Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:34 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:34 - 16:37 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1372).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby zákon prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 18:38 - 18:39 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja vám neberiem váš názor, ktorý ste tu prezentovali. Ja vás chcem ubezpečiť, že určite si stojíme za, za svojimi návrhmi zákonov, ktoré predkladáme, a ten náš zámer bol pomôcť domácim, domácim chovateľom a pestovateľom, aj keď možno sa z jednej strany to javí ako, ako porušenie nejakých európskych pravidiel.
Ale ja by som chcel upozorniť na jednu trošku inú vec. Ja som v médiách zachytil, keď pán europoslanec Sulík povedal, že na jeho nátlak alebo, alebo proste na jeho upozornenie sa Európska komisia alebo, alebo pani predsedníčka zaoberala touto problematikou a ho ubezpečila, že bude to prednostne riešiť. Či takto sa veci riešia. Či je v tom lobing alebo či je v tom nejaká, nejaká, ja neviem, neviem to ani nazvať, pretože ak, ak niekto, ak niekto upozorňuje a tlačí na svojich kolegov, aby sa tým zaoberali. Nikto nepovedal, že je to porušenie nejakých pravidiel, to len Európska komisia vlastne vyjadrila nejakú pochybnosť na základe pána Sulíka, ktorý tlačil na pani predsedníčku, ak som to správne zachytil v médiách, opravte ma, ak to nie je pravda. Takže možnože aj to by bolo na zamyslenie sa, sa spýtať, že či takto to á fungovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

27.3.2019 9:58 - 10:00 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, predkladám informatívnu správu Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti k prerokovaniu návrhu riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s. (tlač 1315).
Návrh riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosti Žilina, a. s. (tlač 1315), pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1396 z 15. februára 2019 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval predmetnú informáciu 21. marca 2019. Uznesením č. 341 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov zobrať na vedomie zaradenie časti majetkovej účasti štátu na základnom imaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., predstavujúcej 95,52 % (pozn. red.: správne malo byť "65,52 %") základného imania spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku. Výbor ma zároveň poveril predložiť túto správu Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 18:55 - 18:57 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, strašne veľa vecí ste povedal, nedá sa v dvoch minútach reagovať na všetko, ale ja by som chcel povedať tú takú podstatu. Viete, obvinil ste nás, že za všetkým sú eurofondy, že chceme kradnúť eurofondy. Ja si myslím, že to už je taká obohratá pesnička, čo už nikoho nezaujíma, pretože nie je to pravda a proste neviem ani, čo mám na to povedať, z každej strany to počúvame.
Ja by som chcel ale povedať niečo iné. Ak by, aj pán kolega Klus to povedal, že sme členmi Európskej únie a že vlastne sme spoluzodpovední za to, čo sa vlastne deje a aké sú pravidlá, hovorili ste tu o brexite, hovorili ste tu o rôznych iných veciach. Nikto nie je pripravený na ten tvrdý brexit, nikto v Európe, nikto nevie, čo bude, ako bude, keď odídu a ako budeme vlastne reagovať, ako sa budeme správať. Až čas ukáže. Ale ja som chcel povedať jednu takú, takú maličkosť, že ak by tie podmienky alebo tie pravidlá boli férové, ak by to bolo 1 : 1, ak by sme taký istý hlas ako Nemci a Francúzi, vtedy by sme mohli hovoriť o tom, že sme spoluzodpovední. Ale jednoducho tieto veľké štáty sa k nám správajú veľmi macošsky. Oni si niečo zmyslia, dohodnú sa a nás vyradia z tej hry. My musíme slepo počúvať. Nevravím, že všetko je zlé, ale sú tam veci, ktoré my naozaj nevieme ovplyvniť, ak sa tieto veľmoci dohodnú. S koľkými vecami aj vy nesúhlasíte, čo prijme Európska komisia alebo čo príde z Bruselu? Koľko je to vecí? A nemôžeme na to reagovať, nemôžeme nič spraviť. Aj toto je len deklaratívny charakter určitého nášho postoja. My nechceme dopadnúť ako nejaké iné štáty, ktoré jednoducho dostali nejaké sankcie kvôli tomu, že sa postavili proti, alebo že si povedali svoj vlastný názor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 18:22 - 18:23 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Pán kolega, veľmi dobrá rétorika, ale, ale vaše vystúpenie bolo absolútne zbytočné. V prvom rade chcem povedať, že najskôr ste, najskôr ste to pochválili, ste povedal, že s tým súhlasíte, a hneď v tom istom dychu ste skritizoval Slovenskú národnú stranu, že sme slabí, že netlačíme. Veď to je politika. Jednoducho my teraz nemôžeme zobrať, zobrať nejaké palice a ísť búchať niekde na bubny a rozprávať, že, že Európska únia robí to zle alebo tamto zle. Sú to suverénne štáty, Slovensko, Maďarsko. My sme vyjadrili svoj názor. Naša predstava bola takáto, tak sme to takto vyjadrili. Ak vy máte trošku silnejšiu predstavu, tak to predložte. Zožeňte si väčšinu v tejto sále a jednoducho my to schválime, keď budeme myslieť, že je to správne, tak to schválime. Ale prečo nám beriete našu rétoriku? Prečo nás obviňujete, že sme slabí, že sme mäkkí a že mali by sme to ináč urobiť a že Orbán by to urobil oveľa, oveľa silnejšie, ak by sa vyjadril k našim nejakým problémom.
Slovenská národná strana určite nechce vyvolávať žiadne medzinárodné konflikty, chceme upozorniť na určitý problém a upozorňujeme to takouto cestou. A si myslím, že tá diplomacia aj v tomto smere je veľmi, veľmi dobrá a veľmi prospešná. Je to kľudná, normálna komunikácia, vyjadrujeme svoj názor a sme presvedčení, že je to správna cesta.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.1.2019 16:56 - 16:57 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Dobre. Tak tam je, tam je problém s Občianskym zákonníkom. To znamená, tak ako som povedal, nie zápis alebo potom vlastne už tá realizácia vlastne iba výkonu toho záložného práva.
A ja som to konzultoval vlastne na ministerstve financií a tam treba vstúpiť potom do toho Občianskeho zákonníka, hej. Nechceli teraz to robiť, ale sľúbili, že, že sa tým budú zaoberať a ukáže až tá prax, že, že čo treba tam zmeniť. Ale, ale nie je s tým žiaden problém proste pri tom výkone. Môžu vzniknúť problémy, ale, ale naozaj to ten výklad je jednoznačný a to záložné právo, to existuje. To znamená, že ono sa uplatňuje. Tu, tu nevzniká nič nové. Ja len špecifikujem, lebo, lebo v minulosti, v minulosti nebolo, nebolo presne jasné a kataster vyžadoval tú, tú listinu na zápis toho záložného práva. Ale minulý rok, keď sme to odstránili, tak ak toto, čo ja dávam, nie je až také dôležité a také podstatné, pretože už to platí od toho roku ´93. Je to o ochrane vlastne tých, tých občanov vlastne v tom bytovom dome. (Ruch v sále.)
To, to nie, musíme si uvedomiť, že, že to sú preddavkové platby, aj to sú už budúce pohľadávky. Lebo, lebo aj tá správcovská spoločnosť pýta dopredu tie peniaze, viete, a má tam nejakú splatnosť. A ak by my sme išli do, naozaj do tých detailov, tak správcovská spoločnosť by každý mesiac musela chodiť na kataster a zapisovať to záložné právo, ak by tento zákon neplatil. Lebo tie pohľadávky sú stále do budúcna. To znamená, oni si pýtajú preddavky a majú tam nejakú splatnosť, hej. A tým, že je to zo zákona, tak automaticky oni sú vždy nultí, hej. Ale tu sa jedná len o tie preddavkové platby, tu sa nejedná o nejaké veľké sumy, čo by boli. Ak by tento zákon neplatil od ´93. roku, tak správcovská spoločnosť musí chodiť vlastne na kataster každý mesiac.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 16:53 - 16:56 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Chcel by som predniesť jeden pozmeňujúci návrh. V odôvodnení sa dozviete, že prečo odôvodnenie.
V čase prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon o vlastníctve bytov'') v roku 1993 upravoval vznik záložného práva § 151b Občianskeho zákonníka, ktorý umožňoval záložným právom zabezpečovať nielen existujúce, ale aj budúce pohľadávky. Zákonom č. 526/2002 Z. z. sa táto úprava v Občianskom zákonníku rozdelila do dvoch ustanovení, a to § 151b a 151c. Táto zmena nebola v úprave zákonného záložného práva v zákone o vlastníctve bytov reflektovaná. Aby však pri súčasnom znení dotknutých ustanovení Občianskeho zákonníka nedochádzalo k výkladovým nedorozumeniam o vzniku a rozsahu zákonného záložného práva, je vhodné novelizovať aj poznámku pod čiarou. Bude nesporné, že ide o zabezpečenie nielen existujúcich, ale aj budúcich pohľadávok, ako to vyplýva zo znenia zákona o vlastníctve bytov pri jeho prijatí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1223).
Bod 1 návrhu zákona sa dopĺňa takto: Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: "§ 151b a 151c Občianskeho zákonníka."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

30.1.2019 16:40 - 16:49 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Cieľom zákonného záložného práva podľa § 15 ods. 1 predmetného zákona je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckych práv voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností.
Najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli. Ide o absurdné, nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcna, teda nejde nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne aj korešponduje s logickým zameraním zákonného záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Predkladaná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe. Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môže spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky na plnenie spojených s užívaním bytu neplatiča a preddavkových platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia zo svojho vrecka.
Pri riešení tohoto problému som sa stretol s rôznymi názormi. Tieto názory boli, boli smerované vlastne k tomu, že čo to znamená, že pohľadávky, ktoré vzniknú do budúcna. Je to, je to vlastne tým, že naozaj to veľmi, veľmi tak zle znie, ale ak niekto si naštuduje ten zákon, ak niekto si naštuduje túto problematiku, tak zistí, že to záložné, zákonné záložné právo platí, či túto moju zmenu prijmeme, alebo neprijmeme. To znamená, že ja chcem len vyšpecifikovať, presne chcem určiť vlastne ten výklad, ktorý zákonodarca v roku 1993 mal na mysli, chrániť obyvateľov tých bytových domov.
To znamená, že tu sa nejedná o nejaké vysoké čiastky, tu sa jedná len o to, že ak človek, ktorý vlastní ten byt, neplatí do fondu opráv, pohľadávka vznikne povedzme v sume 2 200, 2 300 eur, hej, tak môže si uplatniť to zákonné záložné právo.
Tu si musíme uvedomiť, že sú dva pojmy. Jeden pojem je vznik záložného práva a potom vlastne to uplatnenie v praxi toho záložného práva. Uvedomujeme si, že vlastne to uplatňovanie môže byť trošku, trošku zložitejšie, ale to by sme sa museli vlastne potom pustiť do Občianskeho zákonníka a tam upraviť vlastne, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí.
Nejedná sa tu o žiadne vysoké čiastky, ja len chcem, aby tí ľudia, ktorí naozaj ničím sa nepričinili o to, aby ten vlastník neplatil v tom dome, tak prídu o tých 2-3-tisíc eur. O nič iné tu nejde. Tu nejde o to, že by sme my chceli banku nejakým spôsobom odsunúť nabok, ale musíme si uvedomiť, banka, banka ide do rizika, banka berie úroky, banka podniká. To znamená, že ona, ona má na mysli v tom, v tom svojom ponímaní, že, že môže dôjsť k nejakým konfliktom alebo, alebo nejakému, nejakému zádrhelu.
Chcel by som upozorniť ešte na jednu vec, pretože tu, tu naozaj toľko demagógie okolo toho bolo, že ja som, ja som bol šokovaný. Ja som to konzultoval naozaj na ministerstve financií, na ministerstve spravodlivosti, na ministerstve dopravy, všetci s týmto znením tohoto môjho zákona súhlasia a vítajú to. Aj verejnosť to víta, aj právnici. Samozrejme, niektorí možno majú obavy, ale aby, aby možno sme, sme ešte sa zamysleli aj nad tým, že banky o tom vedia a idú do toho rizika s tým, tak je zákon, je to hypotekárny zákon, je to zákon o bankách, ktorý v časti záložného práva hovorí, že banky vždy musia byť prvé, ale v druhej časti hovorí, to neplatí v prípade zákonného záložného práva. To znamená, že to je už v zákone o bankách. To záložné právo je špecifický inštitút, ktorý platí len na Slovensku. V Čechách napríklad nám to závidia, že oni to zrušili a teraz majú obrovské problémy tí, tí obyčajní majitelia tých, tých bytov, ktorí naozaj sa ničím zlým, nič zlé neurobili a vlastne prídu o tých 2-3-tisíc eur, možno štyri, hej. Ale správcovská spoločnosť vo väčšine prípadov vždy dbá na to, aby tam, ak tam nejaký dlh vznikol, tak, tak dajú nejaký splátkový kalendár. A tá správcovská spoločnosť dbá na to, aby tí ľudia platili, hej.
Zákonné záložné právo existuje zo zá-ko-na. To znamená, že tu sa nevytvára nový inštitút záložného práva, to existuje, to len špecifikovaný.
Bolo rozhodnutie v roku 2010 Najvyššieho súdu, ktoré, ktoré bolo také sporné. Ja nie som právnik, takže ospravedlňujem sa, ak nepoužijem presné formulácie, ale tam bolo rozhodnuté, že do budúcna by nemali takého, takéto záložné práva sa zapisovať a kataster vtedy vydal rozhodnutie, že proste sa zapisuje len na základe nejakej listinnej, na nejaké, proste nejakú listinu že k tomu potrebujete.
Minulý rok sme schválili katastrálny zákon, kde sme to už vyškrtli. Už kataster nevyžaduje listinu. To znamená, že oni automaticky zapisujú. A keby ani nezapisovali, je zo zá-ko-na. Vždy ten vlastník toho bytu, vždy, vždy, vždy je na nultom mieste, aj keď nie je tam zapísaný. To je zo zá-ko-na, hej, to platí. To znamená, že, že naozaj nerozumiem, nerozumiem tomu, tej, tej takej, takej argumentácii, že, že sa niečo, niečo iné deje.
Ale chcel by som sa vrátiť k tomu rozhodnutiu Najvyššieho súdu. Toto rozhodnutie nie je, nie je brané ako právny judikát. To znamená, že bolo spústu rozhodnutí nižších súdov, okresných a krajských, kde jasne definovali, že to zákonné záložné právo platí. A že kataster musí zapísať, ak tí vlastníci o to požiadajú. To znamená, že to nie je o tom, že, že potrebujú, teraz už nepotrebujú ani listinu, ale to je zo zákona. Okresné súdy vydali niekoľko rozhodnutí, krajské súdy vydali niekoľko rozhodnutí a je len jedno ustanovenie toho Najvyššieho súdu, ktoré naozaj sa, naňho nepozerá sa. A v tom rozhodnutí bolo napísané, je to také trošku divné, že vlastne oni sa, ja si pomôžem, ja si pomôžem (rečník listuje v papieroch), Najvyšší súd sa oprel o gramatický výklad, hej. A aj ústava hovorí, že pri súčasnej interpelácii (pozn. red.: správne "interpretácii") právnych noriem nemožno vychádzať v zmysle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky len z gramatického znenia zákona na to, ako to urobil v danom prípade ten Najvyšší súd. To znamená, že, že všetky súdy to popreli, hej.
Takže nechcem ísť do nejakej právnej polemiky o tomto, ale jedná sa tu len o tých pár tisíc eur, aby tí ostatní vlastníci toho bytového domu, aby neprišli o tie poplatky, ktoré ten, ten daný dlžník neplatí. O nič iné tu nejde. A znovu chcem povedať, že tu sa len vyšpecifikujú vlastne tieto výrazy.
Skončil som a hlásim sa do rozpravy s pozmeňovákom.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 10:16 - 10:19 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa Slovenskej republike umožnila transformácia bytového fondu. Stanovené podmienky dodnes využilo viac ako 80 % nájomcov na získanie vlastníckych práv k týmto bytom.
Cieľom záložného práva podľa § 15 ods. 1 predmetného zákona je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckych práv voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený – najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe – napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností.
Najčastejším dôvodom odmietania vykonania zápisu záložného práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli. Ide o absurdné, nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne korešponduje s logickým zameraním záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov, ktoré predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.
Predpokladaná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe. Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky na plnenie spojených s užívaním bytov neplatičov v preddavkových platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia zo svojho vlastného vrecka.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na politické prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Navrhovaná právna úprava je porovnateľná s právnou úpravou štátov Európskej únie.
Tento môj zámer bol vlastne smerovaný tým smerom, aby nedochádzalo k neodôvodnenému nezapísaniu vlastne tohoto záložného práva a výmazu toho záložného práva. V praxi bolo niekoľko, niekoľko súdnych sporov, ktoré vlastne ukázalo, že tento zákon si kataster vysvetľuje po svojom, aj keď to záložné právo vzniklo zo zákona. Na všetky vaše otázky potom odpoviem, ak budete mať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 15:26 - 15:28 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Dostál, ja vás obdivujem. Ku každému jednému zákonu sa vyjadríte, ku každému jednému zákonu rečnite, strašne kritizujete koalíciu, strašne kritizujete ľudí, ktorí predkladajú zákony. Čo je na tom, keď máme iný názor ako vy? Čo je na tom, keď rozprávame s ľuďmi a ináč sa pozeráme na Slovensko ako vy?
My tieto zákony, nepredkladáme pre seba, ale predkladáme ich pre ľudí a nevymýšľame si ich, že niekde sa stretneme na pive a niečo si vymyslíme a to podáme v Národnej rade. Jednoducho všetky tieto zákony, ktoré predkladáme, tak sú výsledkom komunikácie s občanmi, s voličmi. Potrebujeme zákon o cestovnom ruchu. Potrebujeme zákon o tom, aby Slovensko sa nejakým spôsobom zviditeľnilo, aby naši ľudia chodili na dovolenky na Slovensku.
A čo sa týka vlastne toho počtu, najskôr ste nás kritizovali, že neúmerne ideme zaťažiť vlastne rozpočet tých podnikateľov. Keď sme vypočuli nejaké pripomienky, tak sme dali pozmeňujúci návrh, aby to bolo 49 a viac. Aj to sa vám nepáči. Viete, tak potom kde bude tá hranica? Musí byť niekde hranica, aby sme vedeli niekde začať, pretože za existenciu Slovenska takýto zákon tu nebol. Možnože má nejaké chyby, možnože tá prax ukáže, že sme niekde pochybili, ale v súčasnej dobe si myslím, že je to najschodnejší, najkompromisnejší zákon o cestovnom ruchu, ktorý sa dá pripraviť, a ak budú nejaké nedostatky, tak v budúcnosti ich budeme môcť upraviť.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis