Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.11.2020 o 14:05 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 14:05 - 14:05 hod.

Alexandra Pivková
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadala vás, aby ste hlasovanie o tomto bode vyhlásili o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 293 z 22. septembra 2020 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 120 zo 14. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 39 z 15. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 45 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zároveň si vás dovoľujem, pán predsedajúci, požiadať, aby sme hlasovali o tomto bode návrhu o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:22 - 14:22 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Snažím sa prihlásiť, ďakujem veľmi pekne. Tiež rešpektujem, pani ministerka, že asi toto nebude téma pre nás dve. Ja by som len chcela upozorniť na to, že tento proces je naozaj veľmi, veľmi akútny a kritický. Ja viem, že ten proces verejného obstarávania je naozaj dlhotrvajúci, a to nás na tom práve vyrušuje, pretože naozaj môže dôjsť k obrovskej ekologickej havárii. Takže ja si to tiež zrejme budem ďalej riešiť a konzultovať s pánom ministrom, aby sme, ak sa dá, urýchlili tento proces sanácie tohto, tejto záťaže. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2020 16:12 - 16:13 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 220). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:39 - 16:40 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakcie. Práve toto sme chceli, aby sme takýmto spôsobom reagovali.
Pán Mazurek, treba túto tému otvoriť, treba o nej hovoriť. A to, že sme nehovorili o osadách, pretože chceme povedať, že toto sa nedeje len v osadách, toto sa deje aj v bytových domoch za dverami a takisto sa to deje v rodinných domoch za dverami, takže nevyčleňujme túto problematiku len na problematiku, ktorá vyhovuje vám, treba sa na to pozrieť komplexne a myslím si, že potom môžme k tomu aj vy pridať a spoločne nejaké tie, tie body, aby sme túto problematiku riešili.
A čo sa týka, pán Svrček, ďakujem za podporu. Myslím si, že ste to veľmi dobre vystihol a presne o toto nám ide. Takže budem rada, ak sa na tomto spoločne dohodneme a začneme s touto témou pracovať ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.7.2020 16:26 - 16:31 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, milí poslanci, niekoľkokrát som sa už k tejto téme mediálne vyjadrila a, ale považujem za potrebné takisto v rámci rozpravy znovu vystúpiť, pretože možno mnohí si neuvedomujeme dosah tejto témy, ktorá by mala v spoločnosti rezonovať tak, ako rezonujú iné témy. Treba možno poukázať na to, a kolegyňa už hovorila o štatistikách, ktoré sú verejne dostupné, že za posledných sedem rokov sa dostalo do väzenia za trestný čin týrania zvieraťa iba šesť ľudí. Išlo o vyhladovenie na smrť, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Za zanedbanie starostlivosti nebol nikto odsúdený. Teda týranie zvierat u nás na Slovensku, tak ako možno počúvame aj od niektorých kolegov, je ešte stále tolerovaný jav, aj keď niektoré veci sa už podarilo zmeniť.
Za posledný rok sa podľa štatistík uskutočnilo 41 trestných konaní v prípade týrania zvieraťa, z toho v 19 prípadoch bolo vznesené obvinenie. Takže toľkoto čísla, takýto je stav a práve predkladaný zákon hovorí o sprísnení trestov v trestnoprávnej rovine, čo je ďalším krokom k tomu, aby sme ochránili tých, ktorí nemôžu hovoriť a nemôžu sa brániť.
Som aj primátorkou mesta, preto si myslím, že je potrebné povedať, s čím sa stretávame v mestách, s čím sa stretávame za zatvorenými bránami a niekedy aj za zatvorenými dverami možno aj v bytových domoch. Je nemysliteľné, aby sme sa stretávali s prípadmi, keď niekto zavlečie teda psa do lesa, už to tu bolo spomínané, kde ho nechá priviazaného, opusteného a čaká na smrť, prípadne si ho ešte nahráva. Aby sme sa stretávali s topením šteniat, hlavne na obciach, aby sme sa stretávali s prípadmi brutálneho týrania zvierat, ktoré, samozrejme, znova niektorí chápu ako roztopaš alebo ako srandu alebo ako niečo, čo je prirodzené a normálne. Takisto sa stretávame s tým, že často sviatky, cez sviatky obdarúvavame deti, príbuzných a tieto zvieratká sa po sviatkoch stávajú nepohodlné a my v útulkoch, ktorí financujeme útulky a pomáhame týmto útulkom, vlastne vidíme, že ich máme preplnené, že jednoducho nie sme schopní sa postarať o tieto zvieratá, ktoré sú vlastne takýmto spôsobom, takýmto spôsobom vyhodené. Prečo?
Takže čo je v, čo je v teréne? Vidíme týranie, častú agresivitu voči zvieratám, chovateľské strádanie, zneužívanie na zápasy, ale aj nevšímavosť a neposkytnutie pomoci, nekonanie ľudí, ľahostajnosť. Prax teda ukazuje, že je potrebné sa k tomuto vrátiť, zaoberať sa touto problematikou a dostať túto tému do spoločnosti, tak ako iné významné témy, a klasifikáciou a sprísňovaním týchto trestných činov v Trestnom zákone, ako aj v ďalšom zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Momentálne však musíme poukázať a chcem poukázať na to, že aj dnešný systém, ktorý žijeme v rámci tejto témy, teda prevencia a kontrola, ktorú vieme uplatňovať v rámci dobrého zákona o veterinárnej starostlivosti, je nedostatočná, že personálne kapacity regionálnych veterinárnych správ sú nedostatočné, že služby a kontroly v teréne sa jednoducho nekonajú a mnohí veterinári, tí, ktorí by mohli tento zákon napĺňať, vlastne tento zákon kontrolujú doslova alebo tento problém kontrolujú od stola. Takže týmto zákonom, a to je ten záver, ktorý chcem povedať, vlastne naša práca v tejto téme nekončí, v oblasti ochrany zvierat, a naďalej budeme upozorňovať aj na nedostatočnú aplikačnú prax o veterinárnej starostlivosti, ktorú v obciach a mestách vidíme, budeme sa týmito nedostatkami aj už prijatých zákonov zaoberať, budeme sa pýtať aj štátnej veterinárnej správy, aj pána ministra na jeho riešenia, na jeho návrhy a tiež budeme požadovať dôslednú súčinnosť veterinárov, ktorí majú túto kompetenciu, a environmentálnej polície pri riešení takéhoto týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zvieratá.
Chcem vás teda poprosiť všetkých o podporu tohto zákona a zamyslenie sa aj nad touto problematikou, ktorú predkladáme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10.7.2020 12:14 - 12:19 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi ťažko sa mi vystupuje po tejto veľmi plodnej diskusii, jednak teda k rozprave a faktickým, ktoré som tu počula. Mala som pripravené úplne niečo iné, ale ako viceprezidentke únie miest sa mi pýta povedať pár slov.
Určite, že ste v debate, ktorú som si tu vypočula, zašli už úplne niekde inde, určite máte na to svoje dôvody a určite chcete riešiť túto problematiku v tom najlepšom svetle, naozaj prinášajúc lepší a kvalitnejší život našich ľudí. Chcem však podotknúť, že situáciu momentálne máme v rukách v rámci novely, predloženej novely a poďme sa baviť teda o tom, čo nám možno v krátkom čase prinesie zmena paragrafového znenia pre, teda tejto novely o hazardných hrách, pre nás, pre mestá a obce. Jednoznačne únia miest presadzuje a má svoje stanovisko, že je potrebné túto situáciu zmeniť, že je potrebné túto novelu prijať, a preto vás žiadam o jej podporu aj v tomto čase, aj keď tá diskusia sa už viedla možno iným spôsobom a zašla až niekde inde.
Únia miest nie je len nejaký ten orgán, je to organizácia, resp. stavovská organizácia, ktorá združuje 50 najväčších miest na Slovensku. Poprosím, aby sme to všetci ako poslanci Národnej rady navnímali, pretože zastupuje tretinu občanov tohto štátu, nášho Slovenska, pretože jej hlas je hlasom týchto ľudí, je hlasom zdola a my, korí sme z regiónov, to vnímame veľmi citlivo, keď tu možno v Bratislave presadzujeme veci, ktoré sa nám zdajú byť úplne jednoznačné a možno niektorým z vás sa zdajú byť absolútne absurdné.
Preto aj z tejto pozície by som veľmi rada povedať, že táto naša pozícia presadzovania aj tejto novely je pre nás, pre mestá, aj v tomto štádiu veľmi dôležitá, pretože práve táto kompetencia nám dá v krátkom čase možnosť riešiť na mestských zastupiteľstvách, samozrejme, aj na obecných zastupiteľstvách, v každom tom meste a obci to, čo potrebujeme riešiť. Každé to zastupiteľstvo je, samozrejme, iné, každé má svoje iné možno kvórum vo vzťahu aj k zastúpeniu poslancov, ale vždy je odrazom vôle občanov toho mesta a vždy sú to volení zástupcovia. Poslanci sú volenými zástupcami občanov toho-ktorého mesta. Prosím, aby sme na toto nezabúdali, a prosím, aby sme si vždy pamätali, že kto tvorí štát, že sú to občania tohto mesta, teda občania tohto štátu a sú to mestá a obce, ktoré sú dôležitými súčasťami tohto nášho Slovenska.
Poviem už len takú tú poslednú vetu vo vzťahu k tomu, že hazard je naozaj možné najefektívnejšie regulovať vtedy, ak my – obce a mestá – budeme môcť tieto hazardné hry nejakým spôsobom zakázať alebo dať im priestor práve takýmto slobodným rozhodnutím bez tohto komplikovaného procesu, ktorý máme momentálne v zákone. Som presvedčená o tom, že my ako poslanci Národnej rady dáme samosprávam túto zvýšenú kompetenciu rozhodnúť o hazarde na svojom území a toto rozhodnutie bude naozaj oveľa lepšie korešpondovať s vôľou tých, ktorých sa to bezprostredne dotýka, teda občanov.
Chcem však ešte na záver mojej krátkej rozpravy, nakoľko už bolo toho veľmi veľa povedané, povedať, že hazard nepredstavuje len etický a morálny problém, o ktorom ste tu vy všetci hovorili, ale negatívne mení aj podobu našich miest a obcí a čoraz viac sa nám v obciach a mestách ukazujú budovy, ktoré sú zatemnené, stávajú sa akýmisi mŕtvymi bodmi vo verejnom priestore a neprinášajú pre nás, pre obce a mestá ani pre občanov, ani vizuálne nič pozitívne. Takže máme tu rozmer etický, morálny, máme tu rozmer ekonomický, ktorý možno prezentovala práve svojím postojom, práve svojím postojom prezentovalo združenie miest a obcí, ale máme tu aj tento vizuálny postoj, postoj, možno ten negativizmus, ktorý vnímame v našich mestách, ktoré; samozrejme, obrovsky vplýva tento negativizmus, obrovsky vplýva aj na, na správanie sa našich občanov, či si to uvedomujeme alebo nie.
Preto vás chcem všetkých naozaj požiadať, aby ste podporili aj túto zmenu zákona o hazardných hrách, teda aj túto novelu a chcem vás aj v mene tých 50 primátorov našej, nášho, našej únie miest teda požiadať o podporu a o hlasovanie za.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.6.2020 14:54 - 14:55 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Áno, už sme. Veľmi pekne ďakujem, pán minister, a určite nebudeme my dvaja polemizovať na takomto fóre vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu. Ja som naozaj len chcela takto verejne vlastne počuť vašu deklaráciu vo vzťahu k riešeniu tohto problému.
A myslím si, že ak máme teda nie rok, ale dva roky na to, aby sme vedeli realizovať, tak vám chcem len teda naozaj povedať, že budeme veľmi nápomocní, pokiaľ budete mať záujem o takúto možno nejakú aj odbornú diskusiu na tému toho, ako samosprávy vnímajú práve či už odloženie, alebo stotožnenie sa s týmto, s týmto termínom, pretože je teraz veľký priestor na to, aby sme možno aj dofinancovali nové školské alebo novú školskú infraštruktúru.
Takže veľmi pekne vám ďakujem, a ak bude len trošku možné cez naše stavovské organizácie túto diskusiu naozaj uzavrieť čím skôr, a budem sa tešiť na to, že to predprimárne vzdelávanie nielen od piatich rokov, ale aj od troch rokov vlastne posunieme niekde ďalej, ako bolo doteraz.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

4.6.2020 14:31 - 14:32 hod.

Alexandra Pivková
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2020 15:39 - 15:41 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela na pána Dostála v tej časti v súvislosti so vznikom ministerstva, nového ministerstva, nevzniesol nejaké veľké výhrady, len by som chcela teda dať do pozornosti, prečo skrátené a prečo je to potrebné možno takýmto spôsobom o tejto časti zákona rokovať.
Vieme všetci, ktorí robíme v samospráve, alebo tí, ktorí sú prijímateľmi fondov, že skúsenosti z čerpania eurofondov jednoznačne ukazujú na vážne nedostatky systému ako takého, ktorý bol, a teda aj je v súčasnosti, teda či už bol v programovacom období 2007, alebo..., teda 2013 alebo v tomto období, to znamená v tej implementácii eurofondov, chcem poukázať na to, že aj v súčasnosti máme veľmi nízku, mimoriadne nízku úroveň čerpania fondov. Takisto tá priemerná dĺžka základných procesov, ktorá vlastne predchádza jeho čerpaniu, je u nás 680 dní od podania žiadosti až po reálne čerpanie. Nebudem rozmieňať na drobné, kde sú tie dni, ktoré načítavame naozaj od 380 možno až do tých, teda 280 dní.
Takisto je to tretia vec, ktorú, s ktorou sa stretávame, to je neschopnosť čerpať plnú sumu, ktorú máme v rámci zazáväzkovania s Európskou kom..., Európskou komisiou, nechcem hovoriť o tom, koľko sme teda za lokácie nevyčerpali a koľko ešte teraz nám teda Európska komisia deklaruje, koľko máme vyčerpať. To je 789 mil., ktoré, si myslím, že prepadnú, to znamená, že tu je veľmi vážny problém, a takisto ďalšia vec, máme pozastavené platby a programy.
Čo ma najviac hnevá, sú to závažné nedostatky v implementácii Operačného programu Ľudské zdroje, kde všetci vlastne máme podporené projekty, väčšina terénnu prácu, opatrovateľskú službu, komunitné pracovníčky, nehovorím o rybnom hospodárstve, toho sa nechcem dotýkať, takže sú to závažné veci, a, samozrejme, uplatnené korekcie a ne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis