Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.10.2021 o 15:41 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 15:41 - 15:43 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, prepáčte, ja som prišla pozdejšie, moja chyba. Takže som sa prihlásila až do ústnej rozpravy. Vážené kolegyne, kolegovia, tak ako predkladateľka tiež teda považujem za povinnosť vystúpiť k tomuto návrhu zákona aj, keď ten pozmeňovací návrh je z dielne mojich kolegov a začať možno tým pár vetami, že naozaj žijeme v dome, keď si oveľa viac ako v minulosti uvedomujeme neúmerné zaťaženie nášho životného prostredia a pozeráme sa na odpady a na všetko to, čo okolo nás v podstate produkujeme ako niečo, čo nie je dobré, s čím nie sme spokojný a vlastne čoraz intenzívnejšie a hlasnejšie hľadáme spôsoby ako zmierniť, zmeniť, zastaviť a pre naše budúce generácie vlastne postupne urobiť také právne maximum, ktoré by udržiavalo našu planétu zdravú pre budúce generácie. Uvedomujúc si ekonomickú stránku, ale uvedomujúc si aj to, že žijeme naozaj na planéte, ktorá nám prestáva dýchať a nehovorím to teraz tak pejoratívne, ale myslím si, že toto nám je všetkým jasné. Preto aj tento zákon predkladáme v tejto spomínanej rovine s ohľadom na to, že kolegovia majú aj tú analytiku ekonomiky zvládnutú a teda chceme znížiť to zaťaženie životného prostredia a znížiť poškodzovanie zdravia našich obyvateľov v mestách a obciach a teda aj zakázať dovážanie tohto rádioaktívneho odpadu. Ja sa k tomu hlásim a vlastne, teda samozrejme aj vyhoreného jadrového, jadrového paliva na naše územie z iných štátov, teda tam, kde sa, kde sa vyprodukoval. Takže ja by som naozaj veľmi vás chcela poprosiť, že aby sme sa na tento zákon pozerali aj z tejto roviny a požiadať vás o podporu nielen pozmeňovacích návrhov, ale v podstate aj celého tohto zákona. Je to naozaj veľmi dôležité ukázať tú snahu žiť na zdravej a prosperujúcej planéte pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.6.2021 17:40 - 17:55 hod.

Alexandra Pivková
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 14:38 - 14:41 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tej... k tomuto návrhu poslancov Národnej rady, k návrhu teda, ktorým dopĺňame zákon č.539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, a dovoľte mi, aby som ho aj krátko odôvodnila, kde navrhujeme do tohto zákona v § 13 ods. 1 ešte doplniť ďalšie subjekty územnej samosprávy a územnej spolupráce, ktoré vlastne v rámci regionálneho rozvoja nám zadávajú dôvod ich v rámci dotácií podporiť, resp. v tomto paragrafe začleniť, nakoľko sú veľmi významné subjekty.
To znamená, navrhujeme subjekty územnej spolupráce rozšíriť o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, ako aj obchodné spoločnosti alebo družstvá, čím sa podporia aj projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce a integrácie nielen priemyslu a podnikateľskej sféry, škôl, univerzít, územnej samosprávy, ale aj organizácií prospešných pre regionálny rozvoj. Toto navrhované doplnenie právnej úpravy považujeme za účelné a dôvodné, keďže tieto subjekty vykonajú veľmi významné aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj a súčasne sa týmto návrhom zákona podporí ich činnosť v prospech regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky v širšom zmysle.
Preto mi dovoľte, teda aby som prečítala návrh v rámci, teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh v paragrafovom znení.
V čl. § 13, teda, pardon, v § 13 ods. 1 sa dopĺňajú písmená l) až p) v nasledujúcom znení:
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky;
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
n) škola alebo školské zariadenie - s odvolávkou na 8c poznámku pod čiarou, ktorý znie: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
o) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky - s odvolávkou na poznámku pod čiarou k odkazu 8f, ktorý znie: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 14:33 - 14:36 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 722 z 5. 5. 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 302 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 193 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 190 zo 14. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 100 z 10. júna 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 104 z 15. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní predmetného návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 15:45 - 15:46 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, prítomní, vážení teda prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k tlači 554. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, tak ako bol prednesený.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 17:08 - 17:11 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, pozmeňujúcim návrhom, ktorý predkladám, sa, k tomuto zákonu, sa navrhuje upraviť poskytnutie súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu odňatia slobody, pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve vykoná ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.
V súčasnosti je možné poskytnúť súhlas na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie formou písomného plnomocenstva, ktoré však musí byť osvedčené. Pri osobách vo výkone väzby a osobách vo výkone trestu na týchto plnomocenstvách odňatia slobody sa v aplikačnej praxi vyskytujú problémy s úradným osvedčovaním podpisov na týchto splnomocenstvách, nakoľko napríklad pri kolúznej väzbe je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní, pričom nie je vždy tento súhlas udelený, napríklad v nedávno medializovanej kauze Dobytkár.
Pozmeňujúci návrh by bol riešením získania súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie priamo od pacienta, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve by vykonával ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.
Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Alexandry Pivkovej a Evy Horváthovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, vykoná osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 19:59 - 20:01 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, ja naopak ako môj predchodca, keďže robím v systéme a viem, čo to je žiadať o nenávratné finančné príspevky, mám s tým skúsenosti, naopak, vyzdvihujem prácu aj tvoju, aj ministerstva investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja, pretože už za tak krátky čas, za necelý rok existencie tohto nového ministerstva sa naozaj prijali veľmi významné opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie implementácie čerpania eurofondov. Vidíme to a cítime, takže nebudem to ďalej komentovať.
Čo vidím v programovom vyhlásení vlády tiež ako veľmi dôležité, že aj naďalej v ďalšom období vláda zabezpečí ďalšie zdroje s EŠIF-ov na minimalizovanie negatívnych dopadov na zdravotníctvo, aj na ekonomické dopady a v podstate následky v súvislosti s pandémiou alebo s postcovidovým, v postcovidovom čase veľmi dôležitých vecí, ktoré potrebujeme, ale musím povedať, že ako primátorka mesta a aj ako viceprezidentka Únie miest za regionálny rozvoj očakávam hlavne to, čo je v programovom vyhlásení vlády, a to nastavenie rozvojových a inovatívnych regionálnych politík, o ktoro..., po ktorom už voláme niekoľko, ktorých už voláme niekoľko rokov, a prebudenie a rozvoj regiónu práve tým dobrým spravovaním, čo má aj náväznosť na reformu verejnej správy, aby tie riešenia a potreby boli v podstate zdola nahor a posilnili sa kompetencie regionálnych, miestnych a lokálnych, prípadne mestských samospráv v súčinnosti s novým modelom financovania, po ktorom tiež voláme.
Toto všetko je v programovom vyhlásení vlády a je to veľmi ambiciózny cieľ, naozaj to vyzdvihujem a za tie zostávajúce roky vlády naozaj je potrebné zastaviť vyľudňovanie a v tých regiónoch trošku iným spôsobom pracovať ako doteraz, to znamená nehovoriť o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 17:19 - 17:20 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, chcem ti poďakovať za tvoju odvahu a rozhodnosť, že budeš aj naďalej teda presadzovať také reformy v justícii, ktoré postupne obnovia dôveru občanov v náš právny štát, čo je pre nás súčasníkov, ale aj hlavne pre budúce generácie veľmi kľúčové.
Ale oceňujem aj ďalšiu vec, ktorú čítam v programovom vyhlásení vlády, že pri tých, popri všetkých tých reformných krokoch, ktoré tu uvádzaš, myslíš aj na zamestnancov súdov a máš ambíciu zaviesť adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov, teda zamestnancov súdov a vytvoriť im možnosti kariérneho rastu. Na toto sa po minulé roky zabúdalo, nechcem povedať, že boli odstrčení, ale ich problémy sa neriešili. A veľmi si to vážim, že hlavne, samozrejme, v regiónoch, kde sú okresné súdy, vlastne bude aj takáto podpora zamestnancov a ľudí, obyvateľov, ktorí nám žijú na našom Slovensku. Takže, dúfam, že sa to celé podarí. Držím palce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 16:07 - 16:08 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Pán minister, rovnako z pohľadu problémov samospráv okrem iných dôležitých vecí, ktoré ste zapracovali do programového vyhlásenia vlády, teda do vašej pôsobnosti v oblasti životného prostredia, veľmi oceňujem záväzok, ktorý ste prijali, a síce podporovať budovanie verejných vodovodov v obciach do dvetisíc obyvateľov, najmä v lokalitách, kde je environmentálna záťaž, a taktiež že občania v aglomeráciách nad dvetisíc ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. Samozrejme, záväzok do roku 2030 vo vzťahu k menším obciam aspoň dosahuje tých 50 %.
Myslím si, že pre nás v rámci Banskobystrického kraja je veľmi dôležité zároveň si uvedomiť, že ste do programového vyhlásenia vlády zaradili aj, že vyviniete teda maximálne úsilie na odstránenie environmentálnej záťaže, a to sú naše gudróny v areáli Predajná. To si veľmi cením a dúfam, že sa vám to podarí, pretože je to niekoľko desiatok rokov problematická záťaž, ktorá sa nepodarila zatiaľ vyriešiť.
Takže ďakujem pekne, oceňujem a dúfam, že sa to všetko naplní a podarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 17:49 - 17:50 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, presne tak, ako povedala pni Zemanová, cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024, ktorá sa zaoberá vlastne neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území, doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské časti zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvoriť možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorá založil..., ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne.
Počet automobilov v našich mestách sa niekoľkokrát zvýšil, preto je potrebné, aby sa nielen Bratislava, ale aj mestá, obce zaoberali parkovacou politikou na svojom území. Aj keď sa tento návrh zákona týka len Bratislavy, veľmi vítam návrh navrhovateľa, ktorý predniesol pri prednesení tohto návrhu zákona, a vyjadril, že má ochotu rokovať so ZMOS-om a Úniou miest Slovenska, ktoré zastupujú naše mestá a obce, a riešiť neuspokojivú dopravnú situáciu nielen v aglomerácii Bratislavy, ale zároveň rozšíriť riešenie efektívnej parkovacej politiky aj na území miest a obcí novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ja sama som starostkou síce malej obce, má len tisíc obyvateľov, ale skutočne počet automobilov je tam možno aj 5-krát zvýšený a hlavne vidíme obrovské problémy pri zimnej údržbe, keď občania parkujú, ako parkujú, a potom nie je možné robiť zimnú údržbu tak, ako by bolo potrebné. Takže pokiaľ bude záujem ZMOS-u, prípadne Únie miest Slovenska, veľmi by som privítala, aby sa táto problematika riešila aj v zákone č. 369, teda novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Skryt prepis