Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.6.2019 o 10:02 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

24.6.2019 10:02 - 10:05 hod.

Gábor Gál
 

20.6.2019 18:29 - 18:31 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, dneska už som zastupoval ministra dopravy a aj (povedané s úsmevom) ministra životného prostredia, tak do tretice aj pani ministerku, ktorá ma poprosila, a túto láskavosť by som veľmi rád vyhovel.
V zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má päť členov, ktorými sú predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a ďalší traja členovia dozornej rady.
V súlade s § 26 ods. 8 prvá veta zákona: "Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia". Nakoľko päťročné funkčné obdobie uplynie členom dozornej rady doc. dr. Martinovi Hôrkovi dňom 24. júna 2019, týmto dňom mu končí výkon uvedenej funkcie v dozornej rade. Z dôvodov, že v súčasnosti je neobsadené ďalšie miesto člena dozornej rady, navrhuje sa zvoliť dvoch členov dozornej rady.
Podľa § 26 ods. 3 zákona členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
V nadväznosti na uvedené sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu dr. Ing. Jozefa Ráža a doc. dr. Juraja Váňu za členov dozornej rady. Navrhovaní kandidáti splnili všetky zákonom stanovené požiadavky na voľbu do uvedených funkcií.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:25 - 18:28 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som reagoval predovšetkým na pána poslanca Žarnaya, aj ostatných rečníkov, ktorí ešte vystúpili predtým v rozprave. No je málo takých tém, ktoré slovenská politika, či to je vláda alebo parlament, s rôznymi koalíciami alebo s rôznou väčšinou nevedela doriešiť za deväť rokov. Odvtedy sa ťahá vlastne toto neriešenie toho problému, aby sme vyhoveli parížskym princípom, alebo aby to naše Národné stredisko pre ľudské práva malo kategóriu A, aby sme dostatočným aj materiálno-technickým, aj personálnym vybavením vedeli vybaviť agendu, ktorá patrí do pôsobnosti strediska pre ľudské práva.
Tú agendu, ktorú týmto zákonom ešte navyše dávame stredisku, to je tá národná organizácia pre ľudské práva, prináša ďalšie výdavky, ktoré sú kryté teraz vlastne s tým, že ministerstvo financií dalo zelenú tomuto návrhu zákona, ale nie je doriešený ešte stále rad, rad otázok, ktoré sme my mysleli, že po sérii rokovaní, ktoré ministerstvo absolvovalo ešte dávno pred mojím príchodom, že už máme za sebou. Schválil sa určitý kompromis, ktorý prešiel vládou. Keď tento návrh zákona prišiel do parlamentu, zrazu sa otvorilo celé, celý zákon, od inštitútu, že kto kedy kto má hlásiť, čo môže žiadať, kto môže navrhovať, kto môže nominovať, ako môže nominovať, proste akoby sme ten zákon začali tvoriť tu v parlamente na kolene. Pritom to nie je tak.
A nedá sa povedať, však to nie je agenda, ktorá je nejaká finančne zaujímavá, alebo že by sa tam, sa to dotýkalo, čo sa týka zamestnania, však sám ste povedali, že je to len hŕstka ľudí, ale záujmy sú tu, bohužiaľ, rôzne, aj hodnotové, aj čo sa týka vplyvu na chod inštitúcie, ale aj čo sa týka toho, že kto bude koho nominovať. Ťažko vyhovieť každému. Nedá sa. Ja som povedal, že už stačilo, už vlastne sme toto predkladali zo schôdze na schôdzu, nech už rozhodne parlament. Nemá význam túto diskusiu naďalej naťahovať, lebo vždy bude nejaký ten subjekt, nejaký ten dotknutý orgán, nejaká tá dotknutá osoba, ktorá sa bude považovať za takú, ktorej nebolo vyhovené a proste stane sa z toho jedno nekonečné, nedokončený príbeh. Treba dať bodku za týmto príbehom. Keď ten príbeh, a dúfam, že nie, ale že keď ten príbeh nebude úspešný teraz, tak treba otvoriť možno ďalší krok odznova (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené).
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.6.2019 18:10 - 18:10 hod.

Gábor Gál
Ďakujem pekne a ďakujem aj pani poslankyni za predloženie tohto návrhu. Ide o dilemu, ktorú tlačí tento zákon pred sebou už od svojho vzniku. Necháme jej schválenie a posúdenie na zákonodarný zbor. Nakoľko je argument aj jednej, aj na druhej strane, takže v tomto smere musí zavážiť verejný záujem a toto nechám fakt na poslancov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:01 - 18:04 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2018, v rámci ktorého bolo predkladateľovi zákona uložené vyhodnotiť doterajšiu právnu úpravu z hľadiska jej dopadov, ako aj s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax rešpektujúc požiadavky uvedené v Programovom vyhlásení vlády.
Cieľom návrhu zákona je v reakcii na vyhodnotenie právnej úpravy registra partnerov verejného sektora vykonať korekcie právnej úpravy tak, aby bol zachovaný jej účel vymedzený Programovým vyhlásením vlády a zároveň aby sa odbúraniu zbytočnej administratívnej záťaže tam, kde je to účelné. Už pri schvaľovaní pôvodnej právnej úpravy sa predkladateľ v doložke vybraných vplyvov zaviazal k vyhodnoteniu účinnosti právnej úpravy po schválení zákona. Predkladaný návrh zákona je výsledkom vyše dvojročnej aplikácie zákona a zohľadňujú sa v ňom poznatky aplikačnej praxe, či už zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora alebo oprávnených osôb.
Z hľadiska obsahu zmien návrh zákona tieto možno rozdeliť do troch skupín, tieto zmeny. V prvom rade ide o zmeny, ktoré sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. V tomto prípade sa zohľadňujú najmä praktické skúsenosti a z toho prameniace požiadavky na zmenu právnej úpravy zo strany verejného sektora a súkromného sektora, pričom vo výsledku dochádza k faktickému zúženiu sledovaných transakcií a tým aj zaťaženia partnerov verejného sektora na zmysluplný a spravodlivý rozsah. Druhú skupinu zmien predstavujú zmeny týkajúce sa procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu, ktoré sa prejavujú v zmenách registračného konania a súvisiacich konaní. Tretiu skupinu zmien predstavujú zmeny, ktoré možno označiť ako súvisiace či vyvolané zmeny.
Ako predkladateľ sa stotožňujem s návrhmi, ktoré sú v spoločnej správe, žiadam ich tiež prijať do zákona. Čiže suma sumárum ide po viac ako dvojročnej účinnosti zákona, predovšetkým o sprecizovanie niektorých pojmov, o odstránenie administratívnej záťaže tam, kde nie je potrebné, aby zákon mal svoj dosah, kde nepotrebuje verejný sektor, aby nejakí podnikatelia robili niečo nad rámec. A na druhej strane sfunkčníme, zefektívnime aj samotné konanie, ktoré prebieha na okresnom súde Žilina. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 16:51 - 16:56 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Nie je tu pán poslanec Pčolinský, ale musím fakt dať na, na pravdu niektoré veci, niektoré vyhlásenia o teoreticky možnom podaní. Áno, každý má podať znova, však toto je zmyslom toho, že zastavia sa staré exekúcie, niektoré staré sa nezastavujú, lebo sa z nich plnia a tiež kde je majetok. Teraz sa síce neplnia, je tam majetok, je tam alebo nádejný majetok, prečo by to ten človek, keď nemôžme mu zakázať, aby znova nepodal. Ako to je absolútne legitímne, ale kedy sa teraz bude uvažovať ako by sa mal uvažovať ešte podľa starého exekučného poriadku, že načo držím exekúcie, z ktorej nič nemám, len mi rastú výdavky, lebo to exekútora budem musieť potom ako ja oprávniť, ktorej som objednal túto službu, zaplatiť. A že podajú, nepodajú? Viete čo je najväčší problém. Áno ten, že čakajú na to, aby niekto dostal starobný dôchodok, rozdiel medzi minimálnym starobným a životným minimom je toľko, že z toho kvapne. Ale keďže v stá tisícoch boli nakúpené tieto pohľadávky za centy, za 16,50 sa im to neoplatí podať, či budú veľmi vyberať že na koho podajú exekúcie a toto práve pomôže tým ľuďom, tým nešťastníkom, ktorí nič nemajú, ktorí sú v tej dlhovej pasci, že na nich tá exekúcia podľa mňa znova podaná, nebude.
Čo sa týka Centra právnej pomoci, pán poslanec hovoril, že keď zavolá ja neviem ktorý, ktoré mesto povedal na CPP, tak keď zavolá do Centra právnej pomoci, tak sa dovolá do call centra do Levíc, lebo medzitým ministerstvo zriadilo call centrum, kde sa ľudia dovolajú, kde dostanú kompletné informácie o bankrote. A to, že on hovoril stále o ich návrhu zákona, ja som hovorila exekučná amnestia ako takom, ich návrh zákona nie je exekučná amnestia, skôr je nejaký generálny pardon, ktorý nepomôže, lebo prednedávnom jedna súkromná zdravotná poisťovňa dala generálny pardon a vlastne výsledky ani, ani nepokryli náklady, ktoré s tým mali. Proste ľudia, ktorí nemajú z čoho zaplatiť, nemajú z čoho zaplatiť ani istinu.
===== ...pred nedávnom jedna súkromná zdravotná poisťovňa dala generálny pardon a vlastne výsledky ani, ani nepokryli náklady, ktoré s tým mali. Proste ľudia, ktorí nemajú z čoho zaplatiť, nemajú z čoho zaplatiť ani istiny. To je najväčší problém a čo povedal pán poslanec Baránik ja veľmi rád by som obhajoval tento návrh alebo tento zákon pred ústavným súdom, čo sa týka aj paušálu, lebo to je spriemerované. Áno máte pravdu, že v niektorých exekúciách hlavne v tých starších, tie výdavky tých exekútorov boli vo vyššej sume. Ale my sme to spriemerovali. Lebo niektoré exekúcie ich vyšli na fakt pár eur. My platíme paušálne 35 eur za jeden ... spis a keď vezme do úvahy, že exekútori, ktorí zrušili svoje exekútorské kancelárie predávali spisy za 5 eur. Takže stále sa im to oplatilo, čiže tuto to je taká dosť veľká dilema o tom, že koľko my sme sa snažili, čo najviac, aby exekútorom tiež bol zaplatené, čo on, že priemer na jeden spis, priemer na jeden spis vynaložili. Boli sme samozrejme ohraničení aj možnosťami verejného rozpočtu, ale taký bol konsenz. Podľa mňa ten konsenz bol dobrý. Pre časť exekútorov prijateľný. Samozrejme ja mám pochopenie preto, že preto, že exekútorská komora háji záujmy aj tých exekútorov, ktorí ani so sumou 150 eur nebudú spokojní za jeden spis. Takže toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 16:51 - 16:56 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Nie je tu pán poslanec Pčolinský, ale musím fakt dať na, na pravdu niektoré veci, niektoré vyhlásenia o teoreticky možnom podaní. Áno, každý má podať znova, však toto je zmyslom toho, že zastavia sa staré exekúcie, niektoré staré sa nezastavujú, lebo sa z nich plnia a tiež kde je majetok. Teraz sa síce neplnia, je tam majetok, je tam alebo nádejný majetok, prečo by to ten človek, keď nemôžme mu zakázať, aby znova nepodal. Ako to je absolútne legitímne, ale kedy sa teraz bude uvažovať ako by sa mal uvažovať ešte podľa starého exekučného poriadku, že načo držím exekúcie, z ktorej nič nemám, len mi rastú výdavky, lebo to exekútora budem musieť potom ako ja oprávniť, ktorej som objednal túto službu, zaplatiť. A že podajú, nepodajú? Viete čo je najväčší problém. Áno ten, že čakajú na to, aby niekto dostal starobný dôchodok, rozdiel medzi minimálnym starobným a životným minimom je toľko, že z toho kvapne. Ale keďže v stá tisícoch boli nakúpené tieto pohľadávky za centy, za 16,50 sa im to neoplatí podať, či budú veľmi vyberať že na koho podajú exekúcie a toto práve pomôže tým ľuďom, tým nešťastníkom, ktorí nič nemajú, ktorí sú v tej dlhovej pasci, že na nich tá exekúcia podľa mňa znova podaná, nebude.
Čo sa týka Centra právnej pomoci, pán poslanec hovoril, že keď zavolá ja neviem ktorý, ktoré mesto povedal na CPP, tak keď zavolá do Centra právnej pomoci, tak sa dovolá do call centra do Levíc, lebo medzitým ministerstvo zriadilo call centrum, kde sa ľudia dovolajú, kde dostanú kompletné informácie o bankrote. A to, že on hovoril stále o ich návrhu zákona, ja som hovorila exekučná amnestia ako takom, ich návrh zákona nie je exekučná amnestia, skôr je nejaký generálny pardon, ktorý nepomôže, lebo prednedávnom jedna súkromná zdravotná poisťovňa dala generálny pardon a vlastne výsledky ani, ani nepokryli náklady, ktoré s tým mali. Proste ľudia, ktorí nemajú z čoho zaplatiť, nemajú z čoho zaplatiť ani istinu.
===== ...pred nedávnom jedna súkromná zdravotná poisťovňa dala generálny pardon a vlastne výsledky ani, ani nepokryli náklady, ktoré s tým mali. Proste ľudia, ktorí nemajú z čoho zaplatiť, nemajú z čoho zaplatiť ani istiny. To je najväčší problém a čo povedal pán poslanec Baránik ja veľmi rád by som obhajoval tento návrh alebo tento zákon pred ústavným súdom, čo sa týka aj paušálu, lebo to je spriemerované. Áno máte pravdu, že v niektorých exekúciách hlavne v tých starších, tie výdavky tých exekútorov boli vo vyššej sume. Ale my sme to spriemerovali. Lebo niektoré exekúcie ich vyšli na fakt pár eur. My platíme paušálne 35 eur za jeden ... spis a keď vezme do úvahy, že exekútori, ktorí zrušili svoje exekútorské kancelárie predávali spisy za 5 eur. Takže stále sa im to oplatilo, čiže tuto to je taká dosť veľká dilema o tom, že koľko my sme sa snažili, čo najviac, aby exekútorom tiež bol zaplatené, čo on, že priemer na jeden spis, priemer na jeden spis vynaložili. Boli sme samozrejme ohraničení aj možnosťami verejného rozpočtu, ale taký bol konsenz. Podľa mňa ten konsenz bol dobrý. Pre časť exekútorov prijateľný. Samozrejme ja mám pochopenie preto, že preto, že exekútorská komora háji záujmy aj tých exekútorov, ktorí ani so sumou 150 eur nebudú spokojní za jeden spis. Takže toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 16:21 - 16:32 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o ukončenie niektorých exekúcií, exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020, v ktorom si vláda Slovenskej republiky určila za cieľ zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci.
Cieľom novej právnej úpravy je poskytnúť efektívne vyriešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekučných spisov, ktoré spočíva v zastavení niektorých starých exekúcií v ktorých nedochádza ani k exekvovaniu majetku povinného, keďže je nemajetný, ani k zastaveniu exekúcie, keďže oprávnený k zastavenie exekúcie nenavrhne z dôvodu rizika, že bude znášať trovy exekúcie a to priamo zo zákona.
Návrh zákona súčasne so zavedením osobitného mechanizmu zastavenia tzv. starých exekúcií, dáva oprávneným možnosť podať opravný návrh na vykonanie exekúcií, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.
Navrhuje sa za zákonom ustanovených podmienok ponechať účinky úkonov súdneho exekútora smerujúcich k zabezpečeniu majetku povinného v starej exekúcie zachované.
Účinné správne úpravy navrhujeme od 1. januára 2020. Čiže je tu dostatočný priestor oboznámiť sa s danou problematikou a s novou právnou úpravou, ale aj sa pripraviť dotknutým orgánom, či exekútorom, súdom s dopadmi, na dopady tohto zákona.
Bude to mať vplyv negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v časti aj na podnikateľské prostredie, negatívne ale aj pozitívne vplyvy na sociálne, na sociálnu oblasť. Sú to všetko rozpracované v tých položkách.
Čo sa týka spoločnej správy, tak sa stotožňujeme so spoločným hlasovaním a so všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a odporúčam tiež, ako predkladateľ tohto návrhu zákona, tieto schváliť.
Ešte v úvodnom slove mi dovoľte, predtým ako sa rozbili raz debata zastavenie starých exekúcií a exekučná amnestia. To sú úplne dve rozdielne veci. Ministerstvo nateraz nepristúpilo k exekučným amnestiám predovšetkým
===== Takže v úvodnom slove mi dovoľte, predtým ako sa rozbili debata zastavenie starých exekúcií a exekučná amnestia. To sú úplne dve rozdielne veci. Ministerstvo nateraz nepristúpilo k exekučným amnestiám predovšetkým z dôvodu financií, ale aj z dôvodu toho, že zámerom ministerstva teraz nevedelo a nemohlo byť doriešenie exekúcií ako takých, exekučných titulov ako takých. Na to treba viac rezortov. Rezort mal na starosti doriešiť tzv. staré exekúcie, ktoré zaťažujú nielen samotných exekvovaných, ale aj exekútorov, ale predovšetkým súdny systém ako taký.
V čom je problém? My v tomto sme len správcovia spisov, starých spisov, 10, 15, x-ročných. Nič sa na základe týchto spisov nevykonáva. Nevymáha sa, v ktorých sa vymáha, tie sa nezastavujú. Čiže bavíme sa o spisoch, o exekúciách, kde ten povinný je nemajetný a kde ten oprávnený nenavrhne zastaviť exekúciu, lebo v tom momente by musel zaplatiť exekútora všetky trovy, ktoré s tým súvisia. Čiže ten balvan, ktorý je na začiatku, keď niekto objednal exekútora, že v prípade .... finančných prostriedkov alebo nejaké majetkové časti bude musieť ten oprávnený zaplatiť, tlačí pred sebou súd v prospech toho oprávneného, že kým súd to konanie nezastaví, on platiť nemusí.
To, že ... zaplatenie povinný, bohužiaľ, to už je iný faktor, za to súdy nemôžu, že ten povinný nemá majetok. Aj teraz v platnom právnom poriadku súd by mohol zastaviť exekúciu pre nemajetnosť. Čiže je táto možnosť, ale to by sme potrebovali 2,6 mil. to je podľa exekučného registra exekúcií alebo podľa súdneho manažmentu, to je 3,2 mil., lebo rozdiel je v tom, že exekútor keď odovzdá poverenie, on už tú exekúciu vyčiarkne z registra exekúcií, ale kým my to nespracujeme a nezastavíme, tak samozrejme, v súdnom manažmente tá exekúcia je naďalej vedená, čiže podľa dnes platného právneho stavu, keby že necháme sudcom, aby v každom konaní, v takomto konaní, kde je nemajetnosť, kde je stará exekúcia a je možné zastaviť pre nemajetnosť, to je 3,2 mil. tak vyrátajte, koľko by to asi mohlo trvať rokov, kým by sme tento stav napravili a očistili súdy, malé súdy, kde sú nieže tisíce, niekde je 80, 90, niekde je viac ako 100 000 starých exekúcií. A to sa nedá zvládnuť v časovom horizonte, ktoré je pre túto spoločnosť prijateľná. A pre spoločnosť nie je prijateľná ani ten stav, že aj z dôvodu z tohto, kde dosť veľkú časť súdnej agendy zaberajú staré exekúcie, nedochádza včasnému spravodlivému rozhodnutiu v iných veciach, kde ešte to rozhodnutie má zmysel, kde rozhodujeme o právach a povinnostiach, kde rozhodujeme o vine a nevine, kde rozhodujeme o osude maloletých detí, lebo máme stovky, tisíce, ba desaťtisíce a státisíce starých exekúcií na prvom súde, kde vlastne nič nerobíme len správcu za 16,50 roky rokúce, ale výsledný efekt poznáme. Ten nemajetný nebude mať majetok. Keď bude mať, tak je možný ..... , čiže nikomu sa neublíži, môže znovu podať návrh na exekúciu, dokonca máme tam aj možnosti zabezpečenia tých zabezpečovacích práv, ktoré už dnes niektorí majú, čiže oni keď to podajú, tak všetky práva im budú zachované.
Keď dáme tú rečnícku otázku, že v čom je ten návrh zlý. To, že ten oprávnený bude musieť zaplatiť, ale nie celkovú sumu, ktorú by sme mu vedeli vyrátať na základe vyhlášky, ale paušál 35 eur. No, musel by zaplatiť aj tak, keby že nemáme tam tento zákon a oveľa vyššiu sumu. Alebo ďalšia otázka, že keby že nepredložíme tento návrh zákona, ten nemajetný povinný by zaplatil? No nie, nezaplatil, lebo nemá z čoho.
A každý subjekt, každý oprávnený či to je verejnoprávny, či to je Sociálna poisťovňa, ministerstvo vnútra, zdravotná poisťovňa, ale aj súkromné zdravotné poisťovne, ale aj subjekty súkromného práva na základe tohto zákona sa budú musieť vysporiadať racionálne logikou dobrého gazdu, hospodárne, že ktoré exekúcie podajú znova, na ktoré subjekty. Subjekt, ktorý, fyzická osoba, ktorý má 60, 70 exekúcií na krku oplatí sa mi naňho dať tú 80? Tak to musí rozhodnúť. Nikto s tým nič roky nerobil, tak teraz keď už fakt nám to prehupuje do takých sfér, že už to je neúnosné, treba aj podľa expertov z Rady Európy pristúpiť k veľmi ráznemu kroku.
Na druhej strane je legitímna aj tá otázka, ktorú nastolila pani poslankyňa Žitňanská, alebo pán poslanec Pčolinský zvykne nastoliť, samotné tituly exekúcií. Ale toto nie je témou dnešného dňa. Môže byť predmetom ďalšieho zákona, politického súperenia, lebo tam sa potom vyskytujú ďalšie legitímne otázky, že prečo by mali platiť ostatní, ktorí platia svoje dane. Lebo toto, keď niekto hovorí, že to evokuje k tomu tento zákon, aby dlžníci neplatili, no, zďaleka nie. Dlžník, ktorý má majetok aj tak bude exekvovaný ...... Ide sa ďalej. Ten kto nemá majetok, ten aj tak ten majetok nemá, čiže preňho či to je x-tá ďalšia exekúcia je bezpredmetná, lebo je v takej pasci, že môže mu pomôcť akurát tak osobný bankrot alebo ďalšie riešenie, ktoré pripúšťa náš právny poriadok, alebo možno tiež nejaké mimoriadne legislatívne riešenie, ale už asi nie v gescii ministerstva spravodlivosti.
Vážené dámy, vážení páni, chcem vás požiadať o podporu tohto síce veľmi výnimočného nesystémového návrhu, ale veľmi potrebného, ktoré keď sme to prebrali so subjektami, ktorým fakt ide o objektívne záujmy, tak každý s týmto návrhom súhlasil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 16:21 - 16:32 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o ukončenie niektorých exekúcií, exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020, v ktorom si vláda Slovenskej republiky určila za cieľ zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci.
Cieľom novej právnej úpravy je poskytnúť efektívne vyriešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekučných spisov, ktoré spočíva v zastavení niektorých starých exekúcií v ktorých nedochádza ani k exekvovaniu majetku povinného, keďže je nemajetný, ani k zastaveniu exekúcie, keďže oprávnený k zastavenie exekúcie nenavrhne z dôvodu rizika, že bude znášať trovy exekúcie a to priamo zo zákona.
Návrh zákona súčasne so zavedením osobitného mechanizmu zastavenia tzv. starých exekúcií, dáva oprávneným možnosť podať opravný návrh na vykonanie exekúcií, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.
Navrhuje sa za zákonom ustanovených podmienok ponechať účinky úkonov súdneho exekútora smerujúcich k zabezpečeniu majetku povinného v starej exekúcie zachované.
Účinné správne úpravy navrhujeme od 1. januára 2020. Čiže je tu dostatočný priestor oboznámiť sa s danou problematikou a s novou právnou úpravou, ale aj sa pripraviť dotknutým orgánom, či exekútorom, súdom s dopadmi, na dopady tohto zákona.
Bude to mať vplyv negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v časti aj na podnikateľské prostredie, negatívne ale aj pozitívne vplyvy na sociálne, na sociálnu oblasť. Sú to všetko rozpracované v tých položkách.
Čo sa týka spoločnej správy, tak sa stotožňujeme so spoločným hlasovaním a so všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a odporúčam tiež, ako predkladateľ tohto návrhu zákona, tieto schváliť.
Ešte v úvodnom slove mi dovoľte, predtým ako sa rozbili raz debata zastavenie starých exekúcií a exekučná amnestia. To sú úplne dve rozdielne veci. Ministerstvo nateraz nepristúpilo k exekučným amnestiám predovšetkým
===== Takže v úvodnom slove mi dovoľte, predtým ako sa rozbili debata zastavenie starých exekúcií a exekučná amnestia. To sú úplne dve rozdielne veci. Ministerstvo nateraz nepristúpilo k exekučným amnestiám predovšetkým z dôvodu financií, ale aj z dôvodu toho, že zámerom ministerstva teraz nevedelo a nemohlo byť doriešenie exekúcií ako takých, exekučných titulov ako takých. Na to treba viac rezortov. Rezort mal na starosti doriešiť tzv. staré exekúcie, ktoré zaťažujú nielen samotných exekvovaných, ale aj exekútorov, ale predovšetkým súdny systém ako taký.
V čom je problém? My v tomto sme len správcovia spisov, starých spisov, 10, 15, x-ročných. Nič sa na základe týchto spisov nevykonáva. Nevymáha sa, v ktorých sa vymáha, tie sa nezastavujú. Čiže bavíme sa o spisoch, o exekúciách, kde ten povinný je nemajetný a kde ten oprávnený nenavrhne zastaviť exekúciu, lebo v tom momente by musel zaplatiť exekútora všetky trovy, ktoré s tým súvisia. Čiže ten balvan, ktorý je na začiatku, keď niekto objednal exekútora, že v prípade .... finančných prostriedkov alebo nejaké majetkové časti bude musieť ten oprávnený zaplatiť, tlačí pred sebou súd v prospech toho oprávneného, že kým súd to konanie nezastaví, on platiť nemusí.
To, že ... zaplatenie povinný, bohužiaľ, to už je iný faktor, za to súdy nemôžu, že ten povinný nemá majetok. Aj teraz v platnom právnom poriadku súd by mohol zastaviť exekúciu pre nemajetnosť. Čiže je táto možnosť, ale to by sme potrebovali 2,6 mil. to je podľa exekučného registra exekúcií alebo podľa súdneho manažmentu, to je 3,2 mil., lebo rozdiel je v tom, že exekútor keď odovzdá poverenie, on už tú exekúciu vyčiarkne z registra exekúcií, ale kým my to nespracujeme a nezastavíme, tak samozrejme, v súdnom manažmente tá exekúcia je naďalej vedená, čiže podľa dnes platného právneho stavu, keby že necháme sudcom, aby v každom konaní, v takomto konaní, kde je nemajetnosť, kde je stará exekúcia a je možné zastaviť pre nemajetnosť, to je 3,2 mil. tak vyrátajte, koľko by to asi mohlo trvať rokov, kým by sme tento stav napravili a očistili súdy, malé súdy, kde sú nieže tisíce, niekde je 80, 90, niekde je viac ako 100 000 starých exekúcií. A to sa nedá zvládnuť v časovom horizonte, ktoré je pre túto spoločnosť prijateľná. A pre spoločnosť nie je prijateľná ani ten stav, že aj z dôvodu z tohto, kde dosť veľkú časť súdnej agendy zaberajú staré exekúcie, nedochádza včasnému spravodlivému rozhodnutiu v iných veciach, kde ešte to rozhodnutie má zmysel, kde rozhodujeme o právach a povinnostiach, kde rozhodujeme o vine a nevine, kde rozhodujeme o osude maloletých detí, lebo máme stovky, tisíce, ba desaťtisíce a státisíce starých exekúcií na prvom súde, kde vlastne nič nerobíme len správcu za 16,50 roky rokúce, ale výsledný efekt poznáme. Ten nemajetný nebude mať majetok. Keď bude mať, tak je možný ..... , čiže nikomu sa neublíži, môže znovu podať návrh na exekúciu, dokonca máme tam aj možnosti zabezpečenia tých zabezpečovacích práv, ktoré už dnes niektorí majú, čiže oni keď to podajú, tak všetky práva im budú zachované.
Keď dáme tú rečnícku otázku, že v čom je ten návrh zlý. To, že ten oprávnený bude musieť zaplatiť, ale nie celkovú sumu, ktorú by sme mu vedeli vyrátať na základe vyhlášky, ale paušál 35 eur. No, musel by zaplatiť aj tak, keby že nemáme tam tento zákon a oveľa vyššiu sumu. Alebo ďalšia otázka, že keby že nepredložíme tento návrh zákona, ten nemajetný povinný by zaplatil? No nie, nezaplatil, lebo nemá z čoho.
A každý subjekt, každý oprávnený či to je verejnoprávny, či to je Sociálna poisťovňa, ministerstvo vnútra, zdravotná poisťovňa, ale aj súkromné zdravotné poisťovne, ale aj subjekty súkromného práva na základe tohto zákona sa budú musieť vysporiadať racionálne logikou dobrého gazdu, hospodárne, že ktoré exekúcie podajú znova, na ktoré subjekty. Subjekt, ktorý, fyzická osoba, ktorý má 60, 70 exekúcií na krku oplatí sa mi naňho dať tú 80? Tak to musí rozhodnúť. Nikto s tým nič roky nerobil, tak teraz keď už fakt nám to prehupuje do takých sfér, že už to je neúnosné, treba aj podľa expertov z Rady Európy pristúpiť k veľmi ráznemu kroku.
Na druhej strane je legitímna aj tá otázka, ktorú nastolila pani poslankyňa Žitňanská, alebo pán poslanec Pčolinský zvykne nastoliť, samotné tituly exekúcií. Ale toto nie je témou dnešného dňa. Môže byť predmetom ďalšieho zákona, politického súperenia, lebo tam sa potom vyskytujú ďalšie legitímne otázky, že prečo by mali platiť ostatní, ktorí platia svoje dane. Lebo toto, keď niekto hovorí, že to evokuje k tomu tento zákon, aby dlžníci neplatili, no, zďaleka nie. Dlžník, ktorý má majetok aj tak bude exekvovaný ...... Ide sa ďalej. Ten kto nemá majetok, ten aj tak ten majetok nemá, čiže preňho či to je x-tá ďalšia exekúcia je bezpredmetná, lebo je v takej pasci, že môže mu pomôcť akurát tak osobný bankrot alebo ďalšie riešenie, ktoré pripúšťa náš právny poriadok, alebo možno tiež nejaké mimoriadne legislatívne riešenie, ale už asi nie v gescii ministerstva spravodlivosti.
Vážené dámy, vážení páni, chcem vás požiadať o podporu tohto síce veľmi výnimočného nesystémového návrhu, ale veľmi potrebného, ktoré keď sme to prebrali so subjektami, ktorým fakt ide o objektívne záujmy, tak každý s týmto návrhom súhlasil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 16:19 - 16:20 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tento pozmeňujúci návrh, ktorý je predmetom teraz diskusie a rozpravy podľa vláda alebo, chce nastoliť legitímny cieľ, aby sudcov sme pri nestranných, nezaujatých.
Samotné legislatívne riešenie už nechám na pôsobnosť rozhodnúť sa pre Národnú radu. Ale ako ten kto obhajoval to podanie vo veci štátneho občianstva pred Ústavným súdom, tak musím povedať, že ani toto riešenie podľa mňa nie je najlepšie ani v tomto pozmeňovacom návrhu, ale nechám to na posúdenie potom zákonodarnému zboru. A nechcem sa ďalej vyjadrovať k tomu, lebo keby že náhodou to bude predmetom rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ja by načo aj neprejudikoval. Ďakujem pekne.
Skryt prepis