Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2017 o 13:33 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.1.2017 13:33 - 13:38 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, ktorým vrátil návrh zákona, ktorý bol spomínaný, nás v Slovenskej národnej strane dosť nepríjemne prekvapil. Nebudem ho komentovať, budem len citovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. februára 2010 č. PL. ÚS 10/08-70. Budú to, bude to citácia dvoch krátkych odsekov:
"Z postavenia Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu vyplýva, že Slovenská republika je oprávnená ustanoviť podmienky pôsobenia a právne relevantných činností cirkví a náboženských spoločností na svojom území, a tieto podmienky vyjadriť aj v inštitúte ich registrácie. Pri ustanovovaní podmienok na udelenie statusu právnickej osoby cirkvám a náboženským spoločnostiam ústava vytvára zákonodarcovi priestor pre možnosť uplatnenia značnej miery uváženia. Stav, že určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je registrovaná, neznamená ani neimplikuje skutočnosť, že príslušníci takýchto zoskupení sú obmedzovaní v samotnej podstate práva na slobodu svojho vyznania, a to v jeho prejave."
Zároveň Ústavný súd, čo sa týka početného cenzu, uviedol, že podľa názoru Ústavného súdu: "nejde" o podmienku, "o takú podmienku, ktorá by zasahovala do označenej slobody, resp. o podmienku, ktorá je spôsobilá do tohto práva zasiahnuť. Účelom čl. 24 ústavy a čl. 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nie je len ochrana náboženskej slobody, ale zaručenie duchovnej slobody pre každého, pre veriacich i neveriacich. Podmienky na registráciu cirkví alebo náboženskej spoločnosti ustanovené zákonom č. 308/1991 Zb. nijako neobmedzujú a neovplyvňujú výkon práva slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru spôsobom uvedeným v citovaných článkoch ústavy. Ani výkon týchto práv však nie je absolútny, pretože čl. 24 ods. 4 ústavy a čl. 9 ods. 2 dohovoru umožňuje výkon týchto práv obmedziť, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu verejnej bezpečnosti a poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd druhých. Stavom, keď určitá cirkev alebo náboženská spoločnosť nie je registrovaná podľa zákona č. 308/1991 Zb., však nijako nezasiahlo do výkonu základných práv alebo slobôd hlásiacich sa k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré sa môžu realizovať aj prostredníctvom iného právneho subjektu." (Citujem: napríklad občianskeho združenia.) "Registrácia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v tomto zmysle nevyhnutnou podmienkou výkonu slobody alebo práva podľa čl. 24 ústavy alebo čl. 9 dohovorov, týka sa iba podmienok ich vzniku ako štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností a má právnu relevanciu najmä z hľadiska ekonomických aspektov ich fungovania. So zohľadnením už uvedeného, čo sa týka početného cenzu ako podmienky na registrácie cirkvi Ústavný súd uvádza, že z ústavného princípu deľby moci a z ústavného vymedzenia postavenia a funkcií zákonodarnej moci vzniká podľa jeho názoru pre zákonodarcu dostatočný priestor pre rozhodovanie o početnom limite na registráciu cirkví."
Vážené dámy, vážení páni, z tohto dôvodu aj z dôvodov, ktoré sú uvedené v náleze Ústavného súdu, ktoré som citoval, Slovenská národná strana a všetci poslanci Slovenskej národnej strany budú hlasovať opätovne za návrh zákona tak, ako bol schválený v druhom, v treťom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2016 18:52 - 18:52 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Ja tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany chcem všetkým popriať požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a lásky. Všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 16:13 - 16:14 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Budaj, myslím, že pán poslanec Číž sa dosť dôsledne a dlho venoval argumentom. Považujem za zbytočné opakovať argumenty znova a znova, buď niekto pochopí, alebo nepochopí. Proste naše argumenty sú také a či ich niekto berie alebo neberie, samozrejme, za to my; ako ja nemôžem zodpovedať a ani niesť žiadnu zodpovednosť. Čiže argumenty odzneli z úst hlavne pána Číža.
Spomínal som aj ja otázku obmedzenia rečníckeho času s tým, že súhlasia s tým aj niektorí opoziční poslanci, resp. mali také vyjadrenia.
Čo sa týka tých formálnych prejavov, resp. pomôcok, pán Číž takisto spomínal ten príklad z nemeckého Bundestagu, ako to funguje.
Čo sa týka tých vizuálnych pomôcok, ja to poviem tak, nie som jediný, ktorý na to nedovidí, pýtal som sa viacerých kolegov, rovnako predsedajúci, resp. predsedovia výborov, ktorí sú vzadu, nevidia proste, čo sa ukazuje dopredu. Sú na to rôzne metódy, aby sme informovali aj médiá, aj verejnosť, ak chceme niečo vizuálne prezentovať, v tom by som problém nevidel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2016 16:06 - 16:08 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozmýšľal som vôbec, či vystúpiť, či má zmysel vôbec hovoriť, pretože čokoľvek poviem na tému novely rokovacieho poriadku, bude znesené pod čiernu zem.
Pán prezident vrátil tento návrh s tým, že spôsob, akým bol prijatý, nebol v poriadku. Už tu bol spomínaný pán Sulík a spôsob, akým v tom čase bol zmenený rokovací poriadok. Hovorilo sa tu o obmedzení doby rečníckeho času. Aj z radov opozičných poslancov zaznievalo, že si vedia predstaviť obmedzenie rečníckeho času.
K slobode prejavu. Nik z koalície sa jednak ani nebojí, ani nemá záujem obmedzovať slobodu prejavu žiadneho z poslancov.
K vizuálnym pomôckam. Ja som to už aj raz spomínal, sedím síce v strede, ale priznám sa, ja nedovidím na niektoré grafy alebo čísla, ktoré tu boli ukazované. Čiže pre mňa je oveľa jednoduchšie, keď mi to niekto pošle, respektíve nám všetkým na notebooky, ktoré sme nafasovali v Národnej rade. Nie je to žiadny problém, všetky mailové adresy sú dostupné. To je, v úvodzovkách, aj tá digitalizácia.
Hovoríte, že obhajujeme neobhájiteľné, všetko je zlé a že tento zákon je náhubkový zákon. Dovoľte mi mať vlastný názor. Ja, naopak, si myslím, že dôvody, ktoré uviedol pán prezident v rozhodnutí o vrátení zákona, ma nepresvedčili a nepresvedčili ani mojich kolegov a z tohto dôvodu my za tento návrh rokovacieho poriadku budeme hlasovať opätovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2016 16:14 - 16:16 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, za skupinu poslancov predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku. Registráciou získava náboženský subjekt veľmi veľké množstvo výhod, môže žiadať o finančné príspevky, príspevky na platové náležitosti svojich duchovných cirkevných ústredí, na prevádzku škôl, na vyučovanie náboženstva, a preto štát má legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú náboženské subjekty, ktorých vieru vyznáva nie zanedbateľný počet občanov Slovenskej republiky. Ako už bolo uvedené aj v prvom čítaní, uvedené registračné podmienky neznamenajú obmedzenie náboženskej slobody, pretože základné ľudské práva majú, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými záväzkami sú zaručené všetkým bez rozdielu. Cieľom je eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie získania finančných prostriedkov.
Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ vo svojich ustanoveniach zvyšuje pre registráciu cirkví alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet plnoletých členov cirkví alebo náboženských spoločností z 20 000 na 50 000 členov. Ako to bolo už v prvom čítaní spomínané, vraj riešime problém, ktorý nie je. Podľa nášho názoru problém môže vzniknúť a z tohto dôvodu predkladáme tento návrh. A samozrejme, poprosím vás teda aj o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2016 9:14 - 9:25 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som aj po dohode s ministerstvom dopravy predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Magdalény Kocianovej a Karola Farkašovského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších prepisov (tlač 240).
1. V čl. I na začiatok sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
"§ 21a
Ak sa jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na medzinárodnú osobnú železničnú dopravu medzi miestom odchodu a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, môže byť pre navrhovanú novú službu medzinárodnej železničnej dopravy právo prístupu železničného podniku k tejto časti železničnej infraštruktúry obmedzené, ak má táto nová služba medzinárodnej železničnej dopravy závažný negatívny vplyv. 18a)
Účastníkmi konania o obmedzení prístupu k železničnému podniku k železničným službám sú osoby, ktoré sú oprávnené podať regulačnému orgánu žiadosť podľa osobitného predpisu. 18b)
V konaní o obmedzení prístupu železničného podniku k železničným službám regulačný orgán postupuje podľa osobitného predpisu. 18c)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
18a) Čl. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (Ú. v. v EÚ L 239, 12. 8. 2014).
18b) Čl. 5 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014.
18c) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 869/2014.
2. V článku..., v § 37 sa ods. 1 dopĺňa písm. l), ktoré znie:
"l) je regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa osobitného predpisu. 24a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
"24a) Čl. 9 a 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Uvedené odôvodňujeme tým, že vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) o nových službách osobnej železničnej dopravy sa uplatňuje od 16. júna 2015. Na základe tohto nariadenia boli v Dopravnom úrade Slovenskej republiky spresnené kompetencie súvisiace s posudzovaním tzv. skúšky základného účelu a tzv. skúšky hospodárskej rovnováhy. Z dôvodu spresnenia podmienok, ako aj procesného postupu uplatňovania dotknutých kompetencií je nevyhnutné, aby tieto boli uvedené aj vo vymedzení kompetencií Dopravného úradu Slovenskej republiky v tomto zákone.
V Slovenskej republike sa časť ustanovení tohto vykonávacieho nariadenia ustanovujúca kompetencie Dopravného úradu uplatňujú od roku 2009, kedy bolo zákonom rozhodnuté o možnosti obmedzenia práva prístupu k železničnej infraštruktúre v prípade služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy medzi miestom odchodu a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme. Z dôvodu spresnenia podmienok procesného postupu pri aplikácii uvedených ustanovení je užitočné, aby predmetné rozhodnutie bolo výslovne deklarované v tomto zákone.
2. V článku I bode 1 sa doterajší text § 46e označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2, ktorý znie:
"(2) Konania regulačného orgánu podľa § 37 odsek 1 písm. l) začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2017."
3. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon Slovenskej Národnej rady č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona z roku 2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová "so sídlom v inom členskom štáte". Uvedené odôvodňujeme tým, že ustanovenie upravuje z dôvodu možnosti regulačného orgánu obmedziť prístup k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry aj železničnému podniku, ktorý má sídlo v Slovenskej republike a má záujem prevádzkovať medzinárodnú osobnú železničnú dopravu."
2. V § 39 ods. 1 znie:
"(1) Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise 14a) v medzinárodnej osobnej doprave obmedziť prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry v súvislosti s prístupom na železničnú infraštruktúru, medzi miestom odchodu vlakov a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme. Regulačný orgán v konaní rozhoduje, či sa prístup železničnému podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry poskytne, upraví, poskytne za určitých podmienok alebo prístup odmietne. 14b)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
"14a) Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy Ú. v. v EÚ L 239, 12. 8. 2014.
14b) Vykonávacie nariadenie Európskej únie č. 869/2014."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje. V nadväznosti na vloženie nového článku sa vykoná úprava názvu zákona.
Toto ustanovenie odôvodňujeme v nadväznosti, nadväzuje teda na úpravu spresnenia kompetencie regulačného orgánu.
Cieľom tohto návrhu je upraviť kompetencie Dopravného podniku vzhľadom na navrhovanú úpravu o doprave na dráhach, ako aj dosiahnutie súladu medzi právnou úpravou dotknutého zákona z roku 2009 s novšou úpravou vychádzajúcou zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 213/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, podrobnejšie upravenou vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 869/2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy. Aktuálne znenie § 39 ods. 1 zákona je v niektorých častiach prekonané novou právnou úpravou, keďže najmä vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 869/2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy spresňuje postup konania pred regulačným orgánom a rozširuje počet subjektov oprávnených iniciovať takéto konanie. Súčasne je aktuálne znenie § 39 ods. 1 zákona svojou povahou diskriminačné, nakoľko umožňuje v správnom konaní rozhodnúť o obmedzení prístupu k železničnej infraštruktúre iba vo vzťahu k dopravcom so sídlom v inom členskom štáte. Zásada rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie patrí medzi základné zásady práva Európskej únie. Vyžaduje sa, aby v porovnateľných situáciách sa nezaobchádzalo rozdielne a aby sa v rozdielnych situáciách nezaobchádzalo rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené. Rozdiel v zaobchádzaní v tomto prípade nie je objektívne odôvodnený.
3. V § 39 odsek 2, 5, a 7 sa vypúšťajú slová "so sídlom v inom členskom štáte".
Odôvodňujeme to tým, že ustanovenie upravuje z dôvodu možnosti regulačného orgánu obmedziť prístup k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry aj železničnému podniku, ktorý má sídlo v Slovenskej republike a má záujem prevádzkovať medzinárodnú osobnú železničnú dopravu.
4. V § 39 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie:
"(7) Regulačný orgán na žiadosť oprávneného subjektu vykoná analýzu vplyvu narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme podľa ods. 4 aj v prípade, ak medziročne dôjde k zmene časovej polohy trasy zavedenia vlaku do takej miery, že objednávateľ dopravných služieb, manažér infraštruktúry alebo železničný podnik sa môžu domnievať, že takáto zmena časovej polohy vlaku bude mať vplyv na hospodársku rovnováhu o zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme."
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Uvedené ustanovenie, teda odôvodňujeme to tým, že uvedené ustanovenie sa zavádza z dôvodu zabránenia špekuláciám pri zavádzaní nových dopravných služieb. V praxi môže dôjsť k situácii, že dopravca sa bude snažiť vyhnúť posudzovaniu novej dopravnej služby v rámci analýzy hospodárskej rovnováhy tak, že požiada o trasu vlaku v čase, keď nie je z pohľadu existujúcej verejnosti až tak atraktívny. V prípade, ak aj dôjde k analýze hospodárskej rovnováhy, táto by ukázala, že nová dopravná služba nemá alebo má len minimálny vplyv na zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme. Nová dopravná služba by tak bola zavedená, avšak pri zmene grafikonu si dopravca vyžiada, požiada o trasu vlaku v úplne inom, atraktívnejšom čase, ktorý by pri prípadnom prvom posudzovaní novej dopravnej služby mal pravdepodobne zásadný dopad na zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme. Podľa súčasnej právnej úpravy by už nešlo o vlak, ktorý by spadal pod analýzu hospodárskej rovnováhy. Ďalej.
5. V § 39 odsek 5 sa slová "odseku 7" nahrádzajú slovami "odseku 8".
Toto je len legislatívno-technická zmena.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci aj po dohode teda s ministerstvom dopravy, ako som hovoril na začiatku, vás poprosíme o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2016 12:50 - 12:51 hod.

Tibor Bernaťák
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 18:32 - 18:32 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Jedná sa vlastne o pozmeňovací návrh k novele zákona, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o rokovacom poriadku. 
Mňa trošku mrzí, že z radov opozície žiadne pozmeňovacie návrhy, myslím, že až na jeden, nebol predložený. Takže samozrejme počúvame pozorne opozíciu a budeme samozrejme podľa toho aj ďalej vlastne sa správať my, respektíve budeme sa snažiť vypichnúť niektoré veci, ktoré naozaj ešte teoreticky opozícii môžu strašne prekážať. 
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2016 18:26 - 18:29 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka a Andreja Hrnčiara k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka a Gábora Gála a Andreja Hrnčiara, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 200).
V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý nie.
"10. V § 28 odsek 1 znie:
"(1) Predsedovi Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, prezidentovi Slovenskej republiky a členom vlády sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú. Ak požiada o slovo predseda Národnej rady, prezident Slovenskej republiky alebo predseda vlády, dĺžka ich rečníckeho času nie je obmedzená. Ak požiada o slovo podpredseda Národnej rady alebo člen vlády, dĺžka ich rečníckeho času v prerokovávanej veci je najviac 20 minút. V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády podľa § 109 dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená." .".
Jedná sa o to, aby sme teda presnili jedno ustanovenie návrhu kvôli tomu, aby nedochádzalo k dezinterpretácii vlastne jedného ustanovenia, že člen vlády, prípadne podpredseda Národnej rady môže v prerokovávanej veci vystúpiť najviac 20 minút. To je vlastne cieľom, vlastne tohto pozmeňujúceho návrhu a dovolím si povedať, že počúvame naozaj pozorne pripomienky opozície k rokovaciemu poriadku, resp. k pozmeňovacím návrhom a snažíme sa samozrejme reagovať. Takže zatiaľ k pozmeňujúcu návrhu len toľkoto.
A zároveň teda, keďže pozmeňujúci návrh poslancov Gábora Gála, Tibora Bernaťáka, Andreja Danka, Martina Glváča na zmenu v bode 4 sa, vlastne koleduje s týmto pozmeňujúcim návrhom, poprosím teda, aby o tomto bode bolo osobitne hlasované.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2016 11:21 - 11:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladáme novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť ochranu efektívneho fungovania Národnej rady počas jej schôdzí. Navrhované opatrenia smerujúce k predchádzaniu rušenia poriadku počas schôdzí Národnej rady sledujú legitímny cieľ, ktorým je zabezpečenie plynulého chodu schôdzí Národnej rady a zároveň ochranu nerušeného výkonu mandátu poslancov pri súčasnom rešpektovaní výkonu ich práva na slobodu prejavu.
Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ upravuje najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia poriadku v rokovacej sále, úpravu dĺžky rečníckeho času, upravuje aj spôsob rozpravy, zisťovania prítomnosti poslancov Národnej rady, účasti iných osôb na rokovaní Národnej rady, úpravu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ako aj otázku vrátenia zákona prezidentom, ktorá sa týka možnosti zmeny ustanovenia o účinnosti zákona a ustanovení súvisiacich s účinnosťou.
Navrhované zmeny vychádzajú aj z poznatkov získaných z právnych úprav krajín Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho parlamentu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis