Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2016 o 14:59 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 14:59 - 15:12 hod.

Renáta Kaščáková
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2016 17:51 - 17:51 hod.

Renáta Kaščáková
Ďakujem. Ja si dovoľujem len tlmočiť pani poslankyňu Blahovú, ktorá odkazuje, že stráca svoje, svoje pôsobenie v rozprave, nakoľko teraz sa venuje naozajstným problémom, ktoré trápia ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.9.2016 9:29 - 9:32 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov, podávam Národnej rade v súlade s rokovacím poriadkom túto spoločnú správu výborov.
Národná rada sa uznesením č. 138, uznesením pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov, pričom za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 12. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 5. septembra s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uvedených uznesení výborov vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týkal toho, čo hovoril pán Osuský.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o pripomienke s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
A ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach, ktoré som čítala, odporúča Národnej rade uvedený návrh v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe a predneseného v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 34 zo 6. septembra 2016. Tento výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď a zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.9.2016 9:11 - 9:13 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, podávam informatívnu správu alebo informáciu k spoločnej správe výborov.
Národná rada uznesením pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a určil Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov, pričom za hlasovali 2 poslanci, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Počet členov výboru je 13 a prítomných bolo 11. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 19 zo 7. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 15 zo 14. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v tejto informácii nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi dňa 6. septembra 2016. Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2016 10:48 - 10:49 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Áno, využijem svoje postavenie spravodajkyne, poviem aj ja svoj názor.
Myslím si, že tu ani nejde tak o to, že sa tento zákon dotýka povinnosti a právomoci ministerstva vnútra, na čele ktorého stojí krajne nedôveryhodný človek podozrivý z nezákonného obohacovania sa a aktívnymi kontaktmi s dôvodne podozrivou osobou v daňových machináciách, ako je pán Bašternák, a v každej slušnej krajine by už dávno odstúpil; ide tu o to, že povinnosť hlásiť svoj pobyt je istým druhom šikany, ba priam niečím, čo sa dotýka osobnej slobody a čo pri istej miere zveličenia hraničí už len možno so zavedením bumažiek, ktoré kedysi Sovietsky zväz používal na kontrolu pohybu svojich občanov, svojich občanov.
Takže myslím si, že teraz tu nejde až tak o pána Kaliňáka, ale o voľný pohyb občanov, ich slobodu, ktorá je v aktuálnej situácii obmedzovaná nezmyselnou povinnosťou, ktorú by sme mali zrušiť ako evidentnú zbytočnosť a nevymožiteľnú normu v našom právnom systéme.
Myslím si, že o toto tu ide, a na tom, že je vhodné niečo nepotrebné a nepoužívané zrušiť, by sme sa mohli zhodnúť aj napriek politickým spektrom. (Ruch v sále.) Naprieč, nie napriek. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2016 10:14 - 10:15 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako určená spravodajkyňa k návrhu tohto zákona konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský Výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2016 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2016.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:44 - 10:46 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vo svojom príspevku ste povedali, že sa tu naprieč politickým spektrom vieme zhodnúť na množstve vecí. S tým sa dá, samozrejme, súhlasiť. Aj v iných príspevkoch som počula teda volanie po systémových zmenách a tak ďalej. A v tejto súvislosti by som chcela povedať, že veľmi súhlasím s tým, čo povedal pán Dostál. Keby sa tu za tie celé dlhé roky proste lepšie hospodárilo, nepoviem rovno, že nekradlo, a nebudem opakovať prípady typu predražené sifóny, ale keby sa lepšie hospodárilo a keby sa nejakým spôsobom kontrolovali financie, tak si myslím, že tie vnútorné zdroje by sa našli. Ja len veľkou námatkou pripomeniem napríklad zmluvy za audítorské služby, ktoré sme objavili v súvislosti s ministerstvom školstva, ktoré boli porobené s rôznymi audítorskými poradenskými firmami ako KPMG, PricewaterhouseCoopers alebo Deloitte advisory, to sú firmy, ktoré poskytovali ministerstvu školstva poradenské služby za milióny eur. Keď som to námatkovo zrátala, tak mi to vyšlo za možno 8,5 mil. eur, a to som ešte nebola pri všetkých zmluvách. To znamená, že peniaze na rôzne služby poradenstva a iné veci sa nájdu a potom možno chýbajú zdroje na to, na čo je to najdôležitejšie, a to je práve na tie systémové zmeny, o ktorých tu hovoríme.
Takže odbornú obec by som možno nabádala týmto, aby sa zamerala na kontrolu rozpočtu na verejné zdroje, ktoré máme v ministerstve školstva a na hľadanie rezerv, ktoré tam bezpochyby sú, len ich treba nájsť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.5.2016 16:00 - 16:01 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením z 28. apríla určil za spravodajkyňu k tomuto návrhu zákona, a preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, teda odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom, bude prerokovaný v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a tiež výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 25.5.2016 14:14 - 14:17 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, moja interpelácia je určená vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky, ale využívam prítomnosť aj pána podpredsedu Pellegriniho a dovolím si predostrieť ju aj ústne.
Moja interpelácia sa týka zmlúv, ktoré máme uzatvorené v rámci rôznych ministerstiev s firmou Deloitte, ktoré sa týkajú konzultačných činností súvisiacich s riadením, implementáciou alebo kontrolou európskych programov, ktoré boli od roku 2013 uzatvorené či už centrálnym koordinačným orgánom, alebo s viacerými ministerstvami v celkovej hodnote rádovo vyše 22 mil. eur. Tieto zmluvy sa pritom odvolávajú na zmluvu o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/501-21 z 13. januára 2014, podľa ktorej sú uzatvorené.
Na základe tohoto by ma zaujímalo, že prečo vlastne táto základná zmluva o poskytovaní audítorských služieb, ktorú som spomínala, tak tá samotná nie je uverejnená v Centrálnom registri zmlúv, vlastne nebola tam uvedená alebo uverejnená k dátumu, kedy som túto interpeláciu napísala, čiže k 18. 5., a myslím, že nie je uverejnená ani k dnešnému dňu. Takže veľmi by ma zaujímalo, že či v prípade, že tá základná zmluva uverejnená nie je, či vlastne ja mám pochybnosti o účinnosti alebo platnosti vôbec tých ostatných všetkých zmlúv. Nejedná sa pritom o malú sumu, naozaj sú to, sú to zmluvy uzatvorené v rámci rôznych ministerstiev, ako vieme, príprava na európske fondy v novom programovacom období je rozdelená kompetenčne medzi mnohé riadiace orgány, ktorými sú teda ministerstvá, mnohé sprostredkovateľské orgány a tak ďalej, a firma Deloitte poskytuje konzultačné služby mnohým z týchto ministerstiev na základe spomínaných realizačných zmlúv.
Takže moja interpelácia vlastne by chcela vidieť tú pôvodnú zmluvu o poskytovaní audítorských služieb, a potrebujem vlastne dostať aj informáciu, že prečo nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2016 9:23 - 9:24 hod.

Renáta Kaščáková Zobrazit prepis
Ja chcem iba poďakovať pánovi poslancovi Viskupičovi, že otvoril túto tému, pretože 2 % alebo zrušenie vlastne 2-percentnej dane je len prvý krok naozaj k nejakým väčším systémovým zmenám, ktoré by si naša kultúra zaslúžila.
Hovoríme, hovorili ste o tom, že správa peňazí, ktoré idú do kultúry prostredníctvom fondov, by mala byť transparentná, efektívna. No ono v podstate o toto sa pokúšali aj zriadením tohoto fondu na podporu umenia. Pri jeho zriaďovaní sa predsa hovorilo, že ide najmä o to, aby tie peniaze boli rozdeľované transparentnejším, efektívnejším spôsobom. Ja som sama povedala, že dajme tomu šancu, ale prax ukazuje, že teda je to niekde inde a tie zmeny sú naozaj len kozmetické a je v zásade jedno, či tieto peniaze spravujú ministerskí úradníci alebo iní úradníci v nejakých iných fondoch.
Máte pravdu, že peniaze na tú administráciu sú neprimerane veľké, ale ono to bude asi iba tým, že v podstate peňazí na kultúru je stále málo a všetky dotácie, akokoľvek sú spravované, sú vždy len omrvinkou z toho, čo by kultúra naozaj potrebovala. Čiže ten dopyt je vždy vyšší, ako sú možnosti štátu a preto by sa možno bolo lepšie poobzerať po naozaj systémových zmenách, ako podporiť nejaké donorstvo, sponzorstvo a tak ďalej.
Takže absolútne súhlasím, že by bolo potrebné otvoriť širšiu diskusiu a 2 %, to je len jedna, jedna smietka z toho, čo by kultúra naozaj potrebovala. Teda zrušenie tých dvoch percent. Ďakujem.
Skryt prepis