Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2017 o 11:12 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2017 12:32 - 12:39 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ctená Národná rada, dnes tu máme na stole novelu jedného veľmi dôležitého zákona, ktorý sa už dlhšiu dobu pripravuje. Ide o zákon o financovaní škôl a školských zariadení. Otázka financovania nášho školského systému je problémom, ktorý je neustále v centre pozornosti spoločenskej, ako aj politickej verejnosti. Peňazí vynaložených na školstvo totiž nikdy nie je dosť. Je nepochybné, že aj náš školský systém si vyžaduje oveľa vyššie finančné injekcie ako doteraz. Veď tu ide o dlhodobú investíciu do prípravy ďalších produktívnych generácií. Náš zákon o financovaní škôl a školských zariadení však, ako všetci vieme, neobsahuje žiadne sumy ani čísla. Obsahuje iba zásady, mantinely, ťažiskové body, podľa ktorých sa vypracujú už konkrétne mechanizmy financovania v príslušnom vládnom nariadení.
Vážené dámy, vážení páni, viac by som sa teraz chcel dotknúť iba jednej otázky, ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá. A to je problematika financovania tzv. málotriednych škôl. Nerád používam tento výraz, nakoľko nie je žiadny terminus technicus. V mojom ponímaní tu ide o školy s nízkym počtom žiakov, ktoré väčšinou existujú na vidieku v malých obciach, kde však zastávajú veľmi dôležitú nielen výchovnú, ale i nevyhnutnú spoločenskú funkciu. Ich financovanie je predmetom už dlhodobého sporu medzi zriaďovateľmi, riaditeľmi, rodičmi na strane jednej a ministerstvom školstva na strane druhej. Často sa vynorí otázka, či má vôbec zmysel udržiavať tieto školy. Ak áno, do akého počtu žiakov. Osobne si myslím a môžem to vyhlásiť aj v mene strany, ktorú zastupujem, že jedinou inštanciou, ktorá má výsostné práve rozhodnúť o tom, či je škola v danej obci alebo lokalite potrebná alebo nie, je samotné miestne spoločenstvo, rodičia, obyvatelia a vedenie obce. Nie je správnou cestou, ak vyššie postavený orgán chce zasahovať do tohto práva miestnych ľudí.
Keď sme v júni minulého roku v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovali o tom, že základné školy s nízkym počtom žiakov a národnostné školy oslobodíme od povinnosti dodržiavať minimálny počet žiakov v jednej triede, veľmi dobre sme vedeli, že tým problém týchto škôl vyriešený nie je. Definitívnym riešením je zabezpečenie potrebných financií na vykrytie alebo aspoň čiastočné vykrytie ich zvýšených nákladov. Preto sme považovali za veľmi nebezpečnú iniciatívu zo strany úradníkov na ministerstve školstva, ktorí plánovali zrušiť doteraz zaužívaný kompenzačný mechanizmus, ktorým sa odbremenili menšie školy. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, že rozhodol nezaviesť túto zmenu. Ba čo viac, podarilo sa presadiť o niečo silnejšiu formuláciu v zákone ohľadne tohto spomínaného kompenzačného mechanizmu. Kým totiž podľa zákona malo ministerstvo pri určovaní normatívu doteraz možnosť zohľadniť veľkosť školy, odteraz to už nebude iba možnosťou, ale priam jeho povinnosťou. Považujem to za veľký pokrok a za určitú istotu pre školy a ich zriaďovateľov.
Otázka tým, samozrejme, nie je uzavretá. Veľa sme o tejto problematike rokovali s členmi výboru pre vzdelávanie aj za účasti pána ministra. A chcem vyzdvihnúť, že sme dostali prísľub od pána ministra, že v nadväznosti na zákonnú úpravu, ktorú práve prerokujeme, sa pripraví príslušné nariadenie vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, v ktorom budú zohľadnené naše požiadavky ohľadne zabezpečenia financií pre malé základné školy.
Naším cieľom je, a toto budeme presadzovať aj pri rokovaniach o predmetnom nariadení vlády, aby bol kompenzačný mechanizmus rozšírený. Doteraz fungujúci kompenzačný mechanizmus zohľadňuje iba školy s počtom žiakov od 250 do 150. Školy s počtom žiakov nižším ako 150 už často majú problém vykryť náklady na platy pedagógov, ako aj prevádzkové náklady. Na základe získaných informácií zo základných škôl s počtom žiakov nižším ako 150 je potrebné ďalej diferencovať kompenzačné koeficienty až do počtu žiakov 50 aj vzhľadom na vysoký počet škôl spadajúcich do tejto kategórie.
Obzvlášť citlivo sa to dotýka národnostných škôl. Aby ste mali predstavu, v akom stave sa naše národnostné školstvo nachádza, vyše 40 % škôl s vyučovacím jazykom maďarským má menej ako 50 žiakov. Je pre mňa potešujúce, že na tento problém reflektuje aj odôvodnenie citovaného ustanovenia zákona, v ktorom sa píše, citujem: "Súčasné hodnoty kompenzačného koeficientu ministerstvo plánuje prehodnotiť a zohľadniť diferencovane veľkosť školy, počet žiakov základnej školy do 50 žiakov." Pán minister, ak dovolíte, budem vás brať za slovo. Vnímam taktiež ako veľké pozitívum, že sa zavádza podpora na náklady za tým účelom, aby sa umožnilo deťom navštevovať školu vo svojom materinskom jazyku, pokiaľ takáto škola na ich rodisku nie je zriadená.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, nakoniec chcem oznámiť, a to aj v mene nášho celého klubu, že tento návrh zákona v Národnej rade podporíme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2017 16:55 - 16:55 hod.

Péter Vörös
Vzhľadom na podané návrhy, pán predsedajúci, navrhujem, aby sa hlasovanie uskutočnilo až po uplynutí 48 hodín, takže to znamená, že v utorok budeme hlasovať o tomto zákone.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2017 15:52 - 15:56 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca výborov predniesol informáciu o výsledku prerokovania návrhu zákonov vo výboroch.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. marca 2017 č. 538 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 206 z 2. mája 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 142 zo 4. mája 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 56 z 9. mája 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 75 z 27. apríla 2017. Výbory zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV informácie. Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 21. schôdzi dňa 10. mája 2017. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ma určil za spoločného spravodajcu s tým, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup. Vzhľadom na uznesenie výborov, ktoré návrh zákona prerokovali a ktoré odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť, odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave rozhodla o všetkých podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu zákona a nakoniec o návrhu zákona ako o celku.
Ďakujem pekne za slovo a prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 11:12 - 11:14 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 464. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2017 18:55 - 18:58 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. decembra 2016 č. 367 sa uzniesla prerokovať návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslankyne zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 138 zo 17. januára 2017 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 26. januára 2017. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenej zmene s odporúčaním ju schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh poslankyne schváliť v znení doplňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorským výborom, z 27. januára 2017 č. 60. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2016 18:27 - 18:29 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 294. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2016 15:27 - 15:34 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctená Národná rada, sotva uplynul rok od poslednej novely školského zákona a dnes ho opäť máme na stole. Problém systém škôl na Slovensku akosi tlačíme pred sebou, pohadzujeme si ho ako horúci zemiak a riešenie sa stále odkladá.
Momentálne nás tlačí problém takzvaných málotriednych škôl, ktoré v dôsledku zavedenia minimálneho počtu žiakov v jednej triede zmenou zákona v roku 2013 sa dostali na prah zániku. Najviac sa toto rozhodnutie dotklo národnostne zmiešaného územia a predovšetkým národnostných škôl, v ktorých sa z roka na rok znižuje počet žiakov v dôsledku asimilácie, nepriaznivého demografického vývoja a odlivu ľudí pre nedostatok pracovných miest.
Na tento fakt sme upozornili aj pri poslednej novele školského zákona. Vďaka dohode s vtedajšou vládou sa nám podarilo posunúť účinnosť spomínaného opatrenia na september 2016. Ako som na to vtedy aj sám upozornil, získali sme iba čas a problém bol v skutočnosti posunutý na ďalšiu vládu. Pri zostavení novej vlády sme túto našu prioritu predložili koaličným partnerom a to, že na riešení tejto otázky sa nám podarilo dohodnúť, považujeme z nášho pohľadu za mimoriadne dôležitý krok. Budem k vám úprimný, zachovanie národnostných škôl na národnostne zmiešaných územiach je pre nás aj srdcovou záležitosťou a témou osobitého významu.
Pri vypracovaní konkrétneho znenia novely sme však narážali na problém, ktoré školy zaradiť do tej kategórie, kde by neplatili povinné minimálne počty žiakov v jednej triede. Koaličná dohoda sa totiž odvoláva na všeobecne zaužívaný hovorový výraz "málotriedne školy". Musím však podotknúť, že tento termín zákon nepozná. Zákon pozná iba plnoorganizované a neplnoorganizované školy. Medzi plnoorganizované školy patria základné školy zriadené so všetkými ročníkmi od prvého do deviateho a neplnoorganizované školy sú základné školy s ročníkmi od prvého po štvrtý alebo od prvého po piaty, teda iba prvý stupeň. Avšak v obidvoch kategóriách nájdeme školy, ktoré majú nízky počet žiakov v jednotlivých triedach. Obzvlášť sa to týka škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ktoré už dlhodobo zápasia s problémom nedostatku žiakov.
Vážené kolegyne, kolegovia, z horeuvedeného dôvodu a na základe dohody s našimi koaličnými partnermi v mene poslaneckého klubu MOST – HÍD som cez výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport predložil pozmeňujúci návrh k novele vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh bol vo výbore schválený. Môj pozmeňujúci návrh je nasledovný:
V § 29 sa za odsek 17 vkladá odsek 18, ktorý znie:
"Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na triedy základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny."
Pozmeňujúci návrh odôvodňujem tým, že predložený návrh sa konkrétne týka 23 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, jednej školy s vyučovacím jazykom rusínskym a 36 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Spomínané ustanovenie však neberie do úvahy skutočnosť, že určenie minimálneho počtu žiakov významne ohrozuje aj plnoorganizované školy, ktoré rovnako nedokážu túto podmienku splniť. Ide o výrazne vyšší počet, o viac ako 60 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Hoci zákon ustanovuje aj rôzne výnimky z minimálneho počtu žiakov v jednej triede, bez zákonnej garancie však tieto školy budú vystavené zániku, čo je z hľadiska zachovania identity maďarskej národnostnej menšiny neprípustné. Plnoorganizované školy sú z hľadiska dlhodobého vývoja životaschopné. Z uvedeného dôvodu sa predloženým pozmeňujúcim návrhom ustanovuje výnimka z najnižšieho počtu žiakov aj vo vzťahu ku všetkým plnoorganizovaným základným školám s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
Ďalším dôvodom návrhu ohľadne zrušenia minimálneho počtu žiakov v jednej triede je skutočnosť, že vláda v tomto roku plánuje predložiť nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, kde bude možné pristúpiť k prehodnoteniu školskej siete obozretne a so zohľadnením špeciálnych požiadaviek aj národnostných škôl.
Dámy a páni, zastávame názor, že štát má plniť svoju základnú funkciu, ktorá je zakotvená aj v Ústave Slovenskej republiky. Paragraf 34 (pozn. red.: správne má byť "článok 34") ods. 2 ústavy znie nasledovne: "Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje právo na vzdelanie v ich jazyku".
Fungovanie školskej siete je z hľadiska národnostných menšín životne dôležitou otázkou. Zachovanie identity národností je možné iba cez zabezpečenie jazykových práv, možnosti vzdelávania v materinskom jazyku, dostupnosti vzdelávania a podporu ich kultúry. Strana MOST – HÍD trvá na tom, že školy s vyučovacím jazykom národností sú kľúčovými inštitúciami v dlhodobom zachovaní ich identity. Naším eminentným záujmom je, aby od 1. septembra 2016 štát nezatvoril ani jednu jedinú základnú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Dámy a páni, verím, že môj pozmeňujúci návrh sa stretne s vašou podporou, za ktorú vám v mene všetkých rodičov, žiakov a učiteľov dotknutých škôl úprimne ďakujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>