Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2018 o 13:24 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:24 - 13:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež, rovnako ako väčšina mojich predrečníkov, chcem poďakovať pánovi ministrovi obrany za naozaj veľmi dobré zhodnotenie situácie a vysvetlenie vlastne všetkých otázok, ktoré niektorí poslanci mali. Chcel by som aj poprosiť, ak sú tu, teda samozrejme, reagujem na pána ministra, ale keďže pán minister hovoril naozaj k veci, poprosil by som aj novinárov, ktorí vlastne sledujú rokovanie Národnej rady, aby informovali o tom, ako vlastne zhodnocujú jeho prácu a čo vlastne povedal, aby hodnotili objektívne. Pretože mám dojem, že keď čítam niektoré vyjadrenia aj niektoré komentáre novinárov, tak ako keby boli niekde v inom meste a v inom parlamente a na inej schôdzi.
K niektorým opozičným poslancom. Ja som naozaj veľmi rád, že aj oni dokázali oceniť pána ministra a to vlastne, čo povedal, akým spôsobom. Vlastne vysvetlil tie procesy, ktoré sa dejú. Preto si myslím, že aj toto uznesenie, aj po jeho prejave, teda po prejave pána ministra, uznesenie, ktoré vlastne navrhovatelia mimoriadnej schôdze navrhli prijať, je predčasné. Preto by sme ich chceli vyzvať, aby zvážili naozaj, či ešte trvajú na prijatí tohto uznesenia. A skôr si myslím, že by ho mali naozaj stiahnuť a vziať späť.
A ešte pár sekúnd mám, takže keď sme sa rozprávali vlastne aj nielen v strane Slovenskej národnej strane, prípadne v koalícii, či kúpiť nové alebo niečo skúsiť vyvinúť naše, naše slovenské, tak jednoznačne bolo konštatované, že pre našu krajinu je ekonomicky výhodnejšia alternatíva zapojiť náš domáci priemysel. Však čo je lepšie, ako keď štát zadá objednávku sám sebe? A samozrejme chcem povedať, že pokiaľ zadáme sami sebe vlastne túto objednávku, tak týka sa to hlavne hladových dolín a ľudí, ktorí v nich... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

2.2.2018 10:58 - 11:00 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 932 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi iných výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Všetky výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor takisto odporúča Národnej rade zákon schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 750a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 335 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.1.2018 11:06 - 11:06 hod.

Tibor Bernaťák
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže dnes sa dožíva 63 rokov náš kolega Anton Hrnko, z tohto miesta mu gratulujeme a blahoželáme. A prajeme všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2017 17:31 - 17:32 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem, ja teraz niečo po slovensky. Tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany vám všetkým, milí kolegovia, chcem popriať milostiplné a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku a, samozrejme, aj kolegom, ktorí tu už v januári nebudú na januárovej schôdzi, ďakujem a prajem im všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2017 16:28 - 16:30 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja ďakujem kolegyni Eve Antošovej. Myslím si, že dostatočne vystihla vlastne tú problematiku. Zároveň teda ja chcem poďakovať aj pani ministerke, že nepodľahla tým tlakom rôznych skupín, rôznych komôr a organizácií, ktoré vlastne chceli nejakým spôsobom inak upraviť novelu zákona 504 z 2003. roku. Argumentovali, že teda tento návrh je protiústavným. Naozaj si tiež myslím, že skôr doterajšie ustanovenia tohto zákona kĺzali na hrane ústavnosti. Takže ja som naozaj rád, že tento návrh zákona je v pléne.
Celkom som aj potešený, že aj tá rozprava, ktorá prebieha momentálne, je taká, že naozaj si uvedomujeme plne, že vlastníka treba aj chrániť. Samozrejme, na druhej strane aj toho prenajímateľa, resp. nájomcu. Malo by to byť vyvážené. Takže tento návrh, myslím si, že trošku, trošku konečne tú misku, respektíve tú misku váh už vyrovnáva a zároveň teda sa tu aj otvárajú dvere pre podporu tých mladých začínajúcich farmárov, čo je pre nás tiež veľmi, veľmi dôležité.
A padli tu aj otázky teda týkajúce sa rozdrobenosti, prípadne komasácie, ale to je vlastne aj otázka otvorenia Občianskeho zákonníka, aby sa prípadne to dedičské právo upravilo inak, ako tomu je vlastne momentálne doteraz, aby sme nešli po vzore uhorského, ale po vzore toho rakúskeho práva.
Takže ja ešte raz pani ministerke hlavne ďakujem za to, že tie tlaky, ktoré na vás boli určite veľmi veľké, že ste im odolali. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2017 9:22 - 9:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 577 z 25. mája 2017 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Obidva výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy špeciálneho prokurátora (tlač 557a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 236 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2017 16:46 - 16:47 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národnej rade bolo doručená žiadosť Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade dvoch kandidátov, osoby iné ako sudcov, a to na jedno miesto člena disciplinárneho senátu. Dôvodom je vyhlásenie voľby člena disciplinárneho senátu Súdnou radou.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 31. mája 2017 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili tri návrhy. Ústavnoprávny výbor na 48. schôdzi 6. júna 2017 návrhy prerokoval a uznesením č. 231 konštatoval, že navrhnutí Eugen Cimmermann, Tibor Sásfai a Dávid Štefanka spĺňajú zákonom ustanovené podmienky.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2017 12:43 - 12:45 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja za Slovenskú národnú stranu môžem vyhlásiť, že my naozaj na ľudí nekašleme, práve naopak. Spomínali ste tu, že koalícia nepočúva rozumné návrhy opozičné, žiadne, že nič neprejde. Práve naopak, aj čo sa týkalo novely zákona o exekútoroch a exekúcii, my sme ho podporili, dokonca aj sám pán Pčolinský, už tu teraz momentálne nie je, ale on ho predkladal. Ja som sa pod tento návrh dokonca aj podpísal.
Takže opozícia dokáže presvedčiť koalíciu na rozumných návrhoch. Nie je pravda, že žiadny opozičný návrh neprešiel a neprejde, práve naopak, zopár ich už prešlo. Môžte si pozreť v parlamentných tlačiach pri hlasovaniach, koľké návrhy opozičných poslancov, pokiaľ boli rozumné, prešli.
Samozrejme, o každom opozičnom návrhu je potrebné diskutovať v koalícii. Máme koalíciu, vždycky diskutujeme spoločne o tom, či ten návrh je priechodný pre celú koalíciu, to znamená pre tri strany. Každý môže mať iný pohľad na konkrétny návrh, a pokiaľ sa nezhodneme v koalícii, samozrejme, držíme spolu. Takže takýto návrh s najväčšou pravdepodobnosťou neprejde, ale znova opakujem, prešli už viaceré opozičné návrhy.
A keď aj vlastne hnutie SME RODINA - Boris Kollár chce vlastne, aby tie návrhy prechádzali, samozrejme, bude musieť takisto byť v nejakej koalícii, vytvoriť nejakú spoločnú koaličnú vládu a robiť kompromisy, to znamená, nie všetko tiež, čo si oni predstavujú, im prejde v koalícii. Vládnutie je naozaj o dohode a o tom, na čom sa zhodnete s koaličnými partnermi. Pretože to by bol koniec, keby vlastne každý si robil, čo chcel.
A zopakujem teda ešte na záver, počet poslancov, spočítajte takisto, keby sme odmysleli počet poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, koľko opozičných poslancov sedí v tejto chvíli v tejto sále.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 9:24 - 9:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja tiež chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Výborne zargumentoval vlastne dôvody, prečo Slovenská národná strana a vlastne predkladatelia tento návrh zákona predložili. Jedná sa skutočne o zlepšenie podnikateľského prostredia. Argumentácia toho, že či tri milióny budú použité, nepoužité, podľa môjho názoru momentálne neobstojí. Naozaj, ako bolo aj povedané pánom spravodajcom, nebude to minuté okamžite, akonáhle bude schválená táto novela. My chceme zlepšovať podnikateľské prostredie a týmto návrhom zákona práve umožníme podnikateľom pripojiť sa, resp. odblokovať im nejaký limit, ktorý musia používať, resp. musia dodržiavať pri používaní elektronickej registračnej pokladnice. Čiže toto je jeden z dôvodov – pre nás principiálny – zlepšenie podnikateľského prostredia. Uvidíme, ako časom podnikatelia nabehnú na tento systém. Dúfame teda, že naň nabehnú a že si ho budú pochvaľovať, chváliť, že vlastne tá elektronizácia, ktorá je vlastne trendom, celospoločenským trendom, celosvetovým trendom, vlastne aj tento náš návrh zákona vlastne napomáha tej elektronizácii.
Takže my naozaj chceme podporovať podnikateľov, podnikateľské prostredie. A to, že budú blokované alebo že sa minú tri milióny eur, ako minúť sa neminú okamžite, v tejto chvíli. Uvidíme, akým spôsobom to bude nabiehať, akým spôsobom sa budú podnikatelia prihlasovať a skutočne to podnikateľské prostredie, myslím, že si takúto investíciu aj v budúcnosti, ak bude aktuálna, zaslúži.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 9:47 - 9:51 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja veľmi pekne ďakujem za plodnú diskusiu. Myslím, že až na niektoré výnimky sme sa zhodli, že pôda naozaj nie je hocijaký tovar a nie je jedno, kto slovenskú pôdu vlastní.
Ja za predkladateľov tvrdím, a teda my aj chceme dať dôraz na poľnohospodárstvo, aj na bezpečné potraviny, na vyrovnávanie podmienok v rámci spoločného európskeho trhu, pretože je nemysliteľné, keď poľnohospodár v západnom, v západnej Európe má úplne iné podmienky, iné dotácie ako náš a pričom majú súťažiť na spoločnom trhu, to je proste nemysliteľné.
Rovnako je nemysliteľné, aby mali rovnaké podmienky k prístupu k pôde tým pádom. Samozrejme, sú krajiny, ako aj bolo povedané, ktoré majú iné režimy ochrany pôdy. Prečo my by sme mali našu pôdu len tak nechať napospas výkupu hocikoho? V žiadnom prípade nie.
My za navrhovateľov za Slovenskú národnú stranu, teda prehlasujem, že my v žiadnom prípade nedovolíme a neustúpime ani tlaku Európskej komisie a našu slovenskú pôdu budeme zubami-nechtami brániť.
Ja som aj spomínal v rámci jednej diskusie s pánom Feckom, že ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje aj národný potravinový katalóg. Jedná sa o to, aby sme mali bezpečné potraviny, ktoré sa zase viažu k našej pôde. V súčasnosti vlastne nastavené je to tak, že nižšia cena vyhráva a, samozrejme, bez ohľadu na to, aké tie potraviny sú kvalitné, také sa kupujú. Chceme naozaj zaviesť národný potravinový katalóg, aby nemocnice, školy, vlastne naši najmenší, prípadne chorí nemuseli jesť "najlacnejšie mäso" niekde z druhého konca sveta. Aká kvalita tých potravín, keď cestujú cez celú, teda polku zemegule, aká tá kvalita môže byť? To je katastrofa. Preto je potrebné vypracovať národný katalóg potravín, v ktorom bude zadefinované, aká kvalita, aká čerstvosť a aká cena by mala, jednotlivé potraviny aké by mali obsahovať. A zaručí sa tým pádom aj čerstvosť tých potravín a predpokladám, že tým pádom sa aj podporia naši výrobcovia, naše slovenské potraviny, pretože tá čerstvosť bude zaručená jedine vtedy, keď, samozrejme, ten dovoz bude zblízka. Pre nás je to naozaj veľmi dôležité a veľmi prioritné.
Nie je tu Béla Bugár, ja spomeniem len jeden, jeden taký paradox, ma minule, minulý týždeň ma manželka poslala kúpiť jeden, teda jednu konzervu - zavárané jahody. Zaujímavé, že som zistil, že z piatich druhov zaváraných jahôd v našich regáloch všetkých päť druhov, mám to aj odfotené, sú "Made in China", vyrobené v Číne. Toto je niečo neuveriteľné, aby my na Slovensku sme si nevedeli dopestovať jahody? Prípadne zo strednej Európy? Spomínal som Bélu Bugára, už keby tie jahody boli z Maďarska, tak ich zjem s veľkou chuťou. Ale z Číny? To je katastrofa.
Takže ja za navrhovateľov novely ústavy chcem poďakovať všetkým diskutujúcim a verím tomu, že novela prejde, pretože naozaj novela zákona, ktorým, novela ústavy, ktorou chceme ochraňovať slovenskú pôdu, by mala prejsť celým spektrom všetkých nás poslancov bez ohľadu na politické tričká.
Takže ešte raz ďakujem.
Skryt prepis