Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.9.2018 o 18:43 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.9.2018 18:43 - 19:01 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene skupiny poslancov dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním.
V nadväznosti na zásadné úlohy, ktoré má plniť najvyšší orgán strany, navrhujeme oproti pôvodnému návrhu stanoviť minimálny počet členov aj pre tento orgán, aby sa zabezpečil, zabezpečilo posilnenie demokratického rozhodovania v strane a aby sa takisto obmedzila určitá manipulácia so stranou.
V záujme umožniť politickým stranám ustanoviť menšinovú, najviac jednotretinovú časť členov výkonného orgánu strany iným spôsobom, ako ustanovujú stanovy politickej strany, napríklad kooptácia členov alebo doplnenie absentujúceho člena v prípade vzniku určitej právnej skutočnosti, napr. odstúpením, vylúčením zo strany alebo smrť, ako len výhradne rozhodnutím najvyššieho orgánu, ktorý spravidla zasadá raz ročne, chceme umožniť, aby sa polit..., aby politická strana určitú menšinovú časť členov výkonného orgánu kreovala iným spôsobom podľa zaregistrovaných stanov.
Ďalej chceme doplniť možnosť, aby žiadosť o prijatie člena nemusela byť doručovaná výlučne v listinnej podobe, ale aby ju bolo možné doručiť aj elektronicky. V tomto prípade, samozrejme, je potrebné ho zaručiť, opatriť teda zaručeným elektronickým podpisom.
Ďalej navrhujeme obmedziť výšku daru v kalendárnom roku, ktorú vlastne nejaký darca dáva strane, čím sa sleduje cieľ zabrániť neželanej závislosti politickej strany na jednom darcovi. Štát by nemal podporovať závislosť politických strán na finančných skupinách. Navrhujeme sumu vo výške 10 %, teraz vo výške 300-tisíc eur ročne, čo je zhruba 10 % maximálnej výšky sumy, ktorú môže strana vynaložiť na volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady.
Takisto pre politické strany navrhujeme, aby bola uložená nová povinnosť, aby sa príspevky, ktoré sú poskytované strane zo štátneho rozpočtu, boli vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici. Na účely poskytovania príspevku zo štátneho rozpočtu je politická strana povinná oznámiť ministerstvu, teda bude povinná oznámiť ministerstvu financií a Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán číslo účtu zriadeného v Štátnej pokladnici. Prostriedky z tohto účtu by malo byť možné prevádzať výlučne prevodom z účtu na účet, pričom politická strana nemôže previesť prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu na svoj iný platobný účet okrem transparentného účtu, ktorý je vlastne vytvorený kvôli voľbám.
Zároveň zostatok týchto prostriedkov, ktoré nebudú spotrebované v čase volebnej kampane, by mala byť stranou prevedených späť na osobitný účet. Taktiež sa umožňuje, aby politické strany mohli v každom kalendárnom roku previesť 5 % z príspevku na hlasy, za hlasy na svoj účet za účelom umožnenia úhrady menších výdavkov, ktoré je problematické uhrádzať prevodom z účtu na účet.
Cieľom tejto úpravy je zvýšenie transparentnosti nakladania s prostriedkami poskytnutými stranám zo štátneho rozpočtu na podporu ich činnosti. Zároveň navrhujeme zrušiť obmedzenie použitia prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu na úhradu pokút a iných peňažných sankcií.
Zároveň jednu vec ešte takú procesnú by som uviedol, že by sme chceli zaviesť povinnosť zaregistrovaným politickým stranám vytvoriť si orgány podľa návrhu a predložiť ich ministerstvu tak, aby boli v súlade so zákonom, ktorý by mal byť platný a účinný k 1. januáru 2019, a teda mali by to predložiť do 31. októbra 2019, teda chceli sme tu vytvoriť dostatočný časový priebeh, predstih pred konaním riadnych volieb do Národnej rady.
Zároveň dopĺňame ešte podmienky trvalého pobytu pre uplatnenie pasívneho volebného práva pre voľby do Európskeho parlamentu, čím sa zosúlaďujú podmienky pre uplatnenie pasívneho volebného práva s ostatnými časťami zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zásadnou podmienkou pre uplatnenie pasívneho volebného práva vo všetkých voľbách je trvalý pobyt kandidáta v príslušnom volebnom období, pardon, obvode, pričom pre voľby do Európskeho parlamentu je volebným obvodom Slovenská republika.
Takže teraz dovoľte, aby som predniesol doplňujúci a pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Radovana Baláža, Magdalény Kuciaňovej a Stanislava Kmeca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. 1 bod 4. § 2 ods. 3 sa za slovo „strán“, vkladajú nové slová „ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona“.
2. V čl. 1 v 13. bode § 6 ods. 5 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov a výkonný orgán strany musí mať najmenej 9 členov“.
3. V čl. 1 v 14. bode § 6 ods. 6 znie:
„(6) Orgánmi strany sú najmä najvyšší výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov. Výkonný orgán strany musí mať najmenej 9 členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.“
4. V čl. 1 v bode 14 § 6 ods. 7 sa na konci vypúšťajú slová „a člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany nemôže byt' členom najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov“.
5. V čl. 1 v bode, v 14. bode ods. 8 a 9 znejú:
„(8) Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí
a) schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,
b) voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c) voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
d) voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
e) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f) rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh.
(9) Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.“
6. V čl. 1 v 14. bode § 6 sa dopĺňa ods. 10, ktorý znie:
„(10) Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.“
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety v čl. 1 v 14. bode.
7. V čl. 1 v 17. bode § 6a ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení.“
8. V čl. 1 26. bode § 8a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak bola žiadosť o prijatie člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis“.
9. V čl. 1 40. bod znie:
„40. V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
10. V čl. 1 sa za bod 40, za 40. bod vkladá nový 41. bod, ktorý znie:
41. V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „(§ 8 ods. 5, § 30 ods. 8 a § 34 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 8 ods. 7, § 30 ods. 8, § 34 ods. 4 a § 34e ods. 2)“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
11. V čl. 1 sa za bod 47. vkladá nový 48. bod, ktorý znie:
„48. V § 23 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur.“
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
12. V čl. I 48. bode sa vypúšťa slovo „účtovnom“.
13. V čl. I 62. bode § 23 ods. 6 písm. h) sa za slovo „zmluvy“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „vyhlásenie môže byť súčasťou písomnej zmluvy“.
14. V čl. I sa za bod 69 vkladá nový 70. bod, ktorý znie: 70. § 29 vrátane nadpisu znie:
„§ 29 Použitie príspevkov
(1) Strana je povinná zriadiť si na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 platobný účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „osobitný účet“). Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle.
(2) Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou.
(3) Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedeného na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pri prevode týchto prostriedkov podľa odsekov 4 a 5.
(4) Strana môže z prostriedkov z príspevku zo štátneho rozpočtu vedených na osobitnom účte previesť v každom kalendárnom roku najviac 5 % sumy z prijatého príspevku za hlasy podľa § 26 na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky na úhradu výdavkov na činnosť strany.
(5) Strana môže previesť prostriedky z príspevku zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte na osobitný platobný účet strany zriadený podľa osobitného predpisu 26aa) na účely vedenia volebnej kampane vo voľbách, v ktorých strana kandiduje, pričom zostatok týchto prostriedkov nepoužitých na volebnú kampaň je strana povinná previesť späť na svoj osobitný účet.
(6) Strana je povinná mať osobitný účet, ak jej nárok na výplatu príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 trvá alebo ak sa na osobitnom účte eviduje zostatok finančných prostriedkov.
(7) Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 nemôže strana použiť na
a) pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b) zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c) podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d) ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e) darovanie.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:
„26aa) § 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
15. V čl. I 77. bod znie:
„77. V § 30 odsek 8 znie:
(8) Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.“
16. V čl. I 80. bode sa § 31 dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Štátna komisia uloží strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(5) Štátna komisia uloží strane pokutu, ak strana použije alebo prevedie prostriedky v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5 vo výške rovnajúcej sa sume finančných prostriedkov použitých alebo prevedených v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5.“
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety v čl. I 80. bode, ustanovenie o preznačení doterajších odsekov na konci čl. I 80. bodu a vykoná aj nadväzujúca legislatívnotechnická úprava označenia odsekov v čl. I 81. až 85. bode.
17. V čl. I 87. bode sa za § 32d vkladá § 32e, ktorý znie: „§ 32e
Ministerstvo plní úlohy národného kontaktného miesta na účely výmeny informácií podľa osobitného predpisu.“1a).
18. V čl. I 88. bode § 34e ods. 1 a 4 sa slová „31. januára 2020“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2019“ a v § 34e ods. l sa na konci dopĺňa táto veta: „Ak strana nepodá návrh v lehote podľa prvej vety, ministerstvo vyzve stranu na podanie návrhu a určí jej lehotu.“
19. V čl. I 88. bode § 34e sa vypúšťa odsek 3. Nasledujúce odseky sa prečíslujú.
20. V čl. I 88. bode § 34e ods. 7 sa slová „o uložení pokút“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
21. V čl. I 88. bode sa § 34e dopĺňa novými odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ustanovenie § 29 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pre poskytovanie a použitie príspevku podľa § 25 po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných po 1. januári 2019.
(9) Pre použitie príspevku podľa...“ (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec Bernaťák, veľmi nerada to robím, je 19.00 hod. a napríklad ja dnes nemôžem zostať dlhšie.

Bernaťák, Tibor, poslanec NR SR
Jasné, samozrejme.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Chcela by som... Neviem, koľko toho máte, ešte zase nechcem... (Reakcia rečníka.) Ešte dosť, že? (Reakcia rečníka.) Počula som, že to bude...

Bernaťák, Tibor, poslanec NR SR
Tento odsek by som asi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová Lucia, podpredsedníčka NR SR
Tento odsek môžte, nech sa páči.

Bernaťák, Tibor, poslanec NR SR
Takže ods. 9:
„(9) Pre použitie príspevku podľa § 25 poskytnutého strane po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pred 1. januárom 2019 sa použije znenie § 29 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:28 - 18:29 hod.

Tibor Bernaťák
Páni kolegovia, ja si myslím, že srandičky nabok, naozaj. Ak tomu nerozumiete, kľudne sa spýtajte niektorých aj ústavných právnikov, ako sa vykladajú takéto pojmy. Ja nebudem tu polemizovať s nejakými takýmito polonázormi, pretože naozaj tak, ako to bolo napísané, a tak, ako je to aj uvedené, je to to naozaj reálne tak, že pokiaľ pán Sloboda sa stane aj štatutárnym zástupcom Slobody a Solidarity, je to absolútne v pohode a v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2018 18:26 - 18:27 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán kolega, naozaj je to tak, ako hovorím, názov strany alebo skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom prípravného výboru strany. Vaše meno ani priezvisko ako také v pojme Sloboda a Solidarita nie je. Vy tam máte Slobodu a Solidaritu vo vnímaní slobody, niečoho voľného. To absolútne, absolútne nemá s vaším priezviskom spoločné. A ani tých, ktorých ste menovali pred chvíľočkou. Kľudne si zavolajte aj na ministerstvo vnútra, aj niektorých právnikov, ktorí vyslovene toto aj tak pozerali. Môžte naozaj kľudne a spokojne spávať, môžte kontaktovať aj odbor volieb na ministerstve vnútra, kde sme s nimi konzultovali toto ustanovenie.
Je to absolútne bezproblémové a kľudne môžte správať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:23 - 18:25 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Neviem, pán kolega, vy ste tu asi neboli, keď som hovoril tom, že kľudne môžte kandidovať na predsedu strany Sloboda a Solidarita. Dokonca som povedal, že vám fandím, aby ste sa ním stali.
A čo sa týka samotného názvu, teda vraveli ste, že nemohli by ste podľa nového ustanovenia, nie je to pravda, kľudne môžte sa stať predsedom strany. Ani vy, ani strana sa nemusí premenovať. To sú úplne dve odlišné veci, úplne odlišné dva inštitúty, pretože vy máte meno a priezvisko tuším Vladimír Sloboda, a podľa tohto návrhu zákona akurát strana nesmie obsahovať meno, priezvisko štatutára. Ale pokiaľ to neobsahuje, a Sloboda a Solidarita, prepáčte, neviem, že či Sloboda je podľa vás, ako budúceho štatutára pomenovaná, ale sa tým myslí nejaká sloboda, niečo slobodné, voľné, čiže tu treba dávať veľký pozor na rozlišovanie. Ja som sa pýtal na toto ustanovenie aj na niektorých právnikov, samozrejme, na ministerstve vnútra. Tí doslova však sa pousmiali, pretože toto, čo ste vy teraz hovorili, absolútne nie je pravda.
A zopakujem, môžte byť úplne kľudný a spokojný, aj tí páni, ktorých ste menovali, vôbec sa to tohto netýka. Vyslovene sa to týka, ak je strana pomenovaná podľa nejakého štatutárneho zástupca. Bodka.
Čiže môžte naozaj kľudne spávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 17:58 - 17:59 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Pán Dostál, keď čítate stanovy SNS, tak ich čítajte poriadne, pretože, pretože je tam napísané, ja to prečítam teraz priamo zo stanov, ktorí sú členmi predsedníctva, je jasne dané, a na zasadnutí predsedníctva sa okrem členov zúčastňujú aj predseda, ÚKR-ka, čiže rozhodcovské komisie a členov..., a predseda ústrednej kontrolnej a revíznej komisie. To znamená, nie sú členovia, oni sú tam len prítomní ako nečlenovia. Bodka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 17:21 - 17:21 hod.

Tibor Bernaťák
To je vlastne ten rozdiel v tom ponímaní jednotlivých názvov a pojmov. My sme sa rozprávali aj na ministerstve vnútra s niektorými právnikmi o tom, ako to naozaj vykladať. Vyslovene sa to vykladá podľa toho, či ten úmysel je tam mať názor, resp. meno a priezvisko, alebo meno alebo priezvisko štatutára, alebo v prípade sa toto slovné spojenie viaže na úplne niečo iné.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2018 17:19 - 17:20 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja len jednu poznámku. Nemôžem to vo faktickej, ale bola tu pripomienka ohľadne názvu strany alebo jej skratky, ktorá nemôže obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prípravného výboru strany.
Ja vás upokojím. Pán Sloboda kľudne môže kandidovať na predsedu Slobody a Solidarity bez problémov, pretože to tú úplne dve odlišné veci. Keď to trošku pritiahnem a poviem, že vaša strana môže byť pomenovaná v úvodzovkách aj po Alfredovi Hitchcockovi, a v prípade, že sa o účasť, resp. že sa stane predsedom takýto pán s rovnakým menom a priezviskom, je jasné, že nejedná sa v názve o jeho meno a priezvisko, ale o meno a priezvisko tejto kvázi historickej osobnosti. Čiže problém to absolútne nie je žiadny.
A opakujem, pán Sloboda kľudne môže kandidovať na predsedu Slobody a Solidarity a držím mu palce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 16:48 - 16:50 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja ďakujem, budem len krátky, lebo myslím, že nemá zmysel reagovať nejak, nejak rozšírne, ale zas sme si vypočuli zmes urážok a poloprávd a ja som si myslel, že budeme diskutovať k tomuto návrhu vecne, ale, bohužiaľ, tento, toto vlastne, tento prejav absolútne nebol ani vecný a ani k veci. Ja len dve faktické, také kratučké veci by som dodal.
Vy ste spomínali, že Zákonník práce, že to je niečo zlé. Keby sme my preberali nejaký štandard, ktorý je v západnej Európe... Prepáčte, my chceme, aby naši ľudia, Slováci, občania Slovenskej republiky mali rovnaké práva a rovnaké povinnosti, ako majú napríklad niektorí občania, ktorí sú v západnej Európe. To je zlé? Ja si myslím, že práve naopak. Všetko, čo oni majú a čo nám chýba, a to, akým spôsobom vlastne naši občania sú ešte pozadu so svojimi právami v Zákonníku práce, by sme práve naopak mali, mali do nášho právneho poriadku zakomponovať.
A druhá vec, spomínali ste, ale s takým ironickým úsmevom, že Andrej Danko nie je v budove, nie je v Bratislave. Áno, nie je tu v budove, nie je v Bratislave, pretože je na oslavách 170. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady v Myjave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:47 - 18:48 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj som uvažoval, či vôbec sa prihlásiť, ale naozaj okrem znôšky urážok a nejakých poloklamstiev v tomto prejave nebolo absolútne nič. Ja len zdôrazňujem, a aj sme to hovorili, a ja som nehovoril, že tento zákon niekto spolutvoril z tretieho sektora, ja som hovoril, že sme ho konzultovali a to bolo všetko. Dali sme ho prečítať, vypočuli sme si naň názor a to bolo všetko, bodka.
Ale poprosím vás naozaj, po všetkých tých vystúpeniach, ktoré tu doteraz boli a ktoré boli ako-tak vecné, tak toto bol naozaj, aj váš kolega, ktorý bol pred vami, bol úplne v pohode, normálne sa dalo tomu aj rozumieť, ale to, čo ste vy teraz predviedli, čistá katastrofa, čisté urážky, naozaj myslím si, že toto nepatrí do Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:22 - 18:24 hod.

Tibor Bernaťák