Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 17:08 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 17:08 - 17:11 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, pozmeňujúcim návrhom, ktorým prekladám sa k tomuto zákonu sa navrhuje upraviť poskytnutie súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu odňatia slobody. Pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve vykoná Ústav na výkon väzby alebo Ústav na výkon trestu odňatia slobody.
V súčasnosti je možné poskytnúť súhlas na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie formou písomného plnomocenstva, ktoré však musí byť osvedčené. Pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu na týchto plnomocenstvách odňatia slobody sa v aplikačnej praxi vyskytujú problémy s úradným osvedčovaním podpisom na týchto splnomocenstvách.
Nakoľko napríklad pri koluznej väzbe je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní, pričom nie je vždy tento súhlas udelený. Napríklad v nedávno medializovanej kauze Dobytkár.
Pozmeňujúci návrh by bol riešením získania súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie priamo od pacienta, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve by vykonával Ústav na výkon väzby alebo Ústav na výkon trestu odňatia slobody.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 19:59 - 20:01 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, ja naopak ako môj predchodca keďže robím v systéme a viem, čo to je žiadať o nenávratné finančné príspevky, mám s tým skúsenosti, naopak vyzdvihujem prácu aj tvoju aj ministerstva investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja, pretože už za tak krátky čas, za necelý rok existencie tohto nového ministerstva sa naozaj prijali veľmi významné opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie implementácie čerpania eurofondov. Vidíme to a cítime, takže nebudem to ďalej komentovať.
Čo vidím v programovom vyhlásení vlády tiež ako veľmi dôležité, že aj naďalej v ďalšom období vláda zabezpečí ďalšie zdroje s EŠIF-ou na minimalizovanie negatívnych dopadov na zdravotníctvo, aj na ekonomické dopady a v podstate následky v súvislosti s pandémiou alebo s postcovidovým, v postcovidovom čase veľmi dôležitých vecí, ktoré potrebujeme, ale musím povedať, že ako primátorka mesta a aj ako viceprezidentka Únie miest a regionálny rozvoj očakávam hlavne to, čo je v programovom vyhlásení vlády, a to nastavenie rozvojových a inovatívnych regionálnych politík, po ktorom už voláme niekoľko, ktorých už voláme niekoľko rokov a prebudenie a rozvoj regiónu práve tým dobrým spravovaním, čo má aj náväznosť na reformu verejnej správy, aby tie riešenia a potreby boli v podstate zdola nahor a posilnili sa kompetencie regionálnych, miestnych a lokálnych, prípadne mestských samospráv v súčinnosti s novým modelom financovania, po ktorom tiež voláme. Toto všetko je v programovom vyhlásení vlády a je to veľmi ambiciózny cieľ, naozaj to vyzdvihujem a za tie zostávajúce roky vlády naozaj je potrebné zastaviť vyľudňovanie a v tých regiónoch trošku iným spôsobom pracovať ako doteraz, to znamená nehovoriť o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 17:19 - 17:20 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, chcem ti poďakovať za tvoju odvahu a rozhodnosť, že budeš aj naďalej teda presadzovať také reformy v justícii, ktoré postupne obnovia dôveru občanov v náš právny štát, čo je pre nás súčasníkov, ale aj hlavne pre budúce generácie veľmi kľúčové. Ale oceňujem aj ďalšiu vec, ktorú čítam v programovom vyhlásení vlády, že pri tých, popri všetkých tých reformných krokoch, ktoré tu uvádzaš, myslíš aj na zamestnancov súdov. A máš ambíciu zaviesť adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov, teda zamestnancov súdov a vytvoriť im možnosti kariérneho rastu. Na toto sa po minulé roky zabúdalo, nechcem povedať, že boli odstrčení, ale ich problémy sa neriešili. A veľmi si to vážim, že hlavne, samozrejme, v regiónoch, kde sú okresné súdy, vlastne bude aj takáto podpora zamestnancov a ľudí, obyvateľov, ktorí nám žijú na našom Slovensku. Takže, dúfam, že sa to celé podarí, držím palce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 16:07 - 16:08 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Pán minister, rovnako z pohľadu problémov samospráv, okrem iných dôležitých vecí, ktoré ste zapracovali do programového vyhlásenia vlády, teda do vašej pôsobnosti v oblasti životného prostredia, veľmi oceňujem záväzok, ktorý ste prijali, a síce podporovať budovanie verejných vodovodov v obciach do dvetisíc obyvateľov, najmä v lokalitách, kde je environmentálna záťaž a taktiež, že občania v aglomeráciách nad dv tisíc ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. Samozrejme, záväzok do roku 2030 vo vzťahu k menším obciam aspoň dosahuje tých 50 %. Myslím si, že pre nás v rámci Banskobystrického kraja je veľmi dôležité zároveň si uvedomiť, že ste do programového vyhlásenia vlády zaradili aj, že vyviniete teda maximálne úsilie na odstránenie environmentálnej záťaže, a to sú naše gudróny v areáli Predajná. To si veľmi cením a dúfam, že sa vám to podarí, pretože je to niekoľko desiatok rokov problematická záťaž, ktorá sa nepodarila zatiaľ vyriešiť.
Takže ďakujem pekne, oceňujem a dúfam, že sa to všetko naplní a podarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 17:49 - 17:50 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, presne tak, ako povedala pni Zemanová, cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 24, ktorá sa zaoberá vlastne neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území, doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské časti zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvoriť možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorá založil..., ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne.
Počet automobilov v našich mestách sa niekoľkokrát zvýšil, preto je potrebné, aby sa nielen Bratislava, ale aj mestá, obce zaoberali parkovacou politikou na svojom území. Aj keď sa tento návrh zákona týka len Bratislavy, veľmi vítam návrh navrhovateľa, ktorý predniesol pri prednesení tohto návrhu zákona a vyjadril, že má ochotu rokovať so ZMOS-om a Úniou miest Slovenska, ktoré zastupujú naše mestá a obce, a riešiť neuspokojivú dopravnú situáciu nielen v aglomerácii Bratislavy, ale zároveň rozšíriť riešenie efektívnej parkovacej politiky aj na území miest a obcí novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ja sama som starostkou síce malej obce, má len tisíc obyvateľov, ale skutočne počet automobilov je tam možno aj 5-krát zvýšený a hlavne vidíme obrovské problémy pri zimnej údržbe, keď občania parkujú, ako parkujú, a potom nie je možné robiť zimnú údržbu tak, ako by bolo potrebné. Takže pokiaľ bude záujem ZMOS-u, prípadne Únie miest Slovenska, veľmi by som privítala, aby sa táto problematika riešila aj v zákone č. 369, teda novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 14:05 - 14:05 hod.

Alexandra Pivková
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadala vás, aby ste hlasovanie o tomto bode vyhlásili o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 293 z 22. septembra 2020 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 120 zo 14. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 39 z 15. októbra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 45 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zároveň si vás dovoľujem, pán predsedajúci, požiadať, aby sme hlasovali o tomto bode návrhu o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:22 - 14:22 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Snažím sa prihlásiť, ďakujem veľmi pekne. Tiež rešpektujem, pani ministerka, že asi toto nebude téma pre nás dve. Ja by som len chcela upozorniť na to, že tento proces je naozaj veľmi, veľmi akútny a kritický. Ja viem, že ten proces verejného obstarávania je naozaj dlhotrvajúci, a to nás na tom práve vyrušuje, pretože naozaj môže dôjsť k obrovskej ekologickej havárii. Takže ja si to tiež zrejme budem ďalej riešiť a konzultovať s pánom ministrom, aby sme, ak sa dá, urýchlili tento proces sanácie tohto, tejto záťaže. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2020 16:12 - 16:13 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 220). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:39 - 16:40 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakcie. Práve toto sme chceli, aby sme takýmto spôsobom reagovali.
Pán Mazurek, treba túto tému otvoriť, treba o nej hovoriť. A to, že sme nehovorili o osadách, pretože chceme povedať, že toto sa nedeje len v osadách, toto sa deje aj v bytových domoch za dverami a takisto sa to deje v rodinných domoch za dverami, takže nevyčleňujme túto problematiku len na problematiku, ktorá vyhovuje vám, treba sa na to pozrieť komplexne a myslím si, že potom môžme k tomu aj vy pridať a spoločne nejaké tie, tie body, aby sme túto problematiku riešili.
A čo sa týka, pán Svrček, ďakujem za podporu. Myslím si, že ste to veľmi dobre vystihol a presne o toto nám ide. Takže budem rada, ak sa na tomto spoločne dohodneme a začneme s touto témou pracovať ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis