môže, môže, môžu tú licenciu aj zobrať, hej. Takže.
Áno, a v tomto celom systéme čo je najväčšia chyba? To sme videli trošku aj dneska pri niektorých vystúpeniach a teraz neukazujem na nikoho, ani doprava, ani doľava, ale najväčšia chyba bola tá, že keď sa rozbíjal ten systém, keď sa zdrobil ten celý jednotný systém zdravotníctva, začali sa vytvárať lekári, potom špecializovaní lekári, potom deckári, potom prvý kontakt, potom nemocniční lekári, lekári vo veľkých nemocniciach, lekári v menších nemocniciach, sestričky, také sestričky, hentaké sestričky, hej. A teraz sme tam, že existuje 50 záujmových združení, to znamená lekárska komora, takáto komora, hentaká komora a každý bojuje proti sebe. Každý len za svojich členov, a to, že s ostatnými čo je, to nikoho nezaujíma. A ja si myslím, že to je najväčšia chyba (zaznievanie zvuku časomera) a mali by sa v tom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:39 - 15:41 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, musím s vami súhlasiť, ale v každom prípade musím vás aj upozorniť na to, že iné je vnímanie, a teraz to pozitívne hovorím, ako z koalície a z opozície, lebo koalícia má aj tú zodpovednosť, keď robí rozpočet, že veľmi široko má dávať tie peniaze, samozrejme, aj sestričkám, veď hovorili sme o tom už viackrát dnes, že sme na nich nezabudli, a ten od budúceho roka, dúfam, že dostanú oveľa viac peňazí a tak ďalej. Ale tá zodpovednosť tam je. Z opozície je veľmi jednoduché dávať také návrhy, čím sa zvyšujú platy tým, tým a tým, ale hovorím, vždy na koalícii je tá zodpovednosť.
Ale ešte raz, súhlasím s vami, lebo aj ja si myslím, že tie čierne diery už neexistujú alebo je ich oveľa, oveľa menej ako pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi a treba dať viac z peňazí, súhlasíme.
Druhá vec, tiež máte pravdu v tom, že, a to musím vám povedať, že doteraz, už som tu relatívne dávno v tomto parlamente, nikdy, nikdy v živote také emócie ako teraz na zdravotníckom výbore ja som ešte nikdy v živote nezažil. Nesúhlasili sme, bol som aj v koalícii, aj v opozícii, vždy bola tu debata, ale 99 % debaty, nie politické debaty boli tu, ale odborné debaty. Bohužiaľ, musím povedať, že toto volebné obdobie tá odborná debata sa stráca trošku, nehovorím, že nehovoríme odborne, ale, bohužiaľ, je tam dosť veľa alebo oveľa viac politiky, ako doteraz tam bolo. A to súhlasím, nie je správne ani z jednej, ani z druhej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:24 - 15:26 hod.

Tibor Bastrnák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež sa chcem poďakovať, pán poslanec, za tvoj názor, lebo ja si myslím, že to je dôležitá otázka a každá minca má dve strany minimálne, nielen jednu. A doteraz väčšinou sme sa bavili len z tej strany, že ten fókus bol zameraný hlavne na jednu stranu tej mince. Ty si otvoril aj tú druhú. A ja nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale fakt je ten, na čo si upozornil, že boli tu urobené také chyby, ktoré boli.
A ja si myslím tiež, že sestričky zaslúžia väčšie kompetencie, zaslúžia väčší plat, to je úplne jednoznačné. Veď som hovoril o tom, že dúfam, že od 1. januára už aj budú mať väčší plat.
Na druhej strane, fakt je to veľmi dôležité kvôli pacientovi, aby v jednom tíme bola nejaká hierarchia. Ale, bohužiaľ, v poslednom čase tá hierarchia sa stráca veľakrát.
A preto je dôležité, aby sme premysleli fakt celý ten systém komplexne, aby sme pomohli systému, pomohli aj sestričkám, ale hlavne, tak ako si na to poukázal veľmi správne, hlavne pacientovi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis