Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 15:25 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 15:25 - 15:34 hod.

Vladimír Baláž
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 15:25 - 15:35 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, sa teším, že na záver bolo počuť zmier. Fantastické!
Dovoľte mi len preto, že mám pozmeňujúce návrhy, troška vám pripomenúť, o čom vôbec rokujeme. Rokujeme o zákone o ambulantnej záchrannej službe. Je to vlastne tá sekundárna alebo prevozová služba. Jednoznačne je potrebná. Uvedomme si, že nie je to služba hlavne pre súkromníkov, ale existuje Bansko..., Bratislavská a Košická záchranná služba, ktorá sa istotne o tieto body bude uchádzať.
Potom tam máme veľmi dôležitý, ja som bol prekvapený, že sme sa toho nedotkli, také dva body. A to je klinický audit a interný systém hodnotenia, čo je veľmi dôležité aj z hľadiska toho, čo sme zažili teraz posledné doby, už som o tom rozprával na zdravotnom výbore, len v krátkosti. Klinický audit štandardizuje poskytovanú zdravotnú starostlivosť, interný audit dáva pozor na to, aby sa nám nestávali nezhody v nemocniciach.
Praktická sestra pre pediatriu, o tom sme už tu hovorili. To sa už nebudem zmieňovať. Ja by som len chcel vidieť ten obchodný reťazec, kde tak veľa dostávajú tých peňazí, lebo u nás v Banskej Bystrice priemerný zárobok sestry je 1 240 euro, čo si neviem predstaviť, že niekto v obchodnom reťazci tým predavačkám, alebo čo to tam je, dá. (Reakcia z pléna.) Pravda.
Skríningy, vynikajúce, veľmi dôležitá vec. A ešte zmeny v rezidenčnom programe, tiež extrémne dôležitá vec. Jedno, čo ešte budem spomínať teraz a čo sa vsunie do toho zákonu, čo považujem za tiež mimoriadne dôležitú vec, je navýšenie zdrojov. Toto by som dal v zásade na začiatok tých bodov, o ktorých budem, dávať im, k nim pozmeňovacie návrhy, je v zásade šesť, ale tvoria asi päť bodov. Jeden je ohľadom úradu pre dohľad, ktorý, ako viete, bude vlastne vyberať tie záchranné body alebo tie body pre tú ambulantnú záchrannú službu. Týka sa to obstarávania a poplatkov, ktoré tam neboli zahrnuté. Potom je to povolenie na zdravot..., na tú záchrannú, ambulantnú záchrannú službu, bude trvať šesť rokov, a nie desať, čiže skrátenie tohoto je, to sme sa aj rozprávali na zdravotnom výbore.
Poplatky som hovoril.
Sú tu nejaké zmeny v rezidenčnom programe, ktoré sa týkajú hlavne toho, že keď, ja neviem, sa niečo, niečo stane, čo nezaviní ten rezident, ktorý, alebo ten lekár, ktorý je v rezidenčnom programe, napr. zrušia nemocnicu, že nemusí platiť ten poplatok, a potom je to, už čo som spomínal, navýšenie zdrojov.
Takže dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I, 19. bode sa v § 14 ods. 10 na konci pripája táto veta: „Účastník výberového konania sa k podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby a spôsobu ich zistenia nevyjadruje a nemá možnosť navrhnúť ich doplnenie.“
2. V čl. I bode 20 v § 15 ods. 2 sa slová „na desať rokov“ nahrádzajú slovami „na šesť rokov“.
Odôvo... Odôvodnenie som hovoril.
3. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
„31. V § 39b ods. 22 písm. c) sa za slová „odseku 13 písm. a) a b)“ vkladajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bode 41 v § 102ak ods. 5 sa slová „Desaťročná doba“ nahrádza slovami „Šesťročná doba“.
5. V čl. VI sa dopĺňa... Čl. VI sa dopĺňa 5. bodom, ktorý znie:
6. (Pozn. red.: správne „5.“) V § 31 sa ods. 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu. 41aac).“
No a posledný bod je bod 6.
6. Za čl. V sa vkladá čl. VI, ktorý znie:
Zákon..., to je, za čl. VI, myslím, že sa vkladá bod 7. Môžete mi pomôcť? (Reakcia z pléna.) Dobre či to čítam? Dobre.
Takže za čl. V sa vkla... (Reakcia z pléna.) Myslím, že tam sme prečíslovali tie články a toto som si zabudol poznamenať, sa ospravedlňujem.
Za čl. V sa vkladá čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI“. Asi dobre.
„Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z. (Pozn. red.: správne „č. 583/2007 Z. z.“), zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z. (pozn. red.: vynechané: „zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z.“), zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 35..., 356/2016 Z. z..., nie, prepáčte, to som už čítal..., 351/2017 Z. z., (pozn. red.: vynechané„zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z.“), „zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. (Pozn. red.: vynechané: „sa dopĺňa takto“):
Za § 38er sa vkladá § 38es, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31.“ (Pozn. red.: vynechané: „decembra 2019
(1) Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.
(2) Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44 % z vymeriavacieho základu.“)
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Článok VI nadobudne účinnosť 1. júna 2019, čo sa premietne do čl. VIII upravujúceho účinnosť zákona.
Uf! Ďakujem za pozornosť. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:28 - 14:29 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. No už neni veľmi čo povedať, lebo všetko bolo povedané v zásade. Áno, zle sme si zapli ten prvý gombík v tých, v roku dvetisíc..., neviem, v koľkom to bolo presne, to bola veľká chyba. Teraz toto, toto zažívame teraz. Ako vidím, tu prierezovo všetci v zásade súhlasíme s tým postupom, ako je to teraz, lebo to, o čo nám vlastne ide, je, aby sme vôbec v zdravotníctve mohli fungovať, vôbec sme v zdravotníctve mohli fungovať. Sú len tu také ostrovčeky, teraz by som to sparafrázoval, negatívnej deviácie, ktoré, tomu celkom dobre nerozumiem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

3.12.2018 14:36 - 14:38 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som chcel predniesť iba pozmeňujúci návrh legislatívno-technického charakteru. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1138.
Po prvé, v čl. I. v bode 5 v § 2 ods. 12 sa slová "písmeno s) a u) až z)" nahrádzajú slovami "písmeno r) a t) až y)".
Je to legislatívno-technická oprava chybného vnútorného odkazu. To bolo odôvodnenie..
Po druhé, v čl. I. v bode 41 v § 12a a ods. 1 sa slová "zdravotníckeho pracovníka" nahrádzajú slovami "pracovníka v zdravotníctve".
Odôvodnenie: legislatívno-technická oprava chybného označenia osoby, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 14:33 - 14:35 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy a páni, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1138a.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého určil ako gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, prerokovali tento v stanovenej lehote a súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 91 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučuje hlasovať nasledovne: o bodoch 1 až 8, 10 až 44, 46 až 59, 61, 63 až 91 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť; o bodoch 9, 45, 60, 62 osobitne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 124 z 26. novembra 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tomto návrhu zajtra o 11.00 hodine.
Pán predseda, skončil som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

16.10.2018 15:00 - 15:01 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážená pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k tomuto návrhu.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnej aj právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:23 - 17:23 hod.

Vladimír Baláž
Vážený pán podpredseda, len pre zápis by som chcel uviesť, že bod č. 54 (tlač 1014), som hlasoval "za", chcel som "sa zdržať". Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 16:53 - 16:56 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, dámy a páni, dávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Videli ste, že teraz sa stala jedna zmena, takže budeme akceptovať do našej informácie.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350 Z. z. o rokovaní Národnej rady a v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 25. mája 2018 pridelil návrh na voľbu predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Prerokovaný bol v termíne do 11. júna 2018. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu na svojej 42. schôdzi. Pri prerokovaní predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo však neprijal stanovisko k návrhu voľby predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Na základe toho predkladám podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nasledovný postup. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie zánik výkonu funkcie uplynutím funkčného obdobia Jánovi Zvonárovi, predsedovi Dozornej rady, Rastislavovi Šipošovi a Františkovi Jurčagovi ako členom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej navrhujem, aby sme podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (§ 39) vykonali voľbu predsedu a ďalšieho jedného člena Dozornej rady Úradu pre dohľad, keďže jeden sa vzdal, verejným hlasovaním, a to osobitne o každom kandidátovi.
Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 15:43 - 15:45 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Tak ďakujem.
Takže vytvárať im normálne zdravotné, normálne pracovné prostredie, sociálne programy, škôlky pre tie matky, ktoré sú v detiach, jasle a tak ďalej, pomôcky, ako majú narábať s pacientmi a to všetko. To je to pravé orechové v mojom pohľade.
Samozrejme, že nejaké peniaze treba dať, nejaký automat, aby tí ľudia mali z čoho žiť. Ale predstava, že tu niekomu dáme 5 000 euro a že on teraz sa vrhne do tých polorozpadnutých nemocníc, je proste zlá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:43 - 15:45 hod.

Vladimír Baláž