Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2019 o 13:13 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.1.2019 13:13 - 13:14 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi najprv formulovať procedurálny návrh. Navrhujem rokovanie o bode 7, ktoré bolo pôvodne navrhnuté na stredu 30. januára 2019, presunúť na stredu 6. februára 2019 o 14.00.
Odôvodnenie: vzhľadom k tomu, že vznikli procedurálne a právne otázky o ďalšom postupe, je potrebné, aby sme mali dostatočný časový priestor tieto otázky vyriešiť. Streda 6. februára 2019 o 14.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 12:06 - 12:06 hod.

Róbert Madej
Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul členom ústavnoprávneho výboru, že sa bude konať schôdza ústavnoprávneho výboru dnes o 13.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.10.2018 0:05 - 0:11 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ak si všimnete, ja som čítal z fotokópie, ja som odovzdal asi pred dvoma hodinami ten pozmeňovací návrh, takže pokiaľ ide o mňa ako predkladateľa, buďte si istý, že ja som ho v predstihu, a mohli ste si ho vypočuť a nájsť prípadne aj skopírovaný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 23:44 - 23:52 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, legislatívny život je niekedy prekvapivý, ale vzhľadom k tomu aj, ako ohlásil pán minister spravodlivosti, ako uviedol pán minister spravodlivosti, tak či tak by bolo potrebné v zákone o Ústavnom súde vystúpiť, pretože museli sme sa pripraviť na všetky varianty pri prerokovávaní tohto zákona s ohľadom na to, ako môže prejsť a neprejsť ústavný zákon, ktorý mení ústavu.
Boli varianty, ako ste videli, že bude schválené pôvodné znenie návrhu ústavného zákona, tak ako predložila vláda, že bude pozmeňovací návrh schválený či už môj, alebo kolegov Baránikov, ale aj kolegov, alebo nebude schválená novela ústavy vôbec. Preto boli a museli byť z našej strany vypodpisované pripravené pozmeňovacie návrhy v troch variantoch a to je ten dôvod, pre ktorý musím vystúpiť, pretože vládny návrh zákona o Ústavnom súde predpokladá zmeny na absolútnu väčšinu hlasov, a táto zmena novelou ústavy schválená nebola, takže to je, dámy a páni, aby ste pochopili, prvý a najzákladnejší dôvod, pre ktorý si týmto dovolím vystúpiť, aby sme zosúladili vládny návrh zákona o Ústavnom súde so stavom de constitutione lata, teda tak, ako právna úprava je súčasne upravená, a menená nebude. Súčasne, súčasne v zásade, v zásade týmto ste počuli odôvodnenie k celému pozmeňovaciemu a doplňujúcemu návrhu označeným ako celkom číslicou 3, ktorý má celkový počet 6 novelizačných bodov, ktoré neskôr, neskôr odôvodním.
Dámy a páni, dovolím si ešte predložiť a odôvodniť pozmeňovací návrh označený pod číslicou č. 2. Tie, ktoré ste mali uvedené, ten pozmeňovací návrh s číslicou 1, ten nepredkladám, pretože ten mal nadväzovať na schválený pozmeňovací návrh.
Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh označený číslicou 2, má celkovo 3 body. Začnem od konca.
Tretí bod je najdôležitejší, pretože by som si vám chcel dovoliť vás upriamiť na lehoty, ktoré touto cestou, tak ako je pôvodný vládny návrh zákona, by mohli byť problémy pri procese voľby. Ak by sme chceli zachovať 15-dňovú lehotu teraz, a tá bude, budú mať kandidáti v prípade decembrovej voľby ešte v decembri na schôdzi naozaj relatívne krátky čas na prihlásenie sa, nejakých 10 dní. Musíte to, prosím, zobrať na vedomie a musia to zobrať na vedomie aj záujemcovia, ktorí budú chcieť kandidovať. Ale ak by sa mala vykonať opakovaná voľba podľa aktuálneho ústavného stavu, pardon, nová voľba, a tá by sa mala realizovať v závere januára až decembra, januára až februára, bola by tam lehota na zverejnenie podkladov, materiálov o záujemcoch 45 dní a zoberte si, že práve kvôli tomu, kvôli tomu ten tretí pozmeňovací návrh uvádza, aby sme stihli prípadne ešte jednu voľbu na januárovo-februárovej schôdzi, aby sme naplnili Ústavný súd podľa súčasného ústavného stavu, tak v takomto prípade je potrebné uviesť, že v prechodnom ustanovení 15-dňová lehota zverejnenia, zverejnenia informácií o kandidátoch platí aj, aj na všetky uprázdnené miesta v roku 2019 a na všetky voľby, ktoré sa týkajú týchto miest.
Pokiaľ ide o prvý bod pozmeňovacieho návrhu označeného ako celok s č. 2, uvádzam, že dostatočné kapacitné možnosti budú absolútne našou prioritou, zostáva audiovizuálny prenos. Budeme sa, budeme určite hľadať miestnosť podľa možností kancelárie, na toto, chcem poprosiť, nie je potrebný zákon, ide o veľmi vážnu zmenu, z ktorej, z ktorej máme, naozaj pri ktorej máme rešpekt, takže ale nepovažujem za potrebné, aby kapacitné možnosti boli riešené priamo v zákone.
A dovolím si vám, ešte vás poprosiť o ešte o jeden pozmeňovací návrh podporu, a to v tom zmysle, aby sme, aby sme nevykonávali žrebovanie v..., počas vypočutia kandidátov. Ja si myslím, že poslanci Národnej rady by mali byť dostatočne kvalifikovaní, ktorí sú členmi výboru a ktorí majú právo prísť na výbor, aby kládli kvalifikované otázky kandidátom, a nejaké prvky žrebovania v zastupiteľskej demokracii a systéme našich orgánov Národnej rady sú nóvum, ktoré veľmi podľa môjho názoru nepatria.
Z tohto dôvodu si dovolím predložiť tieto pozmeňovacie návrhy, druhý a tretí, o každom prosím hlasovať en bloc a teraz mi, pán predsedajúci, dovoľte, aby som pozmeňovacie návrhy v krátkosti prečítal.
Pozmeňovací návrh číslo..., označený ako celok č. 2 k vládnemu návrhu zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1061).
1. V čl. III sa vypúšťa bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III bod 6 znie:
6. § 116a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.
3. V čl. III v bode 7 sa slová „prvej voľbe kandidátov na sudcu ústavného súdu“ nahrádzajú slovami „voľbe sudcov ústavného súdu“ a za slovo 2018 sa vkladajú slová „na voľné miesta sudcov ústavného súdu uvoľnené v roku 2019“.
Toľko pozmeňovací návrh, ktorý som označil číslicou 2.
Dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňovací návrh, ktorý som označil číslicou 3:
1. V čl. I sa vypúšťa § 14 ods. 3.
Nasledujúci odsek sa primerane prečísluje.
2. V čl. I § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo na základe disciplinárneho rozhodnutia podľa čl. 134 ods. 4 ústavy“.
3. V čl. I § 19 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo disciplinárne rozhodnutie podľa čl. 134 ods. 4 ústavy“.
4. V čl. III sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. IV sa vypúšťajú body 1 až 5.
6. ČIánok VIII sa vypúšťa.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Dámy a páni, vzhľadom na predložený pozmeňujúci návrh navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 3 správy ústavnoprávneho výboru.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:27 - 21:28 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, podpredsedovia, dámy a páni, už bolo asi vysvetlené tej situácie dosť, vzhľadom k tomu ale predsa musím odôvodnenie ešte predtým, ako veľmi jednoducho a rýchlo prečítam pozmeňovací návrh. Navrhujeme teda, dámy a páni (ruch v sále a zaznievanie gongu), aj zmeniť prechodné ustanovenie v súlade s tým, ako Národná rada hlasovala o zmene účinnosti ústavy, novely ústavy ako takej. Musí s tým počítať aj prechodné ustanovenie, a to k 15. novembru.
Inými slovami, vážený pán predseda Národnej rady, pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som týmto prečítal pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní (tlač 1060):
V čl. I bod. 8 čl. 154g sa slová „1. novembrom“ nahrádzajú slovami „15. novembrom“.
Toľko môj pozmeňovací návrh.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 21:22 - 21:25 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne aj za strpenie, ja by som chcel vysvetliť opakovane, čo sa stalo, a okrem toho dať návrh podľa zákona o rokovacom poriadku.
V prvom rade, dámy a páni, pôvodne novela ústavy bola navrhnutá s účinnosťou 1. novembra 2018. V spoločnej správe ústavnoprávneho výboru ste mali body 2 a 3. Bod 2 menil prechodné ustanovenie s tým, že počítal prechodné ustanovenie so zmenou účinnosti 15. november. Bod 3 spoločnej správy menil účinnosť ústavy k 15. novembru. V hlasovaní stalo sa to, čo sa stalo, samozrejme, nikto si to navzájom nemôžme vyčítať, pretože hlasovania môžu tak dopadnúť. Hlasovaním sa zmenila účinnosť novely ústavy k 15. novembru, ale nezmenili sa prechodné ustanovenia. Práve kvôli tomu, že nebolo to spoločné hlasovanie, vyňal to pán poslanec Baránik a ten bod 2 by ostal neschválený. Právna úprava, právna úprava, právna úprava nepripúšťa, aby prechodné ustanovenie počítalo so zmenou právnej úpravy od 1. novembra a účinnosť novely ústavy 15. novembra, preto sme sa tu dneska trošku zdržali, ale verím, že si to nemôžme navzájom vyčítať nikto, lebo je to výsledok hlasovania.
Dámy a páni, s ohľadom na uvedené, pretože je potrebné vecne zmeniť novelu ústavy, a to v časti prechodného ustanovenia, dovoľte mi, aby som týmto navrhol návrh najmenej 30 poslancov, písomne sú podpísaní 36, a to návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1060).
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1060).
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, § 85 ods. 4, písm. c), a to ihneď.
Ďakujem veľmi pekne.
Poprosím o hlasovanie bez rozpravy a odovzdávam písomný návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.10.2018 20:44 - 20:46 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, presne na to je určené tretie čítanie. Ja by som si chcel dovoliť informovať vás, že s ohľadom na hlasovanie, za ktoré iste treba aj poďakovať, ale pri jednom bode spoločnej správy, je to bod 2, nebol schválený. Bod, ktorý vyňal pán poslanec Baránik. Bod 2 a bod 3 súvisia. Ten vecný je bod 3, posúva účinnosť novely ústavy na 15. novembra v čl. II, ale bod 2 nadväzuje na to v čl. I bode 8 v paragrafe, pardon, v čl. I bode 8 čl. 154g, kde taktiež nadväzuje táto právna úprava, a toto schválené nebolo.
Takže dovolím si upozorniť na túto vec legislatívnotechnického charakteru, o ktorej by sme prípadne mali hlasovať, ale, ale na to by malo byť a dávam procedurálny návrh na krátko prerušené, prerušené tretie čítanie, aby mohol byť pripravený pozmeňovací návrh, aby v prípade, ak schváli Národná rada novelu ústavy... (Reakcia z pléna.) To, pani poslankyňa, to je účinnosť, to sa poslanci rozhodli, nikto iný. Rozdelil sa bod 2 a 3, ktoré s účinnosťou spolu súvisia, pánom poslancom Baránikom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nemáte slovo.

Madej, Róbert, poslanec NR SR
To znamená, my za to nemôžeme, nikto z nás. Niekedy takéto hlasovanie vyjde a v tomto, v tomto, v tomto, v tomto musím upozorniť... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, nemáte slovo, nevyrušujte. Už bolo dosť, pani poslankyňa Blahová.

Madej Róbert, poslanec NR SR
... aby bola vykonateľná novela ústavy, na veľmi krátky čas prerušiť rokovanie a umožniť legislatívnotechnickú zmenu navrhnúť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:17 - 18:19 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým predrečníkom. Budem sa snažiť čo najstručnejšie na všetkých. Pokiaľ ide o pána poslanca Dostála, ja som veľmi spokojný. Ja som vysvetľoval, odôvodnil všetko. Ak vy nie ste spokojný, berme to ako subjektívne názory oboch strán.
Budem reagovať na pána poslanca Dostála a pána poslanca Kresáka. Tie dvojičky sú len východiskom z toho, keď sme tvorili ten pozmeňovací návrh. Pamätáte si tie pochybnosti, ktoré vznikli, keď prezident Slovenskej republiky vymenoval sudkyňu Laššákovú a sudcu Mamojku, že boli bola odborná diskusia, že či môže vzhľadom na to, že boli rôzne uprázdnené miesta, voľba sa mala vykonať oddelene. To je jediný leitmotív, prečo urobiť, urobiť s touto vecou poriadok.
Pán poslanec Baránik, vy ste negovali, nehnevajte sa, Benátsku komisiu. Ja by som si to nikdy nedovolil. Vlastne keď vám vyhovuje jej rozhodnutie, tak ju velebíte, a keď vám nevyhovuje, tak Benátska komisia sú nikto. A už príznačné bolo vlastne citovať prezidenta Slovenskej republiky, že ľutuje, že sa na ňu obrátil. Ja neľutujem, aj keby som nebol spokojný s jej rozhodnutím, pretože sú tam najväčší odborníci z Európskej únie, Európy v oblasti ústavného práva a práva ako takého. Takže myslím si, že, myslím si, že máme sa my od nich čo učiť.
Pani poslankyňa Remišová, stretnutí bolo veľa, aj u pána prezidenta. Otvorene hovorím, predložil som pozmeňujúci návrh na ústavnoprávnom výbore, nikto mi to nemôže poprieť. Legislatíva sa vyvíja.
Pán poslanec Vašečka, nesúhlasím s vami, že rovina politická. My sme v ústavnoprávnej rovine a nič iné nemôžem povedať len to, že nesúhlasím s vami. Ja budem v tejto veci hovoriť, čo najodbornejšie, ako sa len dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 17:50 - 18:06 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia, dámy a páni, vzhľadom k tomu, že moje vystúpenie už bolo niekoľkokrát ohlásené, nechcem vás dnes sklamať a dovolím si uviesť niekoľko slov v prvom rade na úvod.
Po vypočutí doterajšej rozpravy človeku sa nechce veľmi odborne, priznám sa, hovoriť, ale zostanem a budem sa vždy snažiť byť v odbornom tóne, pretože momentálne som doteraz počul len príliš veľa politiky na rozdiel od toho, že nám, zabúdame, dámy a páni, na to podstatné. To, prečo sme tu, je dôsledok sporu Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Mal som tú česť zastupovať Národnú radu pred Benátskou komisiou a musím povedať, že vo februári 2017, približne to bol tento mesiac, veľmi nešťastne išiel profesor Mazák, zástupca prezidenta, z Benátok, keď Benátska komisia prijala stanovisko a v ňom uvedené odporúčania, ktoré tiež podnietili návrh zákona, ktorý predložil pán minister. Príčina, prečo sme tu, bol spor prezidenta a Národnej rady a neochota prezidenta dodržať niektoré jeho povinnosti, ktoré následne vyplynuli aj z nálezov Ústavného súdu. Benátska komisia dala aj odporúčania tak prezidentovi a aj Národnej rade.
Dámy a páni, nemali by sme zabudnúť, že Benátska komisia odporučila trojpätinovú väčšinu, pardon, kvalifikovanú väčšinu, to v podmienkach Slovenskej republiky nie je 100 poslancov zo 150, ale kvalifikovaná väčšina je u nás 3 pätiny, teda 90 poslancov zo 150 a toto Benátska komisia odporučila pri voľbe sudcov súčasne s antiblokačnými mechanizmami. Ja sa, dámy a páni, pýtam, keby sme zaviedli, a reagujem tu na pozmeňovací návrh kolegov z opozície, keby sme zaviedli 90 hlasov pri voľbe kandidátov, bol by to podľa môjho názoru, je to návrh na diskusiu, ale tak prísny systém, ktorý v prvom rade neviem nájsť pri vykonaní medzinárodnej komparácie nikde vo okolitých štátoch, aspoň som ja nenašiel, povedzte mi príklad, kde by sa dvojnásobný počet kandidátov hľadal kvalifikovanou väčšinou. Nesplnili by sme podľa môjho názoru druhú časť odporúčania Benátskej komisie, antiblokačný systém, veď ako sme sa pri váhach na jednej strane parlament, sedemdesiat..., pardon, obyčajná väčšina a prezident dvojnásobok kandidátov a jeho výber, ako sme sa zablokovali už vtedy v tom druhom stupni u prezidenta Slovenskej republiky. Ak máme podľa odporúčania Benátskej komisie zaviesť antiblokačný systém, tak nemôžme zaviesť princíp výberu sudcov zložitejší preto, že sa nám, bohužiaľ, ale som o tom presvedčený, že to hrozí, história zopakuje. Práve kvôli, kvôli tomu sú, predostreté rôzne alternatívy.
Ja sa chcem v prvom rade poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, že kolegom z opozície vysvetlil ešte predtým, než som a než prednesiem tento pozmeňovací návrh, že vysvetlil, čo je jeho obsahom, a pekne to napravil, že v prvom kole, v prvom kole má byť volený priamo sudca v Národnej rade 90 hlasmi, a v prípade, ak sa neobsadí v Národnej rade touto priamou voľbou dostatočný počet sudcov Ústavného súdu, druhé kolo sa už vykoná ako voľba kandidátov dvojnásobného počtu vo dvojičkách, ktoré Národná rada potom predloží ako návrh prezidentovi, z ktorých prezident z dvojíc vyberie sudcov Ústavného súdu. Inými slovami, snažíme sa v rámci antiblokačných mechanizmov navrhnúť a dať zadosť Benátskej komisii kvalifikovanú väčšinu, ktorá by bola priechodná, a nehrozilo by zablokovanie parlamentu, resp. výberu sudcov a na druhej strane, pokiaľ tento mechanizmus fungovať nebude, čo si môže každý urobiť svoj obraz, tak v takomto prípade zostáva a zotrváva ten mechanizmus platný, účinný dnes, že Národná rada prezidentovi Slovenskej republiky navrhuje kandidátov dvojnásobného počtu.
Dámy a páni, je to logický dôsledok toho, že pokiaľ zavádzate tak prísnu, ako je väčšina, tak takáto prísna väčšina by nemala byť použitá v dvojstupňovom výbere, ale v jednostupňovom výbere súčasne s možnosťou, aby v druhom kole volil parlament kandidátov vyšším kvórom, teda absolútnou väčšinou presne v súlade s návrhom aj pána ministra, a ponúkol dvojnásobný počet kandidátov prezidentovi Slovenskej republiky.
Chcem ešte zareagovať na pána poslanca Dostála. Pán poslanec, tak ako je právo ostatných kolegov aj z opozície podať pozmeňovací návrh, tak ja si osobne myslím, že, že rovnako by ste nemali vyčítať, že aj poslanec iný ako z vášho tábora pozmeňovací návrh v druhom čítaní podá. Navyše by som chcel povedať, že tento, táto legislatívna činnosť sa vyvíja, v prvom rade chcem oceniť pána ministra za to, že podal novelu ústavy, našiel tú odvahu, snažil sa nájsť konsenzus a je to prvá alternatíva pre tento parlament. Ja naozaj neviem, ako hlasovanie dopadne.
Ďalšiu alternatívu okrem vašej, samozrejme, ktorá je predložená, sme hľadali na ústavnoprávnom výbore. Bol predložený tiež pozmeňovací návrh, ktorý si pamätáte, ktorý bol predmetom diskusie, hoci sa na záver nehlasovalo, lebo v tom čase ešte nebola zjavná podpora, a uvidíme, uvidíme, samozrejme, s tým, čo bude predložené v pléne, ale už vtedy sme naznačovali, že chcem dať zadosť rozhodnutiu a odporúčaniu Benátskej komisie, ale s antiblokačnými mechanizmami alebo s mechanizmami, ktoré nespôsobujú zablokovanie voľby. A následne je tu tento návrh, dámy a páni, ktorý v zásade podľa môjho názoru prijíma všetko dobré z tých dvoch možností, to znamená, pokúša sa hľadať ústavnú väčšinu v parlamente, pokiaľ sa nenájde, má možnosť prezident vybrať z dvojnásobného počtu kandidátov na každé uvoľnené miesto sudcu.
Dámy a páni, myslím si, že tá diskusia prebieha naozaj už veľmi dlho. Prebiehala na ústavnoprávnom výbore, tá legislatívna činnosť sa vyvíja, ale kritizovať napríklad pána ministra, že, a povedať, že hádam neskočíte, ja neviem, ako to bolo povedané, na nejakú taktiku, že vyberať absolútnou väčšinou, teda 76 hlasmi je podľa môjho názoru nenáležité a pripájam sa ku kolegom z opozície, ktorí povedali, a súhlasím s nimi, že v takom prípade bude zachovaný platný ústavný stav, podľa ktorého máte jednoduchú väčšinu. To znamená, pán minister urobil jednoznačne krok vpred a minimálne, minimálne za novelu ústavy je potrebné hlasovať tak, ako bola predložená, hoci predtým máme ešte na diskusiu pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu byť ďalším krôčikom vpred, samozrejme, pokiaľ by sa Národná rada Slovenskej republiky tak rozhodla.
Dámy a páni, v zásade si myslím, že ten hlavný leitmotív zmeny v tomto pozmeňujúcom návrhu k novele Ústavy Slovenskej republiky som vysvetlil, ale poviem, ešte z hľadiska odôvodnenia v krátkosti teda.
Navrhujeme, dámy a páni, prvé kolo, v ktorom prebehne priama voľba sudcov Ústavného súdu kvalifikovanou väčšinou v Národnej rade Slovenskej republiky, a to z dôvodu, že kvalifikovaná väčšina je podľa nášho názoru tak prísna, že dvojkolový systém pri tak vysokej, vysokom kvóre spôsobí blokáciu výberu sudcov. Pokiaľ nebude obsadený dostatočný počet sudcov, ktorý má byť obsadený, navrhujeme druhé kolo, kde bude Národná rada už v tom druhom kole vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu dvojnásobný počet a navrhovať ich prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý z dvojnásobného počtu vyberie. Vzhľadom na to, že ide o hybridný systém výberu medzi Národnou radou a prezidentom Slovenskej republiky, pretože ten sudca môže byť buď zvolený v Národnej rade, alebo na základe z voľby kandidátov vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky, sa v nadväznosti na to upravuje voľba predsedu a podpredsedu Ústavného súdu úplne neutrálne z pléna Ústavného súdu, ktorý by si volil.
Dámy a páni, toľko, toľko k odôvodneniu môjho pozmeňujúceho návrhu a ja chcem veriť, že ho budete akceptovať ako podnet na diskusiu. V žiadnom prípade nedopustím, aby sa kritizovalo pána ministra, že jeho novela je akýkoľvek úskok, pretože zlepšuje súčasný stav, a ten, kto kritizuje novelu samotnú, tak v zásade asi je za to, aby sa v teoretickej rovine 39 hlasmi volili sudcovia Ústavného súdu, obyčajnou väčšinou, samozrejme, podľa kvóra prítomných a tak ďalej.
O to, o čo sa my uchádzame, je presne to isté a legitímne, tak ako kolegovia z opozície, ktorí tiež podali pozmeňovací návrh, a ja pevne verím, že aj vy budete rešpektovať právo moje podať pozmeňovací návrh, urobiť možno ešte jeden krôčik vpred.
Dámy a páni, máme štyri alternatívy, tak ako som to pochopil.
Ďakujem pekne, rád by som prečítal pozmeňovací návrh. (Reakcie z pléna.) To poviem na záver. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nichlsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No poďme už k tomu pozmeňujúcemu návrhu.
Pán poslanec, zastaví sa časomiera, a nech sa páči, môžte ho prečítať. (Reakcie z pléna.) Či? (Reakcie z pléna.) Áno, áno, nech sa páči.

Madej, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem. Samozrejme.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov k tlači 1060.
1. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 6, ktoré znejú:
2. V čl. 84 odsek 4 znie:
„(4) Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta, na vypovedanie vojny inému štátu, na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) a na voľbu sudcu ústavného súdu je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.“
3. V čl. 86 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) voliť sudcov ústavného súdu a voliť kandidátov na sudcov ústavného súdu,“.
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená l) až n).
4. V čl. 102 ods. 1 písmeno s) znie:
„s) vymenúva sudcov ústavného súdu z kandidátov na sudcov ústavného súdu navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, odvoláva sudcov ústavného súdu, prijíma sľub sudcov ústavného súdu a sľub generálneho prokurátora,“.
5. V čl. 134 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov. Funkčné obdobie sudcov ústavného súdu je dvanásť rokov.
(2) Sudcov ústavného súdu volí Národná rada Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak vo voľbe podľa prechádzajúcej vety získa potrebnú väčšinu hlasov viac uchádzačov, ako má byť zvolených sudcov ústavného súdu, za sudcu ústavného súdu sú zvolení tí uchádzači, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých uchádzačov, z ktorých sa má obsadiť posledné voľné miesto sudcu ústavného súdu, sa uskutoční opakovaná voľba z týchto uchádzačov. V opakovanej voľbe je za sudcu ústavného súdu zvolený ten uchádzač, ktorý získal najviac hlasov; čl. 84 ods. 4 sa nepoužije.“
6. V čl. 134 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak Národná rada Slovenskej republiky nezvolí potrebný počet sudcov ústavného súdu, tak z uchádzačov, ktorí neboli zvolení za sudcov ústavného súdu, volí najmenej nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov na každé ostávajúce voľné miesto sudcu ústavného súdu dvojicu kandidátov, z ktorej prezident Slovenskej republiky vymenuje sudcu ústavného súdu. Ak nemožno obsadiť z dôvodu rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých uchádzačov voľné miesto na kandidáta na sudcu ústavného súdu, uskutoční sa opakovaná voľba z týchto uchádzačov. V opakovanej voľbe je za kandidáta na sudcu Ústavného súdu zvolený ten uchádzač alebo uchádzači, ktorí získali najviac hlasov; čl. 84 ods. 3 sa nepoužije.“
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 2, teda v čl. 134 ods. 3 sa slovo „vymenovaný“ nahrádza slovami „zvolený alebo vymenovaný“ a slovo „vymenovaný“ a slovo „vymenovaná“ sa nahrádza slovami „zvolená alebo vymenovaná“.
3. V čl. I sa za bod 2. vkladá nový bod 3., ktorý znie:
3. Čl. 135 znie:
„Čl. 135
Na čele ústavného súdu je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu volí zo sudcov ústavného súdu plénum ústavného súdu, ktorý má obsadené všetky miesta sudcov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie:
5. Čl. 139 znie:
„Čl. 139
Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný, Národná rada Slovenskej republiky postupuje podľa čl. 134.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 15:10 - 15:20 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som k tomuto bodu možno trošku neštandardne v krátkosti vystúpil vzhľadom na poznatky ústavnoprávneho výboru vo vzťahu k procesným častiam zákona o sociálnom poistení a vychádzajúc z poznatkov, podnetov, ktoré sa nám na ústavnoprávny výbor od klientov Sociálnej poisťovne dostávajú.
V § 212 ods. 4 a ods. 5 sú uvedené ustanovenia, osobitné ustanovenia mimo rámca zákona o správnom konaní, keďže tu sa uplatňuje osobitný predpis, kde sa upravuje osobitné doručovanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne adresátom týchto rozhodnutí. Problém nastáva v tom, dámy a páni, že tak ako sme to mali donedávna vo všeobecnom predpise o správnom konaní, kde tiež kolegovia, členovia ústavnoprávneho predpisu (pozn. red.: správne má byť – "výboru") v obdobnom duchu tento predpis sa snažili zmeniť, tak aj v tomto všeobecný predpis, zákon o správnom konaní, tak, správny poriadok, pardon, tak aj v tomto osobitnom predpise ustanovenia o doručovaní znejú tak, že v prípade, keď je doručované rozhodnutie Sociálnej poisťovne adresátovi tohto rozhodnutia, tak sa považuje rozhodnutie za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte, a to aj v prípade, ak sa adresát o tejto zásielke nedozvie. To je v poriadku, keď Sociálna poisťovňa doručuje či už do poštovej schránky, prípadne do osobitného poštového priečinka, teda do P. O. Boxu.
Problém však nastáva v tom, dámy a páni, že všeobecné poštové podmienky doručovania sú založené na tom, že adresátovi sa zásielka uloží na pošte a dá sa mu žltý lístok, poznáte ho určite všetci, s osemnásťdňovou lehotou na to, aby si rozhodnutie prevzal. Keď poštový doručovateľ doručuje rozhodnutie, tak v takom prípade sa považuje za doručené, aj keď si ho prevezme a aj keď si ho neprevezme na tretí deň od uloženia zásielky na pošte. Ale predstavte si, že pošta má 18 dní na to, aby uložila zásielku a adresát si ju môže aj na osemnásty deň prevziať. Predstavte si, že je niekto na dovolenke dvojtýždňovej. Sú to objektívne dôvody, pre ktoré si môžte až po dvoch týždňoch prevziať zásielku, ktorú vám dáva správny orgán, posiela. No a, čuduj sa svete, rozhodnutie sa považuje za doručené, aj keď si ho vy prevezmete v posledný deň poštovej lehoty, rozhodnutie sa podľa osobitného predpisu, v tomto prípade § 212 ods. 4 a 5, považuje za doručené na tretí deň.
Počítajme, dámy a páni, spolu. Ak na prvý deň je pošta, poštová zásielka doručovaná a súčasne v ten deň alebo nasledujúci uložená na pošte, tretím dňom od uloženia na pošte sa považuje za doručenú. Vy si ju prevezmete na osemnásty deň, ale už pred pätnástimi dňami sa považuje fikcia doručenia, a to aj v prípade, keď dôjde k fyzickému doručeniu. Ak na tretí deň sa považuje zásielka za doručenú, vy máte pätnásť dní na to, aby ste podali opravný prostriedok, a vyberiete si zásielku na osemnásty deň. V ten deň, ako si ju vyberiete, vám uplynie lehota na podanie opravného prostriedku. Inými slovami, vy si prečítate list a v ten deň musíte podať opravný prostriedok.
Ja pevne verím, že pozmeňovací návrh, ktorý týmto odôvodňujem a neskôr ho doslovne prečítam, je dostatočne priaznivý pre adresátov rozhodnutí Sociálnej poisťovne a postupne budeme s kolegami z ústavnoprávneho výboru ďalšie osobitné právne predpisy meniť priaznivo tak, aby mohol adresát rozhodnutia využiť plnú lehotu v prípade, samozrejme, že si zásielku fyzicky prevezme. Inými slovami, fikcia doručenia v prípade, keď si fyzicky prevezme zásielku, nie je dôvodná a týmto ju chceme vypustiť.
Rád by som ešte možno dal jeden podnet do budúcnosti, ktorý sa nám tiež z hľadiska podnetov spája. Od roku 2015 je Sociálna poisťovňa, parafrázujem, nehovorím úplne presne, povinná oznamovať vznik poistenia, preddavky určovať, výšku a akékoľvek tieto zmeny. Urobili sme dobre, pre adresátov zo strany Sociálnej poisťovne urobíme ľuďom servis, ktorý sa patrí, keďže ten štát na druhej strane požaduje od nich finančné prostriedky vo forme poistného. Problém máme, a ja absolútne akceptujem, že niekedy má problém aj Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa s tým, že údaje z osobitných registrov, a teraz hovorím za oblasť justície, dostane neskoro. Napríklad 2005, od 2015 funguje takéto povinné oznamovanie a Sociálna poisťovňa objektívne, neobjektívne dostane z ministerstva spravodlivosti až v roku 2017 zoznam osôb podnikajúcich podľa osobitného predpisu. Vymyslím si, znalci, tlmočníci, prekladatelia, mediátori. Je ich veľa, je ich rôzne. A predstavte si, že v takýchto prípadoch si Sociálna poisťovňa splní povinnosť oznámiť vznik poistenia s dvojročným oneskorením. Následne na to, keďže na druhej strane poistenie vzniká ex lege, zo zákona, nie z oznámenia Sociálnej poisťovne o tom, že vznikla, vzniká zo zákona, sa tí ľudia dozvedia s jeden a polročným omeškaním, že poistenie vzniklo a že sú dlžní. Vznikne už veľký dlh na sociálnom poistení, na odvodoch, ktorý by ináč asi možno ani nevznikol, keby o tom vedeli, že poistenie vzniklo. Ale na druhej strane neznalosť zákona neospravedlňuje. Sami majú vedieť, že poistenie vzniklo, keďže sú zapísaní v osobitnom registri, podnikajú podľa osobitného predpisu. Ale my im máme robiť ten servis, od 2015 oznamovať.
To znamená, nehnevajte sa na mňa, musím povedať, že som medzi dvoma mlynskými kolesami. Pretože oznamovacia povinnosť Sociálnej poisťovne je jedna vec, nemá konštitutívne účinky vzniku poistenia, ale je to nejaká zákonná povinnosť Sociálnej poisťovne. Na druhej strane keď toto nie je splnené, ex lege poistenie vzniká, tí ľudia sa to možno aj svojím nedopatrením dozvedia neskoro, ale zistia dosť neskoro, že sú dlžní. Nie je tam možnosť reparácie späť, to znamená, spätného odhlásenia. Napríklad v takých osobitných prípadoch, keď si Sociálna poisťovňa vďaka iným subjektom, vďaka iným subjektom, a teraz hovorím aj do rezortu justície, s oneskorením splní svoju povinnosť.
Je to možno ďalší podnet, ktorý nemám ambíciu riešiť týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý som dal len k doručovaniu. To považujem za veľmi problematické, pokiaľ ja dostanem rozhodnutie a dnes mi uplynie lehota, ja nestihnem napísať odvolanie. Ale chcem len veľmi pekne poprosiť, aby ste sa skúsili zaoberať tým konfliktom dvoch právnych úprav, kde vzniká na jednej strane povinnosť Sociálnej poisťovne oznamovať, na druhej strane tí ľudia sa to nedozvedia, hoci by, znalí zákona, mali vedieť, že im sociálne poistenie vzniklo. Potom načo im robíme servis? Určite, určite by potom aspoň právny predpis mohol dovoľovať, povoliť možnosť odhlásiť sa spätne, hoci ten benefit, že majú dlhšiu dobu poistenia, nespochybňujem. To znamená, že pracujú a šetria si na dôchodok. To je len tak na margo do budúcej legislatívnej činnosti aj ministerstva, Sociálnej poisťovne a v rámci vašej spolupráce. Toľko.
Dovoľte mi najprv prečítať odôvodnenie, následne oznámim prečítanie doslovné pozmeňovacieho návrhu. Navrhujeme teda zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností Sociálnou poisťovňou s všeobecno-právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Je nedôvodné, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi po tom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia tretí deň po uložení zásielky. Uvedená prax spôsobuje nedôvodné skrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku adresátom rozhodnutí Sociálnej poisťovne. Navrhuje sa, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi platil skutočný deň doručenia zásielky a nie zákonná fikcia.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol týmto pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa za doterajší bod 67 vkladajú nové body 68 a 69, ktoré znejú: "68. V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne".
69. V § 212 ods. 5 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky organizačnej zložke Sociálnej poisťovne"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body 68 a 69 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. Navrhované zmeny sa teda premietnu aj v čl. IV o účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis