Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 10:26 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:26 - 10:29 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu uchádzačov o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora a vypustenie vekovo obmedzenie 40 rokov. Európske smernice nám hovoria, že mali by sme obsadzovať tieto miesta delegovaním takých kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavku na najvyššiu funkciu v rámci prokuratúry. Európska smernica tam neobsahuje žiadny vekový cenzus, ale my sme tam to dali, keďže uchádzačov predovšetkým z dôvodu, ako mi boli povedané, z dôvodu nedostatočnej znalosti jazykov, ale aj to, že tí prokuratúry v tom veku už kariérne rozhlási tak, že nemajú v dostatočnej miere záujem o tento post, tak nevieme vygenerovať troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku a Slovenská republika je povinná predložiť týchto kandidátov tak, aby mohol byť radou Európskej únie vybratý jeden z týchto kandidátov do funkcie európskeho prokurátora. Toto umožní prokurátorom táto novela vypustenie toho veku 40 rokov aj tým mladším, o ktorých je súčasne predpoklad v podstate lepšej jazykovej vybavenosti ako tých starších, tak dúfam, že táto požiadavka, ktorej sme vyhoveli z dielne generálnej prokuratúry bude takého charakteru, že sa nám podarí vybrať tých troch uchádzačov. Voľby prebehli v troch kolách s nie celkovým úspechom, ale tak ja som optimista, ale asi aj generálny prokurátor sama bude musieť zvyšovať svoje úsilie, aby presvedčila tých prokurátorov, ktorí majú na to, aby išli do tejto pozície, aby sa do tohto výberového konania prihlásili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:20 - 10:23 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Do tretice. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom navrhovanej právnej úpravy je splnenie povinnosti vyplývajúcej pre Slovenskú republiku z členstva v Európskej únii a to povinnosť transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2017/828, ktorou sa mení smernica 2700/36 pokiaľ ide o podnikanie a podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. Osobná pôsobnosť navrhovanej právnej úpravy je na podklade jej vymedzenie v smernici obmedzená na verejné akciové spoločnosti, čiže táto problematika sa týka výslovne verejných akciových spoločností bez akciových spoločností, ktoré všetky akcie alebo časť akcie boli na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov dohody v európskom hospodárskom priestore.
Vládny návrh zákona odstraňuje existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní ale ...účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení tak, aby sa zjednodušil výkon práv akcionára na valnom zhromaždení a zameria sa na efektívne zapojenie predovšetkým inštitucionálnych investorov a správcov aktív do rozhodovacích procesov verejnej akciovej spoločnosti. Predpokladaný vládny návrh zákona ďalej zavádza novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s dôrazom na posilnenie postavenie akcionára pri jej určovaní a vykonávaní zavádza aj novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami, ktorá smeruje k zlepšeniu informovanosti akcionárov o transakciách významných vplyvov na majetok spoločnosti.
My sme mali rokovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania v rozporovom konaní aj s Úniou zamestnávateľov. Časť týchto spoločností bude dotknutá touto novelou. Vyšli sme im do maximálnej miere ako sa dalo v ústrety aj čo sa týka tých valných zhromaždení, aby nemuseli zvolávať valné zhromaždenia len kvôli tejto novele, tak aj v tých požiadavkách sme vyšli v ústrety. Ale čo sa týka samotnej právnej úpravy je veľmi spravodlivá. Ten kto ide investovať do nejakej verejnej akciovej spoločnosti, aby vedel dopredu, že aké sú dané pravidlá hry aj pre vedenie spoločnosti, aby nebolo to, že namiesto toho, aby ten akcionár dostal podiel na zisku v podobe dividend, túto možnosť mu zhatí, ako sme boli, bohužiaľ, zvyknutí pri niektorých spoločnostiach na tantiémoch samotné vedenie spoločnosti. Čiže pravidlá hry bude dopredu dané a každý investor už bude mať možnosť dopredu odhadnúť aj tieto výdavky a chráni aj tých investorov v tom, že tá, to obchodovanie s spiaznenými osobami, ktorá sa tu tiež v niektorých momentoch objavovala predovšetkým v západnej časti Európy by bola odstránená alebo aby bola sledovateľná. Tiež je to taká technická norma. Žiadam vás o podporu a čo sa týka spoločnej správy, tak s touto spoločnou správou ministerstvo vyslovuje súhlas čo sa týka tých zmien lebo vylepšujú daný návrh zákona. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:13 - 10:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh, ktorý vychádza v prvom rade z dielne generálnej prokuratúry. Ministerstvo spravodlivosti je takým partnerom v tomto pre generálnu prokuratúru, predovšetkým predkladám ich návrhy, ktorým primárnym cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy je vytvorenie legislatívnych predpokladov pre riadne fungovanie Európskej prokuratúry a efektívny výkon jej právomocí na území Slovenskej republiky, ako aj legislatívne predpoklady na kvalitné zastúpenie Slovenskej republiky v Európskej prokuratúre prokurátormi dočasne pridelenými na výkon funkcie európskeho prokurátora, európskeho delegovaného prokurátora, prípadne aj hlavného európskeho prokurátora. Iste dobre viete, že sme partnermi, prebiehajú naše voľby do týchto orgánov. Však o chvíľu vám predstavím krátku novelu čo sa týka možnosti otvorenia voľby týchto prokurátorov na Európsku prokuratúru, že tento zákon, návrh zákona je o tom, že ako bude fungovať Európska prokuratúra v rámci nášho slovenského právneho poriadku, keďže ide o zásah do určitej suverenity štátu, tak musíme na to reflektovať aj zmenou zákona.
Ďalším cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je odstránenie viacerých problémov a nedostatkov právnej úpravy, ktoré boli zistené pri aplikovaní zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v každodennej praxi. Na základe nariadenia Rady z 2017 č. 1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, kde bude Európska prokuratúra vykonávať výlučnú pôsobnosť pri trestných činoch poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie ustanovené v smernici, čím sa na území Slovenskej republiky zužuje pôsobnosť orgánov činných v trestnom konaní, vrátane orgánov prokuratúry Slovenskej republiky v konaniach o týchto trestných činoch. Ako sme už hovorili ide o zásadný zásah do .... štát v oblasti trestného práva hmotného, ako aj do pôsobnosti orgánov vymožiteľnostných práva Slovenskej republiky. Ale ako máme pozitívne skúsenosti s OLAF-om, ktorý nie raz poukázal na veľmi citlivé kauzy, veľmi citlivé záležitosti, bez okolkov ich vedel pomenovať. Niekedy sa vyskytlo, že ani OLAF nemal pravdu, ale aspoň upozornil na problém, ktorý my sme boli potom museli doriešiť. Čiže ja tu nemám obavu ako eurooptimista, že tento orgán, keď bude založený a bude fungovať tak, ako sme si to predsavzali, že bude prínosom aj pre Slovenskú republiku. Lebo prokurátori Európskej prokuratúry budú mať v týchto veciach právomoci viesť nezávislé vyšetrovanie, podať obžalobu na príslušný slovenský súd procesným postupom podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Európsky delegovaný prokurátor bude navyše pôsobiť v duálnom režime, t. j. okrem úlohy Európskej prokuratúry bude môcť paralelne plniť aj úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň je potrebné upraviť pravidlá spolupráce, zdieľané informácie postúpili do informačných systémov medzi orgány prokuratúry Slovenskej republiky a Európskou prokuratúrou čo je riešené najmä v návrhu zákona o prokuratúre. V Európskej prokuratúre budú pôsobiť aj prokurátori, zástupcovia Slovenskej republiky v pozícii európskeho prokurátora, európskych delegovaných prokurátorov, prípadne hlavného európskeho prokurátora. Je potrebné upraviť pravidlá vo vzťahu k statusu slovenských prokurátorov, ktorí budú dočasne pridelení na výkon funkcie Európskej prokuratúre, vrátane otázok náhrady škôd, disciplinárne konanie, či účasti týchto prokurátorov na stavovských veciach. Taktiež bolo potrebné upraviť, že európsky delegovaný prokurátor v čase keď bude plniť úlohu Úradu špeciálnej prokuratúry bude mať postavenie vnútroštátneho prokurátora. Tieto úpravy sa navrhujú v novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Vážené dámy, vážení páni, žiadam vás o podporu tohto návrhu, ktorá je v stave, že áno, kde zásah do toho zažívaného ako my vnímame posudzovanie trestných činov, konanie hmotné aj procesné, ale Európa ide týmto smerom. Slovenská republika sa k tomu pridala, tak treba nám k tomu zmeniť aj príslušné naše zákony. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:11 - 10:13 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, práve tie tri body sú také najdiskutovanejšie stále. My sme hľadali s tými odborníkmi, ktorými ste spolupracovali aj vy. To správne riešenie nemáme to sto percent. Bohužiaľ, nevieme nájsť stopercentnú formuláciu, ale stále sa vieme o nej pobaviť a presne tie udalosti, ktoré sa alebo tie konania, ktoré sa rozbehli medzi tým ako sme tento návrh predložili a dostali sa k tomuto bodu, možno práve budú musieť vyvolať nejaké stretnutie aj so sudcami, aj s odborníkmi, možno s časťou predstaviteľov médií, ktorí majú skúsenosti s tým, že čo sa deje v pozadí jednotlivých partnerov. Som pripravený na to stretnutie a veľmi rád to zorganizujeme na pôde ministerstva spravodlivosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:01 - 10:04 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je v reakcii na vyhodnotenie právnej úpravy registra partnerov verejného sektora vykonať korekcie právnej úpravy tak, aby bol zachovaný jeho účel vymedzený v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a zároveň, aby došlo k odbúraniu zbytočnej administratívnej záťaže tam, kde je to účelom.
Už pri schvaľovaní pôvodnej právnej úpravy sa predkladateľ dĺžkou vyberaných vplyvov zaviazal k vyhodnoteniu účinnosti právnej úpravy po schválení zákona. Predkladaný návrh zákona je výsledkom vyše dvojročnej aplikácie zákona zohľadňujúca v ňom poznatky aplikačnej praxe či už zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora alebo oprávnených osôb.
Z hľadiska obsahu zmien návrh zákona tieto možno rozdeliť do troch skupín. V prvom rade ide o zmenu, ktorá sa týka pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnerov verejného sektora v rozsahu transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona.
V tomto prípade sa zohľadňujú najmä praktické skúsenosti a z toho prameniace požiadavky na zmenu právnej úpravy zo strany verejného sektora a súkromného sektora, pričom vo výsledku dochádza k faktickému zúženiu sledovaných transakcií a tým aj k zaťaženiu partnerov verejného sektora a má zmysluplný a spravodlivý rozsah. Na druhej strane sme veľmi dbali na to, aby ten účel stále bol čo najlepšie zachovaný.
Druhú skupinu zmien predstavujú zmeny týkajúce sa procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu, ktoré sa prejavujú v zmenách registračného konania a súvisiacich konaní. Tretiu skupinu zmien predstavujú zmeny, ktoré možno označiť ako súvisiace alebo vyvolané.
Snahou predkladateľa je vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora. Čiže tie fámy, ktoré tu na začiatku boli, že ide o oklieštenie, to je vlastne tá novela, ktorá sa ešte pripravovala pred mojím príchodom na ministerstvo. Žiaden zásah do toho nebol. To vyžiadala prax. Na jednej strane tie transakcie sa troška zúžia na tie veci, ktoré my potrebujeme odsledovať. Na druhej strane ideme sprísniť napríklad, aby sme tých partnerov verejného sektora, ktorí sa vymažú z tohto registra nemuseli na druhý deň bez nejakých sankcií zapisovať, lebo bohužiaľ, vtedy sa na to nemyslelo.
Veľmi dobre sa osvedčil Okresný súd Žilina, ktorý koná, koná aj v takých prípadoch, ktoré sú možno aj politické alebo mediálne háklivé, ale koná sa, ten register aj celý ten inštitút veľmi dobre spĺňa tie svoje ciele, odhaľuje nám konečných užívateľov výhod, časti partnerov, doterajších partnerov verejného sektora sme sa "zbavili", lebo nechceli odkryť svoje zázemie, ale štát a spoločnosť má stále právo vedieť s kým obchoduje, kto sa zúčastňuje na tom, že reflektuje alebo má nejaké príjmy z verejných zdrojov.
Je to skôr technická norma ako vecná alebo politická, ale je priestor na debatu potom v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 13:57 - 14:00 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem pekne, veľmi v krátkosti. Pán poslanec Heger dostal odpoveď. Tá otázka tu meškala asi tri roky, keď sme sa bavili o tom, o tej digitalizácii exekúcií. Čo sa týka premlčania, zákon stanovuje, že do roka, do roka, aj keď sa vám premlčí, ešte máte rok na to, aby od zastavenia, či od účinnosti, keď vám premlčí v deň účinnosti zákona, ešte máte rok na to. Čiže aj tým veriteľom to pomáha, aby sme ten meč nesekli hneď v deň, keď oni sa ešte len rozhodujú. Čiže je to spravodlivé a je to spravodlivé aj pre podnikateľský sektor. Tak aj ten podnikateľský sektor sa musí správať hospodárne, ekonomicky. Keď niekoho naháňa, tak päť rokov a ten mu nevie zaplatiť, tak načo aj ten zamestnanec toho podnikateľského subjektu má ten spis u seba niekde? Na druhej strane, teraz keď zaplatí za paušál, ako povedala pani poslankyňa, tak mu to vychádza oveľa lacnejšie, lebo zastavenie exekúcie začína niečo nad 50 eur, až do výšok 70 eur, čiže zaplatí polovicu.
Ale čo povedala pani poslankyňa Žitňanská ešte, že áno, my spoločnosť evidujeme, to je tých 950 dlžníkov, ktorých tu máme, ale tých 950 zas budeme musieť rozkusnúť, lebo sú tam špekulanti. Sú tam ľudia, ktorí sú fakt v núdzi mimo svojho konania, ale tiež musíme dávať pozor na to, aby sme nespravili potom taký nový kolotoč, že ich oddlžíme, však aj Sociálna poisťovňa, aj zdravotná poisťovňa už mala takéto ozdravné plány a amnestie a zrazu kde sme skončili? To je ako s nemocnicami. Oddlžíme ich a o pár rokov sa boríme s tým istým problémom. My musíme tých ľudí predovšetkým naučiť finančnej gramotnosti, ako nakladať so svojimi peniazmi. Proste toto je dlhodobý problém. Nie je to problém len tohto rezortu, je to problém celej spoločnosti. A tento problém teraz zvádza, alebo je takým hromozvodom len samotné súdnictvo a nemôže spravodlivo očakávať od súdnictva, aby toto riešilo. Čiže toto nás očakáva.
Ale populistické riešenie odmietam, že plošne všetkých hádžme do jedného vreca. Nie, my musíme odstupňovať a musíme na to pripravovať už aj možno rozpočet, ale musím povedať, veľmi ma prekvapila aj Sociálna poisťovňa, aj zdravotná poisťovňa, že mali do večer, zdravotná má 98 % vyoprávkovaných. (Zaznievanie gongu.) Paráda, klobúk dole.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 13:23 - 13:36 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám ctenému plénu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorý bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom si vláda Slovenskej republiky určila za cieľ zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci.
Túto tému treba rozdeliť na dve témy. Pre mňa tieto dve témy sú samostatné, v tejto situácii nespájateľné. Jedna je exekučná amnestia a druhá je zastavenie starých exekúcií. Tu teraz týmto návrhom zákona ja predkladám návrh na riešenie starých exekúcií, a to formou ich zákonného zastavenia. Nejde o žiadnu exekučnú amnestiu. Je možné sa pobaviť o možnosti exekučnej amnestie, ale nie pri tomto zákone, lebo to nie je témou dňa. Môže to byť témou zajtrajška, ale, ako sa vyjadrilo ministerstvo financií ešte vlani v apríli, proste na to štátny rozpočet teraz, na teraz nevie vytvoriť dostatočné rezervy a samozrejme túto záležitosť sme museli akceptovať a museli sme akceptovať predovšetkým aj to, že aj tento návrh, ktorý tu je na stole a to zastavenie starých exekúcií bude náročné pre verejné rozpočty, budeme musieť nájsť na to prostriedky či v Sociálnej poisťovni, všeobecnej zdravotnej, polícii, alebo aj v príslušných rezortoch.
A prečo k tomu dochádza, že k oddeleniu týchto tém. Jednak to je politické rozhodnutie, nielen fiškálne a pre mňa politické je v tom, že nie je podľa mňa spravodlivé, aby sme plošne každého zbavili svojich dlhov. Aj tých, ktorí sú exekvovaní, lebo aj medzi tými exekvovanými je rad našich spoluobčanov, ktorí majú nejaký majetok a prečo by sme sa my ostatní všetci, aj deti, mali sa skladať na zaplatenie dlhov tých, ktorí len špekulatívne rôznymi žalobami sa vyhýbajú zaplateniu svojich dlhov a vymoženiu exekvovaných finančných náležitostí.
Zákon hovorí o tom, že na, sú tam, je tam rad výnimiek, ktoré sú logické, ktoré vychádzajú jednak z našich medzinárodnoprávnych záväzkov, je tam úvaha, že prečo máme trestať tých, ktorí platia. Teda tých posledných 18 mesiacov... (Pozn. red.: veľmi potichu a nezrozumiteľne vyslovené.) Ale ten dlh zostáva.
Čiže tam, kde veriteľ v exekučnom konaní oprávnene dostáva platby od svojho dlžníka tak, a exekúcia plní účel, aj keď je staršia ako 5 rokov, ale plní účel, je proti logike, aby sme to zastavovali. Keď sme sa o tom bavili v rozporových, pri rozporových konaniach s niektorými odporcami tohto návrhu, tak som im položil takú základnú rečnícku otázku: Keby že nepredložím tento návrh zákona, tak ten exekvovaný, ten dlžník vám zaplatí? No nezaplatí, lebo je nemajetný. Keď viac ako päť rokov ho naháňa exekútor, viacerých aj viacerí exekútori a nemá nič. Tak tento vám nezaplatí. Či máme ten zákon, alebo nemáme ten zákon?
Druhá otázka, či budete musieť, alebo nebudete musieť zaplatiť exekútora? No samozrejme, že budete musieť zaplatiť exekútora, keď ste ho najali. Ale teraz títo veritelia nenavrhli ukončiť exekúciu, tlačia to pred sebou ako nejakú snehovú guľu, lebo však niečo bude. Teraz ešte nemusím zaplatiť toho exekútora a nech nám súdy spravujú skoro 3 milióny starých exekúcií. No ale to je, to je ten problém, ktorý tu máme, ktorý je možné vystaviť kritike, že to rieši z veľkej časti aj problémy súdov, ale to sú naše problémy. Súdy sú tu nie sami pre seba. Súdy sú tu na to, aby nastavovali spravodlivosť. A ako vieme nastaviť spravodlivosť? Naposledy som mal stretnutie s okresným, s predsedom Okresného súdu Levice, 90-tisíc starých exekučných spisov majú na tom súde. Deväťdesiat tisíc.
Čiže gro tej práce tomu súdu, aj keď sa nedostane ku každému spisu, lebo nie sú tam potrebné stále úkony, zaberajú tieto kvázy spravovačky, správa cudzích pohľadávok na súde, na orgáne, štátnom orgáne, ktorá je tu na absolútne iné účely. Súdy teraz sú správcami cudzích pohľadávok. No však premlčanie nebeží, zaplatil som 16,50, to je jedno, že štátu, povedzme exekúcia, ktorá je tam desať rokov a boli tam rôzne zmeny, návrh, všetko, že nás všetkých daňových poplatníkov taký exekučný spis už stál niekoľko tisíc eur a potom máme to, že nevieme rozhodnúť, či civilné, či obchodné, poručenské, ale ani trestné veci v takom časom horizonte, ako by sme to právom požadovali od súdneho systému.
Stanovili sme aj určitú paušálnu cenu za platbu exekútorom za jeden takýto ukončený exekučný spis v takej výške, ktorá síce nie je celkom vychádza v ústrety exekútorom, ale vychádza v ústrety toho, čo tu je spravodlivé, lebo exekútor povie, samozrejme, že koľko stál jeden taký spis. Ale to stál ten spis, kde začínal on ako prvý exekvovať. Ale keď už začal ako piaty, šiesty exekvovať, ten spis ho toľko stáť nemohol. Čiže keď spravíme taký priemer, tak táto odmena pre exekútorov je veľmi spravodlivá.
No samozrejme, tá ďalšia kritizovaná časť tohto návrhu je, že čo potom, už keď sa zastavia exekúcie. No áno, dlhy zostanú a ten oprávnený, ten veriteľ bude môcť znova, keď si myslia, ale to je to ekonomické a hospodárske rozmýšľanie toho subjektu, toho veriteľa, či podá, lebo tú možnosť bude mať, že bude môcť podať znovu návrh na exekúciu, samozrejme už elektronicky, kde sa nám koncentrujú dlžníci, lebo exekútori si vyberú elektronicky náhodným prideľovaním spisov, ale keď už niekto má nejakú exekúciu, tak má nejakého exekútora na krku, ako my to hovoríme, tak ten exekútor už u toho dlžníka zostáva aj v ďalších konaniach. Čiže má to aj svoju logiku, aj svoje ratio.
No ale hovorím, že je to potom už na tom subjekte, keď päť rokov nevedeli nič vymôcť, či bude pokračovať alebo nebude pokračovať v exekúcii. Môže sa stať, že každý povie, že bude pokračovať v exekúcii. Možno polovica nie. Ale k tomu rozhodnutiu musia dospieť samotní exekútori, veritelia. Už teraz je možnosť podľa nového exekučného poriadku zastaviť exekúcie, súd môže rozhodnúť, že zastaví exekúciu pre nemajetnosť, ale to by sme, na to by sme potrebovali, niekto hovorí, že dvanásť, ja hovorím, že taký reálnejší odhad je 15 rokov, tých sudcov, ale táto spoločnosť, táto krajina na to ani finančné prostriedky nemá, ani čas na to nemá. My potrebujeme súdy, aby súdili, a nie, aby spravovali 5-, 10-, 15-ročné staré pohľadávky niekoho len kvôli tomu, lebo je, nevie spraviť to hospodárne rozhodnutie, že keď ten dlžník nemá nič, aby ho do konca života naháňal.
No a samozrejme, má to ten sociálny rozmer, ten, komu sa zastaví exekúcia, vie sa nadýchnuť, máme rekordne nízku nezamestnanosť, čiže je vysoká pravdepodobnosť, že tých ľudí vieme doniesť zo šedej zamestnaneckej zóny do legálneho zamestnania a keď už bude mať príjem, už vie sa dohodnúť s exekútorom na splátkach. Teraz aj keď sa chce nadýchnuť, nevie, čo ponúknuť tomu exekútorovi, že z čoho vám budem platiť po 15, 20 eurách tú dlžnú sumu, lebo žiadny príjem nemá, z ktorého by to vedel splácať. Takže má to aj tento sociálny rozmer a hovorím, že a ďalší rozmer je ten, že keď veritelia sa budú správať hospodárne, tak časť exekúcií znova ani nepodajú.
V neposlednom rade, keď niekto je tak zadĺžený, že nemá šancu sa vymaniť z tých svojich exekučných dlhov, je tam inštitút osobného bankrotu, ktorý z mesiaca na mesiac posilňujeme, či s kanceláriami, či s osobným vybavením týchto kancelárií, detašovanými pracoviskami, možno dôjde ešte k nejakej novele, ale každý inštitút treba brať, že načo máme, na čo má slúžiť. Tento zákona má slúžiť na to, aby sme zastavili staré exekúcie a neriešili ani amnestiu, ani problém, ktorý teraz v tomto danom štádiu vyriešiť nevieme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 13:17 - 13:20 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, zas len veľmi telegraficky.
Cieľom návrhu zákona je zavedenie inštitútu postihujúceho sudcu. Na Slovensku máme problém s tým, že máme daný počet sudcov podľa okresov, podľa jednotlivých krajov. Sudcovia nám vypadávajú z výkonu z rôznych príčin. Veľmi častým javom je rodičovská a materská dovolenka, častejšie sú to ešte tiež stáže, ale tiež práceneschopnosť, keď táto už presiahne hranicu šiestich týždňov, tak už sudca musí byť nahradený, jeho veci musia byť prerozdelené medzi ostatnými sudcami a v rámci projektu SEPEŠ sa vyskytla úvaha, že ako sa to rieši v iných krajinách, to ešte za predchádzajúceho vedenia ministerstva spravodlivosti sa to, rozbehla táto debata. Veľmi veľkou takou prívrženkyňou tejto, inštitútu, tohto inštitútu bola bývalá štátna tajomníčka Mária Kolíková, ktorá vlastne toto dotiahla. My sme to len sprecizovali a podľa mňa síce zavádzame niečo, úplné nóvum, ale to je taká vzácna zhoda aj so sudcami, aj so sudcovskou samosprávou, že poďme do toho síce, je to niečo nóvum, ale poďme do toho. Každý cíti ten problém, ktorý sa nedá inak vyriešiť. Presúvaním sudcov, ktoré, ktoré potrebujú zas nejaké súhlasy, zaplátanie tak dier, ako sa to robí teraz vytváraním nových sudcovských miest, to nám zas neporieši situáciu, keď sa nám tí sudcovia vrátia do výkonu.
Čiže tá vzácna zhoda vznikla na tomto znení. Tiež je možná debata v rámci druhého čítania, čo tam ešte doprecizovať. Tá novela sa rodila dosť dlho, ale som veľmi rád, že ju máme v Národnej rade a tiež som veľmi rád, že taká vzácna, vzácna zhoda všetkých zainteresovaných na tom, že takéto nóvum aby sa zavádzalo do právneho poriadku Slovenskej republiky, lebo toto je, čo potrebujeme v danom okamihu, aby sme zrýchlili súdne konania, s tým máme obrovský problém, vedeli zabezpečiť špecializáciu sudcov a vedeli ponúkať občanom tú službu, ktorú tretia moc v štáte má zabezpečovať, a to je súdenie a nastolenie spravodlivosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 13:14 - 13:17 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem z tohto miesta poďakovať tej pracovnej skupine - keďže nie som tiež trestný právnik -, ktorá na tom robila. Robilo na tom vyše dvadsať ľudí. Boli tam od probačných, mediačných po sudcov, po prokurátorov, ale predovšetkým tam boli zástupcovia advokátski, Advokátskej komory, ale hlavne ľudia z akademickej obce. Toto je konsenzus, ktorý sme vedeli uzavrieť. Ja som pragmatický človek a ja keď mám vyriešiť nejaký daný problém, ktorý už hraničí s tým, že vieme nastolovať spravodlivosť, lebo nevieme, lebo máme s tým laickým prvkom taký problém, že nevieme to obsadzovať.
Tá teoretická vedecká rovina, áno, jednoznačne podporujem, ale na druhej strane súdny systém potrebuje riešenie už zajtra. Je to, bohužiaľ, už otázka dní, mesiacov. Nevieme obsadzovať tieto miesta, vôbec o to záujem nie je, čo povedal pán poslanec Kresák, to už idem do sfér, že v niektorých štátoch je povinná účasť vo voľbách a tieto krajiny považujeme za demokratické, právny štát. To je jedna stránka veci.
Na druhej, keď sme aj mali záujem, tak to boli predovšetkým ľudia vo vyššom veku, ktorí sa nevedeli zúčastňovať pojednávania, niektorých dosť často, bohužiaľ, aj Pán Boh povolal k sebe a keď sa to zopakovalo, tak nie raz v nejednom konaní celé trestné konanie pred súdom sa muselo opakovať a potom sa nám stáva, že nevieme nastoliť spravodlivosť, lebo načo nám je spravodlivosť, keď odsudzujeme páchateľa po niekoľkých rokoch až desaťročiach.
Čiže máme takúto praktickú a pragmatickú záležitosť s týmto a ja som otvorený na diskusiu v rámci druhého čítania a veľmi rád si podebatujem aj na pôde ústavnoprávneho výboru, aj na pôde ľudsko-právneho výboru a môžme to doriešiť nejakým kompromisom.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 12:58 - 13:03 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keď máme takú piatkovú poobednú atmosféru, také komorné rokovanie Národnej rady, tak budem veľmi stručný. Ja len poviem to, že jednak s týmto návrhom zákona sa v prvom rade vykonáva úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1371 v boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva a úplná implementácia Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami do právneho poriadku Slovenskej republiky. To je, čo sa týka transpozície.
Okrem toho návrh zákona rozširuje právna úprava využitia technických prostriedkov pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí vydaných v trestnom konaní, vrátane podpory využívania alternatívnych trestov, čiže predovšetkým už musí aj Slovenská republika nastúpiť do éry využívania alternatívnych trestov. My ich máme strašne málo. Boli nakúpené elektronické monitoringy pre sledovanie väznených osôb. Sú minimálne využité. Chýba nám jednak justičná prax k tomu. Ministerstvo spravodlivosti robí všetko pre to, aby uľahčilo prácu jednak probačným a mediačným úradníkom. Teraz ideme nakupovať autá, stále ich školíme. Školíme sudcov, rokujeme s prokuratúrou, aby sami navrhovali, rokujeme so Slovenskou advokátskou komorou, nech samotní tí obhajcovia už v tých samotných počiatkoch navrhujú alternatívne tresty, aj trest, možný trest alebo využitie pri väznenej osobe namiesto ústavu elektronický monitoring.
Ďalej rozširujeme možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní. Máme problém s tým, že už ťažko sa nám obsadzujú sudcovia z ľudu. Má to, niekto hovorí, že to má, akože je to taký socialistický prežitok, nie je to celkom tak, ale na druhej strane to odôvodnenie, že v koľkých, či všetkých konaniach, trestných konaniach by to malo byť, my to zužujeme. Robí nám to nesmierne problémy. Už samotné obsadzovanie, máme strašne malý záujem byť sudcom z ľudu. Väčšinou potom musíme dopĺňať tieto senáty, musia sa opakovať úkony, niekedy aj celé konanie. Čiže zostáva tento inštitút pri niektorých trestných činoch, kvalifikovaných trestných činoch, ale v ostatných trestných činoch bude prebiehať súdne konanie pred samosudcom.
Koriguje sa aj úprava ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. To musíme reagovať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Tu niet čo diskutovať. A tiež rozširuje sa právna úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní. My musíme zamedziť tomu, aby sme zo Zboru väzenskej a justičnej stráže spravili nejakú cestovnú kanceláriu. Väznené osoby veľmi radi sa rozptýlia s tým, že cestujú cez celú republiku povedzme z Bratislavy do Prešova, aby tam svedčili v nejakej bezvýznamnej veci, len kvôli tomu, aby vedel sa vymaniť z toho prostredia, kde je. Na to máme videokonferencie, na to je tu možnosť, to využitie. A vlastne touto novelou chceme tomu napomáhať.
No a v neposlednom rade sa zavádza nová skutková podstata trestného činu falšovania, vyhotovovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie a dokumentácie. Táto skutková podstata je dosť častým javom aj v iných členských štátoch Európskej únie. V Českej republike, kde máme veľmi príbuzný právny poriadok, táto skutková podstata sa tiež osvedčila. Hovoril som s českými kolegami, že už preventívne pôsobí na to, aby nedošlo k manipulácii so zdravotnou dokumentáciou. Keď som rokoval s rodičmi a pozostalými detičiek, ktoré umreli v zdravotníckych zariadeniach, tak každé jedno, z tých rodičov potvrdilo ten prípad, že nám chýba minimálne táto skutková podstata. Len stačí z hľadiska prevencie. Samozrejme, každý, kto bude chcieť mať nekalé úmysly, tak potom pri naplnení skutkových podstát aj tohto trestného činu bude náležite, dúfam, aj spravodlivo potrestaný.
Toto v krátkosti. Tak teším sa, keď to prejde na druhé čítanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis