Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2016 o 10:50 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.12.2016 9:16 - 9:18 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovoľte mi uviesť informáciu ústavnoprávneho výboru.
Informácia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 349 z 30. novembra 2016 pridelil návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Predložený návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998 Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval na 28. schôdzi výboru dňa 6. decembra 2016. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky hlasoval o návrhu uznesenia, ktorým výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998 schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu navrhnutým Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky: v texte deklarácie sa vypúšťajú slová "na návrh vlády Slovenskej republiky". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu k návrhu deklarácie: v texte deklarácie sa vypúšťajú slová "na návrh vlády Slovenskej republiky".
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uvedené uznesenie schválil uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 128 zo 6. decembra 2016 a zároveň poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Informácia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 129 zo 6. decembra 2016.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím vás.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2016 11:33 - 11:34 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti uviesť predložený návrh.
Pravidlo jednokolovej voľby sa uplatňuje aj pri voľbách starostov obcí a primátorov miest, pričom postavenie a zodpovednosť primátorov krajských miest sú porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov.
Okrem tohto návrh reaguje na niektoré aplikačné problémy, ktoré rezonovali počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy sa prvýkrát aplikoval zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzv. volebný zákon. Návrhy nemenia pravidlá, iba upresňujú postupy volebných orgánov a zabezpečujú tak správnu a jednoznačnú aplikáciu zákona. Okrem toho sa navrhuje zákonom určiť odmenu zapisovateľovi štátnej komisie.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 11:30 - 11:30 hod.

Martin Nemky
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Klus, ďakujem za vystúpenie a možno rád si s vami sadnem, ale určite bude na to priestor aj v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 11:10 - 11:11 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Pčolinský, čakal som viac, ale je pravda, nikdy nečakaj viac, aby si nebol sklamaný. Teda citovali ste, síce ste skúšali argumenty, že ideme šetriť a neviete o iných argumentoch. Pán poslanec, hlavnými argumentami boli zvýšenie povedomia občanov o fungovaní samosprávnych krajov. Dneska sa bavíme o kompetenciách, aké majú samosprávne kraje. Možno šetrenie času ľudí tým pádom, že sa voľby budú konať v ten istý deň. Zníženie počtu kumulovaných funkcií, tých dôvodov je výrazne viac a viac. To znamená, že nie, že budete citovať nejakú vetu, ktorá ani nebola v dôvodovej správe. Pán kolega, čakal som viac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2016 10:50 - 10:52 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi uviesť v krátkosti návrh zákona.
Navrhovaná zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva a s tým súvisiace zmeny v zákone o volebnej kampani vytvárajú zákonné podmienky na to, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí mohli konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. V rovnakom čase sa vykonajú vždy voľby vyhlásené na pravidelné štvorročné volebné obdobie.
Pre voliča navrhovaná zmena znamená voliť tieto orgány v jeden deň na rovnakom mieste, čo mu v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši záujem vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.
Pre kandidátov a politické strany zmena prinesie lepšie podmienky pri vytváraní volebných programov, pri vyberaní kandidátov a je predpoklad, že aj zvýši záujem voliča o voľby do orgánov územnej samosprávy, čím sa posilní mandát zvolených funkcionárov.
Voľby do orgánov územnej samosprávy sa nebudú vykonávať v rovnakom čase vtedy, ak je potrebné vyhlásiť voľby z dôvodu uprázdnenia mandátu predsedu samosprávneho kraja, poslanca samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta alebo poslanca mestského alebo miestneho zastupiteľstva počas volebného obdobia.
Pán predsedajúci, na úvod toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 10:47 - 10:48 hod.

Martin Nemky
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Krajniak, no čakal som viac, nie že teda pri ústavnom zákone budete komentovať nejaké prieskumy. Bol by som možno rád, keby sa vrátime k téme a neodbočujeme od témy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 10:38 - 10:39 hod.

Martin Nemky
Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti. Pán poslanec Budaj, hovorili ste jedenásť minút, z toho tri minúty o rokovacom poriadku. Ja ďakujem predsedajúcemu, že vás upozornil, že sa bavíme možno o inom zákone, ako ste mysleli, bavíme sa o zákone, teda o predĺžení funkčného obdobia poslancov a predsedov vyšších územných celkov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2016 18:53 - 18:55 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi uviesť predložený návrh ústavného zákona.
Zásadným hľadiskom pre úspešný rozvoj obcí i vyšších územných celkov je vzbudenie čo najväčšieho záujmu u ich obyvateľov o verejný život, sledovanie činnosti volených zástupcov voličmi, presadzovanie všeobecne preferovaných cieľov a ovplyvňovanie kvality života obyvateľov obcí a vyšších územných celkov ich orgánmi. V tomto smere je potrebné posunúť záujem o volebnú súťaž na vyššiu kvalitatívnu úroveň, pretože prax ukázala tento záujem ako rozdielny, pričom je nižší vo voľbách do vyšších územných celkov.
Cieľom doplnenia ústavy je zjednotiť volebné obdobia orgánov územnej samosprávy a tým vytvoriť pre voliča lepšie prostredie na výkon jeho ústavného práva voliť. Preto sa navrhuje zmeniť volebné obdobie orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov. Tým sa vytvorí možnosť, aby voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov vyšších územných celkov v roku 2022 sa mohli konať v jeden deň.
Súčasne so zmenou ústavy bude potrebné upraviť volebné pravidlá, ktoré zabezpečia vykonanie uvedených volieb v roku 2022 pre obidva druhy orgánov v rovnakom čase.
Navrhuje sa, aby zmena ústavy i zmena volebných pravidiel nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Takto určená účinnosť totiž nezasiahne do procesu prípravy volieb do vyšších územných celkov v roku 2017.
Na záver mi dovoľte požiadať o podporu predloženého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2016 12:01 - 12:01 hod.

Martin Nemky
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, pán poslanec Kresák, ktorý predniesol pozmeňujúce, resp. pozmeňovací návrh. Chceli by sme po dohode s pani ministerkou využiť 48-hodinovú lehotu, čiže hlasovali by sme v utorok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2016 11:52 - 11:54 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 167 zo 7. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva osem pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 175a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 82 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis